Modul Odnosi s javnošću

Osnovi odnosa s javnošću (PR) su ključni koncepti i tehnike koji se koriste za uspostavljanje i održavanje pozitivnih odnosa između organizacija, pojedinaca ili institucija i njihovih ciljnih publika. Cilj PR-a je oblikovanje percepcije javnosti o određenom entitetu, proizvodu ili usluzi, kao i upravljanje informacijama koje se prenose javnosti radi postizanja željenih ciljeva.

Jedan od osnovnih elemenata odnosa s javnošću je komunikacija. To uključuje razmenu informacija između organizacije i njenih ciljnih grupa putem različitih kanala, kao što su mediji, društvene mreže, događaji i direktna komunikacija. PR profesionalci rade na kreiranju jasnih, konzistentnih i autentičnih poruka koje odražavaju vrednosti i ciljeve organizacije.

Strategijsko planiranje je takođe ključno u osnovima odnosa s javnošću. PR stručnjaci razvijaju planove kako bi se postavili ciljevi, identifikovala ciljna publika i odabrali odgovarajući kanali komunikacije. Ovi planovi takođe uključuju strategije za upravljanje krizama, u slučaju da se pojave neželjeni događaji ili negativni komentari u medijima.

Izgradnja i održavanje pozitivnog imidža su takođe ključni za PR. To podrazumeva usmeravanje pažnje na postignuća, društveno-odgovorne inicijative i uspehe organizacije, kako bi se stvorila pozitivna slika u javnosti. PR takođe uključuje rad na građenju odnosa s medijima kako bi se osigurala tačna i povoljna pokrivenost događaja i informacija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj modula Odnosi s javnošću

Osnovi odnosa s javnošću obuhvataju komunikaciju, strategijsko planiranje, upravljanje imidžom i odnosima s medijima. Ovi koncepti su ključni za efikasno uspostavljanje i održavanje povoljnih odnosa između organizacija i njihove ciljne publike, te igraju ključnu ulogu u oblikovanju percepcije i reputacije organizacija u javnom okruženju.

Kurs pruža učesnicima suštinsko razumevanje ključnih koncepata koji oblikuju način na koji organizacije komuniciraju, predstavljaju sebe i grade svoju reputaciju. Kroz ovaj kurs polaznici će istražiti osnove korporativnog identiteta i razviti veštine efikasne poslovne komunikacije, što će im omogućiti da uspešno kreiraju i održavaju pozitivan imidž.

Prvi deo kursa fokusira se na korporativni identitet, detaljno istražujući pojam identiteta i njegovog značaja za organizacije. Polaznici će razmotriti različite aspekte korporativnog identiteta, uključujući viziju, misiju, vrednosti, kulturu i društvenu odgovornost. Kroz analizu strateškog koncepta, strateškog odlučivanja i komunikacije učesnici će shvatiti kako korporativni identitet oblikuje percepciju javnosti i utiče na odnose sa interesnim grupama.

Drugi deo kursa usmerava se na efektivnu poslovnu komunikaciju. Polaznici će istražiti faktore uspešne komunikacije i ulogu cilja u komunikacionim procesima. Učesnici će razviti veštine za efikasno prenošenje poruka, uzimajući u obzir važnost interpretacije i konteksta. Takođe, kurs će istražiti različite stilove komunikacije i koncept asertivnosti, pružajući polaznicima alate za jasno i efikasno izražavanje svojih stavova i potreba.

Cilj kursa je omogućiti polaznicima da razviju sveobuhvatno razumevanje korporativnog identiteta i veštine efikasne komunikacije, koje će primeniti kako u poslovnom, tako i u ličnom okruženju. Nakon završetka kursa učesnici će biti osposobljeni da pravilno oblikuju identitet organizacije, usmeravajući se ka izgradnji pozitivne slike među ciljnim grupama, kao i da primene tehnike uspešne komunikacije kako bi postigli bolje rezultate u poslovnim interakcijama i održavali konstruktivne odnose sa saradnicima i partnerima.

Modul Odnosi s javnošću odgovoriće na pitanja:

Šta je korporativni identitet?

Korporativni identitet obuhvata sve karakteristike koje definišu organizaciju i čine je prepoznatljivom. To uključuje njenu misiju, vrednosti, kulturu, komunikacioni stil, vizuelni identitet i odnos prema zainteresovanim stranama. Ovo je ne samo spoljašnji imidž već i unutrašnji okvir koji utiče na ponašanje zaposlenih i donošenje odluka. Kroz dosledno usklađivanje ovih elemenata organizacija oblikuje sliku o sebi među zaposlenima, klijentima, investitorima, kao i u javnosti. Cilj jačanja korporativnog identiteta je stvaranje prepoznatljivosti, poverenja i lojalnosti među svim zainteresovanim stranama, što je ključno za uspešno pozicioniranje na tržištu i dugoročni uspeh. Kroz strategijsko oblikovanje korporativnog identiteta organizacija može ostvariti doslednost i autentičnost u svom javnom nastupu, čime se postavljaju temelji za izgradnju snažnih i dugotrajnih odnosa.

Šta podrazumeva korporativna društvena odgovornost?

Korporativna društvena odgovornost (CSR) je koncept u poslovanju koji se odnosi na proaktivno prepoznavanje i ispunjavanje društvenih i ekoloških odgovornosti koje kompanije imaju prema zajednici i okolini. Ovaj pristup podrazumeva da organizacije teže ostvarivanju ekonomske dobiti, ali i da preuzimaju odgovornost za pozitivan društveni uticaj. To obuhvata niz aktivnosti, uključujući unapređenje uslova rada za zaposlene, davanje podrške lokalnim zajednicama, zaštitu životne sredine, promovisanje etičkog ponašanja i davanje podrške humanitarnim inicijativama. Cilj korporativne društvene odgovornosti je postizanje održivosti i dugoročnog uspeha, kao i izgradnja pozitivnog imidža kompanije. Kroz ovaj pristup kompanije stvaraju vrednost ne samo za sebe i svoje akcionare već i za društvo u celini, doprinoseći boljoj budućnosti i izgradnji poverenja među svojim interesnim grupama.

Šta je asertivnost?

Asertivnost je komunikaciona veština koja se odnosi na sposobnost jasnog i samopouzdanog izražavanja svog mišljenja, stavova, potreba i osećanja, uz istovremeno poštovanje prava i osećanja drugih. Biti asertivan znači znati postaviti granice, izražavati sebe bez agresivnosti ili povlačenja, te iznositi svoju tačku gledišta na konstruktivan način. Ova veština omogućava pojedincima da se izbore za svoje interese, izraze svoje potrebe i postupe u skladu sa svojim vrednostima, istovremeno pokazujući poštovanje prema drugima.

Asertivnost se razlikuje od agresivnosti, koja uključuje nametljivu i nepoštenu komunikaciju, i pasivnosti, koja podrazumeva potiskivanje svojih potreba i neslaganja. Asertivna komunikacija podrazumeva vežbu, kao i razvoj veština komunikacije, samopouzdanja i emocionalne inteligencije. Ova veština je korisna kako u ličnim, tako i u profesionalnim situacijama, te omogućava pojedincima da uspostave ravnotežu između svojih potreba i potreba drugih, kao i da izgrade zdrave interpersonalne odnose.

Čoveka intervjuiše žena i kamerman snima

Plan predavanja modula Odnosi s javnošću

 • Korporativni identitet
  • Šta je identitet
  • Korporativni identitet
   • Cilj
   • Strateški koncept
   • Strateško odlučivanje
  • Rečnik 
  • Ponašanje
  • Vizija i misija
  • Sistem
  • Komunikacija
  • Promene
  • Vrednosti
  • Kultura
  • Društvene odgovornosti
 • Efektivna poslovna komunikacija
  • Komunikacija
   • Faktori uspešne komunikacije
   • Uloga cilja u komunikaciji
  • Efikasno prenošenje poruke
   • Interpretacija i komunikacija
  • Stilovi komunikacije
  • Šta je asertivnost
   • Asertivna prava i dozvole
   • Tipovi asertivnosti
  • Tehnike izbegavanja manipulacije
  • Koraci do uspešne komunikacije

Polaznici kursa Odnosi s javnošću u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se