Modul Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje ili e-business podrazumeva širok spektar aktivnosti koje se odnose na korišćenje informacionih tehnologija, pre svega interneta, za podršku i olakšavanje poslovnih procesa. Ovo područje obuhvata sve aspekte trgovine, prodaje, marketinga, komunikacije i upravljanja koji se obavljaju putem elektronskih sredstava.

Elektronsko poslovanje ima brojne prednosti i mogućnosti. Prvo, omogućava globalni doseg i dostupnost, omogućavajući kompanijama da dosegnu kupce i tržišta širom sveta bez fizičkih ograničenja. Drugo, smanjuje troškove u vezi sa tradicionalnim poslovanjem, kao što su troškovi prostora i logistike. Treće, pruža mogućnost personalizacije i ciljanja sadržaja prema individualnim potrebama i preferencijama korisnika, čime se poboljšava korisničko iskustvo i povećava verovatnoća za uspešnu prodaju. Četvrto, elektronsko poslovanje često dovodi do efikasnijih procesa, brže komunikacije i boljeg upravljanja zalihama. Vrste elektronskog poslovanja mogu uključivati e-trgovinu, digitalni marketing, e-bankarstvo, elektronsko upravljanje lancem snabdevanja itd.

Elektronsko upravljanje odnosima sa klijentima (e-CRM): Koristi se za praćenje i analizu interakcija sa klijentima radi boljeg razumevanja i pružanja prilagođenih usluga.

Generalno, elektronsko poslovanje je ključno za moderno poslovanje u digitalnom dobu. Ono omogućava kompanijama da budu konkurentne, efikasne i da pruže bolje iskustvo svojim korisnicima. Međutim, važno je pažljivo planirati i implementirati e-poslovanje kako bi se ostvarile sve prednosti ovog pristupa, uzimajući u obzir sigurnost podataka, pravne aspekte i promene u poslovnim modelima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj modula Elektronsko poslovanje

Kurs Elektronsko poslovanje je oblikovan kako bi polaznike uveo u dinamični svet savremenih poslovnih praksi podržanih informacionim tehnologijama. Kroz ovaj kurs učesnici će učiti o ključnim aspektima elektronskog poslovanja i tome kako iskoristiti digitalne alate i strategije za postizanje uspešnih rezultata u onlajn-okruženju.

U okviru uvodnog modula polaznici će naučiti kako dobro kreiran veb-sajt može povećati konverziju i prodaju. Ovaj segment pruža uvid u izradu privlačnog veb-sajta, fokusirajući se na dizajn, korisničko iskustvo i implementaciju prodajnih taktika.

U sledećem delu kursa biće razmatrane pravne i regulatorne obaveze koje prate elektronsko poslovanje. Polaznici će se upoznati sa osnovama internet prava i zaštitom prava intelektualne svojine na internetu, uključujući autorska prava, zaštitu podataka i opšti regulativni okvir poput GDPR-a. Ova tema je ključna kako bi se osigurala pravna usklađenost u onlajn-aktivnostima.

Kroz poglavlje koje se bavi značajnim prodajnim rastom i digitalnom transformacijom, polaznici će razumeti kako digitalne tehnologije mogu ubrzati rast poslovanja. Proučavaće se studije slučaja kompanija koje su uspešno implementirale digitalne strategije i transformisale svoje modele poslovanja kako bi ostvarile konkurentske prednosti.

U modulu posvećenom upravljanju odnosima sa klijentima (CRM) polaznici će se upoznati sa konceptima koji se tiču praćenja, analize i poboljšanja interakcija sa klijentima. Ovaj segment kursa će naglasiti važnost održavanja pozitivnih i dugoročnih odnosa sa korisnicima.

Takođe, kurs će istražiti koncepte digitalne disrupcije i industrije 4.0, istražujući kako tehnološke inovacije i promene u poslovnim modelima oblikuju savremene tržišne dinamike.

Završni segment će se fokusirati na primenu virtuelnih asistenata u elektronskom poslovanju. Polaznici će naučiti kako koristiti ovu tehnologiju za unapređenje korisničkog iskustva, automatizaciju zadataka i podršku u onlajn-interakcijama.

Cilj kursa Elektronsko poslovanje je pružiti polaznicima temeljno razumevanje ključnih koncepta elektronskog poslovanja i osnažiti ih praktičnim veštinama za uspešno vođenje poslovanja u digitalnom okruženju. Kroz teorijske lekcije i praktične primere učesnici će steći sposobnost da prepoznaju prilike i izazove koje donosi elektronsko poslovanje, te da primene odgovarajuće strategije za ostvarivanje poslovnog uspeha u digitalnoj eri.

Modul Elektronsko poslovanje odgovoriće na pitanja:

Šta je elektronsko poslovanje?

E-business se odnosi na elektronsko poslovanje koje predstavlja integraciju informacionih tehnologija i interneta u sve aspekte poslovanja radi poboljšanja efikasnosti, komunikacije i interakcije sa korisnicima, partnerima i zaposlenima. Ovo obuhvata upotrebu digitalnih platformi, aplikacija i elektronskih sistema za olakšavanje procesa kao što su trgovina, marketing, komunikacija, onlajn-plaćanja, upravljanje lancem snabdevanja itd. Cilj elektronskog poslovanja je da pruži kompanijama mogućnost da dopru do korisnika na globalnom tržištu, smanje troškove poslovanja, personalizuju interakciju sa korisnicima, brže se prilagode promenama u industriji i sl. Elektronsko poslovanje transformiše tradicionalne poslovne modele i omogućava inovacije koje su ključne za uspeh u savremenom digitalnom okruženju kompanija.

Šta podrazumeva promena u načinu mišljenja u poslovnom kontekstu?

Promena u načinu mišljenja u poslovnom kontekstu odnosi se na transformaciju tradicionalnog načina razmišljanja i pristupa poslovanju kako bi se bolje odgovorilo na savremene izazove i dinamiku tržišta. Ova promena podrazumeva preispitivanje ustaljenih praksi, otvorenost za inovacije i adaptaciju novih strategija.

Umesto linearnog i hijerarhijskog razmišljanja, savremeni poslovni pristup naglašava agilnost i fleksibilnost. To znači da organizacije treba da budu spremne da brzo reaguju na promene, isprobavaju nove ideje i preduzimaju rizike kako bi ostvarile konkurentske prednosti.

Osim toga, promena u načinu mišljenja podrazumeva fokus na korisničkom iskustvu. Poslovne odluke se sve više donose na osnovu potreba i preferencija kupaca, čime se stvaraju dugoročna lojalnost i zadovoljstvo korisnika.

Digitalna transformacija takođe igra ključnu ulogu u ovoj promeni. Prepoznavanje snage tehnologije i njen uticaj na poslovanje omogućavaju organizacijama da pređu sa tradicionalnih metoda na digitalne platforme i pristupe.

Šta je sharing economy?

Sharing economy, poznata i kao ekonomija deljenja ili kolaborativna ekonomija, predstavlja koncept gde se resursi kao što su prostor, vreme, veštine ili roba dele između pojedinaca putem onlajn-platformi radi ostvarivanja koristi za obe strane. Ovo omogućava ljudima da iskoriste svoje resurse ili veštine kako bi zadovoljili potrebe drugih, stvarajući uzajamnu vrednost.

Ove onlajn-platforme omogućavaju pojedincima da iznajmljuju svoje nepotrebne sobe ili stanove, pružaju usluge kao vozači, kuvari ili dizajneri, dele svoje veštine podučavanjem ili mentorstvom, ili čak razmenjuju lične predmete. Sharing economy promoviše koncept održivosti, smanjujući potrebu za kupovinom novih resursa i smanjujući otpad.

Međutim, iako ima brojne prednosti, sharing economy nosi i izazove kao što su regulativne nedoumice, bezbednost korisnika i neujednačenost kvaliteta usluga. Uprkos tome, ovaj koncept je uticao na transformaciju tradicionalnih industrija poput prevoza (Uber, Lyft), smeštaja (Airbnb) i drugih sektora, otvarajući nove načine interakcije i stvaranja vrednosti među ljudima.

Muške ruke za stolom i laptopom, drže papir sa statističkim podacima

Plan predavanja modula Elektronsko poslovanje

 • Uvod u Elektronsko poslovanje
  • Kreiranje veb-sajta koji prodaje
 • Internet pravo i GDPR u elektronskom poslovanju
  • Osnove zakona na internetu
  • Zaštita prava i autorskog prava na internetu
 • Značajan prodajni rast i digitalna transformacija u digitalnom poslovanju
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Digitalna disrupcija i industrija 4.0
  • Promene u poslovanju u digitalno doba
  • Industrija 4.0
 • Virtuelni asistent u elektronskom poslovanju 

Polaznici kursa Elektronsko poslovanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se