Kurs Market Planning and Segmentation

Za uspešan početak poslovanja ili novog projekta potrebno je jasno definisati ciljeve, a zatim i temeljno istražiti i analizirati tržište. Planiranje i segmentacija tržišta su logičan sled. Iako je prostor za nove poslovne izazove veliki, proizvodi ili usluge poslovanja nisu svakom kupcu namenjeni i potrebni i nije ih moguće plasirati na masovnom tržištu. Dakle, pogrešno je misliti da su svi kupci svuda. Poslovne strategije trebalo bi da se zasnivaju na detaljno segmentiranom tržištu i jasnom planu koji može odgovoriti na potrebe potrošača.

Planiranje i segmentacija tržišta su važni alati u kreiranju korporativnog identiteta i imidža. Osim toga, oni su važni i prilikom postavljanja odgovarajućih strateških i marketinških ciljeva i odluka. Razumevanje ciljne grupe ključno je za izradu održivog proizvoda ili usluge, kao i prilikom izgradnje dugoročno održivog poslovanja kompanije. Kroz segmentaciju tržišta kompanije identifikuju sve specifičnosti ciljne grupe kojoj se obraćaju, te u skladu s njenim karakteristikama i poslovnim ciljevima sačinjavaju marketinške strategije i osmišljavaju poruke.

Kurs Market Planning and Segmentation obrađuje ključna pitanja tržišta i njegove segmentacije, te može biti posebno zanimljiv osobama koje pokreću startap kompanije, ali i preduzetnicima, kao i onima koji to žele postati. Ova poslovna oblast bitna je za sve poslovne početke, ali pruža i korisnu, dragocenu i primenljivu praksu za kompanije u zrelijim fazama razvoja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Market Planning and Segmentation

Kurs Market Planning and Segmentation predstaviće neke od važnih osnovnih pojmova u vezi s tržištem i tržišnim segmentiranjem. Fokus kursa biće na karakteristikama tržišta, vrstama tržišta, ali i na osnovnim kriterijumima na osnovu kojih je moguće izvršiti tržišnu segmentaciju. U vezi sa time, ovaj kurs vam može pomoći da steknete sveobuhvatan pogled na pojmovno značenje i konkretan značaj tržišta i tržišnih nivoa segmentacije. Kroz kurs će biti objašnjeni i pristupi tome kako kompanije mogu da usklade proizvode i usluge prema potrebama ciljnih tržišta ili potrošača.

U fokusu kursa Market Planning and Segmentation je veza između marketinga i potrošačkog ponašanja. Konekcija marketinga i potrošača je važna jer se preko nje stvara vrednost proizvoda i usluga. Zato će kroz kurs u tri osnovne etape biti prikazano segmentiranje tržišta, uz akcenat na kriterijume koji se koriste u tom procesu. Takođe, bićete u prilici da saznate više o tome kako je moguće umanjiti rizik od neuspešnih marketinških kampanja. Tako će se kao jedan od načina, zahvaljujući kome je moguće umanjiti rizik, podrazumevati kreiranje personalizovanih poslovnih i marketinških strategija kroz podelu tržišta prema njegovim karakteristikama. U skladu sa navedenim, jedan deo kursa će biti posvećen načinima segmentiranja poslovnih tržišta.

U kursu Market Planning and Segmentation fokus je na predstavljanju koncepta planiranja i segmentiranja tržišta. Kada je reč o segmentaciji poslovnih tržišta, biće obrađena dva osnovna pristupa, a onda i segmentacija međunarodnih tržišta. 

Cilj ovog kursa je da vam približi različite vrste marketinških istraživanja i raznovrsne načine pozicioniranja proizvoda prema potrebama tržišta. Zahvaljujući dobro osmišljenom i jasno artikulisanom gradivu kursa, bićete u prilici da naučite kako da prepoznate, formulišete i plasirate atribute svog poslovanja prema ciljevima i karakteristikama tržišta. Takođe, biće obrađene i prediktivne interpretacije o potrošačima i tržišnim kretanjima. Kroz primere iz prakse saznaćete i koje su brojne koristi planiranja i segmentacije tržišta, među koje se, između ostalih, ubrajaju i unapređenje prodaje, asortimana, uštede resursa i povezivanje sa kupcima.

Kurs Market Planning and Segmentation odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavlja segmentacija tržišta potrošača?

Osnovni cilj svake poslovne i marketinške strategije je identifikacija i zadovoljenje potreba korisnika. Segmentacija tržišta potrošača je podela kupaca u grupe prema zajedničkim karakteristikama zarad fokusiranja na poslovanje i oblikovanja prema definisanoj potrošačkoj grupi. Segmentacija omogućava bolje optimizovanje marketinških strategija, tehnika i poruka prema različitim podgrupama ciljne javnosti. Prikupljajući podatke o segmentiranim grupama, kompanija je u prilici da identifikuje obrasce ponašanja i da na odgovarajući, primeren način plasira proizvod ili uslugu. Osnovne varijable segmentacije su demografska, psihografska, bihevioristička i geografska. Kroz primere iz prakse uvidećete se koristi segmentacije tržišta, kao što su unapređenje prodaje, asortimana, ušteda resursa, ali i povezivanje sa kupcima ili korisnicima.

Šta podrazumeva segmentacija tržišta?

Segmentacija tržišta predstavlja grupisanje potencijalnih kupaca prema sličnim karakteristikama i potrebama, omogućujući kompaniji da kreira različite kategorije potrošača i prilagodi proizvode ili usluge njihovim potrebama. Uspešna poslovanja detaljno istražuju i analiziraju tržište kako bi segmentirala ciljne grupe i prilagodila svoju strategiju i brendiranje. Dobrom segmentacijom tržišta kompanije mogu smanjiti rizike i povećati efikasnost poslovanja, usredsređujući se na najuspešnije proizvode i usluge. Segmentacija tržišta može takođe pomoći u jačanju konkurentske pozicije jednog poslovanja u odnosu na ostale kompanije u tržišnoj utakmici. Određivanje ciljnih grupa zahteva pažljivo prikupljanje podataka i analizu tržišta, a osnovne varijable koje se koriste u segmentaciji tržišta su demografske, psihografske, bihevioralne i geografske. Cilj svake poslovne i marketinške strategije treba da bude identifikacija i zadovoljenje potreba kupaca, a segmentacija tržišta je ključna za uspeh u tom procesu.

Kako se objašnjava segmentacija poslovnih tržišta?

Segmentacija poslovnih tržišta znači identifikaciju i grupisanje potencijalnih kupaca ili potrošača prema određenim kriterijumima, koji se mogu podeliti na makrosegmentaciju i mikrosegmentaciju. Makrosegmentacija obuhvata šire kriterijume, poput veličine kompanije, delatnosti, organizacijske strukture ili geografske lokacije, dok se mikrosegmentacija fokusira na konkretniju podelu tržišta prema zahtevima proizvoda i isporuke, inovativnosti organizacije, kriterijumima odlučivanja o kupovini i stavovima prema dobavljačima. Mikrosegmentacija je napredniji oblik segmentacije u kojem se situiraju kupci u nekoliko tržišnih niša. Identifikovanjem mikrosegmenata kompanija može kreirati personalizovane marketinške kampanje koje su usklađene sa željama, potrebama i interesima zasebnih grupa na mikrosegmentiranom tržištu. Cilj mikrosegmentacije je da se definišu marketinške prakse koje će dati najefikasnije rezultate kod grupa korisnika ili potencijalnih kupaca. Mikrosegmentacija pomaže kompanijama da unaprede efikasnost poslovanja, smanje rizike i uvećaju konkurentsku poziciju na tržištu.

Polaznik koristi laptop

Plan i program kursa Market Planning and Segmentation

1. Definisanje fundamentalnih termina u okviru oblasti segmentacije tržišta

2. Odlike segmentacije tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda

  • Tri osnovne etape pri realizaciji ciljnog marketinga
  • Odlike segmentacije
  • Kriterijumi evaluacije različitih segmenata

3. Nivoi segmentacije tržišta

  • Odlike različitih nivoa segmentacije tržišta i strategija marketinga

4. Segmentacija tržišta potrošača

  • Dobrobiti istraživanja potrošača i ključne karakteristike prilikom segmentacije potrošača

5. Segmentacija poslovnih tržišta

  • Makrosegmentacija i mikrosegmentacija tržišta
  • Segmentacija međunarodnog tržišta

polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se