Kurs Quantitive Business Methods

Kurs Quantitive Business Methods osmišljen je kako bi vam omogućio da se upoznate sa svim operacionim istraživanjima u elektronskom poslovanju, numeričkim metodama u finansijama, kao i sa statističkim modelima u finansijama. Osim toga, kurs će vam predstaviti i statističke metode u marketingu, elemente dinamičkih analiza i matematičke modele efikasnosti. 

Kako predavanja budu odmicala, susretaćete se sa sve kompleksnijim lekcijama koje će biti fokusirane na teorije igara, metode optimizacije, ali i pouzdanost i raspoloživost računarskih sistema. Uz to, tokom kursa ćete saznati i koje su to formalne metode za inteligentne sisteme. 

Početne metodske jedinice obuhvataju analizu ponude i tražnje, kao i troškova, prihoda i dobitka kao osnovnih parametara poslovanja. Zatim sledi upoznavanje sa predstavljanjem podataka i sa osnovama njihovog tumačenja. Potom se sagledavaju osnove procesa poslovnog odlučivanja, kao i značaj marketing istraživanja za odlučivanje sa primerima primene u praksi. Na kraju, obrađena je i teorija igara, koja ima značajnu primenu u analizi, formulisanju i primeni poslovne strategije.

Cilj ovog kursa jeste da se svi polaznici nakon uspešno odslušanih predavanja detaljno upoznaju sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju. S obzirom na to da je tokom kursa jedan deo gradiva jasno definisano istraživanje kao način prikupljanja podataka, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički) u zavisnosti od potrebe analize.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels Manager.

Kurs Quantitive Business Methods – opis i ciljevi

Tokom kursa Quantitive Business Methods, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovnim koracima procesa odlučivanja i metoda koji se koriste u tu svrhu. 

Za efikasno praćenje nastave i usvajanje novih veština nisu vam potrebna bilo kakva predznanja. Sve što je neophodno da znate kako biste što brže savladali gradivo ovog kursa moći ćete da naučite na drugim kursevima u okviru programa po kome se školujete na ITAcademy. 

Kompletno gradivo kursa podeljeno je na dve tematske celine, odnosno modula. Ovakva podela usledila je na osnovu kompleksnosti lekcije. Drugim rečima, kurs je osmišljen tako da u početku pohađate predavanja na kojima se obrađuju osnovna znanja, a kasnije, kako se kurs bude bližio kraju, očekuju vas sve kompleksnije lekcije. Usavršavanje po ovakvom sistemu omogućiće vam da gradivo savladate brzo i efikasno. 

Prvi modul staviće akcenat na upoznavanje polaznika sa tehnikama donošenja odluka i istraživanja. Pomenuta tematska celina počeće lekcijom koja se bavi konkretno procesom odlučivanja, kao i neizvesnošću i rizikom koji prate ovaj proces. Nakon toga, sledi predavanje posvećeno marketing istraživanju kao veoma važnom sredstvu za smanjenje rizika i neizvesnosti prilikom donošenja marketinških odluka. Zatim na red dolazi i nastavna jedinica u kojoj su opisane merne skale, serije i obeležja kroz primere u kojima ćete uvideti njihovu primenu. U okviru poslednje lekcije u prvoj nastavnoj jedinici saznaćete kako da se odlučite za način prezentovanja podataka u formi koja će ih najbolje prikazati.

Drugi deo kursa donosi vam tematsku celinu posvećenu metodama i teorijima za efikasno poslovanje. U tom modulu će se, između ostalog, obrađivati teorija igara koja predstavlja matematičku teoriju i metodologiju u čijem fokusu je analiza i rešavanje konfliktnih situacija. Uz to, na ovim predavanjima biće reči o verovatnoći događaja koji nisu sigurni, odnosno za koje je verovatnoća dešavanja manja od 1. Na samom kraju kursa detaljno će vam biti opisana Delfi metoda, koja je među najčešće korišćenim metodama za predviđanje.

Kurs Quantitive Business Methods će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja proces odlučivanja i zašto je bitan

Proces odlučivanja predstavlja skup aktivnosti i akcija koje su planirane i usmerene na donošenje optimalne odluke. Kada menadžeri donose odluke koje su neizvesne ili prave izbor pod pritiskom, oni moraju uključiti i moguće rizike u procesu donošenja odluka. Prilikom donošenja odluka menadžer se trudi da pronađe i izabere najbolje moguće rešenje, odnosno da izabere optimalnu akciju, što predstavlja akciju koja je najbolja za dato preduzeće, osobu ili situaciju. Svaka odluka nosi određenu težinu i razlikuje se po tome da li se odnosi na funkcije, menadžerske nivoe ili organizacione segmente.

Takođe, prilikom donošenja odluke bilo koje vrste, jako su bitne informacije koje u tom trenutku imamo, jer će od njih zavisiti ishod i kvalitet same odluke. Na osnovu informacija menadžer može da stekne utisak o određenoj situaciji. Osnovne karakteristike informacija koje su od značaja su:

 • preciznost,
 • tačnost,
 • pravovremenost,
 • potpunost,
 • jasnost.

2. Šta je marketing istraživanje i koja je njegova svrha

Istraživanje u marketingu se sprovodi kako bi se otkrile relevantne informacije koje su od značaja za ispunjavanje poslovnih ciljeva. Marketing istraživanje doprinosi celokupnom marketing procesu i predstavlja organizovanu aktivnost čiji je cilj povećanje kvaliteta marketing odluka. 

Kroz istraživanje možemo prikupiti veoma bitne podatke koji nam mogu omogućiti bolje povezivanje brenda sa ciljnom grupom. Takođe, dobijamo uvid o stanju na tržištu, što nam omogućava da prilagodimo strategiju i nastup ukoliko je to neophodno. 

Predmet marketing istraživanja najčešće je:

 • procena uspešnosti sa kojom preduzeće sprovodi svoju strategiju i ostvaruje ciljeve,
 • predviđanje tražnje i prodaje,
 • motivi i ponašanje potrošača,
 • efikasnost instrumenata marketing miksa,
 • tržišna pozicija preduzeća.

3. Kakvu ulogu ima statistika u istraživanju

Statistika je naučna metoda koja ima nemerljivu ulogu u istraživanju tržišta. Statistika je naučni metod koji koriste velika, srednja i mala preduzeća kako bi kroz sistematske procese bolje uspela da kontrolišu svoje interakcije sa poslovnim okruženjem, kojih može biti mnogo. Takođe, statistika se veoma često primenjuje u marketinškim agencijama, koje različitim statističkim analizama povećavaju šanse za opstanak, razvoj i rast.

U suštini statistike kao nauke je izučavanje masovnih pojava primenom različitih kvantitativnih metoda, jer ne možete doneti validan zaključak na osnovu samo jednog ili jako malog broja slučajeva. Kada se vrši statistika za određeni vid poslovanja, na primer za prodaju određenog proizvoda, ili kada se vrši istraživanje prihvatanja novog proizvoda od strane potrošača, do validnih rezultata možete doći tek nakon ispitivanja velikog broja potrošača i analiziranjem njihovog mišljenja.

Kurs Quantitive Business Methods

4. Na koji način možemo predstaviti podatke

Nakon što završite sa istraživanjem, prikupljanjem i organizovanjem podataka, neophodno je da odaberete pravi način na koji ćete dobijene podatke prikazati i prezentovati, odnosno najbolju formu za njihovo prezentovanje. Najkorišćeniji način je tabelarno prikazivanje podataka, gde razlikujemo statističku i složenu statističku tabelu.

Statističkom tabelom nazivamo tabelu koja sadrži podatke koji se odnose na samo jednu seriju, dok složene statističke tabele možemo dobiti tako što ćemo spojiti više statističkih tabela. Pored toga, možete podatke prikazivati i putem skala i različitih grafikona u kojima se prikazuju odnosi između dva skupa podataka.

Za bilo koju opciju da se odlučite, svaka od njih treba što jednostavnije da prikaže podatke i olakša korisniku da ih u potpunosti razume. Takođe, svaki prikaz podataka treba da omogući izvođenje određenih zaključaka.

5. Šta predstavlja teorija igara i gde se primenjuje

Teorija igara predstavlja matematičku teoriju i metodologiju u čijem su fokusu analiza i rešavanje konfliktnih i delimično konfliktnih situacija u kojima učesnici imaju sukobljene interese

Teorija igara se često primenjuje u ekonomiji, političkim naukama i psihologiji, ali se takođe koristi u logici, računarstvu, biologiji i sl. Danas teorija igara ima veoma opširnu primenu u modeliranju konfliktnih situacija u politici, matematici, vojnim strategijama itd., gde treba napomenuti da metode koje se koriste u teoriji igara analiziraju i rešavaju konfliktne situacije koje karakteriše višekratno ponavljanje pojedinih odluka o mogućem razrešenju sukoba interesa između učesnika, tj. igrača.

Teorija igara danas ima široku primenu u:

 • odlučivanju u organizacijama,
 • planiranju i predviđanju,
 • organizacionom učenju,
 • organizacionoj kulturi,
 • organizacionoj strukturi.

6. Šta su slučajni i nemogući događaji

Teorija verovatnoće predstavlja termin koji se odnosi na događaje za koje nismo u stanju da predvidimo ishod, odnosno ne možemo sa sigurnošću tvrditi kako će se oni odigrati u budućnosti. Iako nauka pokušava i u nekim slučajevima može da objasni i predvidi ishod i način na koje se određene pojave odigravaju, te pojave se dešavaju ipak mimo naših očekivanja. 

Shodno tome, razlikujemo slučajne i nemoguće događaje. Slučajni događaji se odnose na događaje gde ne možemo sa sigurnošću tvrditi koji će biti ishod, upravo zbog toga jer se njihovo odvijanje ili uslovi njihovog razvijanja ne mogu predvideti. 

S druge strane, nemogući događaji se odnose na događaje za koje možemo sa sigurnošću tvrditi da se ne mogu dogoditi.

7. Šta je Delfi metoda i koji su njeni osnovni koraci

Delfi metoda je tehnika komunikacije, koja je, pre svega, razvijena kao sistematični metod interaktivnog predviđanja, koji se oslanja na grupu stručnjaka koja učestvuje u proceni anonimno, tako što svako iznosi svoju vrstu prognoze na određenu temu. Drugim rečima, ova metoda se koristi za procenu verovatnoće i ishoda budućih događaja.

Grupa stručnjaka će razmenjivati stavove anonimno, a svako će nezavisno dati procene i pretpostavke nadređenom koji pregleda rezultate, koji potom izdaje zbirni izveštaj. Članovi grupe diskutuju i pregledaju rezime izveštaja i daju ažurirane prognoze nadređenom, koji potom ponovo pregleda materijal i izdaje drugi izveštaj. Ovaj proces se nastavlja sve dok svi učesnici panela ne dođu do jednog zajedničkog rešenja. Postupak Delfi metode se sastoji od 10 koraka:

 • određuje se grupa za koordinaciju,
 • određuje se panel,
 • određivanje upitnika, 
 • prvi krug,
 • popunjavanje upitnika od strane stručnjaka,
 • popunjeni upitnici se vraćaju grupi za koordinaciju koja obavlja statističku obradu rezultata predviđanja,
 • drugi krug, 
 • ponovna statistička obrada odgovora,
 • broj krugova u Delfi metodi nije definisan, ali uglavnom se obavlja u četiri kruga,
 • po završetku Delfi procedure vrši se prezentacija rezultata.

Plan i program predavanja:

1. Odlučivanje i istraživanje 

 • Proces odlučivanja i neizvesnost. Upoznavanje polaznika sa celokupnim procesom odlučivanja, kao i sa neizvesnošću i rizicima koji prate pomenuti proces 
 • Marketing istraživanje. Definisanje statističkog skupa i uzroka kao bitnog elementa svakog istraživanja 
 • Upoznavanje polaznika sa mernim skalama, serijama i obeležjima kroz primere u kojima možete uvideti njihov značaj i primenu 
 • Šta predstavlja grafičko prikazivanje podataka 

2. Upoznavanje polaznika sa metodama i teorijama za efikasno poslovanje 

 • Teorija igara kao metodologija koja se bavi analizom i rešavanjem konfliktnih situacija 
 • Značaj i analiza teorije verovatnoće za događaje koji nisu izvesni
 • Delfi metoda kao jedna od najčešće korišćenih metoda za predviđanje 

Polaznici kursa Quantitive Business Methods

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se