Kurs Online Business Development

Poslovni razvoj podrazumeva poboljšanje i proširenje poslovnih modela i praksi poslovanja koje ima jedna kompanija. Osim toga, pod razvojem poslovanja misli se i na kreiranje novih poslovnih modela i modela ostvarivanja zarade. Tehnološki razvoj je u velikoj meri doprineo razvoju različitih poslovnih procesa i praksi u savremenom poslovnom kontekstu. U kursu Online Business Development biće reči o razvojnim trendovima tradicionalnog poslovanja, ali i o transformisanju tradicionalnih poslovnih modela u savremena digitalna poslovanja. 

U savremenim poslovnim tokovima vrlo je malo onih poslovanja koja su kreirana isključivo za delovanje u onlajn-svetu. U savremenom poslovnom svetu se znatno češće u praksi mogu prepoznati ona poslovanja koja su se tržišno pozicionirala i izgradila reputaciju u realnom i fizičkom svetu, te u fazi svog daljeg širenja i jačanja iskoračila u onlajn-kontekst. Investiranjem u virtuelne poslovne platforme veliki broj kompanija je na taj način transformisao svoju tradicionalnu poslovnu praksu u elektronsko poslovanje. Zajedno sa ovakvom transformacijom došlo je i do pojave novih poslovnih modela i novih modela zarade. Tako je investiranje resursa u izgradnju korisnih digitalnih platformi postalo inteligentna investicija zahvaljujući kojoj se brzo dolazilo do povrata uloženih novčanih sredstava i drugih resursa. 

Glavna tema kursa Online Business Development je sagledavanje savremenih poslovnih tendencija razvoja, koje se odnose na razvijanje kompanije od jedne tradicionalne poslovne organizacije do elektronske poslovne prakse. Drugim rečima, ovaj kurs se može razumeti kao jedna početna tačka u razumevanju razvojnih procesa u okviru savremenog poslovanja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data Analyst i Online Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Online Business Development

U okviru kursa Online Business Development imaćete priliku da se upoznate sa brojnim sistemima poslovanja i tokovima razvoja poslovnih modela u onlajn-svetu. Svaki razvoj poslovanja podrazumeva implementiranje poslovnih strategija zahvaljujući kojima se dolazi do kontinuiranog rasta prihoda. Stoga poslovni razvitak treba prepoznati kao održivi poslovni napredak kom bi trebalo da teži svako poslovanje. Poslovni razvoj podrazumeva kreiranje i dodavanje novih poslovnih praksi i modela zarade bez uključivanja novih resursa kompanije. Tako se razvojne tendencije u poslovanju jedne kompanije mogu ticati stalnog rada na inovativnim zamislima onlajn poslovanja, prodavanja i zarađivanja. Osim toga, posebna mesto u ovom kursu imaće i biznis-modeli kao digitalne platforme, ili kao digitalni servisi (softver), ili kao servisi namenjeni različitoj infrastrukturi i dr. Nakon ovog kursa moći ćete da prepoznate različite oblike poslovanja i da razlikujete vidove zarade koji su danas prisutni u onlajn-svetu.

Postoje brojne opcije unapređenja elektronskog poslovanja. Ipak, u ovom kursu biće sagledani neki od osnovnih elemenata za kreiranje jednog modela poslovanja i zarade. U okviru kursa Online Business Development uporedo su analitički sagledani različiti poslovni modeli, kao što su droppshipping i affiliate model. Takođe, tumačeni su i načini kojima se adaptiraju i dalje razvijaju proizvodi u okviru droppshipping elektronskog modela poslovanja. 

Razvoj elektronskog poslovanja svojstven je kolaboracionoj ekonomiji i grupnoj kupovini, zbog čega će ovim konceptima biti posvećena posebna pažnja. 

Glavna ideja kursa u kom se obrađuje tema razvojnih procesa poslovanja jeste da ukaže i pruži pregled različitih poslovnih tendencija današnjice i predstavi nove modele zarađivanja u savremenom poslovnom svetu. Neki od ciljeva kursa tiču se mogućnosti da samostalno razaznate različite modele poslovanja, ali i da prepoznate načine njihovog funkcionisanja. Na osnovu različitih primera onlajn-poslovanja jasno ćete videti na koji način je bilo moguće unaprediti tradicionalno poslovanje, kao i koji su to poslovni prostori i prilike koji su bili prikladni za digitalno transformisanje.

Kurs Online Business Development će odgovoriti na pitanja:

Kako se razvijalo poslovanje kompanije Google?

Prvi poslovni model kompanije Google bilo je prikupljanje podataka sa mreže, zahvaljujući čemu je bilo moguće pretraživati velike baze tekstualnih podataka. Ovaj model poslovanja razvijala su dva tipa softvera. Jedan softver je bio zadužen za prelaženje preko različitih dostupnih veb-sajtova na mreži i za prikupljanje informacija. Ovde je reč o web crawleru/spideru – robotu. Drugi softver predstavljao je pretraživač veba. Nakon toga je kreiran model zarade. Zarada se ostvarivala zahvaljujući oglasnom servisu, koji je funkcionisao slično pretraživaču. Naime, za kvalitetno plasiranje oglasa bila je neophodna pretraga internet korisnika. Unosom željene reči koja se pretražuje internet korisnik je istovremeno slao temu, ili oblast, ili reč koja ga interesuje, zbog čega su mu se u okviru SERP-a prikazivali oglasi niše ili teme koju pretražuje, a koji ga mogu interesovati. 

Kako znamo da procenimo da li će određeni poslovni model biti uspešan?

Kako bi jedno elektronsko poslovanje bilo uspešno, neophodno je da se obrati pažnja na ponudu, video-monetizaciju poslovne ideje, kao i na održivost poslovnog modela. Dakle, neophodno je osmisliti proizvod ili uslugu za koju postoji interesovanje, a onda i prepoznati sve aktivnosti unutar poslovne organizacije koje vode ka realizaciji proizvoda ili usluge. Pre svakog kreiranja proizvoda vrlo je važno sagledati tražnju na tržištu i jasno istaći vrednost koju konkretan proizvod ili usluga ima za kupca. Upravo je iz tog razloga posebno bitno uočiti potrebe kupaca, a važno je i prepoznati sve spoljašnje faktore koji utiču na održivost poslovnog modela. Ukoliko je tražnja za proizvodom/uslugom velika, veće će biti i šanse za održivost poslovanja. Dakle, od sklonosti ka inovaciji, ali i od adaptabilnosti i kompetitivnosti proizvoda/usluga na tržištu zavisi i održivost poslovanja. Važno je istaći da održivost jednog poslovnog modela zavisi i od sposobnosti da se izbegnu „poslovne stranputice”, kao i da se prepoznaju najbolje prilike za prodaju ili napuštanje/odustajanje od poslovnog modela. Dobar poslovni model se može monetizovati, a on zavisi od prodajnih modela i profitnog modela jednog poslovanja.  

Koji faktori su neophodni kako bi došlo do inovacija u modelu poslovanja?

Postoje četiri faktora koja vode ka inovativnim poslovnim rešenjima u elektronskom poslovanju. Razumevanje poslovanja, tačnije dobro poznavanje poslovnih procesa i praksi, ali i konteksta u kom se nalazi poslovanje, predstavlja prvi faktor koji može ukazati na inovativna poslovna rešenja. Faktor koji je važan u svakom poslovanju podrazumeva prepoznavanje i razumevanje potreba potrošača. Zahvaljujući ovom faktoru, pažnja se posvećuje održivosti poslovnog modela, ali i uočavanju opcija daljeg razvoja, odnosno prilika za nastajanje novih poslovnih modela i modela zarade. Stvaranje pravilnog korisničkog doživljaja predstavlja treći važan faktor za inovacije u modelu poslovanja, dok se poslednji faktor tiče kreiranja ili rekreiranja poslovnog modela prema potrebama korisnika i prema zahtevima koja postoje na tržištu. Uvođenje inovacija u model poslovanja treba razumeti kao iterativni ili kružni proces, kojim se vode sve radne prakse unutar jedne poslovne organizacije. 

Polaznik koristi laptop

Plan predavanja kursa Online Business Development

 • Šta je Business Development
 • Od poslovnih procesa do Business Developmenta
 • Definisanje poslovnih modela
 • Komponente modela e-poslovanja
 • Kreiranje biznis-modela 
  • Business Model Canvas
  • Strateško unapređenje prodaje
   • ...As a Service Model(i)
   • As a Service Framework
   • Cloud Computing Framework
   • Infrastructure as a Service (IaaS)
   • Platform as a Service (PaaS)
   • Software as a Service (SaaS) i dr.
 • Osnovni segmenti kreiranja modela poslovanja i zarade
 • Primeri novih modela poslovanja i zarade
 • Affiliate Marketing kao poslovni model
  • Poređenje dropshipping i affiliate poslovnog modela
   • Prilagođavanje proizvoda dropshipping modelu
 • Novi modeli poslovanja i zarada: Collaboration Economy i grupna kupovina
 • Cenovne strategije u kontekstu poslovnog razvoja 
 • Definisanje modela zarade
 • Studije slučaja
 • Definisanje poslovnih modela i sposobnosti inoviranja modela poslovanja

Polaznici kursa izučavaju elektronsko poslovanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se