Kurs Actionable Insights and Simple Reporting

Veb-analitika ima ključnu ulogu u savremenom poslovanju na internetu. Međutim, ne može se reći da su svi metrički podaci relevantni za svaki poslovni kontekst. Stoga je važno razumeti različite načine interpretiranja podataka, ali i prikupljene podatke u odgovarajućem trenutku pravilno tumačiti, kako bi se moglo pristupiti efikasnoj intervenciji, odnosno optimizaciji poslovnih praksi. Veb-analitika pruža dublji uvid u ponašanje korisnika, njihove navike i preferencije, omogućavajući pravovremeno prilagođavanje strategija i akcija. Tako se postiže unapređenje performansi i uspešnost poslovanja. Kroz tumačenje metričkih podataka, organizacije mogu donositi informisane odluke, identifikovati probleme i prilike za poboljšanje, te ostvariti konkurentske prednosti u digitalnom okruženju.

Efikasno korišćenje veb-analitike u poslovanju zahteva vreme. Brzina dobijanja korisnih zaključaka zavisi od kvaliteta praćenih metričkih podataka i jasnih izveštaja. Kada je reč o izveštaju, on treba da ukaže na jasno i pregledno prikazane metričke vrednosti, zahvaljujući kojima se kompanije vode ka ostvarenju ciljeva na pravilan način. Kvalitetna upotreba veb-analitike omogućava bolje razumevanje poslovnih performansi, identifikaciju oblasti za unapređenje i donošenje informisanih odluka. Važno je pratiti relevantne metričke pokazatelje i interpretirati rezultate na način koji podržava uspešno vođenje poslovanja i postizanje željenih rezultata.

U praksi je često potreban dugotrajan i složen proces kako bi se dobili odgovarajući izveštaji. Stoga je važno da se utroši određeno vreme, ali i rad kako bi se prepoznalo, ali i razumelo značenje relevantnih metrika. Moderne veb-analitičke alatke omogućavaju jednostavno prikazivanje odgovarajućih izveštaja preko vrlo jednostavnih vrsta analiza. Bez obzira na složenost poslovnih problema i zamršenost poslovnih odnosa, cilj je predstaviti jasan analitički izveštaj koji će pružiti jednostavan pregled kompleksnih procesa i odnosa. Glavna svrha je omogućiti razumljivu analitiku koja olakšava donošenje informisanih odluka i pruža uvid u poslovne performanse.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Actionable Insights and Simple Reporting

Preko gradiva kursa Actionable Insights and Simple Reporting naučićete kako efikasno možete da prezentujete analitičke podatke u poslovanju. Kurs će vas upoznati sa različitim tipovima izveštaja zahvaljujući kojima se lakše dolazi do zaključaka o narednim koracima koje je potrebno preduzeti, odnosno izveštaja koje još možemo nazvati Actionable Insights. Ovakav tip analitičkog prikaza znatno ubrzava i olakšava proces upotrebe veb-analitike i ukazuje na naredne korake koje je neophodno preduzeti u okviru jednog poslovanja. Cilj analiziranja podataka je pružanje informacija i znanja potrebnih za donošenje informisanih odluka o budućim i važnim aktivnostima koje je važno načiniti. Zahvaljujući ovom kursu steći ćete veštine za pravilno tumačenje podataka i efikasno upravljanje poslovnim rezultatima.

Tokom kursa biće reči o različitim metodologijama i procesima transformacije informacija u znanja koja ukazuju na potrebe daljih akcija. Fokus će biti na fundamentalnoj metodologiji, koja je važna za početni nivo razmatranja i zaključivanja o narednim važnim koracima poslovanja. Kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu performansi sajta ukazaće se na sve važne podatke koji mogu uputiti na potencijalne prilike za optimizaciju poslovnih rezultata jedne kompanije. Ovaj kurs će vam omogućiti da steknete veštine za efikasno korišćenje analitičkih alata i donošenje informisanih odluka zasnovanih na prikupljenim podacima.

Tokom kursa će se detaljno obrađivati termin kontekstualne metrike. Takođe će biti reči o kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi podataka, kao i o varijacijama konteksta u njihovom prikazivanju i poređenju. Poseban fokus će biti na različitim šablonima za upoređivanje metrika i različitih tipova metrika za ocenjivanje. Glavni cilj kursa je predstaviti metodologiju za identifikaciju podataka koji pokreću akciju, ali i uputiti na to kako da se složena merenja podataka predstave na jednostavan način preko izveštaja. Ovaj kurs će vam omogućiti da steknete dublje razumevanje kontekstualnih metrika i da ih primenite u praksi kako bi se donele relevantne odluke i unapredilo poslovanje.

Detaljno će biti obrađena tri najvažnija tipa izveštaja u veb-analitici: statusni izveštaj, detaljni izveštaj i rezultantni izveštaj. Fokus će biti na odabiru odgovarajuće vrste izveštaja, što predstavlja jedan od najvećih izazova u veb-analitici.

Kurs Actionable Insights and Simple Reporting će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja kontekstualna metrika?

Kontekstualna metrika je pojam koji se odnosi na merenje i tumačenje podataka uzimajući u obzir relevantan kontekst ili okvir u kojem se podaci nalaze. Ova metrika uzima u obzir faktore kao što su vremenski period, geografska lokacija, ciljna grupa, industrijske norme ili bilo koji drugi relevantni faktor koji može uticati na interpretaciju podataka. Na taj način kontekstualna metrika omogućava dublje razumevanje rezultata i pruža relevantnije informacije o performansama ili trendovima. Na primer, ukoliko se analiziraju brojevi poseta jednog sajta, kontekstualna metrika bi uzela u obzir sezonu, marketinške kampanje ili konkurenciju kako bi pružila bolje razumevanje rezultata i omogućila donošenje adekvatnih odluka.

Na koji način se dolazi do rezultata koji ukazuju na to da je moguća akcija?

Kako bi se došlo do uvida u to kako se inicira akcija na osnovu dobijenih podataka u analitici, na samom početku važno je istaći da je ključno sprovesti analizu podataka na sistematičan način. Prvi korak je prikupljanje relevantnih podataka putem veb-analitike, istraživanja tržišta ili drugih izvora informacija. Zatim se podaci analiziraju i tumače kako bi se identifikovali trendovi, uzročno-posledične veze ili neiskorišćene prilike. Ovaj proces uključuje primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda, kao i upotrebu alata za vizualizaciju podataka radi lakšeg razumevanja rezultata. Nakon analize, dolazi do interpretacije rezultata i izvlačenja ključnih saznanja koja imaju potencijal da pokrenu akciju. To mogu biti promene u strategiji, optimizacija procesa, personalizacija ponude ili druge aktivnosti koje doprinose unapređenju poslovanja. Uvidi koji iniciraju akciju su rezultat temeljne analize podataka i mogu biti ključni za donošenje informisanih odluka i postizanje željenih rezultata.

Koji su najznačajniji tipovi izveštaja?

Tri najvažnija tipa izveštaja su statusni izveštaj, detaljni izveštaj i rezultantni izveštaj. Statusni izveštaj pruža pregled trenutnog stanja poslovanja, uključujući ključne metrike i performanse. On omogućava da se brzo i jednostavno proceni napredak prema ciljevima i identifikuju eventualni problemi ili nedostaci. Detaljni izveštaj pruža dublji uvid u specifične aspekte poslovanja, kao što su analiza potrošača, tržišna segmentacija ili efikasnost marketinških kampanja. Ovaj izveštaj sadrži detaljnije podatke i analize koji su korisni za donošenje informisanih odluka i optimizaciju poslovnih strategija. Rezultantni izveštaj predstavlja sintezu ključnih rezultata i preporuka za dalje akcije. On se fokusira na ključne pokazatelje performansi i pruža jasne smernice za unapređenje poslovanja na osnovu dobijenih rezultata analize. Sva tri tipa izveštaja su važna za praćenje, evaluaciju i poboljšanje poslovanja u skladu sa postavljenim ciljevima.

Veb-analitika i izveštaj

Plan predavanja kursa Actionable Insights and Simple Reporting

 • Sposobnost korišćenja veb-analitike
 • Analiza koja direktno sugeriše potrebnu akciju (Actionable Insights)
 • Metodologija razumevanja i kreiranja saznanja koja sugerišu akciju
 • Kreiranje kontekstualnih metrika
 • Zašto je važno razumeti i upotrebljavati kontekstualne metrike?
 • Zašto su važne kvantitativna i kvalitativna analiza podataka?
 • Varijacija konteksta prikazivanja i poređenja metrika
 • Šablon načina poređenja metrika
 • Vrste metrika koje služe za ocenjivanje
 • Kako doći do uvida koji iniciraju akciju?
 • Tipovi uvida koji iniciraju akciju
 • Metodologija korišćenja jednostavnih izveštaja merenja 
 • Tri najvažnija tipa izveštaja
 • Primeri izvedenih izveštaja na osnovu podataka prikupljenih u Google Analyticsu

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se