Kurs English Language 1

Polaznicima će, nakon testiranja i provere nivoa znanja, biti dodeljeni kursevi engleskog jezika u skladu sa ostvarenim rezultatima. Na raspolaganju je pet nivoa: 

 • Starter; 
 • Elementary;
 • Pre-Intermediate;
 • Intermediate i 
 • Upper-Intermediate. 

Ova podela omogućava prilagođavanje nivoa učenja svakom polazniku. Primera radi, ako na testu u I semestru polaznik dobije Starter nivo, u II semestru će napredovati na Elementary nivo. U slučaju da se počne sa Elementary nivoom u I semestru, u II semestru će se preći na Pre-Intermediate nivo itd.

Ovaj sistem omogućava dinamičan napredak, pružajući polaznicima odgovarajući nivo izazova i podrške. Na taj način se obezbeđuje da svaki polaznik postepeno razvija svoje jezičke veštine i napreduje u skladu sa svojim sposobnostima, čineći učenje engleskog jezika efikasnijim i prilagodljivijim individualnim potrebama.

Važna napomena: Polaznici s naprednim znanjem engleskog jezika prelaze na onlajn-kurs Business English.

 

I semestar

II semestar

Starter nivo

Elementary nivo

Elementary nivo

Pre-Intermediate nivo

Pre-Intermediate nivo

Intermediate nivo

Intermediate nivo

Upper-Intermediate nivo

Upper-Intermediate nivo

Business English

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerE-Business & Internet MarketingDigital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO Manager.

Starter nivo

Opis kursa

Predmet obuhvata osnovnu gramatiku i početni vokabular za jednostavnu komunikaciju na početnom nivou engleskog jezika.

Cilj kursa

Cilj kursa je omogućiti polaznicima razumevanje osnovnih informacija i osnovnu usmenu komunikaciju na engleskom jeziku. Takođe, obrađuje se osnovna gramatika, uključujući glagol TO BE u sadašnjem vremenu, zatim svakodnevna upotreba imenica i prisvojnih prideva, kao i brojevi i oblikovanje prostog sadašnjeg vremena, odnosno korišćenje upitnog i odričnog sadašnjeg vremena. Ovaj kurs stvara osnovu za početnu konverzaciju i razumevanje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama.

Plan i program kursa

 1. Modul 1 – Present Simple Tense TO BE (Present Simple TO BE, Welcome, What Country Are You From? What’s Your Nationality?)
 2. Modul 2 – Possessive Adjectives (Possessive Adjectives, His Favourite Car, My Favourite Actor)
 3. Modul 3 – Plurals and Numbers (Plurals and Numbers, We Are Twin Brothers)
 4. Modul 4 – This, These, That and Those (This, These, That and Those, How Much Are These Red Shoes?; What is This?; What is That?)
 5. Modul 5 – There is and There are (There is and There are, Home Sweet Home)
 6. Modul 6 – Present Simple Tense – potvrdni oblik, Present Simple Tense – potvrdni oblik, We Live in a Flat in Belgrade, Sarah’s Day)
 7. Modul 7 – Present Simple – odrični i upitni oblik (Present Simple – odrični i upitni oblik, I Go to Work by Bus, My Boyfriend Doesn’t Like Football)
 8. Modul 8 – Present Simple and Adverbs of Frequency (Present Simple and Adverbs of Frequency, Henry Usually Comes in Winter, She Usually Has a Party)
 9. Modul 9 – CAN (CAN, I Can Speak English)
 10. Modul 10 – Past Simple TO BE (Past Simple TO BE, Yesterday They Were in the Country, Was She in the Kitchen?)
 11. Modul 11 – Past Simple – Regular Verbs (The Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme), Sheila Wanted to Play Football, Princess Penny)
 12. Modul 12 – Past Simple – Irregular Verbs (Past Simple – Irregular Verbs, The End of a Wonderful Weekend)

Elementary nivo

Opis kursa

Na ovom kursu stičete temeljne gramatičke osnove engleskog jezika i razvijate sposobnost jednostavne komunikacije. Program obuhvata osnovna vremena koja se često koriste u engleskom jeziku, omogućavajući pravilno oblikovanje rečenica. Vaše konverzacijske veštine se poboljšavaju na početnom nivou i stvara se stabilan osnov za dalje unapređenje znanja engleskog jezika, uz usvajanje vokabulara neophodnog za svakodnevnu komunikaciju. Ovaj kurs nije kraj, već se smatra pvim stepenikom za dalje učenje jezika.

Cilj kursa

U Elementary kursu cilj je da se omogući razumevanje osnovnih instrukcija, ali i da se sudeluje u komunikaciji na engleskom. Nakon kursa, moći ćete da se uključite u razgovore na poznate teme i obavljate pismenu komunikaciju na engleskom jeziku. Ovaj kurs služi kao odlična osnova za dalje učenje, pripremajući vas za više nivoe znanja i napredniju komunikaciju na engleskom jeziku.

Plan i program kursa

 1. Modul 1 – Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Indefinite Articles (Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Indefinite Articles, Hello, My Name Is Sofia)
 2. Modul 2 – There Is/Are, Some, Any, Plurals (There Is/Are, Some, Any, Plurals, At the Party, Our House Is in a Pretty Village)
 3. Modul 3 – Possessive ’s, Prepositions of Place (Possessive ’s, Prepositions of Place, Jane’s Family)
 4. Modul 4 – Present Simple Tense (Present Simple Tense, American Food, A Typical Day)
 5. Modul 5 – Prepositions of Time (Prepositions of Time, Ordinary Life, People Start Work at 9)
 6. Modul 6 – Articles (Articles, The Age of the Train, We Love Our Work)
 7. Modul 7 – Can (Can, He Is a Genius)
 8. Modul 8 – Present Continuous Tense (Present Continuous Tense, A Day Out of Routine, A Usual Conversation at a Party)
 9. Modul 9 – Past Simple Tense TO BE (Past Simple Tense – verb TO BE, How Was Your Holiday?, Who Was Your Best Friend?)
 10. Modul 10 – Past Simple Tense (Regular Verbs) (Past Simple Tense (Regular Verbs), One of Those Days)
 11. Modul 11 – Past Simple Tense (Irregular Verbs, Past Simple Tense (Irregular Verbs), Holiday in Greece, Moving to Italy)
 12. Modul 12 – Going to, Because, So (Going to, Because, So, New Year’s Decisions)
 13. Modul 13 – Pronouns (Pronouns, Amy’s Story, Mark’s Story)
 14. Modul 14 – Modals (Modals, A Helpful Friend)
 15. Modul 15 – Comparisons (Comparisons, Hobbies)
 16. Modul 16 – Present Perfect Tense (Present Perfect Tense, Present Perfect and Past Simple, Life in a Town)
 17. Modul 17 – Adverbs (Adverbs (Prilozi), Picnic After All)
 18. Modul 18 – Will (Will, Predictions)

Pre-Intermediate – niži srednji nivo

Opis kursa

Pre-Intermediate predstavlja nivo nižeg srednjeg znanja engleskog jezika. Zahvaljujući ovom nivou engleskog jezika, polaznici će moći da razumeju širi vokabular u odnosu na prethodni nivo, ali i da ostvare napredniju veštinu komunikacije u svakodnevnim prilikama, uz unapređenu sposobnost pisanja. 

Cilj kursa

Niži srednji kurs engleskog jezika pruža polaznicima obimno znanje i veštine za deskriptivnu i narativnu komunikaciju, kako usmenu tako i pismenu. Nakon kursa, ideja je da se zahvaljujući naučenom poseduje sposobnost razumevanja, ali i korišćenja jezika u usmenim i pisanim narativnim i deskriptivnim artikulacijama. 

Dakle, cilj kursa je da omogući polaznicima da se samostalno sporazumeju u različitim prilikama, da znaju kako da postave pitanja, ali i da sudeluju u manjim diskusijama i u pisanju informativnih pisama. 

Plan i program kursa

 1. Modul 1 – Present Simple Tense (Present Simple Tense, The Most Loved Professions, As More Schools Embrace Tablets, Do Textbooks Have a Fighting Chance?)
 2. Modul 2 – Present Continuous Tense (Present Continuous Tense, Nomophobia and Smartphone Addiction Among Children, This is What Happens to Your Body When You Walk 5, 20 and 60 Minutes)
 3. Modul 3 – Past Simple Tense (Past Simple Tense, 10 Things You Didn’t Know About Nikola Tesla)
 4. Modul 4 – Articles (Articles, Getting to Know… Belgrade)
 5. Modul 5 – Verb Patterns: -ing, to (Verb Patterns: -ing, to, In Vogue)
 6. Modul 6 – The Future: Will / Going to (The Future: Will / Going to, On Two Wheels in a Green Land)
 7. Modul 7 – Prepositions (Prepositions, Home Sweet Home)
 8. Modul 8 – Quantifiers (Quantifiers, Why Do Japanese People Live So Long, Making a Cake)
 9. Modul 9 – Comparisons (Comparisons, How Women and Men Use the Internet)
 10. Modul 10 – Present Perfect Tense (Present Perfect Tense, Job interview)
 11. Modul 11 – Modal Verbs (Modal Verbs, Searching for the Job of Your Dreams)
 12. Modul 12 – Past Continuous Tense (Past Continuous Tense, A Very Bad Day)
 13. Modul 13 – Passive Voice (Passive Voice, Inventions)
 14. Modul 14 – Conditionals (The First Conditional, The Second Conditional, This is What Happens When You’re a Couch Potato, What Would You Do with a Million Dollars?)
 15. Modul 15 – Past Perfect Tense (Past Perfect Tense, Weddings)
britanska zastava na kojoj piše Learn English

Intermediate nivo – srednji nivo

Opis kursa

Srednji kurs engleskog jezika donosi polaznicima proširenje jezičkih veština i sposobnosti za efikasnu komunikaciju, kako usmeno tako i pismeno. Ovaj nivo omogućava polaznicima da se s lakoćom izraze na engleskom jeziku u različitim situacijama, i to ne samo u svakodnevnom govoru već i u formalnim kontekstima. Pored toga, polaznici će bez većih poteškoća razumeti autohtone govornike engleskog jezika i komunicirati sa njima. Srednji kurs je korak napred ka dubljem razumevanju i samouverenoj upotrebi engleskog jezika u širem spektru situacija i komunikacionih potreba.

Cilj kursa

Srednji kurs engleskog jezika postavlja cilj da polaznike pripremi za dublje diskusije i komunikaciju o širokom spektru tema, uključujući i one s kojima nisu prethodno bili upoznati. Polaznici će razviti sposobnost razgovaranja o apstraktnim konceptima i izražavanja svog mišljenja o raznovrsnim pitanjima. Takođe, polaznici će biti u stanju da razumeju različite informacije i uputstva te da čitaju i tumače raznolike tekstove, uključujući časopise i slične publikacije. Ovaj kurs osnažuje polaznike za napredniju i dublju komunikaciju na engleskom jeziku, čineći ih kompetentnim i sigurnim govornicima.

Plan i program kursa

 1. Modul 1 – Present Simple and Present Continuous Tense (Present Simple and Present Continuous Tense, Wedding Traditions from around the World, These 9 Tech Firms Pay the Best Entry-Level Salaries)
 2. Modul 2 – Past Simple Tense (Past Simple Tense, The Tuxedo, The ZX Spectrum, The First Computer Programmer)
 3. Modul 3 – Adjectives (Adjectives, Qualities of a Good Friend)
 4. Modul 4 – Question Tags (Question Tags, Social Media Marketing)
 5. Modul 5 – Past Continuous Tense (Past Continuous Tense, The Worst Vacation Ever)
 6. Modul 6 – Used to, Be Used To (Used to, Be Used To, The Story of The BBC)
 7. Modul 7 – Present Perfect and Past Simple Tense (Present Perfect and Past Simple Tense, Apple Macintosh)
 8. Modul 8 – Present Perfect Continuous Tense (Present Perfect Continuous Tense, Bermuda)
 9. Modul 9 – Modal Verbs (Modal Verbs, Make a Specialty, Robots are Coming for Dirty, Dangerous, and Dull Jobs)
 10. Modul 10 – Reported Speech (Reported Speech, My Story How Technology Helped Me)
 11. Modul 11 – Relative Clauses (Relative Clauses, Cultural Differences, The Rise of Android)
 12. Modul 12 – Passive Voice (Passive Voice, Social Networking Sites, Dressing for Work)
 13. Modul 13 – Causative Have (Causative Have, Prepare Yourself for Summer Holidays)
 14. Modul 14 – The First Conditional (The First Conditional, Signs You Just Nailed That Job Interview)
 15. Modul 15 – The Second Conditional (The Second Conditional, What If We Didn’t Need Sleep)
 16. Modul 16 – Past Perfect Tense (Past Perfect Tense, How Twins Work)
 17. Modul 17 – Past Perfect Continuous Tense (Past Perfect Continuous Tense, The Biggest Mystery in Mathematics: Shinichi Mochizuki and the Impenetrable Proof)
 18. Modul 18 – Past Modals (Past Modals, Coping with Stress in the Workplace)
 19. Modul 19 – The Third Conditional (The Third Conditional, Wish, Lie and Deception, Some Things I Wish I Hadn't Said to My Girlfriend)

Upper-Intermediate – viši srednji nivo

Opis kursa

Viši srednji kurs engleskog jezika podiže komunikacijske veštine polaznika na napredniji nivo. Polaznici će postati sposobni za veoma uspešnu komunikaciju, kako u razumevanju tako i u usmenom izražavanju na engleskom jeziku. Takođe će razviti sposobnost vođenja smislene i samoinicijativne konverzacije sa govornicima engleskog kao maternjeg jezika. Pismeni izražaj će se poboljšati do te mere da će ličiti na jezik izvornih govornika engleskog jezika. Ovaj kurs omogućava polaznicima da se osećaju samouvereno i kompetentno u komunikaciji na engleskom jeziku, kako u usmenoj tako i u pismenoj formi.

Cilj kursa

Cilj kursa je pripremiti polaznike za uspešne razgovore u različitim tematskim okvirima, ali i osposobiti ih da izdvoje ključne informacije iz tekstova, kao i da razumeju detaljnija uputstva. Takođe, polaznici će biti osposobljeni za pisanje pisama na netipične teme i za brzo beleženje usmene komunikacije na engleskom jeziku. Sa tim u vezi, može se reći da ovaj kurs pruža širok spektar veština neophodnih u naprednoj komunikaciji i u razumevanju engleskog jezika u različitim kontekstima i situacijama.

Plan i program kursa

 1. Modul 1 – Present Tenses (Present Tenses, Five (Serious) Symptoms of Facebook Addiction, Welcome to the ”Weisure” Lifestyle)
 2. Modul 2 – Past Tenses (Past Tenses, Job Interview)
 3. Modul 3 – Articles (Articles, Digital Heaven)
 4. Modul 4 – Countable and Uncountable Nouns (Countable and Uncountable Nouns, The Power of Advertising)
 5. Modul 5 – Expressing the Future (Expressing the Future, Future Perfect and Future Continuous Tense, The Future of the Workplace)
 6. Modul 6 – Relative Clauses (Relative Clauses, Participle Clauses, Clauses of Purpose, Everyone Is Born Creative, but It Is Educated Out of Us at School)
 7. Modul 7 – Gerund and Infinitive (Gerund and Infinitive, Three Ways to Remain Productive When Working from Home)
 8. Modul 8 – Modals (Modals, Past Modals, None of Us Is as Smart as All of Us, The Mysteries of Stonehenge)
 9. Modul 9 – The Passive (The Passive, Passive Constructions with Say, Believe, Computer/Internet Addiction Symptoms, Causes and Effects)
 10. Modul 10 – Reported Speech (Reported Speech, Work-Related Age Discrimination)
 11. Modul 11 – Conditionals (Conditionals, Life Before Smartphones: It Was OK to Be Vague About Things)
 12. Modul 12 – Idioms (Idioms, The Road to Success)
 13. Modul 13 – Phrasal Verbs (Phrasal Verbs, Phrasal Verbs in the News)

Polaznici kursa English Language 1 prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se