Modul Management and Business

Upravljanje poslovanjem predstavlja ključnu komponentu za uspešno formiranje i vođenje bilo kog poslovnog modela. Ova disciplina čvrsto je povezana sa biznisom i predstavlja temelj svakog preduzetničkog poduhvata. Osnova uspešnog upravljanja je precizno definisanje poslovne okoline i organizacione kulture. To znači razumevanje toga kako spoljni faktori, poput tržišta i konkurencije, utiču na poslovanje. Takođe, važno je oblikovati unutrašnju kulturu koja podržava postizanje ciljeva.

Razumevanje osnova principa menadžmenta ima ključnu ulogu, bez obzira na poslovni kontekst, tj. bez obzira na to da li se radi o klasičnom ili digitalnom poslovanju, osnovni koncepti menadžmenta ostaju relevantni. To znači da i upravljanje malim projektima zahteva usklađenost sa osnovnim principima upravljanja. Sistematski pristup upravljanju projektima, čak i onim manjim, omogućava bolje prilagođavanje tržišnim uslovima, trendovima i zahtevima. Ovo znanje osigurava da se poslovni ciljevi bolje postižu i da se smanjuju rizici i neuspesi. U suštini, osnovna načela menadžmenta pružaju okvir koji pomaže u boljem razumevanju i rešavanju izazova u svim poslovnim situacijama.

Pre nego što započnete bilo koji posao, ključno je razmotriti i definisati aspekte menadžerske sredine i organizacione kulture. To podrazumeva analizu okoline u kojoj poslujete i postavljanje jasnih vrednosti i normi unutar organizacije. Nadalje, razumevanje osnovnih funkcija menadžmenta, kao što su planiranje i organizacija resursa i aktivnosti, od vitalnog je značaja za uspešno upravljanje poslovanjem. Ovi koraci omogućavaju efikasno korišćenje resursa i postavljanje jasnih ciljeva. Naravno, kontrola je takođe ključna. Stalno praćenje i ocenjivanje aktivnosti i rezultata omogućava pravovremene korekcije i osigurava da se poslovanje kreće u željenom smeru. Ovi temeljni principi menadžmenta pomažu da poslovni procesi idu u pravom smeru i da se postigne uspeh u poslovnom svetu.

Menadžment poseduje multidisciplinarnost koja omogućava analizu, formulisanje, izvođenje i kontrolu aktivnosti sa ciljem da se postignu definisani poslovni ciljevi. Bez obzira na to da li se upravlja sopstvenim poslovnim projektom ili se to planira, ova oblast nudi pojašnjenje ključnih koncepata koji pomažu u definisanju menadžerskih ciljeva.

Ova znanja su od suštinskog značaja, jer omogućavaju da se razviju efikasne strategije, zatim da se organizuju resursi i usmere aktivnosti ka ostvarivanju uspeha u poslovnom svetu. Sticanje raznovrsnih menadžerskih veština i sposobnosti ključno je za postizanje ciljeva i održavanje konkurentske prednosti u poslovnom okruženju.

Opis i cilj modula Management and Business

Pre donošenja poslovnih odluka, ključno je razumeti okruženje u kojem organizacija funkcioniše. Ovo uključuje analizu menadžerske sredine i organizacione kulture. Menadžerska sredina obuhvata sve faktore oko organizacije: ekonomska situacija, konkurencija, zakonodavstvo i društvene promene. S druge strane, organizaciona kultura se odnosi na vrednosti, norme i obrasce ponašanja unutar same organizacije.

Analiza okruženja i definisanje organizacione kulture su ključni koraci u upravljanju organizacijom. Prvo, eksterno okruženje, koje obuhvata faktore poput tržišta, konkurencije i zakonodavstva, mora se detaljno razmotriti kako bi se razumeli uslovi u kojima organizacija posluje. To omogućava prepoznavanje prilika i pretnji na tržištu. Interni faktori, kao što su resursi, procesi i zaposleni, takođe igraju ključnu ulogu u uspehu organizacije. Analizom internog okruženja mogu se identifikovati snage i slabosti organizacije.

Organizaciona kultura, s druge strane, definiše vrednosti, norme i obrasce ponašanja unutar organizacije. Razumevanje ove kulture je od suštinskog značaja, jer utiče na način kako se donose odluke, komunicira i kako se rešavaju konflikti unutar organizacije. Sve ove analize pomažu liderima i menadžerima da bolje razumeju svoju organizaciju i okolinu u kojoj posluju. Na osnovu ovih saznanja mogu razviti strategije koje će unaprediti poslovanje i ostvariti konkurentske prednosti.

Upravljanje biznisom zahteva pažljivo razmatranje nekoliko ključnih funkcija. Prva od njih je funkcija planiranja. Planiranje obuhvata postavljanje jasnih ciljeva za organizaciju, stvaranje posvećenosti osoblja u ostvarivanju tih ciljeva, razvoj efikasnih akcionih planova i redovno praćenje napretka na osnovu postizanja tih ciljeva. Osim toga, planiranje se mora odvijati uz održavanje fleksibilnosti kako bi organizacija mogla prilagoditi svoje strategije promenljivim okolnostima. Ova funkcija je ključna za uspeh svakog biznisa, jer pruža organizaciji uvid u put kojim će se kretati i pomaže joj da se fokusira na prioritete. Planiranje takođe pomaže u umanjenju rizika i optimizovanju resursa kako bi se što efikasnije postigli ciljevi.

Funkcija organizovanja u menadžmentu obuhvata definisanje poslova, raspodelu zaduženja, kreiranje strukture organizacije, koordinaciju aktivnosti i upravljanje promenama u organizaciji.

Funkcija rukovođenja u menadžmentu fokusira se na upravljanje ponašanjem zaposlenih u organizaciji. Ova funkcija istražuje različite aspekte organizacionog ponašanja, uključujući ličnost, karakter, motivaciju, učenje, stilove rukovođenja i radnu sredinu. Osnovni cilj ove funkcije je razumevanje ljudskih resursa i upravljanje njima u organizaciji kako bi se postigli postavljeni ciljevi i obezbedila efikasna i produktivna radna atmosfera.

Funkcija kontrole u menadžmentu obuhvata brojne aspekte, a podrazumeva i upotrebu propisa i sankcija s ciljem održavanja standarda. Kontrola je bitna jer omogućava procenu rezultata u odnosu na prethodno već postavljene standarde u poslovanju. Ova funkcija omogućava menadžerima da završe trenutne procese i preduzmu nove korake. U okviru ovog modula dobićete sveobuhvatan pregled menadžmenta, uključujući istorijski kontekst i osnovne koncepte. Takođe, istražićete različite funkcionalnosti koje su ključne za uspešno upravljanje u poslovnom okruženju.

Modul Management and Business odgovoriće na pitanja:

Kako je moguće klasifikovati menadžere?

Menadžeri se klasifikuju prema različitim kriterijumima, među kojima razlikujemo: nivo upravljanja, funkcionalnu oblast i stil liderstva. Prema nivou upravljanja, menadžeri se mogu podeliti na:

 • top-menadžment ili menadžere koji donose strateške odluke na najvišem nivou i odgovorni su za celokupnu organizaciju;
 • srednji menadžment ili menadžment koji je odgovoran za upravljanje određenim segmentima organizacije i koji prenosi strateške odluke top-menadžera u operativne akcije;
 • niži menadžment ili menadžere koji rukovode direktnim radnicima i fokusirani su na operativne zadatke.

U okviru funkcionalne podele menadžere možemo podeliti prema oblastima, zbog čega razlikujemo: menadžment marketinga, finansija, operacije itd. Kada je reč o stilovima liderstva, mogu se klasifikovati kao autoritarni, demokratski ili laissez-faire menadžeri.

Zahvaljujući ovim podelama i klasifikacijama, moguće je lakše razumeti uloge menadžera u organizaciji i kako oni donose odluke i upravljaju resursima.

Kako se može predstaviti koncept novih (tradicionalno-digitalnih) poslovnih organizacija?

Koncept novih, tradicionalno-digitalnih poslovnih organizacija označava promenu paradigme u načinu poslovanja u eri digitalne transformacije. Ove organizacije integrišu digitalne tehnologije u sve aspekte svog poslovanja kako bi postale agilnije, efikasnije i konkurentne.

Ključna karakteristika novih tradicionalno-digitalnih poslovnih organizacija jeste digitalno fokusiranje, odnosno postavljanje digitalne tehnologije u središte poslovanja. Koriste internet, analitiku podataka, veštačku inteligenciju i druge digitalne alate kako bi optimizovale procese, unapredile korisničko iskustvo i donosile adekvatne odluke.

 • Agilnost ovih organizacija ogleda se u fleksibilnosti i brzom prilagođavanju promenama, kao i u upotrebi agilnih metodologija za razvoj projekata i upravljanje njima kako bi efikasno reagovale na dinamičko poslovno okruženje.
 • Inovacija je ključni element njihovog uspeha. Kontinuirano razvijaju nove proizvode, usluge i poslovne modele kako bi ostale konkurentne.
 • Digitalna transformacija podrazumeva aktivno bavljenje procesom promene, tj. integraciju digitalnih tehnologija u sve aspekte poslovanja, uključujući marketing, prodaju, logistiku i korisničku podršku.
 • Kultura promene podrazumeva inovacije i kontinuitet. Zaposleni su otvoreni za nove tehnologije i spremni su da uče i prilagođavaju se.

U suštini, novi koncept poslovnih organizacija je odgovor na zahteve savremenog tržišta i digitalnog doba, gde se tradicionalni i digitalni svetovi stapaju kako bi se ostvarila konkurentska prednost i održao uspeh na tržištu.

Koji su trendovi i aktuelna pitanja menadžmenta danas?

Savremeni menadžment suočava se sa nizom aktuelnih trendova i pitanja koja oblikuju poslovni pejzaž. Tako se organizacije sve više trude da integrišu digitalne tehnologije u svoje operacije kako bi ostale konkurentne u eri digitalizacije. Agilni metodološki pristupi postaju sve popularniji za upravljanje projektima i poslovnim procesima, omogućavajući brzu prilagodljivost. Osim toga, primetno je i stavljanje sve većeg fokusa na ekološku održivost i društvenu odgovornost, te se od menadžera zahteva da integrišu ove vrednosti u poslovanje. Organizacije se sve više trude da stvore inkluzivno radno okruženje koje ceni raznolikost među zaposlenima. Globalno poslovanje postaje sve važnije, a menadžeri se suočavaju sa izazovima upravljanja različitim kulturama, zakonima i tržištima. Treba pomenuti i da raste broj kibernetičkih pretnji, kao i potreba za zaštitom podataka, te menadžment ima sve veće izazove u oblasti sajberbezbednosti. Sa pojavom pandemije COVID-19 promenio se i način rada, pa menadžeri moraju efikasno upravljati timovima koji rade na daljinu. I konačno, upotreba podataka, odnosno analitike podataka postaje ključna za donošenje adekvatnih odluka u poslovanju.

U skladu sa ovim trendovima menadžeri se prilagođavaju promenjivom poslovnom okruženju i traže nove strategije i pristupe kako bi ostvarili uspeh u savremenom menadžmentu.

Mladić u odelu stoji i iza njega je natpis MANAGEMENT

Plan i program modula Management and Business

 • Uvod u menadžment i biznis-tendencije
  • Definisanje posla menadžera 
  • Definisanje pojma menadžmenta
  • Model i osnovne funkcije menadžmenta
  • Osnovne podele menadžmenta
  • Definisanje pojma organizacije
 • Istorijat menadžmenta
  • Klasične teorije o menadžmentu
  • Bihevioralne teorije o menadžmentu 
  • Kvantitativne teorije o menadžmentu
  • Situaciona teorija menadžmenta
 • Sadašnji trendovi i pitanja o menadžmentu 
 • Definisanje menadžerske sredine i organizaciona kultura
 • Funkcija planiranja
 • Funkcija organizovanja
 • Funkcija rukovođenja
 • Funkcija kontrole 

Polaznici modula Management and Business u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se