Kurs Međunarodni marketing

Međunarodni marketing se odnosi na marketinške aktivnosti koje se sprovode na globalnom nivou, uključujući identifikaciju, razumevanje i zadovoljavanje potreba i želja kupaca sa različitim kulturama, u različitim zemljama. To podrazumeva i razvoj marketinških strategija koje se prilagođavaju specifičnim karakteristikama pojedinih zemalja, kao i uspostavljanje efikasnih komunikacijskih kanala sa ciljnim tržištima širom sveta.

Kako bi se postigao uspeh u međunarodnom marketingu, marketari moraju pažljivo razmotriti različite faktore koji mogu uticati na uspeh jednog proizvoda ili usluge na inostranim tržištima. Neophodno je razumevanje kulturoloških razlika, zakonskih propisa, tržišnih trendova i konkurencije, kao i prepoznavanje ciljne publike u svakoj zemlji zasebno. Važno je napomenuti da marketinške strategije i taktike koje su se pokazale kao uspešne za jedno tržište neće nužno odgovarati nekom drugom tržištu zbog specifičnih kulturoloških, socioekonomskih, društvenih faktora itd.

Komunikacija je ključna komponenta efikasnog međunarodnog marketinga, a marketinški stručnjaci moraju znati da prilagode svoje marketinške poruke ciljnoj grupi na način koji je prikladan za specifičnu kulturu i jezik. To se može postići ​​korišćenjem drugačijih marketinških kanala, poput lokalnih medija, društvenih mreža i drugih digitalnih platformi koje su popularne u određenim zemljama.

Napredak tehnologije i globalizacija otvorili su vrata za nove mogućnosti u međunarodnom marketingu, ali su istovremeno stvorili i nove izazove. Globalne kompanije moraju biti u stanju da se prilagoditi promenama u tržišnim trendovima i regulativama u različitim zemljama i brzo reagovati na svakodnevne promene i situacije koje se događaju na određenom tržištu.

Opis i cilj kursa Međunarodni marketing

U okviru kurseva iz oblasti marketinga jedna od važnih tema je i međunarodni marketing. Ova tema se bavi sprovođenjem marketinških aktivnosti van granica jedne zemlje, na jednom inostranom tržištu ili na više njih. Na početku samog kursa polaznicima se detaljnije objašnjava pojam međunarodnog marketinga, kao i ključne razlike između internacionalnog i međunarodnog marketinga. Ova dva pojma se često posmatraju kao sinonimi, ali su zapravo različiti i važno je razumeti tu razliku.

Kroz kurs Međunarodni marketing polaznicima će biti predstavljeni brojni kriterijumi i načini putem kojih je moguće analizirati inostrana tržišta na kojima se može nastupati. Naročita pažnja biće usmerena na tri strategije za selekciju tržišnih segmenata – strategiju nediferenciranog, strategiju diferenciranog i strategiju koncentrisanog marketinga. Ove strategije razlikuju se po načinu na koji se pristupa tržištu, odnosno da li se ciljaju svi segmenti tržišta, određeni segmenti ili je fokus samo na jednom segmentu.

U okviru kursa obrađuju se i različite strategije nastupa na inostranim tržištima, kao što su strategija izvoza, strategija ustupanja licence, strategija zajedničkog i direktnog ulaganja. Polaznici će se upoznati sa svim ovim strategijama i njihovim prednostima i manama u odnosu na konkretne situacije.

Posebna celina kursa posvećena je različitim determinantama kulture, kako materijalnim tako i nematerijalnim, kao i strategijama adaptacije i standardizacije koje se primenjuju u prilagođavanju nastupa na inostranom tržištu. Polaznici se upoznaju sa različitim aspektima kulture i saznaju kako oni mogu imati uticaj na odluku o vrsti nastupa na tržištu na koje se proširuje poslovanje.

Ukratko, cilj kursa Međunarodni marketing je da polaznike upozna sa realizacijom marketinških aktivnosti van jedne zemlje, na jednom inostranom tržištu ili na više njih. Obrađuju se ključne razlike između internacionalnog i međunarodnog marketinga, kao i kriterijumi za analizu inostranih tržišta. Polaznici će učiti i o strategijama selekcije tržišnih segmenata, strategijama nastupa na inostranim tržištima i determinantama kulture koje imaju uticaj na marketinške odluke. U kursu se definiše i pojam međunarodnog marketing-miksa, odnosno kako se primenjuju četiri osnovna elementa marketing-miksa u međunarodnom okruženju.

Nakon završetka kursa polaznici će umeti samostalno da sprovode marketinške aktivnosti na inostranim tržištima i donosiće informisane odluke u vezi sa selekcijom tržišta, nastupom na tržištu i prilagođavanjem marketinških strategija specifičnostima kulture i tržišta na kojima posluju. U kursu se nalaze i praktični primeri radi lakšeg razumevanja gradiva, što će polaznicima omogućiti da steknu znanje koje će moći da primene u realnom poslovnom okruženju.

Kurs Međunarodni marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Na šta se odnosi pojam međunarodni marketing?

Međunarodni marketing je proces kreiranja, razvijanja i primene marketinških strategija i taktika kako bi se zadovoljile potrebe i želje kupaca u zavisnosti od tržišta na kome se plasiraju proizvodi i usluge. Ovaj proces podrazumeva istraživanje tržišta, analizu potražnje i konkurencije, prilagođavanje proizvoda i usluga lokalnim tržištima, odabir kanala distribucije i definisanje načina komunikacije sa ciljnim tržištem.

Jedan od glavnih izazova u međunarodnom marketingu jeste različitost kultura, jezika i običaja koji mogu uticati na percepciju proizvoda i usluga, kao i na način komunikacije sa kupcima. Upravo iz tog razloga kompanije se moraju prilagoditi lokalnim tržištima kako bi ostvarile uspeh u globalnom poslovanju.

Međunarodni marketing je veoma važan za kompanije koje žele da prošire svoje poslovanje na globalnom nivou i ostvare veći tržišni udeo. Ovaj proces od kompanija zahteva da budu fleksibilne, prilagodljive i sposobne da se prilagode različitim kulturama i tržištima. Uz pravilno planiranje i implementaciju, međunarodni marketing može da pomogne kompanijama da uspešno ostvare svoje poslovne ciljeve na globalnom nivou.

Koje strategije nastupa postoje u međunarodnom marketingu?

Postoje različiti pristupi koje kompanije mogu primeniti kada posluju na više tržišta. Jedan od prvih koraka je procena tržišta, nakon koje se kompanija opredeljuje za jednu od nekoliko strategija nastupa. Strategija izvoza podrazumeva da se na osnovu analize tržišta odlučuje o prodaji proizvoda, a kanali distribucije mogu biti različiti – direktni, indirektni ili kooperativni. Kada kompanija koristi licencu kao način proširenja poslovanja, ona ustupa prava korišćenja zaštitnog znaka i/ili proizvodnog procesa uz nadoknadu ili udeo u profitu. Joint venture, kojim se dve nezavisne kompanije udružuju kako bi ostvarile zajedničku korist, predstavlja još jednu mogućnost. U slučaju da kompanija proceni da je tržište dovoljno veliko i da ima značajan potencijal, ona će se opredeliti za strategiju direktnog ulaganja, koja podrazumeva ulaganje u proizvodnju ili montažne kapacitete u određenoj zemlji.

Kako se kreira marketing-miks u međunarodnom poslovanju?

Kreiranje marketing-miksa u međunarodnom poslovanju podrazumeva prilagođavanje proizvoda, cene, promocije i distribucije različitim tržištima u skladu sa kulturološkim, socioekonomskim i političkim razlikama između zemalja.

Prvo, kompanije treba da prilagode proizvode ili usluge da bi zadovoljile potrebe ciljne grupe na određenom tržištu. To mogu biti promene u funkcionalnosti, dizajnu ili pakovanju proizvoda. Na primer, neki proizvodi možda nisu prihvatljivi na određenom tržištu, pa se moraju prilagoditi da bi se uskladili sa lokalnim preferencijama i normama.

Drugo, cena mora biti prilagođena lokalnim uslovima tržišta. To uključuje različite nivoe dohotka, poreza, carina i drugih faktora koji utiču na cenu proizvoda.

Treće, promocija treba da se prilagodi lokalnim preferencijama i kulturi. To podrazumeva lokalizaciju reklamnih poruka, usmeravanje marketinških aktivnosti prema odgovarajućim medijskim kanalima i prilagođavanje promotivnih aktivnosti sezonskim trendovima i praznicima.

Konačno, distribucija proizvoda treba da se prilagodi lokalnim karakteristikama tržišta. To podrazumeva izbor optimalnog lanca snabdevanja i transporta, odabir adekvatnih prodajnih kanala, kao i obezbeđivanje da proizvodi stignu do kupaca na vreme i u dobrom stanju.

Sve ove komponente marketing-miksa moraju biti prilagođene specifičnostima svakog tržišta kako bi se uspešno integrisale u globalnu marketinšku strategiju.

Čovek prstom na digitalnoj mapi pokazuje državu

Plan i program kursa

Modul 1 – Međunarodni marketing

  1. Uvod u međunarodni marketing – upoznavanje sa terminom međunarodni marketing
  2. Izbor ciljnih tržišta u međunarodnom marketingu
  3. Međunarodne marketing strategije – definisanje različitih strategija međunarodnog marketinga
  4. Interkulturalno okruženje – definisanje kulture i njenih pojavnih oblika, kao i njen uticaj na poslovanje jedne zemlje
  5. Instrumenti međunarodnog marketing miksa – definisanje elemenata marketing miksa u zavisnosti od tržišta gde kompanija posluje

polaznici kursa Međunarodni marketing prate predavanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se