Kurs Elektronsko bankarstvo / e-banking

Elektronsko bankarstvo je pravi dokaz da se moderne tehnologije neprestano razvijaju. Napredak tehnologije omogućio je razvoj sistema elektronskog bankarstva, pre svega, jer je uslovio promene u načinu na koji banke obavljaju obračun i plaćanja među sobom, ali i način na koji svoje usluge nude krajnjim korisnicima. Tu se kao kao glavni „krivac” za pojavu elektronskog bankarstva najpre izdvaja internet, jer je upravo on svojom pojavom u potpunosti transformisao koncept e-bankinga, posebno kada je reč o bankarstvu na malo. 

Koncept elektronskog bankarstva korisnicima bankarskih usluga, ali i samim bankama, omogućava da ispunjavaju svoje uobičajene aktivnosti elektronskim putem. Osnovni preduslov za normalno funkcionisanje elektronskog bankarstva je dobar informacioni sistem banke, dobra infrastruktura mreže i svakako zaštita informacija i transakcija. 

Upravo zato najtačnija definicija elektronskog bankarstva objašnjava ovaj pojam kao proces koji omogućava klijentima banaka da svoje usluge izvršavaju elektronskim putem. Uslugama elektronskog bankarstva korisnici mogu pristupati preko različitih komunikacionih kanala kao što su internet, mobilni uređaji, interaktivna televizija ili specijalizovane računarske mreže poput mreža bankomata i POS terminala.  

Finansijsko tržište nastavlja da se menja velikom brzinom, a elektronski mediji omogućavaju prilagođavanje prodaje bankarskih usluga i jeftinije poslovanje sa postojećim klijentima. Revolucija u oblasti bankarstva dovela je do velikog napretka u savremenoj ekonomiji i otklanjanja mnogih nepotrebnih transakcionih troškova. Takav trend nastaviće se i u budućnosti i zbog toga znanja koja možete steći na ovom kursu spadaju u grupu veština od kojih u velikoj meri zavisi uspešnost vaše nove karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Elektronsko bankarstvo

Tokom kursa Elektronsko bankarstvo, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, imaćete priliku da saznate kakvi sve oblici e-bankinga postoje  i šta predstavljaju pojmovi virtuelna banka, PayPal, kriptografija, elektronski novac, čekovi i još mnogo toga. 

Na predavanjima koja će voditi provereni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti steći ćete kompletnu sliku o osnovnim modelima plaćanja zasnovanim na elektronskom novcu, kao i o osnovnim modelima sistema plaćanja na internetu.   

Da biste pohađali ovaj kurs, nije vam potrebno da imate određena predznanja. Predavanja su prilagođena različitim nivoima znanja, tako da ćete bez problema moći da pratite nastavu i razvijate nove veštine. Lekcije su sortirane tako da ćete se na početku susretati sa lakšim gradivom, ali kako kurs bude odmicao, očekuju vas sve kompleksnija predavanja. 

Prva nastavna jedinica će vam predstaviti pojam elektronskog bankarstva u celini i druge važne pojmove poput kućnog bankarstva (home bankinga), internet bankarstva i online bankarstva, kao i prednosti elektronskog bankarstva. 

Naredni deo kursa baviće se sredstvima plaćanja kod elektronskog bankarstva i tom prilikom naučićete na kojim načelima funkcioniše ceo sistem plaćanja kada je reč e-bankingu. Kako se kurs bude bližio kraju, fokus predavanja biće na modelima i sistemima plaćanja na internetu, mobilnom bankarstvu i tehnikama zaštite u e-bankingu. 

Glavni cilj ovog kursa jeste upoznavanje polaznika sa konceptom elektronskog bankarstva. Osim toga, naučićete kako funkcionišu sistemi za obračun i plaćanje u bankarstvu i koji sve modeli sistema plaćanja postoje na internetu. Takođe ćete saznati i koji rizici su pristuni u svetu elektronskog bankarstva, ali i šta je potrebno preduzeti da bi se oni sprečili ili sveli na minimum. 

Znanja i veštine koje usvojite tokom predavanja biće vam od velike koristi, posebno ako se uzme u obzir činjenica da se u 21. veku sve više susrećemo sa uslugama elektronskog bankarstva.

Kurs Elektronskog bankarstva će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja elektronsko bankarstvo?

Iako postoji više definicija o pojmu elektronskog bankarstva, možemo reći da se ovaj termin odnosi na elektronske sisteme preko kojih je omogućen transfer novca, dokumenata i sl., i to korišćenjem elektronskih uređanja kao što je računar, mobilni telefon, tablet itd. Najveća prednost elektronskog bankarstva jeste rasterećenje filijala koje posluju tradicionalno, kao i brže i efikasnije zadovoljavanje potreba korisnika, kojima je omogućeno da iz udobnosti svog doma ili sa nekog drugog mesta koriste usluge banke uz znatno manje troškove, 24 sata sedam dana u nedelji.

Preduslov za globalizaciju poslovanja svakako je razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija. Na osnovu toga, jedan od glavnih ciljeva je prevazilaženje geografskih prepreka i što brže i efikasnije povezivanje klijenata i tokova informacija.

2. Šta predstavlja elektronski novac?

Kao sredstva plaćanja elektronskog bankarstva razlikujemo elektronski novac, elektronski ček, kreditnu karticu, debitnu karticu, internet karticu i sl. Elektronski novac definišemo kao specifičnu monetarnu vrednost, koja se prenosi putem elektronskih impulsa u realnom vremenu između transaktora koji obavljaju plaćanja. Postoji samo u elektronskom obliku i brojevi elektronskog novca su unikatni kao i kod gotovine. 

Neke od osnovnih osobina elektronskog novca su visok nivo inteligencije, nepostojanje geografskih ograničenja, kao i to da predstavlja digitalnu informaciju koja je zaštićena kriptografskim mehanizmom, zbog čega se lako prenosi kroz računarsku mrežu. Elektronski novac je u stvari zamena za gotov novac, jer njime možete obaviti kupovinu različitih proizvoda i usluga, ili se može razmenjivati između lica koja ga poseduju.

3. Šta su virtuelne banke?

Virtuelne banke predstavljaju banke zasnovane na internetu koje nude usluge plaćanja računa, informisanje o računu, deponovanje i podizanje novca, kao i druge bankarske usluge, koristeći isključivo elektronske uređaje. Prva virtuelna banka na internetu, Security First Network Bank, počela je da radi 1995. godine. Nakon tri godine, virtuelne banke pojavile su se u Velikoj Britaniji. Danas postoji mnogo banaka koje posluju putem interneta. 

Virtuelne banke nemaju izgrađenu mrežu odeljenja, odnosno nemaju fizičku lokaciju, imaju mnogo veću kamatu za štednju jer su operativni troškovi višestruko manji od poslovnih troškova koje imaju klasične banke – troškovi zakupa poslovnog prostora, troškovi plata zaposlenih, komunalni troškovi, ne moraju da iznajmljuju ili grade prostor i zapošljavaju veoma mali broj ljudi.

Kurs Elektronsko bankarstvo

4. Šta predstavlja skraćenica SWIFT?

SWIFT je skraćenica od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, odnosno Svetsko udruženje za međubankarske finansijske telekomunikacije. Osnovan je 1970. godina. Koristi ga više od 11.000 finansijskih institucija u preko 200 zemalja širom sveta. Omogućava razmenu standardizovanih poruka između finansijskih institucija, a te poruke se odnose na hartije od vrednosti, trgovinu, plaćanja itd. SWIFT-ove usluge omogućavaju povećanu sigurnost, smanjenje rizika, eliminisanje dodatnih troškova i povećanje efikasnosti. U SWIFT-u razlikujemo tri vrste korisnika:

 • članovi, tj. akcionari – institucije koje imaju vlasništvo nad akcijama SWIFT-a, banke, ovlašćeni brokeri-dileri, trgovci hartijama od vrednosti i investicione institucije;
 • potčlanovi – status potčlanova imaju institucije koje su sa više od 50% u direktnom vlasništvu člana ili 100% u indirektnom vlasništvu člana (akcionara);
 • učesnici – učesnici i korisnici usluga SWIFT-a mogu biti brokeri i dileri hartija od vrednosti, banke, berze, učesnici sistema plaćanja, regulatorna tela finansijskih tržišta, izdavaoci putničkih čekova i drugi.

5. Koje su prednosti mobilnog bankarstva?

Mobilno bankarstvo pruža niz različitih usluga putem mobilnih uređaja krajnjim korisnicima kao što su kupovina, plaćanje parkinga, pretraživanje weba, bankarske transakcije itd. Takođe, i preduzeća putem mobilnih uređaja mogu pristupati bazama podataka, koristiti različite usluge prodaje, kupovine, finansijskih transakcija i sl. U početku su sve usluge mobilnog bankarstva išle putem SMS poruka, dok se sad to odvija u većini slučajeva preko aplikacija ili pretraživača. Mobilno bankarstvo ima brojne prednosti. Neke od njih su:

 • mobilnost – obavljenje transakcije posredstvom mobilnih uređaja sa bilo koje lokacije u svetu;
 • dostupnost – usluge mobilnog bankarstva su dostupne 24 časa dnevno sedam dana u nedelji;
 • ušteda – osnovna karakteristika elektronskog bankarstva uopšte jesu znatno niži troškovi realizacije transakcija;
 • sigurnost – usluge u domenu mobilnog bankarstva ne zaostaju u pogledu primene najboljih dostupnih mehanizama zaštite;
 • kontrola – klijenti u svakom trenutku imaju apsolutnu kontrolu nad transakcijama
 • jednostavnost – korisnički interfejs je kreiran tako da klijentima omogući jednostavno snalaženje sa različitim opcijama mobilnog bankarstva; 
 • podrška – korisnicima se nude različite varijante korisničke podrške.

6. Koje su rizici u elektronskom bankarstvu?

Rizik predstavlja mogući gubitak u odnosu na planirani dobitak u poslovanju i, kao takav, u bankarskom poslovanju je deo svakog posla. Razvoj tehnologija, e-trgovine i usluga u e-bankarstvu otvorilo je razne mogućnosti za banke, ali i određene rizike, koje možemo podeliti u pet kategorija:

 • operativni rizik – nastaje od direktnih i indirektnih gubitaka, odnosno zbog zloupotrebe od strane klijenta, loše dizajniranog elektronskog bankarstva ili samih zaposlenih;
 • reputacioni rizik – rizik negativnog javnog mnjenja, koji može rezultirati narušavanjem imidža, gubitkom sredstava ili odlaskom klijenta; 
 • pravni rizik – nastaje usled neusaglašenosti sa zakonima, pravilima, regulativama, propisanom praksom, ili kada kada zakonska prava i obaveze učesnika u transakcijama nisu pravno regulisane;
 • rizici internacionalnog poslovanja – u internacionalnom poslovanju povećan je i kreditni rizik usled otežane ocene kreditne sposobnosti tražioca kredita;
 • rizici sajber napada – informatički napad predstavlja napad na računarski sistem, pronalaženjem i zloupotrebom ranjivosti tog sistema.

7. Kakvu ulogu kriptografija ima u elektronskom bankarstvu i šta ona predstavlja?

Elektronsko bankarstvo i elektronsko poslovanje uopšte zavise od zaštite podataka na internetu. Internet danas pruža veliki broj mogućnosti u oblasti elektronskog poslovanja, ali isto tako postoje veliki problemi u zaštiti podataka. Stoga se koriste saveremeni mehanizmi zaštite – kriptografija. Kripotografija predstavlja nauku koja ima cilj da osigura tajnost podataka i kao tehnike koristi enkripciju/dekripciju podataka, odnosno normalne informacije pretvara u nepoznat format (šifrovanje), koji nazivamo kriptogram. Dešifrovanjem vraćamo informaciju u originalni format. 

Kriptovanje javnim ključem (asimetrična kriptografija) jeste oblik kriptovanja podataka, pri čemu koristimo javni i tajni ključ. Tajni ključ se čuva u tajnosti, dok javni možemo javno distribuirati.

Plan i program predavanja:

1. Elektronsko bankarstvo 

 • Upoznavanje polaznika sa pojmom elektronskog bankarstva. Kada se koristi e-banking i na koji način se realizuje?
 • Koja sve sredstva možete da koristite kod elektronskog bankarstva? Predstavljanje pojmova kao što su elektronski novac, ček, kartica za plaćanje...
 • Šta su to modeli i sistemi plaćanja na internetu? Kako najefikasnije definisati pojam digitalnog novčanika?
 • Ova nastavna jedinica pružiće vam odgovor na pitanja čemu služi mobilno bankarstvo, gde se sve koristi, koje su njegove prednosti i koje varijante su danas u upotrebi. 
 • Upoznavanje polaznika sa rizicima elektronskog bankarstva, kao i sa identifikacionim sistemima koji postoje kako bi se pomenuti rizici smanjili na minimum.

Polaznici kursa elektronsko bankarstvo

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se