Kurs Data Visualization

U kursu Data Visualization (ili vizuelizacija podataka) obrađene su teme koje mogu biti korisne ne samo onima koji tek ulaze u poslovni svet već i onima koji već posluju i žele da unaprede svoje poslovanje. Razvoj modernog načina poslovanja doveo je do toga da se danas može govoriti o sve interaktivnijim sagledavanjima podataka, njihovoj upotrebi i analitičkom tumačenju. Usled toga, smatra se da mi živimo i radimo u eri poslovanja koja se prepoznaje kao era podataka i informacija. Živimo u dobu u kom se informacije uvećavaju na svakodnevnom nivou, zbog čega neretko nismo u prilici da ih pratimo, razumemo i konačno upotrebimo. Usled takvih prilika, i uslovi na savremenom tržištu postali su prilično kompleksni i kompetitivni. 

Globalizacijske tendencije uticale su na širenje tržišta, porast konkurencije i pojavu nekih novih, nepredvidivih prilika i šansi. Kompanije su zbog svega toga primorane da svoje poslovne odluke zasnivaju na proverenim, sveobuhvatno sagledanim, jasno artikulisanim i sistematizovanim informacijama.

U mnogim poslovanjima primećeno je da različiti informacioni sistemi nisu u dovoljnoj meri integrisani. Ova praksa može znatno umanjiti produktivnost radnog dana, jer su podaci nedovoljno organizovani na jednom mestu. Loša i neorganizovana baza podataka u kojoj informacije nisu dovoljno povezane može svakodnevnu praksu poslovanja učiniti mnogo skupljom i komplikovanijom. S obzirom na to da je primetno sve veće prisustvo globalizacije i rast konkurencije, ali i da su sve češće nepredvidive situacije i izazovi, kompanije moraju da budu sposobne da planiraju svoje poslovne odluke na osnovu relevantnih, integrisanih i sistematizovanih informacija. Stoga, sve više poslovanja teži ka uvođenju integrisanih informacionih sistema kako bi se poboljšale produktivnost i efikasnost poslovanja i kako bi se olakšala organizacija podataka i donošenje odluka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Data Visualization

U kursu Data Visualization objašnjavaju se značaj i funkcija vizualizacije podataka. Polaznici će se najpre upoznati sa pojmom podataka, a onda i sa različitim izvorima i vrstama podataka. Kurs se bavi i pojmom informacija, koji se odnosi na proces rada sa podacima. Na kraju kursa, kao poslednja etapa u radu i upravljanju podacima, biće obrađeni i konkretni primeri i alati vizualizacije podataka.

Kurs Data Visualization obrađuje ulogu i važnost vizualizacije podataka, s akcentom na različitim načinima organizacije podataka u tabelarne prikaze, linijske dijagrame, vremenske linije, bar-dijagrame, kružne dijagrame i druge. Kurs objašnjava osnovne karakteristike različitih vizualizacija i pravila koja je potrebno poštovati kako bi se lakše prepoznale važne informacije za donošenje poslovnih odluka. U okviru kursa se takođe ističu prednosti i nedostaci vizualizacije, čime se stiče detaljan uvid u primenu vizualizacije i drugih mogućnosti za poboljšanje poslovanja. Takođe, posebna pažnja se posvećuje različitim situacijama u kojima se koristi vizualizacija, te se naglašava njen doprinos u otkrivanju skrivenih uzoraka i informacija koje su korisne za uspeh poslovanja.

Cilj kursa Vizuelizacija podataka je da istakne važnost i značaj različitih načina primene vizualizacije u predstavljanju informacija. Kroz ovaj kurs upoznaćete se sa brojnim prednostima koje vizualizacija pruža za preduzetništvo. Primera radi, bićete u prilici da brže sagledate i na jednostavan način uobličite važne informacije, te da predstavite mesta koja pružaju prostor unapređenja i označavaju korisne poslovne odluke. Takođe, naučićete glavnu razliku između termina kao što su podatak i informacija u poslovnom kontekstu, a biće vam i jasno kako da ove termine vizualno prikažete.

Savladavanjem metoda vizualizacije podataka bićete u mogućnosti da odaberete najbolji način za rešavanje poslovnih nedoumica. Kroz ovaj kurs upoznaćete se s brojnim prednostima i praktičnim primenama vizualizacije podataka. Jedan od osnovnih ciljeva kursa jeste da naučite kako se koriste metode kako biste mogli da predstavite podatke.

Ovaj kurs će vam omogućiti sticanje znanja i veština iz oblasti vizualizacije podataka, što vam može pomoći u donošenju boljih i informaciono kvalitetnijih poslovnih odluka u budućnosti.

Kurs Data Visualization (Vizuelizacija podataka) odgovoriće na pitanja:

Kako se tumači vizuelizacija podataka?

Mnoga istraživanja pokazuju da je vizualno prikazivanje podataka mnogo brže i lakše za čitanje i razumevanje nego tekstualni ili tabelarni prikaz podataka. Stoga je cilj svake vizualizacije pretvaranja podataka u vizualni oblik kojim se ubrzava proces obrade i dolaženja do korisnih informacija. Vizualizacija omogućava da se jasno prepoznaju trendovi, obrasci i predikcije događaja, što i jeste jedno od važnih mesta prilikom donošenja konačnih poslovnih odluka. Pomoću vizualizacije podaci postaju jasniji, što olakšava blagovremeno reagovanje u poslovnim situacijama. Osim toga, vizualizacija olakšava prezentaciju i argumentovanje već ostvarenih rezultata u poslovnim izveštajima. Kroz kurs vizualizacije podataka savladaćete različite metode za prikazivanje podataka na efikasan način, ali i razumeti prednosti i nedostatke ovog postupka u poslovnom kontekstu.

Koji su neki od najkorišćenijih načina vizualnog predstavljanja podataka?

Postoji mnogo načina za vizualizaciju podataka. Osnovni oblici vizualizacije su prostorni prikaz, duži, tačke i površine. Jedan od najčešće korišćenih načina vizualizacija je Bar Chart. On pruža mogućnost komparacije kvantitativnih podataka. Međutim, u situacijama kada se želi prikazati odnos među elementima i njihova hijerarhija, najbolje je koristiti Tree Diagram. Prikaz vremenske linije koristi se prilikom predstavljanja događaja koji su se odvijali nekim hronološkim redom. Linijski dijagram se koristi za prikazivanje promene jedne varijable podataka kroz određeno vreme i u slučajevima kada postoji zavisnost između X i Y ose. Pie Chart i Treemap Chart se upotrebljavaju prilikom prikazivanja strukture podataka, dok se Scatter Plots koristi za predstavljanje vrednosti za konkretne parametre u dijagramu. Sve ove metode omogućavaju efikasno vizualno prikazivanje podataka i doprinose lakšem i bržem razumevanju informacija, što vodi i ka donošenju kvalitetnih poslovnih odluka.

Kakve prednosti ima vizuelizacija podataka, a koje su joj mane?

Već je poznato da vizuelizacija podataka ima brojne prednosti, ali zato ima i izvesne mane i nedostatke. Prednosti vizualizacije podataka mogu biti unapređenje usmenih ili pisanih komunikacija. Takođe, vizualizacija pojednostavljuje složene izveštaje i štedi vreme, pružajući mogućnost brzog reagovanja i unapređenja procesa poslovnog planiranja. Vizuelizacija podataka je koristan alat, široko primenljiv i adaptivan zbog njegove jednostavne modifikacije prilikom prikupljanja novih podataka.  

Kada bi se razmatrali nedostaci vizualnog prikaza podataka, moglo bi se reći da su neke od njegovih glavnih mana: smanjenje vidljivosti podataka, nemogućnost preciznog prikaza velike količine podataka, troškovi koji se javljaju, prikaz koji ne daje objašnjenja i drugo. Izveštaji koji su isključivo prikazani vizualno mogu se smatrati nepotpunima jer ne pružaju detaljne informacije kao što to omogućavaju izveštaji formulisani kao tekstualna eksplikacija. Takođe, prikazi podataka u kojima postoji prevelika stilizacija vizualnih podataka mogu biti zbunjujući, teško čitljivi i nepregledni, što može otežati interpretaciju izveštaja. 

Polaznici kursa Data Visualization diskutuju

Plan i program kursa Data Visualization (vizuelizacija podataka)

1. Podatak – pojam i značaj

  • Izvori podataka
  • Kvantitativni i kvalitativni podaci
  • Informacija i podatak
  • Proces obrade podataka
  • Vizuelizacija podataka 

2. Način vizualizacije podataka

  • Tabele
  • Dijagrami (Tree Diagram, Timeline, Bar Chart, Line Chart, Pie Chart i drugi)

3. Primena vizualizacije podataka

  • Razlozi primene vizualizacije podataka
  • Prenošenje podataka
  • Odabir grafikona

4. Prednosti i nedostaci vizualizacije podataka

polaznici kursa Data Visualization (Vizuelizacija podataka) u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se