Kurs Digitalni marketing

Kurs „Digitalni marketing” namenjen je svima koji su zainteresovani da se upoznaju sa procesima promocije poslovanja ili proizvoda/usluga, kao i sa aktivnostima kreiranja brenda i njegovim plasmanom na tržištu. Ovaj kurs daje odgovore na pitanja koja se tiču marketinških alata i servisa koji se koriste u okviru različitih kampanja. Digitalni marketing ili online marketing, kako ga još nazivaju, podrazumeva širok dijapazon marketinških taktika i strategija kao što su: osmišljavanje kampanja, email marketing, kreiranje sadržaja i marketinška i promotivna komunikacija preko različitih online medija za oglašavanje. 

Za svako uspešno sprovođenje digitalne marketinške strategije neophodno je da postoji jasan i precizan digitalni marketinški plan. Da bi digitalni marketing plan doneo dobre rezultate, trebalo bi da ima oko osam elemenata. Broj elemenata marketing plana može da varira u zavisnosti od prirode kompanije i njenih potreba za kratkoročnim ili dugoročnim strategijama. Digitalni marketing plan i njegova kompleksnost najčešće se dovode u vezu sa veličinom kompanije i sa postavljenim ciljevima. 

Glavni zadaci praksi digitalnog marketinga odnose se na kreiranje, plasiranje i predstavljanje korporativnog identiteta i imidža. Korporativni imidž predstavlja način na koji ciljna javnost raspoznaje jednu kompaniju na tržištu. Stoga, korporativni identitet predstavlja sliku i priliku jedne kompanije. Njega, između ostalog, grade i korporativna istorija, kultura, strategija, stil upravljanja, poslovna kultura, kao i fizička prezentacija u javnom prostoru, odnosno izgled zaposlenih, prostorija, zgrade, službenih vozila i drugo. 

U kontekstu savremenog internet poslovanja i digitalnog marketinškog plasiranja, jedna savremena kompanija trebalo bi da obrati pažnju i na UX, odnosno korisničko iskustvo internet korisnika koji posećuju zvanične web stranice zvaničnog web sajta. Iskustva potrošača na internetu mogu uticati na uspeh online poslovanja jedne kompanije. Usled toga, poseban deo kursa posvećen je pitanju novijih savremenih tendencija u plasmanu poslovnih sadržaja u javnost. Modul „Internet Consumer Behaviour & UX” posvećen je svojstvima online kupovine, njenom značaju, kao i njenim prednostima i manama u poslovnim okvirima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO Manager.

Kurs „Digitalni marketing” – opis i ciljevi

Kroz različite problemske oblasti u kursu „Digitalni marketing” obrađena su sva važna mesta koja je potrebno poznavati kako bi se sprovela odgovarajuća promocija kompanije ili brenda. 

Tako su u fokusu kursa teme koje se tiču strategije u digitalnom marketingu i istraživanja na internetu. Kao posebno mesto u okviru kursa obrađene su razlike između online i tradicionalnog (offline) marketinga, važnost imidža i identiteta na internetu i raspoznavanje internet korisnika na osnovu demografskih karakteristika, profila, aktivnosti i drugih osobenosti. 

Zahvaljujući sagledavanju različitih uspešnih tehnika i strategija digitalnog marketinga koje su plasirane u skorijoj prošlosti, imaćete priliku da bolje razumete digitalni marketing i da prepoznate okvire savremenih marketinških tendencija. 

Osim toga, vrlo je važno da se u okviru ovog kursa razjasne neki od osnovnih termina koji se upotrebljavaju u savremenim marketinškim praksama, kao što su direktni marketing, njegovi kanali i oblici komunikacije. Direktni marketing tumači se kao interaktivni marketinški model u kom jedan medij oglašavanja ili više njih doprinose uspostavljanju komunikacije i rezultiraju merljivim odgovorima ili transakcijama. Direktni marketing je kroz savremenu marketinšku praksu imenovan i kao „marketing jedan na jedan”, „vođeni marketing” ili „aktivno oglašavanje”, budući da se posredstvom njega ostvaruje neposredna komunikacija sa kupcem. Jedan od glavnih zadataka direktnog marketinga je da bilo koji životni prostor pretvori u online prodavnicu u kojoj se može ostvariti dvosmerna komunikacija i, konačno, kupovina. 

Važan kanal za promociju brenda ili kompanije jesu društveni mediji, koji omogućavaju direktnu komunikaciju sa potrošačima i mogućnost oglašavanja sa vrlo jasnim i preciznim filtriranjem ciljne grupe. Zahvaljujući upotrebi ovih kanala, mogu se ostvariti vrlo dobri rezultati uz nešto niža ulaganja. Jedna od najefikasnijih metoda oglašavanja na društvenim medijima je plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama. 

Plaćeno reklamiranje predstavlja osnovu digitalnih marketing kampanja, a ujedno je i jedan od sigurnih načina uvećanja saobraćaja na web sajtu. Ovakvo reklamiranje može biti planirano budžetom i pomoću različitih programa kao što su Pay-per-Click i Pay-per-Impression ili prijavom web sajta na link direktorijume. 

Jedan od ciljeva ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim teorijama digitalnog marketinga, direktnim marketingom, prodajom na internetu i različitim karakteristikama internet korisnika. 

Dobro poznavanje potencijalnih kupaca i internet korisnika, a posebno dobro poznavanje njihovog ponašanja u različitim fazama odluka o kupovini može pomoći da se optimizuju online poslovne prakse i da se prepoznaju novi poslovni modeli i modeli zarade. Jedan od ciljeva većine nastavnih jedinica jeste bliže upoznavanje polaznika sa savremenim tokovima i tendencijama u online poslovanju. Upravo iz tog razloga u okviru kursa će biti reči i o nekim od ključnih komponenti svakog online poslovanja koje se tiču korisničkog ponašanja i korisničke odluke o online kupovini. Kako odluka o kupovini jednog online kupca zavisi pre svega od njegovog ponašanja na internetu i njegovog zadovoljstva u online prostoru, u okviru ovog kursa ukazaćemo na modele ponašanje kupaca i faktore koji prethode njihovim odlukama o kupovini. 

Kurs će odgovoriti na pitanja:

U kojoj je meri internet uticao na marketinške prakse?

Internet je promenio način na koji se potrošači informišu o proizvodu ili uslugama. Usled toga, kompanije koje su nastojale da zadrže tržišnu poziciju i nastave da ostvaruju željeni profit morale su da se prilagode potrebama kupaca i tržišnim diktatima. Zato se promene koje su se dogodile u oblasti marketinga smatraju jednim od najvažnijih. Te promene u marketingu odnosile su se na smanjenje troškova i preciznije targetiranje kupaca širom sveta tokom 24 časa svih sedam dana u nedelji. 

Osim toga, u takvim izmenjenim marketinškim prilikama digitalnog sveta brendovima je pružena povratna informacija, a informisani su i o tome koliko je tačno korisnika kliknulo na njihovu reklamu, koje radnje su izvršili, na koji način su reagovali na reklamne sadržaje i dr. 

Najpopularniji način plasiranja online kampanja u digitalnom marketingu jeste plaćeno oglašavanje. Iako postoje različiti modeli plaćenog reklamiranja, među najpopularnije ubrajaju se: 

 • Cost-per-Action – CPA;
 • CPV;
 • Cost-per-Conversion;
 • Cost-per-Thousand – CPM,
 • Cost-per-Click – CPC.

Po čemu se razlikuju offline i online marketing?

Glavni ciljevi offline i online marketinga su stvaranje svesti o brendu i uvećanje prodaje, kako posredstvom offline marketinških praksi tako i preko online marketinga. Pod online ili digitalne prakse ubrajaju se sve aktivnosti koje koriste internet kao sredstvo komunikacije. U odnosu na online, offline marketing je njegova suprotnost. Ipak, velike kompanije ne umanjuju značaj ponekad prevaziđenih offline vidova marketinške komunikacije, te kombinuju obe tehnike sa ciljem unapređenja komunikacije između brenda i kupaca. 

Ipak, između offline i online marketinga postoje izvesne razlike. Prednosti online marketinga su manji troškovi i preciznije targetiranje. Takođe, ovde treba ubrojati merljivost i čitljivost rezultata u realnom vremenu, kao i lakše upravljanje kampanjama i njihovu optimizaciju. Iako digitalni marketing ima dosta prednosti, pogrešno bi bilo misliti da je kao takav samodovoljan za plasman i promociju jednog web sajta. Promocija web sajta najčešće je zasluga offline marketinške prakse prikazane u štampanim medijima ili u nekim drugim tradicionalnijim marketinškim vidovima plasiranja reklamnih poruka. 

Koji su poslednji trendovi digitalnog marketinga?

Svedoci smo da se digitalni marketing razvija velikom brzinom. Promene u marketinškoj industriji i u njegovim tehnikama mogu se skoro uvek raspoznati. Stoga digitalni marketing podrazumeva vrlo dinamičnu oblast u kojoj se promene dešavaju skoro na dnevnom nivou. Može se reći i da digitalni marketing prati navike potrošača i trendova, te svako poslovanje koje želi da ide u korak sa ovim dinamičnim praksama može postići veliki uspeh i vidljivost u digitalnom prostoru. 

Prilagođavanje prilikama i promenama na tržištu za savremene kompanije znači značajnu prednost u odnosu na tržišnu konkurenciju. Svako zaostajanje ili izbegavanje najnovijih trendova može ugroziti poslovanje i negativno uticati na savremeno poslovanje i predstavljanje brenda na internetu. Tako bi izvesni trendovi, kao što su video-marketing, mobilni marketing, društvene mreže, upotreba pretraživača kao oglasnog prostora, email marketing i dr., mogli da budu neki na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju. 

Digitalni marketing

Šta podrazumeva User Experience – UX?

Nove tehnologije, web sajtovi i aplikacije postaju sve kompleksniji. Web stranice sajtova i izgled aplikacija postaju bogatiji sadržajem, ali i dizajnerski unapređeni, sa interaktivnim funkcijama, čiji je cilj bolje iskustvo korisnika. Pod terminom „User Experience” podrazumeva se proces koji korisnicima preko dizajna web stranica pruža kvalitetan iskustveni čin, a potom i stav prema proizvodu ili usluzi. User Experience predstavlja dizajn čitavog procesa kreiranja i integracije proizvoda ili usluge, ali i prakse brendiranja. Osim toga, korisničko iskustvo zavisi i od upotrebljivosti i funkcionalnosti jednog dizajna. Svi ovi aspekti dovode do interakcije korisnika sa kompanijom ili proizvodom i uslugom koja se nudi internet korisniku. Koncept dizajna je zato upravljan prema korisniku i njegovom iskustvu, odnosno jednostavnosti i razumljivosti korisničkog kretanja na jednom web sajtu.

Šta podrazumeva Customer Insights?

Customer Insights predstavlja jedan od vidova tumačenja online kupaca. Drugim rečima, Customer Insights odnosi se na razumevanje ponašanja kupaca, njihovih iskustava sa proizvodima, kao i korisničkih uverenja ili potreba. Tumačenje korisničkih iskustava sledi nakon uvida u sve prikupljene informacije o kupcima, zahvaljujući kojima jedno poslovanje razvija sliku o svojim ciljnim kupcima. Sve ove prakse istraživanja i analiziranja vode ka jednom dubokom poznavanju i razumevanju korisnika. Tako kompanije dobijaju uvid u to šta njihovi kupci vrednuju, šta očekuju, na koja ograničenja nailaze prilikom kupovine i dr. Važnost korisničkog iskustva ogleda se pre svega u vrlo preciznom zadovoljenju korisničkih potreba. Stoga je cilj Customer Insightsa otkrivanje motiva koji pokreće neku korisničku akciju. 

Šta predstavlja neuromarketing?

Vrlo često prodavci razmatraju šta žele kupci i šta je to što ih pokreće na razmišljanje o kupovini i, konačno, na samu kupovinu proizvoda ili usluge. Jedan od osnovnih motiva kupovine jeste zadovoljenje kupčevih potreba. U okviru marketinga postoje izvesne prakse koje marketarima pomažu da dođu do pouzdanih odgovora na ovakva pitanja. Reč je o neuromarketingu. Zahvaljujući neuromarketinškim istraživanjima, odnosno istraživanjima mozga potrošača prilikom susreta sa proizvodima, oblicima, bojama i ostalim elementima, marketari dobijaju odgovore na pitanja koja ih mogu interesovati. Stoga je cilj neuromarketinga da odgovori na važno pitanje, koje glasi: Šta navodi kupca da kupi proizvod/uslugu? U istraživačkim praksama neuromarketinga primenjuju se tehnologije kao što su funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI) i elektroencefalografija (EEG), preko kojih se dolazi do izvesnih informacija o specifičnim aktivnostima mozga, zbog čega su ova istraživanja u izvesnoj meri još uvek kontroverzno marketinško područje. 

Plan i program

1. Digitalni marketing 

Modul 1 – Marketing na internetu

 • Internet – pojam i značaj
 • Offline i online marketing
 • Web sajt kao „instrument” digitalnog marketinga

Modul 2 – Vrste digitalnog marketinga

 • Direktni marketing na internetu
 • Content marketing
 • Kontekstualni marketing
 • Digitalni marketing u rezultatima pretrage na pretraživačima
 • Plaćeno reklamiranje u rezultatima pretrage na pretraživačima
 • Marketing na društvenim mrežama

Modul 3 – Planiranje i tendencije u digitalnom marketingu

 • Digital Marketing Plan
 • Trendovi u digitalnom marketingu

2. Internet Consumer Behaviour & UX

Modul 1 – Internet Consumer Behaviour & UX

 • Online kupovina – definicija, karakteristike i savremene tendencije 
 • Ponašanje kupaca na internetu
 • Korisničko iskustvo (Consumer/Internet Experience)
 • Customer Insights i korisnička odluka o kupovini

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul. 

polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se