Kurs Quantitive Business Methods

Kurs Quantitive Business Methods osmišljen je kako bi vam omogućio da se upoznate sa svim operacionim istraživanjima u elektronskom poslovanju, numeričkim metodama u finansijama, kao i sa statističkim modelima u finansijama. Osim toga, kurs će vam predstaviti i statističke metode u marketingu, elemente dinamičkih analiza i matematičke modele efikasnosti. 

Kako predavanja budu odmicala, susretaćete se sa sve kompleksnijim lekcijama koje će biti fokusirane na teorije igara, metode optimizacije, ali i pouzdanost i raspoloživost računarskih sistema. Uz to, tokom kursa ćete saznati i koje su to formalne metode za inteligentne sisteme. 

Početne metodske jedinice obuhvataju analizu ponude i tražnje, kao i troškova, prihoda i dobitka kao osnovnih parametara poslovanja. Zatim sledi upoznavanje sa predstavljanjem podataka i sa osnovama njihovog tumačenja. Potom se sagledavaju osnove procesa poslovnog odlučivanja, kao i značaj marketing istraživanja za odlučivanje sa primerima primene u praksi. Na kraju, obrađena je i teorija igara, koja ima značajnu primenu u analizi, formulisanju i primeni poslovne strategije.

Cilj ovog kursa jeste da se svi polaznici nakon uspešno odslušanih predavanja detaljno upoznaju sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju. S obzirom na to da je tokom kursa jedan deo gradiva jasno definisano istraživanje kao način prikupljanja podataka, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički) u zavisnosti od potrebe analize.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.

Kurs Quantitive Business Methods – opis i ciljevi

Tokom kursa Quantitive Business Methods, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovnim koracima procesa odlučivanja i metoda koji se koriste u tu svrhu. 

Za efikasno praćenje nastave i usvajanje novih veština nisu vam potrebna bilo kakva predznanja. Sve što je neophodno da znate kako biste što brže savladali gradivo ovog kursa moći ćete da naučite na drugim kursevima u okviru programa po kome se školujete na ITAcademy. 

Kompletno gradivo kursa podeljeno je na dve tematske celine, odnosno modula. Ovakva podela usledila je na osnovu kompleksnosti lekcije. Drugim rečima, kurs je osmišljen tako da u početku pohađate predavanja na kojima se obrađuju osnovna znanja, a kasnije, kako se kurs bude bližio kraju, očekuju vas sve kompleksnije lekcije. Usavršavanje po ovakvom sistemu omogućiće vam da gradivo savladate brzo i efikasno. 

Prvi modul staviće akcenat na upoznavanje polaznika sa tehnikama donošenja odluka i istraživanja. Pomenuta tematska celina počeće lekcijom koja se bavi konkretno procesom odlučivanja, kao i neizvesnošću i rizikom koji prate ovaj proces. Nakon toga, sledi predavanje posvećeno marketing istraživanju kao veoma važnom sredstvu za smanjenje rizika i neizvesnosti prilikom donošenja marketinških odluka. Zatim na red dolazi i nastavna jedinica u kojoj su opisane merne skale, serije i obeležja kroz primere u kojima ćete uvideti njihovu primenu. U okviru poslednje lekcije u prvoj nastavnoj jedinici saznaćete kako da se odlučite za način prezentovanja podataka u formi koja će ih najbolje prikazati.

Drugi deo kursa donosi vam tematsku celinu posvećenu metodama i teorijima za efikasno poslovanje. U tom modulu će se, između ostalog, obrađivati teorija igara koja predstavlja matematičku teoriju i metodologiju u čijem fokusu je analiza i rešavanje konfliktnih situacija. Uz to, na ovim predavanjima biće reči o verovatnoći događaja koji nisu sigurni, odnosno za koje je verovatnoća dešavanja manja od 1. Na samom kraju kursa detaljno će vam biti opisana Delfi metoda, koja je među najčešće korišćenim metodama za predviđanje.

Kurs Quantitive Business Methods

Plan i program predavanja:

1. Odlučivanje i istraživanje 

  • Proces odlučivanja i neizvesnost. Upoznavanje polaznika sa celokupnim procesom odlučivanja, kao i sa neizvesnošću i rizicima koji prate pomenuti proces 
  • Marketing istraživanje. Definisanje statističkog skupa i uzroka kao bitnog elementa svakog istraživanja 
  • Upoznavanje polaznika sa mernim skalama, serijama i obeležjima kroz primere u kojima možete uvideti njihov značaj i primenu 
  • Šta predstavlja grafičko prikazivanje podataka 

2. Upoznavanje polaznika sa metodama i teorijama za efikasno poslovanje 

  • Teorija igara kao metodologija koja se bavi analizom i rešavanjem konfliktnih situacija 
  • Značaj i analiza teorije verovatnoće za događaje koji nisu izvesni
  • Delfi metoda kao jedna od najčešće korišćenih metoda za predviđanje 

Polaznici kursa Quantitive Business Methods

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde