Kurs Marketing Budgets & KPI

Danas brendovi koriste mnogo različitih platformi i kanala za komunikaciju, pa je izuzetno važno ne samo stvarati zanimljiv i relevantan sadržaj i dobre oglase već imati na umu i marketinški budžet, kao i praćenje rezultata. Razumevanje informacija i podataka koji se mogu dobiti putem metričkih pokazatelja i ključnih indikatora performansi (KPI) može biti od neprocenjive vrednosti. Postoji mnogo različitih metričkih parametara i KPI-jeva koji se primenjuju u različitim industrijskim granama, a koji se mogu grupisati na različite načine. U ovom kursu se fokusiramo na tri kategorije: digitalne marketinške metrike i KPI-jeve, metrike i KPI-jeve za društvene mreže, SaaS metrike i KPI-jeve.

Iako se često koriste kao sinonimi, postoje određene razlike između metrika i KPI-jeva. Metrike su merljivi podaci koji pokazuju napredak poslovne aktivnosti. Ukoliko želite saobraćaj na sajtu od recimo 20.000 poseta mesečno, Google analitika će prikazati broj posetilaca na mesečnom nivou. Na taj način dobijate jednu od metrika koju ova analitika pruža.

KPI je ključni indikator performansi koji je povezan sa strateškim ciljevima vaše kompanije i može se sastojati iz više metrika, što vam daje detaljniji uvid u performanse najvažnijih aspekata poslovanja. Na primer, ako pratite metrike kao što su broj poseta na veb-stranici i broj kupovina koje su se dogodile na toj stranici, odnos broja ostvarene konverzije u odnosu na broj poseta je u stvari KPI.

KPI-jevi su kvantitativni, praktični i usmereni na ciljeve. Oni su glavni pokazatelji učinka, dok metrike prate status određenog poslovnog procesa. Važno je pratiti obe kategorije, ali KPI pruža konkretniji uvid u performanse vašeg poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i ciljevi kursa Marketing Budgets & KPI

U kursu Marketing Budgets & KPI polaznici će dobiti praktične primere koji će im pomoći da steknu znanja o izradi marketinškog budžeta i o važnosti KPI-jeva. Biće objašnjene metrike, njihove vrste i primene u različitim oblastima poslovanja. Takođe će biti razjašnjeno kako se određuju u skladu sa postavljenim ciljevima i platformama koje se koriste, šta znače podaci, kako ih treba prikupljati i sortirati tako da mogu biti značajni za razumevanje različitih segmenata poslovanja.

Kroz kurs će biti prikazane neke od metrika i KPI-jeva koji se najčešće koriste u digitalnom marketingu, kao i način na koji se dobijeni rezultati mogu iskoristiti za dalje kreiranje strategije. Jedna od nastavnih jedinica će se fokusirati na KPI-jeve i metrike koje se koriste na društvenim mrežama i u okviru SaaS poslovanja, s obzirom na njihov značaj u savremenom poslovanju.

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa različitim metrikama i KPI-jevima koji su neophodni u različitim oblastima poslovanja kao deo obavezne strategije za praćenje rezultata. Kroz kurs će biti objašnjeno zašto su ove metrike i KPI-jevi bitni, kako mogu uticati na ishod poslovanja ukoliko nisu korišćeni i primenjivani na najpogodniji način. Polaznici će biti u mogućnosti da odrede različite metrike i KPI-jeve u zavisnosti od vrste poslovanja, postavljenih poslovnih ciljeva i aktivnosti, kao i da prate i tumače dobijene podatke. Na osnovu prikupljenih podataka moći će da rade na unapređenju različitih segmenata poslovanja, da koriguju postojeće kampanje, implementiraju i prate različite metrike i KPI-jeve koji se koriste u okviru SaaS poslovanja.

Kurs će pomoći polaznicima da razumeju marketinški menadžment, KPI-jeve i metrike kako bi mogli da optimizuju kampanje koje će odgovarati postavljenim poslovnim ciljevima. Znanja stečena kroz kurs su neophodna za praćenje uspešnosti kampanja, dobijanje relevantnih podataka i prilagođavanje poslovne strategije u skladu sa tim. Stoga, ovaj kurs predstavlja neophodan alat za svakog profesionalca u oblasti marketinga i poslovanja koji želi da ostvari uspeh u savremenom poslovnom okruženju.

Kurs Marketing Budgets & KPI odgovoriće vam na pitanja

1. Šta predstavlja skraćenica KPI?

KPI je skraćenica koja se odnosi na ključne pokazatelje performansi (engl. Key Performance Indicators) i predstavlja važan alat za procenu uspešnosti poslovanja. KPI se koriste za merenje napretka u odnosu na ciljeve organizacije i identifikovanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje, odnosno u kojim poslovnim segmentima postoji prostor za unapređenje.

KPI-jevi se mogu primeniti na različitim nivoima poslovanja – od individualnih zadataka do celokupne organizacije. Moraju biti jasno definisani i merljivi kako bi bili efikasni u proceni performansi.

KPI-jevi mogu pomoći menadžmentu da bolje razumeju performanse organizacije i donose odluke zasnovane na podacima. Na primer, ako se prodajni KPI-jevi ne ispunjavaju, menadžment može identifikovati uzroke i preduzeti korake za poboljšanje performansi. Međutim, važno je napomenuti da KPI-jevi sami po sebi nisu dovoljni za uspešno vođenje organizacije. Potrebno je razviti strategije za postizanje ciljeva koji se mere KPI-jevima, kao i sistematičan pristup praćenju i ocenjivanju performansi.

2. Koje su razlike između KPI-jeva i metrika?

KPI (ključni pokazatelji performansi) i metrike su alati za merenje performansi poslovanja, ali postoje i neke ključne razlike između ove dve kategorije.

KPI-jevi su pokazatelji koji se usko povezuju sa strateškim ciljevima organizacije i ključni su za praćenje napretka u ostvarivanju tih ciljeva. U osnovi, KPI-jevi su metrike koje se koriste za merenje uspeha organizacije u postizanju njenih ciljeva. KPI-jevi su često povezani sa konkretnim brojevima i izveštajima, a korišćenjem KPI-jeva menadžeri mogu donositi odluke na osnovu objektivnih podataka.

S druge strane, metrike su opšti pokazatelji koji se koriste za merenje performansi, ali nisu direktno povezani sa strateškim ciljevima organizacije. To su u suštini mere koje se koriste za merenje bilo koje aktivnosti u organizaciji, bilo da je to vreme za obradu zahteva, broj posetilaca na sajtu ili broj klikova na oglas.

Glavna razlika između KPI-jeva i metrika je u tome što se KPI-jevi koriste za praćenje postignuća strateških ciljeva, dok se metrike koriste za merenje uobičajenih poslovnih aktivnosti. KPI-jevi su specifični, fokusirani i usmereni ka postizanju ciljeva organizacije.

3. Šta su SaaS kompanije?

SaaS (Software as a Service) predstavlja model poslovanja u kojem se korisnicima nude različite softverske aplikacije putem interneta, na osnovu pretplate ili drugog oblika plaćanja. SaaS kompanije su specijalizovane za pružanje softverskih aplikacija kao usluge, umesto prodaje licenci za softver.

SaaS model poslovanja omogućava korisnicima da pristupe softverskim aplikacijama sa bilo kog uređaja, bez potrebe za instalacijom aplikacija na lokalnom računaru. Obično se specijalizuju za pružanje softverskih aplikacija u određenim oblastima, kao što su upravljanje projektima, finansijsko poslovanje, prodaja, marketing, ljudski resursi i drugo. Korisnici SaaS aplikacija mogu biti pojedinci, mala preduzeća ili velike organizacije.

SaaS kompanije su postale popularne zbog svoje fleksibilnosti, skalabilnosti i nižih troškova za korisnike. Omogućavaju korisnicima da brzo i jednostavno pristupe aplikaciji, bez potrebe za ulaganjem u hardver i infrastrukturu, što je posebno pogodno za manja preduzeća koja ne žele da ulože velike sume novca u IT infrastrukturu. Primer: Netflix, Google aplikacije, Office 365 i sl. 

Grafikon na tabletu

Plan i program kursa

  1. KPI (Key Performance Indicators) – šta predstavljaju KPI-jevi, kako i gde ih možemo koristiti 
  2. Digital Marketing Metrics & Key Performance Indicators – vrste metrika i KPI-jeva koje se najčešće koriste u digitalnom marketingu
  3. Social Media and SaaS Metrics & Key Performance Indicators – najčešće korišćene metrike i KPI-jevi u okviru društvenih mreža i SaaS poslovanja

Polaznici kursa Marketing Budgets & KPI u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se