Kurs Google Academy Video

Kurs Google Academy Video, koji je jedan od programa Google Academy, može biti od koristi u slučaju da vas zanima video-oglašavanje. Oglašavanje preko pretraživača već izvesno vreme privlači mnoge advertajzere i internet korisnike. Vreme kada su klikovi na pretraživačima bili povoljni je prošlo. Sve veći broj konkurentnih kompanija se bori za prve pozicije na internetu, što zahteva i ulaganje u oglašavanje. Zahvaljujući kursu Google Academy Video možete naučiti sve važne aspekte i strategije za uspešno video-oglašavanje, a možete i unaprediti svoje znanje i pravilno iskoristiti potencijal pretraživača u promociji svog biznisa.

Digitalna marketinška tehnika koju koristi veliki broj oglašivača jeste Cost-Per-Click (CPC). Ova tehnika je čest izbor brojnih oglašivača u marketinškim strategijama u digitalnoj industriji. Ipak, postoje i neke nove efektne i atraktivne oglašivačke prakse koje postaju sve popularnije. Ove prakse pružaju mogućnost preciznog ciljanja i merenja rezultata kampanja, kao i interakciju sa ciljanom publikom na različitim digitalnim platformama. Ovo kontinuirano razvijanje novih metoda oglašavanja odražava dinamičnost digitalnog marketinga i konstantnu potragu za inovativnim načinima povezivanja brendova sa korisnicima.

U kursu pred vama imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa oglašavanjem na YouTubeu, saznate koje su prednosti ovog vida oglašavanja, ali i koje su koristi koje kompanije dobijaju zahvaljujući promovisanju proizvoda ili usluga kroz video-format i preko ovog oglasnog servisa. Važno je istaći da je mlađa populacija ključni potrošač, ali i tvorac vizuelnog sadržaja. Takođe, društvene mreže na kojima video-zapis nije osnovni format komunikacije postale su popularne među starijom populacijom, dok su platforme sa video-sadržajem više namenjene mlađima. Ova promena u načinu izražavanja i konzumiranja sadržaja važna je za marketinške strategije usmerene ka određenoj ciljnoj grupi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data AnalystSocial Media, Online PR & Community ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Google Academy Video

YouTube, koji postaje sve popularniji društveni medij, dobio je prostor u okviru Google Academy programa, tačnije kursa Google Academy Video. Preko ovog kursa biće prilike da sagledate različite tipove puštanja oglasa na YouTubeu, kao i da razmotrite neke od strategija privlačenja pažnje gledalaca u video-oglasima. Takođe, u jednom delu kursa biće predstavljeni neki od interesantnih načina za snimanje i obradu video-sadržaja, što može koristiti prilikom osmišljavanja i snimanja video-sadržaja. Pored toga, naučićete kako da iskoristite funkcionalnosti YouTube platforme, kako da kreirate interaktivne oglašivačke sadržaje, ali i da atraktivno predstavite svoje poslovanje na YouTubeu. Poseban segment kursa biće posvećen uspostavljanju konekcije sa pratiocima i pretplatnicima na YouTube kanalu, jer je izgradnja lojalne publike od ključne važnosti. 

Na kursu Google Academy Video, u okviru Google Academy programa, detaljno su obrađeni različiti formati oglasa na YouTubeu koji se upotrebljavaju za privlačenje, ali i za zadržavanje pažnje gledalaca. Ovde je fokus postavljen na format TrueView oglasa, u koji spadaju i In-stream Ads, Discovery Ads i Bumper Ads. Kroz interesantne oglasne prakse prikazani su slučajevi kreiranja TrueView video-oglasa, predstavljena je njihova uloga u Google kampanjama, ukazano je na način kako se postavljaju, dele i otkrivaju video-sadržaji na YouTubeu, dok je čitanju postignutih rezultata i optimizaciji oglasnih praksi posvećen poseban prostor u ovom delu kursa. Kroz kurs se takođe detaljno sagledava kreiranje TrueView kampanja, bidovanje, definisanje kriterijuma pojavljivanja oglasa, načini formiranja oglasnih grupa i ciljnih grupa. Prostor je ostavljen i priči o kreiranju liste ključnih reči za TrueView kampanje. Kroz sve ove teme polaznici će dobiti sveobuhvatno razumevanje oglašavanja na YouTubeu i praktične savete za uspešnu kampanju.

Oglašavanje putem video-sadržaja pruža mogućnost tumačenja metričkih podataka, odnosno sagledavanja uspešnosti video-kampanje. Kroz studiju slučaja biće objašnjeno kako se ovi podaci koriste u digitalnom oglašavanju kako bi se unapredilo poslovanje kompanije. Izveštaji će obuhvatiti sve relevantne metričke podatke koji imaju referentnu vrednost u kampanjama, a pravilno čitanje i interpretacija tih podataka omogućava donošenje informisanih odluka. Na taj način polaznici će naučiti kako mogu iskoristiti metričke podatke u praćenju uspešnosti oglašavanja i kako će poboljšati rezultate svoje kompanije.

Kurs Google Academy Video odgovoriće na pitanja:

Koje su karakteristike In-stream video oglasa?

Video-oglasi koji se mogu prikazati pre, tokom, ali i na kraju video-sadržaja i imaju mogućnost ciljnog dosezanja gledalaca nazivaju se In-stream video-oglasi. Oglasi se plaćaju onda kada korisnik podgleda najmanje 30 sekundi sadržaja video-reklame, ili kada internet korisnik reklamni sadržaj odgleda do kraja ili, ukoliko gledalac ostvari interakciju s oglasom. Ovakvi oglasi, nakon interakcije sa njima, preusmeravaju gledaoce na određenu web lokaciju ili YouTube kanal. Takođe, kroz kanal se može postići dalja interaktivnost i prikazivanje drugih video-sadržaja istog oglašivača bez dodatne naplate. Pored ovih, treba pomenuti da se među oglasnim formatima zapažaju i oni i In-stream video-oglasi koji se ne mogu preskočiti ili zaustaviti i nazivaju se In-stream non-skippable video-oglasi. Ovaj format oglasa pruža mogućnost efikasnog povezivanja oglašivača s ciljanom publikom i promovisanje njihovih proizvoda ili usluga. 

Koje se sve kategorije sadržaja smatraju osetljivim na oglašivačkoj displej mreži?

Na oglašivačkoj displej mreži postoje izvesne tematske oblasti koje mogu biti cenzurisane, a kreator sadržaja može biti penalizovan. Ovi sadržaji obuhvataju različite kategorije kao što su policijske akcije, terorističke akcije, zločini, vanredne situacije, smrt i tragedija, vojni i međunarodni konflikti. Osim ovih, treba pomenuti i one sadržaje koji prikazuju nasilje nad maloletnicima, neprikladan jezik, seksualno sugestivne ili transparentne scene, što se takođe može smatrati osetljivim društvenim oblastima. Diskriminatorni sadržaji zasnovani na identitetu, pravima i drugim osetljivim društvenim pitanjima takođe mogu snositi sankcije. Sadržaji koji se odnose na tragedije i nasilne sukobe, kao i svi oblici vulgarnosti u izražavanju ili postupku takođe se smatraju neprikladnim za oglašivačku displej mrežu. Važno je da oglašivači obrate pažnju na ove smernice kako bi se izbegle sankcije i očuvala reputacija brenda.

Po čemu se razlikuju Google Ads i YouTube analitike?

Google Ads i YouTube analitika su alati koji omogućavaju salgedavanje uspešnosti kampanja kroz metričke podatke prikupljene u okviru ovih analitičkih servisa. Tako Google Ads analitika prikuplja podatke o rezultatima video-kampanje na YouTubeu, ali i o reklamnim sadržajima Google Display Networku. YouTube analitika se fokusira na unapređenje angažmana i metričke podatke specifične za YouTube video-sadržaje. Ova analitika pruža inteligentnu analizu i odgovore na ključna pitanja kao što su reakcije gledalaca, njihov identitet i način angažovanja sa video-sadržajem. Pomoću YouTube analitike možemo videti broj pregleda, informacije o gledaocima, lokacijama i izvorima pristupa sadržaju, ali i na koji način su se gledaoci zainteresovali, zbog čega su se zadržali i kako su se angažovali. Ovi alati su korisni za razumevanje performansi kampanja i optimizaciju video-sadržaja i kanala brenda. 

Plan i program kursa Google Academy Video

 • Zašto se ne treba držati samo Search mreže
  • YouTube – jedan od najvećih pretraživača i mreža za oglašavanje
  • Kako da korisnici obrate pažnju na vaše oglase
 • Složenost snimanja kvalitetnih video-snimaka
  • Saveti za kvalitetnu video-produkciju
 • Pokretanje besplatnog YouTube kanala
  • Brend YouTube oficijelni kanali
  • Sajt kategorije
  • Linkovanje Google Ads naloga sa YouTube nalozima
 • Formati oglasa na YouTubeu
  • Kreiranje i optimizovanje kampanje
  • Targetiranje ciljne grupe
  • Praćenje analitike i kreiranje izveštaja
 • Studija slučaja
 • Priprema za ispit

Polaznici kursa u učionici