Kurs Effective Business Communications

Komunikacija u poslovnom kontekstu predstavlja komunikacioni proces u kome se odvija prenošenje poruka od izvora do recipijenta radi njihovog razumevanja i prihvatanja. Međutim, ona se može interpetirati i kao veština povezivanja i izgradnje odnosa između zaposlenih kroz konstruktivan dijalog. Konstruktivan dijalog je važan zbog postizanja poslovnog uspeha, jer omogućava rešavanje operativnih problema i otklanjanje barijera u komunikaciji.

Kroz konstruktivan dijalog, kompanija može unaprediti svoje poslovne pozicije i lakše ostvariti uspehe. Otvorena i efikasna komunikacija omogućava timski rad, razmenu ideja i brzo donošenje odluka. Takođe, dobra komunikacija može unaprediti saradnju i izgraditi poverenja među zaposlenima, što je ključno za efikasnost i motivaciju.

Ulaganje u razvoj komunikacijskih veština zaposlenih i uspostavljanje jasnih kanala komunikacije u jednoj kompaniji pruža dragocene prednosti. Kvalitetna poslovna komunikacija je osnova za uspeh i treba je ceniti i negovati kao jedan od ključnih elemenata uspešnog poslovanja.

Kurs Efektivna poslovna komunikacija fokusira se na veštinu komuniciranja u poslovnim aktivnostima. Ovaj kurs pruža korisna praktična znanja koja ne samo da mogu dovesti do bržeg procesiranja različitih poslovnih aktivnosti već ih mogu i unaprediti. Učenje veštine efektivne poslovne komunikacije omogućava polaznicima da postanu vešti u primeni komunikacijskih tehnika koje su ključne za uspeh u poslovnom okruženju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Efektivna poslovna komunikacija

Kurs Efektivna poslovna komunikacija je podeljen u dve celine. Prva celina će vam omogućiti osnovno razumevanje komunikacione terminologije, ali i razumevanje procesa koji gradi komunikaciju. Važno je razumeti osnove dobre komunikacije, stoga ćete kroz kurs naučiti o ključnim elementima koji čine uspešnu komunikaciju.

U okviru svake komunikacije postoji cilj. Kroz kurs ćete uočiti da se ciljevi komunikacije razlikuju, te tako neki od ciljeva mogu biti: dobijanje potrebne informacije, prenošenje informacija, razgovor radi opuštanja ili uticanja na nečije ponašanje i sl. Kako bi jedan komunikacioni proces doveo do željenih poslovnih rezultata i postigao efikasnost, važno je odrediti ciljeve pre samog početka komunikacije. 

Kroz kurs Efektivna poslovna komunikacija biće detaljnije pojašnjen proces efikasnog prenošenja poruka u komunikaciji. Sve faze komunikacionog procesa, od kodiranja do dekodiranja poruka, biće detaljno predstavljene kako bi se odgovorilo na pitanje o postizanju efikasnog prenosa poruke.

Posebna pažnja će biti usmerena na interpretativne prepreke koje mogu izobličiti poruku i dovesti do loše komunikacije. Jedna od ključnih tema u okviru kursa jeste i razlikovanje realnosti od narativa. Stoga ćete se kroz kurs susresti sa pitanjima koja se tiču funkcije narativa u komunikaciji, značaja interpretacije događaja i načina na koje se stvarnost tumači.

Kroz razumevanje ovih aspekata polaznici kursa će naučiti kako da prevaziđu prepreke i kako da ostvare uspešnu komunikaciju. Razvijanje veštine interpretacije i pravilno korišćenje narativa pruža jasniju i precizniju komunikaciju, što uvećava uspešnost poslovnih aktivnosti i izgradnju kvalitetnih odnosa.

Jedan od ciljeva ovog kursa jeste da vas upozna sa stilovima komunikacije u savremenom poslovnom kontekstu i da vam ih praktično predstavi. Osim toga, biće prilike i da se oprobate u osmišljavanju adekvatnih komunikativnih poruka, ali i da razmotrite opcije njihovog prenošenja. 

Zahvaljujući ovom kursu susrešćete se sa različitim stilovima komunikacije, a poseban akcenat će biti na asertivnom stilu, kao i tipovima asertivnosti, koji će biti obrađeni u zasebnom segmentu, što vam daje mogućnost da ovaj stil primenite i u svom poslovnom okruženju. Asertivan stil komunikacije je ključan za uspešno komuniciranje u poslovnom kontekstu.

Kroz kurs ćete naučiti kako da budete samouvereni i kako da izražavate svoje ideje na jasan i konstruktivan način. Razumevanje i primena asertivnosti pomoći će vam da izgradite poverenje, efikasno rešavate konflikte i ostvarite uspešne poslovne interakcije. Ovladavanje ovim stilom komunikacije je važan korak ka postizanju uspeha u različitim poslovnim situacijama.

Kurs Efektivna poslovna komunikacija odgovoriće na pitanja:

Koji mogu biti faktori uspešne komunikacije?

Uspešna komunikacija se temelji na pet faktora. Prvi faktor je svest o cilju komunikacije i potrebi koju komunikacija treba da zadovolji. Definisanje cilja pre samog procesa komunikacije predstavlja bitan element svake uspešne komunikacije. Drugi faktor tiče se želje da se ostvari dobra komunikacija, koja se izražava kroz pokazano interesovanje i ugodnost tokom razgovora, a onda i kroz pozitivnu atmosferu koja se postiže i održava tokom komunikacije. 

Poznavanje elemenata i procesa komunikacije predstavljaju sledeće bitne faktore. Veoma je važna i empatija, uključujući i razumevanje i odgovarajuće reagovanje na emocije drugih. U svakoj komunikacionoj situaciji trebalo bi težiti fleksibilnosti. Drugim rečima, vrlo je važno prilagoditi komunikaciju situaciji i sagovorniku. To bi značilo da postoji sposobnost da se jedna poruka prenosi na različite načine, u zavisnosti od sagovornika ili komunikacionih prilika.

Sve ove komponente su ključne za uspešnu komunikaciju. Razumevanje i primena ovih faktora pomažu u izgradnji produktivnih i harmoničnih odnosa, stvarajući pozitivno okruženje za efikasnu komunikaciju.

Šta označava model D.I.E.?

Model D.I.E. je komunikacioni model koji ostvaruje pozitivnu komunikacionu atmosferu tokom važnih razgovora. Ipak, na ovom mestu treba skrenuti pažnju da takvi modeli mogu dovesti i do konflikata kada jedna strana pomeša realnost i priču. Model se sastoji od deskripcije (D), interpretacije (I) i evaluacije (E).

Deskripcija se odnosi na opisivanje situacije, interpretacija na tumačenje, dok evaluacija uključuje vrednovanje. Drugim rečima, ovaj model se fokusira na proces koji ide od opisa, preko tumačenja, do donošenja kritičkog suda. Međutim, kada nisu poznati svi faktori ili motivi određenog ponašanja sagovornika, ovaj model može voditi ka nesporazumu i postati prepreka u komunikaciji.

Važno je biti svestan ograničenja ovog modela i razumeti da je potrebno kontekstualno razmatrati informacije i tražiti dodatno razjašnjenje kada je to potrebno. Kritičko razmišljanje i pažljivo razumevanje su ključni za uspešnu primenu ovog modela komunikacije.

Kakvi stilovi komunikacije se mogu diferencirati?

U komunikaciji se mogu koristiti različiti stilovi komuniciranja. Zahvaljujući ovim stilovima moguće je prepoznati osobine i raspoloženja pojedinca sa kojim se komunicira. 

Jedan od tih stilova je agresivni stil, koji se karakteriše direktnim nametanjem prava i izražavanjem misli i osećanja na neadekvatan način, ugrožavanjem prava drugih. Agresivni stil teži kontroli drugih i ostvarenju ciljeva, često demonstrirajući moć.

Drugi stil je poznat kao pasivni stil. Ovaj stil se vezuje za nemogućnost asertivnog izražavanja uverenja, osećanja, stavova, mišljenja, ali i potreba. Osoba koja koristi pasivni stil se izmešta iz situacija, neutrališući svoj stav i mišljenje.

Postoji i pasivno-agresivan stil, koji se karakteriše indirektnom agresijom. Ovo uključuje pasivan odnos prema okruženju, a onda i suprotstavljanje zahtevima, što se raspoznaje kao odlaganje, tvrdoglavost, neefikasnost i mrzovoljnost.

Asertivni stil podrazumeva poštovanje sagovornika i sebe kao govornika. Osoba koja koristi asertivan stil samoinicijativno preuzima odgovornost. Asertivan subjekat komunikacije jasno artikuliše svoja osećanja i precizno definiše svoja očekivanja. Asertivno izgovaranje kritike o nečijem ponašanju nema intenciju vređanja nečije ličnosti i sposobnosti, već predlaganja rešenja i motivisanja. 

Sastanak

Plan predavanja kursa Efektivna poslovna komunikacija:

 • Šta je komunikacija
 • Faktori uspešne komunikacije u poslovanju
 • Uloga cilja u poslovnoj komunikaciji
 • Efikasno prenošenje poruke
 • Značenje interpretacije i komunikacije u poslovnim okvirima
 • Stilovi komunikacije
  • Agresivni stil
  • Pasivni stil
  • Pasivno-agresivni stil
  • Asertivni stil
 • Asertivna prava i dozvole
 • Tipovi asertivnosti
 • Tehnike izbegavanja manipulacije u poslovnoj komunikaciji
 • Koraci za uspešnu poslovnu komunikaciju

Polaznici kursa Efektivna poslovna komunikacija prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se