HR management kurs

HR Management (Human Resources Management) predstavlja proces upravljanja ljudskim resursima u organizaciji. On obuhvata sve aktivnosti i prakse usmerene ka efikasnom upravljanju zaposlenima kako bi se postigli ciljevi organizacije. HR Management se bavi različitim aspektima zaposlenih, uključujući regrutovanje, selekciju, zapošljavanje, obuku, razvoj, motivaciju, komunikaciju, evaluaciju performansi, nagrađivanje, upravljanje karijerom i održavanje radnih odnosa.

HR Management takođe obuhvata i upravljanje promenama, rešavanje konflikata, pridržavanje zakonskih regulativa vezanih za radnu snagu i pružanje podrške zaposlenima u raznim pitanjima, uključujući zdravlje, bezbednost i blagostanje.

Odgovarajući na potrebe organizacije, HR menadžeri su odgovorni za formiranje politika, procedura i praksi vezanih za ljudske resurse. Oni se takođe bave regrutovanjem novih talenata, sprovođenjem intervjua, procenom veština i sposobnosti kandidata, kao i pružanjem obuke i razvoja zaposlenima kako bi unapredili njihove veštine i znanja.

Uz to, HR Management ima važnu ulogu u održavanju zadovoljstva zaposlenih, osiguravajući pravičnost, jednakost i raznolikost na radnom mestu. Oni se bave i pitanjima radne discipline, upravljanja konfliktima, rešavanja pritužbi i poboljšanja radnog okruženja.

Uzimajući u obzir promene u savremenom poslovnom okruženju, HR Management takođe igra ključnu ulogu u prilagođavanju organizacije novim trendovima i tehnologijama. To uključuje usvajanje digitalnih alata za upravljanje ljudskim resursima, automatizaciju rutinskih zadataka, analitiku ljudskih resursa i primenu agilnih metodologija.

Stoga, HR Management predstavlja sveobuhvatan pristup upravljanju ljudskim resursima u organizaciji, koji se fokusira na regrutovanje, razvoj, motivaciju i zadržavanje zaposlenih. Kroz planiranje, implementaciju i evaluaciju HR strategija i praksi, ovaj sektor obezbeđuje da organizacija raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima koji su ključni za postizanje poslovnog uspeha.

Opis i cilj kursa HR Management

Kurs HR Management pruža polaznicima osnovna znanja i veštine potrebne za uspešno upravljanje ljudskim resursima u organizacijama. Kroz sedam modula, polaznici će se upoznati sa ključnim konceptima, teorijama i praksama vezanim za menadžment ljudskih resursa.

 • Prvi modul, Osnove menadžmenta ljudskih resursa, uvodi polaznike u oblast menadžmenta ljudskih resursa, istražuje razvoj ove discipline i njen značaj u različitim organizacijama. Takođe, obrađuje teorije o ljudskoj prirodi i uticaj tehnologije na menadžment ljudskih resursa.
 • Drugi modul se fokusira na Planiranje, pronalaženje i selekciju ljudskih resursa. Polaznici će naučiti kako da planiraju ljudske resurse, upoznaće se sa metodama pronalaženja kvalifikovanih kandidata i razumeti značaj analize posla prilikom selekcije ljudskih resursa.
 • Treći modul, Obučavanje, razvoj i praćenje zaposlenih, obrađuje procese usmeravanja novozaposlenih, obučavanja zaposlenih i razvoja njihovih veština. Takođe, polaznici će se upoznati sa metodama praćenja i procene rezultata rada zaposlenih.
 • Četvrti modul je nazvan Motivisanje zaposlenih. Kroz ovo poglavlje polaznici će razumeti koncepte motivacije za rad, istražiti različite teorije motivacije i naučiti kako da primene motivacione faktore u procesu rada.
 • Peta tema kursa je Zakonska regulativa za ljudske resurse. Polaznici će biti upoznati sa procesom zasnivanja radnog odnosa, vrstama ugovora, kao i sa zakonskim regulativama vezanim za diskriminaciju i raskid radnog odnosa.
 • Šesti modul se bavi koučingom kao alatom za razvoj zaposlenih. Polaznici će naučiti šta je koučing, kako prepoznati potrebu za koučingom i pripremiti se za sprovođenje koučing procesa.
 • Poslednji modul Psihologija organizacije istražuje organizaciono ponašanje, tipove ličnosti, interpersonalne stilove, timove i grupnu dinamiku, kao i faktore koji utiču na fluktuaciju zaposlenih.

Cilj ovog kursa je da osposobi polaznike da razumeju i primene ključne koncepte i tehnike menadžmenta ljudskih resursa. Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da sprovode selekciju i zapošljavanje, obučavaju i rade na planu razvoja zaposlenih kroz različite vrste materijalnih i nematerijalnih motivatora, da upravljaju zakonskim aspektima zaposlenja i slično. Takođe, kurs će polaznicima pružiti uvid u psihološke i socijalne faktore koji utiču na ponašanje i dinamiku u organizaciji.

Kroz studije slučaja, vežbe i diskusije, polaznici će razviti praktične veštine koje su ključne za uspešno vođenje ljudskih resursa. Cilj je da polaznici steknu osnovno razumevanje teorija i koncepta menadžmenta ljudskih resursa, ali i da nauče kako da ih primene u stvarnim poslovnim situacijama.

Kurs je namenjen svim pojedincima koji žele da se usmere ka oblasti ljudskih resursa, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo ili trenutni nivo znanja. Bez obzira na to da li su polaznici zaposleni u malim, srednjim ili velikim organizacijama, kurs će im pružiti temeljno razumevanje ključnih principa menadžmenta ljudskih resursa i pomoći im da unaprede svoje veštine u ovoj oblasti.

Kurs će odgovoriti na pitanja:

Za šta je zadužen HR menadžer?

HR menadžer je odgovoran za upravljanje ljudskim resursima u organizaciji. Njegova uloga obuhvata širok spektar odgovornosti i aktivnosti vezanih za zaposlene. Neke od glavnih odgovornosti HR menadžera uključuju planiranje ljudskih resursa i analiziranje trenutne i buduće potrebe organizacije u pogledu radne snage, identifikaciju nedostataka i razvoj strategije za privlačenje i zadržavanje kvalifikovanih zaposlenih.

Pored toga, zaduženja se odnose i na regrutaciju i selekciju, uključujući objavljivanje oglasa za posao, pregled prijava, intervjuisanje kandidata, proveru referenci i donošenje odluka o zapošljavanju. HR menadžer identifikuje obuke potrebne za razvoj veština i znanja zaposlenih, organizuje interne ili eksterne obuke i pruža podršku u razvoju karijere zaposlenih. Takođe, u dogovoru sa menadžmentom određuje nadoknade i beneficije za zaposlene, pregleda performanse i vrši evaluaciju kako bi donosio odluke o povišicama ili bonusima.

Da li je HR sektor zadužen samo za regrutaciju novih radnika?

HR sektor nije zadužen samo za regrutaciju novih radnika. Dok je regrutacija jedna od važnih funkcija HR sektora, ona obuhvata mnogo šire područje odgovornosti. HR sektor ima ključnu ulogu u upravljanju ljudskim resursima tokom čitavog radnog ciklusa zaposlenih, od zapošljavanja do napredovanja i razvoja karijere, pa sve do završetka radnog odnosa.

HR sektor procenjuje trenutne i buduće potrebe organizacije u vezi sa radnom snagom. Oni analiziraju projekcije rasta, identifikuju potrebne veštine i kapacitete, te razvijaju strategije za privlačenje i zadržavanje talentovanih zaposlenih. Takođe, organizuju obuke i programe razvoja za zaposlene kako bi se unapredile njihove veštine, znanja i kompetencije, ali i upravljaju sistemom plaćanja, nadoknadama i beneficijama za zaposlene. Oni utvrđuju politike i procedure za određivanje plata, bonuse, beneficije i druge oblike nagrade za radnike.

Šta je koučing?

Koučing je proces podrške i vođenja koji se primenjuje radi razvoja pojedinca ili grupe, kako bi se postigao njihov potencijalni maksimum i postavljali i ostvarivali ciljevi. Koučing podrazumeva saradnju između kouča (stručnjaka za koučing) i klijenta (osobe ili tima koji se koučira) radi postizanja željenih rezultata i ličnog ili profesionalnog razvoja.

Koučing se može primenjivati u različitim kontekstima, kao što su lični razvoj, profesionalni razvoj, vođstvo, timski rad, prelazni periodi u karijeri, postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života i slično.

Cilj koučinga je unapređenje performansi, postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva, razvijanje veština, prevazilaženje prepreka, poboljšanje komunikacije i ostvarivanje željenih promena. Koučing omogućava klijentu da proširi svoje sposobnosti, razvije novi način razmišljanja, otkrije potencijalne resurse i postane samostalan i samouveren u donošenju odluka.

Laptop, ruka na laptopu i kafa pored

Kako su tehnologije uticale na HR?

Moderne tehnologije imaju značajan uticaj na sektor ljudskih resursa (HR) i donose brojne promene i mogućnosti. Tehnologija je transformisala procese regrutacije i selekcije. Onlajn-platforme za oglašavanje poslova, pretraga kandidata putem društvenih mreža i softveri za upravljanje kandidatima olakšavaju pronalaženje, procenu i odabir kandidata. Automatizovani sistemi za prijavu i selekciju mogu brže filtrirati aplikacije i smanjiti vreme koje HR timovi provode na administrativnim zadacima.

Digitalizacija je omogućila efikasno upravljanje podacima o zaposlenima. HR sistemi i softveri za upravljanje ljudskim resursima omogućavaju praćenje podataka o zaposlenima, kao što su informacije o zaposlenju, plate, beneficije, performanse i razvoj. Ovo olakšava analizu i planiranje HR strategija i omogućava personalizovani pristup zaposlenima.

Pored toga, poboljšana je komunikacija i saradnja u organizaciji. Alati za timsku komunikaciju, intraneti, virtuelne platforme za saradnju i video-konferencije olakšavaju komunikaciju između zaposlenih i timova, bez obzira na geografsku udaljenost. Ovo podržava efikasnu komunikaciju, saradnju i timski rad.

Koje su faze planiranja u ljudskim resursima?

Planiranje ljudskih resursa je ključna funkcija HR sektora koja ima za cilj predviđanje i zadovoljavanje budućih potreba organizacije u vezi sa radnom snagom. Ova aktivnost uključuje identifikaciju broja, kvalifikacija i profila zaposlenih koji će biti potrebni kako bi organizacija ostvarila svoje ciljeve. Proces planiranja ljudskih resursa obuhvata sledeće korake:

 • procenu trenutno zaposlenih (koliko ih trenutno ima i procena njihovih veština, znanja, iskustva i slično);
 • predviđanje buduće ponude i tražnje za ljudskim resursima;
 • procenu razlike;
 • razvoj strategije radi zadovoljenja potreba. 

Generalno, planiranje ljudskih resursa je ključni proces u HR sektoru koji omogućava organizacijama da efikasno upravljaju svojom radnom snagom, zadovolje buduće potrebe zaposlenih kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve.

Koje su metode obučavanja zaposlenih?

Redovno obučavanje zaposlenih je ključno za uspešno poslovanje organizacija iz nekoliko razloga. Redovna obuka omogućava zaposlenima da steknu nova znanja i veštine, koji su potrebni u savremenom poslovnom okruženju. Kroz obučavanje, zaposleni mogu pratiti najnovije trendove, primenjivati najbolje prakse i unaprediti svoju stručnost, što doprinosi njihovoj produktivnosti.

Pored toga, dodatne obuke, treninzi i rad na zaposlenima i njihovim veštinama i osobinama ima pozitivan uticaj na motivaciju i zadržavanje samih zaposlenih. Kada organizacija investira u obučavanje, to pokazuje zaposlenima da su važni i da se ulaže u njihov razvoj. Ovo može povećati njihovu motivaciju, angažovanost i zadovoljstvo poslom. Zadovoljni zaposleni su skloniji ostanku u organizaciji, što smanjuje fluktuaciju radne snage i troškove regrutacije.

Koji je cilj HR Managementa?

Cilj HR Managementa je stvaranje produktivne i zadovoljne radne snage koja doprinosi uspehu organizacije. To se postiže kroz planiranje ljudskih resursa kako bi se obezbedili pravi ljudi na pravim mestima, pružanje podrške zaposlenima u njihovom profesionalnom razvoju, uspostavljanje efektivnih sistema za upravljanje performansama, motivisanje zaposlenih kroz različite podsticaje i beneficije, kao i održavanje otvorenih i efikasnih komunikacija u organizaciji.

Kroz sve ove aktivnosti, HR Management igra ključnu ulogu u razvoju ljudskog kapitala organizacije, čime se stvara konkurentska prednost i omogućava ostvarenje ciljeva organizacije. U suštini, HR Management predstavlja disciplinu koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima u organizaciji sa ciljem da se postigne efikasnost, produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih, kao i ostvarenje ciljeva organizacije. 

Plan i program kursa

I modul – Osnove menadžmenta ljudskih resursa

1.1. Razvoj menadžmenta ljudskih resursa

1.2. Pojam i značaj menadžmenta ljudskih resursa

1.3. Teorije o ljudskoj prirodi

1.4. Menadžment ljudskih resursa u različitim organizacijama

1.5. Menadžment ljudskih resursa i tehnologija

 

II modul – Planiranje, pronalaženje i selekcija ljudskih resursa

2.6. Planiranje ljudskih resursa

2.7. Faze planiranja ljudskih resursa

2.8. Pronalaženje ljudskih resursa – interno i eksterno

2.9. Napredne metode pronalaženja ljudskih resursa

2.10. Značaj analize posla prilikom pronalaženja ljudskih resursa

2.11. Selekcija ljudskih resursa

III modul – Obučavanje, razvoj i praćenje zaposlenih

3.12. Usmeravanje novozaposlenih

3.13. Obučavanje zaposlenih

3.14. Metode obučavanja zaposlenih

3.15. Razvoj zaposlenih

3.16. Praćenje rezultata rada zaposlenih

3.17. Procena rezultata rada

 

IV modul – Motivisanje zaposlenih

4.18. Pojam motiva i motivacije za rad

4.19. Teorije motivacije za rad

4.20. Motivatori u procesu rada

4.21. Motivacija i radni učinak

 

V modul – Zakonska regulativa za ljudske resurse

5.22. Proces zasnivanja radnog odnosa

5.23. Ostale vrste ugovora

5.24. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

5.25. Pojam i vrste diskriminacije

5.26. Diskriminacija pripadnika nekih od manjinskih grupa

5.27. Raskid radnog odnosa

 

VI modul – Koučing

6.28. Određenje koučinga

6.29. Tipovi koučinga i uloge u koučingu

6.30. Organizaciona kultura i koučing

6.31. Procena da li je zaposlenom potreban koučing

6.32. Priprema za koučing

 

VII modul – Psihologija organizacije

7.33. Organizaciono ponašanje

7.34. Tipovi ličnosti

7.35. Interpersonalni stilovi

7.36. Timovi u organizaciji

7.37. Grupe u organizaciji i socijalna dinamika grupe

7.38. Apsentizam i fluktuacija zaposlenih

polaznici kursa u učionici