Consumer Behaviour

Opis kursa

U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi i faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe, polaznici će se upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

Cilj kursa

Osnovni cilj ovog kursa je razumevanje pojma ponašanja potrošača, kako na finalnom, tako i na poslovnom tržištu. Opisivanje i razumevanje potreba, motiva i faktora koji utiču na ponašanje potrošača. Razumevanje procesa donošenje odluke o kupovini i ponašanja potrošača nakon obavljene kupovine.