Kurs IT Project Management

Svaki projekat predstavlja jedan složen i jedinstven poduhvat koji ima svoj početak i kraj za čiji rezultat su zaslužni brojni faktori. Definisanje jasnog plana, oranizovana realizacija, kontrola kvaliteta i izvršavanje korekcija su koraci koje je neophodno preduzeti na putu za uspeh. Međutim, da biste bili u prilici da ispunite određene kriterijume i ostvarite željene rezultate neophodna su vam praktična znanja za vođenje projekta koja ćete moći da usvojite upravo na ovom kursu. 

Kao polaznik kursa IT project management imaćete priliku da se upoznate sa značajem osnovnih načela za potrebe vođenja realizacije IT projekata. Tokom pohađanja ovog kursa steći ćete sliku o celokupnom procesu upravljanja procesu upravljanja projektnim zadatkom, počev od inicijalizacije IT projekta do njegove završne faze. 

Nastavni program omogućiće vam da definišete koje korake je potrebno preduzeti u svakoj od mnogobrojnih faza upravljanja IT projektom. Osim toga, na kursu će vam biti predstavljene metode, tehnike, kao i programski paketi koji se koriste za upravljanje IT projektima

Nakon uspešno završenog kursa posedovaćete osnovna znanja u oblasti upravljanja IT projektima koja će vam omogućiti da postignete željeni ishod u realizaciji predviđenog IT projektnog zadatka. To znači da ćete kao rukovodioci projekta imati sva potrebna znanja kako biste projektni zadatak završili na vreme i u skladu sa predviđenim budžetom, a da pri tome dostignete i željeni nivo kvaliteta IT projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management Program.

Opis i cilj kursa IT project management

Kurs Menadžment projekata u informacionim tehnologijama osmišljen je tako da vam tokom školovanja omogući one tehnike uz pomoć kojih ćete biti spremni da samostalno upravljate IT projektima. Ovaj kurs kao i svi ostali na ITAcademy prilagođen je različitim nivoima predznanja, što znači da ćete prolazeći kroz nastavne celine postepeno sticati najkompleksnija znanja bez poteškoća.

Gradivo kursa podeljeno je na 2 modula koje sačinjavaju manje tematske celine. Na samom početku kursa, predavači sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti uvešće vas u sam pojam projekta i predstaviti vam njegove osnovne karateristike. Tom prilikom ćete analizirati sve neophodne elemente, kao što su vreme, troškovi i resursi od kojih zavisi krajnji rezultat projekta.

U nastavku vas očekuje deo koji će se baviti životnim ciklusom IT projekta, odnosno njegovim početnim fazama sukonceptom, dizajnom, razvojem i obezbeđivanjem kvaliteta IT projekta. Nakon toga sledi i tematska celina koja će obrađivati naredne četiri faze životnog ciklusa IT projekta: beta-testiranje, distribucija, faza opšte rasploživosti i kraj životnog ciklusa projekta. Ovaj deo gradiva predstavlja ujedno i poslednju nastavnu jedinicu prvog modula. 

Drugi deo kursa nosi naziv “Model i pretpostavke upravljanja IT projektima” i njegovim pohađanjem proćićete kroz 7 tematskih celina. Na početku ćete saznati šta su opšti modeli upravljanja projektom i na koji način možete povećati njihovu efikasnost. Zatim vas očekuje nastavna jedinica “Organizaciona struktura i tipovi organizacije” koja će vam pružiti odgovor na pitanja šta sve treba preduzeti prilikom pravljenja plana za realizaciju IT projekta. Nastavak kursa biće fokusiran na upravljanje obimom, vremenom, rizicima i troškovima na IT projektu, a zatim i upravljanjem komunikacijama, kvalitetom i ugovaranjem na IT projektu. 

Da biste vodili jedan IT projekat neophodno je da ovladate i veštinama za upravljanje konfliktima, odnosno njihovim rešavanjem uz pomoć posebnih tehnika koje ćete savladati upravo na narednom delu kursa. Osim toga, detaljnije ćete se posvetiti metodama i tehnikama za upravljenje projektima, odnosno dijagramima koji se koriste u te svrhe. Na kraju ćete naučiti i koja softverska rešenja vam mogu olakšati posao, kao i osnove za snalaženje u radnom okruženju pomenutih programa. 

Kombinacijom znanja koje usvojite kroz sve navedene tematske celine biće vam omogućeno da uspešno pokrenete i realizujete kompletan IT projekat. To znači da ćete svom CV dodati još jednu veoma važnu veštinu koja će vam omogućiti da već nakon školovanja započnete uspešnu karijeru, a menadžment projekata je jednostavno veština bez koje nema napretka ka višim menadžerskim pozicijama.

Kurs IT Project Management će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja project management?

Upravljanje projektima jeste primena procesa, metoda, znanja, iskustva i veština kako bi se ispunili ciljevi u objektu. Projekat je jedinstven poduhvat čija obaveza jeste da ostvari planirane aktivnosti, odnosno ciljeve. Projekat je privremen, jer ima početak i kraj i samim tim definišu se obim i resursi. Uspešnim projektom se smatra projekat koji je ostvario ciljeve u skladu sa postavljenim kriterijumima, koji se odnose na resurse, kao što su vreme i novac.

Projekti su odvojeni od uobičajnih poslovnih aktivnosti, zahtevajući od osoba koje učestvuju na projektu zajedničko angažovanje i fokusiranje na konkretne ciljeve projekta. Ciljevi mogu bit u vidu:

 • output-a
 • ishoda
 • benefita
 • strateških ciljeva

Takođe, projekte možemo deliti prema vrstama kojih ima mnogo, međutim neki od njačešćih projekata koji se realizuju spadaju u:

 • investicione projekte
 • IT projekte
 • organizacione projekte
 • istraživačko – razvojne projekte

2. Koliki je značaj i kako se odvija adekvatno upravljanje komunikacijom na IT projektu?

Jedan je od osnovnih i ključnih procesa u procesu realizacije IT projekta je upravljanje komunikacijama u IT projektu. Bez adekvatnih komunikacionih veza i bez dobrog upravljanja komunikacijom na projektu ne može se upravljati ostalim procesima u projektu, drugim rečima ne može se ostvariti upravljanje projektom u celini.

Ako se ne vodi računa o komunikaciji i porukama koje se prenose, kao i o kanalima komunikacije, može doći do neadekvatne realizacije projekta. Međutim, upravljanje komunikacijom na projektu je dosta često zanemarena oblast a ne bi trebalo jer  uspeh projekta u velikoj zavisi od dobre i pravovremene komunikacije. Projektni menadžeri čak 90% svog vremena provedu u komunikaciji pa je adekvatna i efektivna komunikacija u okviru projektnog tima od esencijalnog značaja.

Učesnici komunikacija na IT projektu su projektni menadžer, projektni tim, klijent i top-menadžment. Komunikacija između njih se odvija konstantno, tokom celokupnog životnog ciklusa projekta, a komunikacija na IT projektu treba da se odvija kroz faze kao što su planiranje komunikacija, distribucija informacija, izveštavanje o realizaciji projekta i administrativno zatvaranje. Kroz navedene faze trebalo bi uspostaviti adekvatnu komunikaciju na IT projektu, o čemu će biti reči i u ovom kursu.

3. Zašto su vreme, oprema, rizici i troškovi najbitniji resursi, na koji način se njima upravlja u toku jednog IT projekta?

U projektu, resursi se mogu odnositi na ljude, novac, vreme, ili bilo koja oprema da vam je potrebna kako bi bile omogućene planirane aktivnosti koje su neophodne da se završe kako bi projekat bio uspešan. Svakoj aktivnosti u projektu, mora se dodeliti određeni resurs, a pre nego što uopšte dodeljujete resurse morate znati njihovu dostupnost. Planiranje resursa u okviru jednog IT projekta se odnosi na utvrđivanje resursa po količini po količini i vrsti, kvalitetu i potrebnim terminima. 

Planiranje resursa za jedan IT projekat može izgledati kao što je prikazano u nastavku. 

 • Nabavka opreme jeste jedna od važnijih stavki prilikom prikupljanja resursa za IT projekat, jer projekat može zahtevati angažovanje određene opreme (hardvera), od kojeg može u velikoj meri zavisiti efikasnost projekta. Planiranje opreme se odnosi na utvrđivanje potrebnih količina i njihovu nabavku po vrstama i vremenu.
 • Planiranje ljudskih resursa, gde se određuje broj potrebnih kadrova i zaposlenih u okviru istih po strukturi i kvalifikaciji.
 • Upravljanje obimom IT projekta, gde se planira i definiše obim IT projekta, način na koji se vrši proces kontrole, najčešće se koristi WBS dijagram.
 • Upravljanje vremenom je funkcionalna oblast gde se definišu aktivnosti koje se formiraju u vidu tabele sa nazivom, rednim brojem i kratkim opsiom, zatim redosled aktivnosti, procena resursa i trajanja aktivnosti, kao i vremenski plan.
 • Upravljanje rizicima, predstavlja fazu gde se određuju projektni rizici koji se još uvek nisu dogodili i tokom procesa se teži da do njih i ne dođe.
 • Upravljanje troškovima, gde je cilj aktivno praćenje i kontrola svih troškova. U realizaciji IT projekta, najvažniji su troškovi potrebnog materijala i opreme, kao i troškovi utrošenog rada. 
Kurs IT project management

4. Koje su faze životnog ciklusa jednog IT projekta?

IT projekat predstavlja proces planiranja, organizovanja i razgraničenja odgovornosti za završetak konkretnog cilja u organizaciji koja se bavi Informacionim tehnologijama, konkretno to mogu biti projekti za razvoj softvera, hardver integracije, biznis analitiku, projekti za upravljanje podacima i implementaciju IT usluga itd.

Životni ciklus jednog IT projekta delimo na 8 faza, kojima se mora efikasno upravljati, da bi projekat bio uspešan. 

 • Koncept IT projekta – planiranje celog projekta.
 • Dizajn IT projekta – dizajn se može odnositi na softvera, hardver intergracije i sl., gde prilikom dizajna IT projekta, morate ispoštovati nekoliko principa.
 • Razvoj IT projekta – ova faza obuhvata vreme koje je potrebno za izradu projekta.
 • Obezbeđivanje kvaliteta – aktivnosti u okviru ove faze obavljaju grupe nadležne za obezbeđivanje kvaliteta, koja dobija gotov IT projekat sa propratnim upustvima.
 • Beta testiranje - testiranje koje se može organizovati na više načina, u zavisnosti od tipa projekta.
 • Distribucija – distribucija proizvoda/usluge, krajnjim korisnicima.
 • Faza opšte raspoloživosti – recenzija ili revizija IT projekta nakon nekog vremena.
 • Kraj životnog ciklusa IT projekta – poslednja faza, gde se odlučuje da li projekat definitivno gasi.

5. Kako izgleda organizaciona struktura IT projekta?

Uspeh nekog projekta može dosta zavisiti od stručnosti projektnog menadžera, timova, sponzora i sl. Takođe, zavisi i od konteksta projekta ili organizacionog okruženja u kojem se projekat sprovodi. Kontekst projekta određuje organizacionu strukturu, odnosno vrstu organizacije. Organizaciona struktura utiče na fatktore koji određuju na koji način će se sprovoditi komunikacija i drugi aspekti projekta, kome će projektni menadžer dodeljivati resurse itd. 

Razlikujemo dva pristupa koja se koriste za projektovanje organizacije za upravljanje IT i generalno svim projektima:

 • klasični pristup koji se odnosi na funkcionalne, projektne i matrične organizacije;
 • kontigencijiski pristup koji se odnosi na projektnog ekspeditora, projekntog kordinatora, materičnu i projektnu formu.

6. Koje metode i tehnike se koriste prilikom upravljanja IT projektima?

Ukoliko želite da Vaš IT projekat protekne dobro, brzo, u roku  i bez neplaniranih troškova postoji niz metodologija koje se primenjuju prilikom upravljanja projektima. Koju metodologiju ćete izabrati zavisiće od samog projekta, jer nije svaka metoda adekvatna i primenjiva za svaki projekat.

Zadatak izabrane metode projektovanja organizacione strukture je da izabere najbolju organizacionu formu za dati IT projekat. U zavisnosti od izabrane metode, birate pristup planiranja, strukturu tima i način komunikacije. Neke od najčešćih metoda i tehnika koje se koriste prilikom upravljanja generalno, a i prilikom upravljanja IT projektima su:

 • WBS (Work Breakdown Structure) tehnika;
 • OBS (Organization Breakdown Structure) tehnika;
 • RACI matrica;
 • metoda ključnih događaja;
 • metoda raspoređivanja radne snage;
 • metoda procene troškova;
 • tehnika gantograma;
 • tehnika mrežnog planiranja;

7. Koji softveri se najčešće koriste za upravljanje IT projektima?

Često se dešava da tim upravlja sa više projekata odjednom i kako bi predali projekat na vreme i u okviru budžeta, potrebno je da svi članovi tima budu u stalnoj komunikaciji. Informacije koje se razmenjuju tokom trajanja projekta, prerasle su e-mail komunikaciju ili razmenu informacija putem šerovanih tabela.

Kada se radi o ozbiljnoj upravljanju IT projektima, rešenje je da koristi softver adekvatan za upravljanje IT projektima. Za proces upravljanja i praćenja realizacije IT projekta od velike važnosti je računarska podrška. Raširena primena računarske tehnike dovela je do razvoja i primene mnogih računarskih programa za upravljanje realizacijom IT projekata. 

Na tržištu postoji veliki broj softvera, čije cene variraju od nekoliko desetina, do nekoliko stotina hiljada dolara. U okviru kursa IT Project Management, obraćena su tri softvera:

 • Microsoft Project – MS Project
 • Primavera
 • Easy Project

Plan i program predavanja

1. Pojam i faze životnog ciklusa projekta

 • Šta čini pojam i osobine projekta?
 • Upoznavanje sa konceptom, dizajnom, razvojem i obezbeđivanjem kvaliteta IT projekta 
 • Šta je beta-testiranje, distribucija, faza opšte rasploživosti i kraj životnog ciklusa projekta? 

2. Model i pretpostavke upravljanja IT projektima 

 • Upoznavanje sa opštim modelima upravljanja projekata 
 • Kako organizaciona struktura i tipovi organizacije utiču na efikasnost projekta?
 • Šta je potrebno za upravljanje obimom, vremenom, rizicima i troškovima na IT projektu? 
 • Upravljanje komunikacijama, kvalitetom i ugovaranjem na IT projektu 
 • Konfliktne situacije i upravljanje konfliktima na projektu 
 • Koje metode i tehnike upravljanja se koriste prilikom realizacije projekata? 
 • Upoznavanje sa radnim okruženjem programskih paketa koji se koriste za upravljanje IT projektima 

Polaznici IT project managment

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde