Frontend JavaScript Development – stekni najtraženije veštine na IT tržištu

Frontend JavaScript program na ITAcademy
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
252 časova
Diplome i sertifikacija
W3Schools JavaScript Developer Certificate
CIW JavaScript Specialist
Linux Professional Institute Web Development Essentials
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified JavaScript Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Razvoj interaktivnih web sajtova i web aplikacija jedno je od najtraženijih zanimanja današnjice, a nezadrživi razvoj web tehnologija i interneta samo će još više povećati potražnju za stručnjacima koji se bave frontend JavaScript programiranjem.

Frontend programeri zaduženi su za kreiranje, programiranje i prilagođavanje kompletnog vizuelnog identiteta sajta ili web aplikacije. Drugim rečima, njihov posao je da obezbede funkcionalnost i interaktivnost svih elementata koje vidite na jednoj web stranici. S druge strane, uloga frontend programera jeste i da osmisle dizajn korisničkog interfejsa koji će biti prilagođen različitim uređajima, ali i korisnicima.

Zbog svega toga, osobe koje se bave ovim poslom moraju da poznaju vodeće tehnologije za definisanje web sadržaja, među kojima su najznačajnije HTML, CSS i JavaScript, ali i da poseduju kreativnost koja će im pomoći da kreiraju interaktivan i funkcionalan dizajn.

Ukoliko vas ova oblast zanima, učenjem programskog jezika JavaScript i tehnika za frontend development napravićete značajan korak za ulazak u IT svet i usvojiti znanja koja ćete odmah moći da primenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao koji odlikuje profesiju web programera.

Sve veštine web programiranja na jednom mestu

Tokom školovanja na programu Frontend JavaScript Development na ITAcademy usvojićete najnaprednija znanja i praktične veštine za web programiranje.

Kroz niz zanimljivih kurseva upoznaćete se sa HTML i CSS tehnologijama, savladati JavaScript programski jezik, izučavati napredne koncepte objektno orijentisanog programiranja, kao i tri danas najpopularnija JavaScript okvira za kreiranje kijentskog dela web aplikacija – Vue.js, Angular i React.

Ovaj program obrađuje i upotrebu Adobe Photoshop i Adobe Illustrator softvera za kreiranje vizuelnih elemenata, tehnike za manipulaciju DOM-om i bibliotekama JQuery i JQuery UI za dizajn interfejsa, a poseban deo posvećen je i kreiranju web igara pomoću JavaScripta.

Ukratko, po završetku školovanja na ovom programu bićete maksimalno obučeni za rad sa najpopularnijim tehnologijama i alatima koje koriste uspešni frontend JavaScript developeri.

Naplatite svoje znanje kroz kreiranje naprednih sajtova, web aplikacija, JavaScript igrica...

Stečena znanja tokom jednogodišnjeg školovanja na programu Frontend JavaScript Development otvoriće vam vrata različitih IT oblasti.

Usvojene veštine moći ćete da naplatite za kreiranje interaktivnih sajtova i web aplikacija, online igrica ili dizajniranje korisničkih interfejsa, a poznavanje najmodernijih tehnika za frontend development omogućiće vam da vrlo brzo pronađete siguran i odlično plaćen angažman, bilo kao deo tima u nekoj kompaniji, bilo kao freelancer.

Radite na vrhunskim projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Znanja sa kursa grafičkog dizajna možete primeniti u našem Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti developmenta, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Frontend JavaScript Development Program.

Frontend JavaScript Development — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 IFE Introduction to Frontend Development 8
2 HCF HTML & CSS Fundamentals 28
3 JSF JavaScript Programming Fundamentals 36
4 ACSS Advanced CSS 28
5 WSB Website Building 24
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
7 DT UI/UX Design Tools 32
8 AJS Advanced JavaScript Programming 28
9 DA Data Access 16
10 JSA JavaScript Application Development 28
11 AGD Animation and Game Development 20
12 BT Blockchain Technologies 4
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
15 PRJ Project /
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.

*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Personal Development ProgramU okviru školovanja na programu Frontend JavaScript Development besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Introduction to Frontend Development 

Kurs obrađuje osnovne koncepte računarskih mreža u kontekstu web aplikacija. Objašnjava detaljno četvoroslojni mrežni model i njegove protokole, sa fokusom na protokole aplikativnog i transportnog sloja. Uvodi polaznike u fundamentalne koncepte funkcionisanja web aplikacija, klijent–server modela i pratećih tehnologija.

Upoznavanje polaznika sa pojmom web aplikacije, njenog kreiranja, izvršavanja i korišćenja. Prezentovanje i osnovna upotreba različitih programa za planiranje i dizajniranje projekata, kreiranje prototipa i grafičkog korisničkog interfejsa. Nakon kompletiranog kursa, polaznik će biti u stanju da prepozna i interpretira infrastrukturu web aplikacije, da razdvoji njene elemente i slojeve i definiše osnove sopstvenog projekta.

2. HTML & CSS Fundamentals

Nastavne jedinice ovog kursa sadrže sve gradivne blokove potrebne za kreiranje ili modifikaciju HTML strana. Obrađena su osnovna, sintaksna pravila jezika HTML, kao i kreiranje web prezentacija pomoću ovog jezika. Tokom kursa, detaljno se objašnjava povezivanje strana postavljanjem linkova, kopiranje prezentacije na server, pojmovi relativnih i apsolutnih putanja, tabele, offline i online HTML forme, metatagovi, atributi, CSS, osnovna pravilia i stilizacija elemenata, boje i tipografija.

3. JavaScript Programming Fundamentals 

Sadržaj ovog kursa čine osnovni gradivni blokovi programiranja i programskog jezika JavaScript. JavaScript je programski jezik bez koga nije moguće kreirati klijentski deo web aplikacija pa je neophodno da se ovaj jezik dobro upozna kako bi se na takvim aplikacijama moglo raditi. Iako sintaksno nije previše zahtevan, JavaScript je i dalje programski jezik baziran na tradicionalnim programerskim konceptima, koji se zbog toga i proučavaju na ovom kursu.

4. Advanced CSS

Kurs predstavlja nadogradnju na gradivo iz oblasti HTML-a i CSS-a. Sve ono što je već naučeno u prethodnim, osnovnim HTML i CSS kursevima, sada se utvrđuje i nadograđuje novim pojmovima i konceptima, koji se koriste u svrhu izgradnje konkurentnih i modernih web strana. Elementarna znanja unapređuju se specifičnim tehnologijama i konceptima, poput „responsive” dizajna, naprednih HTML elemenata (audio i video tagova, novih input tagova), kao i naprednog upravljanja CSS-om, koje podrazumeva napredne selektore, transformacije i animacije, kao i tehnologije LESS i SASS.

5. Website Building 

Kurs obrađuje koncepte kreiranja klijentskog dela web aplikacije ili njenih delova pomoću JavaScripta i pratećih tehnologija. Sadržaj ovog kursa u potpunosti zaokružuje celinu kreiranja web aplikacije i sadrži rešenja za različite vrste zahteva. Objašnjeno je na koje sve načine je moguće integrisati JavaScript u HTML, a tokom kursa akcenat je na radu sa HTML sadržajem strane pomoću DOM tehnologije, i to kroz različite pristupe – od čistog JavaScripta do korišćenja popularne biblioteke jQuery.

6. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od pet nivoa gradiva za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno jedan od pet nivoa gradiva za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

7. UI/UX Design Tools

Cilj kursa je da osposobi polaznika za upotrebu programa Adobe Photoshop i Adobe Illustrator u svrhu obrade resursa web aplikacije. Polaznik će, nakon odslušanog kursa, biti u stanju da samostalno kreira sliku ili je uveze u aplikaciju, kao i da nacrta sliku pomoću programa za vektorsko crtanje, koristeći je dalje kao grafički resurs. Aktuelni resurs će moći da modifikuje kroz različite alate dostupne u okviru dva programa koje kurs obrađuje, a zatim da sačuva resurs u formatu koji zadovoljava tražene standarde.

8. Advanced JavaScript Programming 

Kurs nastavlja obradu programskog jezika JavaScript kroz napredne tehnike njegovog korišćenja. Najvažnija tema ovog kursa je objektno orijentisano programiranje pomoću JavaScripta. To podrazumeva proučavanje klasa i objekata, ali takođe i upotrebu dizajn šablona i drugih naprednih objektno orijentisanih koncepata. Osim JavaScripta, kurs obrađuje i TypeScript – strogo tipizirani programski jezik izveden iz JavaScripta, ali napravljen po aktuelnim standardima, koji je nezaobilazan u najpoznatijim JavaScript okvirima (poput Angulara ili Reacta).

9. Data Access 

Ovaj kurs se bavi podacima u JavaScriptu – njihovom strukturom, manipulacijom i skladištenjem. Iako klijentski deo web aplikacije nije predviđen za trajno čuvanje podataka, zbog čega za tako nešto, inicijalno, i ne postoje bogate tehničke mogućnosti, podaci i njihova dinamika jesu bitan faktor u realizaciji aplikacije.

Postoje različita rešenja kojima se prevazilaze ovi problemi i ta rešenja su prezentovana u ovom kursu. Konkretno, kurs obrađuje problematiku razumevanja podataka u JavaScriptu (kroz koncepte XML-a i JSON-a, kao najpopularnijih strukturnih formata za predstavljanje podataka danas), lokalnog čuvanja podataka (kroz raspoloživa sredstva izložena od strane web pregledača) i, konačno, trajnog čuvanja podataka na serveru, kroz različite modele komunikacije, kao što su AJAX ili WebSocket.

10. JavaScript Application Development 

Za kreiranje klijentskog dela web aplikacije neophodno je poznavanja različitih tehnologija i oblasti. Uz ispunjen ovaj preduslov, posao frontend web developera ne mora biti težak. Zbog toga ovaj kurs zahteva solidno poznavanje JavaScripta i više se fokusira na proizvod koji se pomoću njega može napraviti nego na fundamentalne koncepte jezika.

Međutim, na početku kursa se ipak podsećamo najvažnijih jezičkih i tehnoloških pravila, bez kojih je njegovo praćenje nemoguće. Veći deo ovog kursa bavi se gotovim proizvodima za proizvodnju web aplikacija. To su najpoznatiji okviri današnjice: Vue, Angular i React. I, iako na tržištu nije neophodno poznavati sva tri, bez poznavanja bar jednog od njih, posao web developera danas je nezamisliv.

11. Animation and Game Development

Kurs obrađuje problematiku kreiranja igara u web pregledaču pomoću JavaScripta. Polazniku obezbeđuje osvrt na fundametalne grane JavaScripta, neophodne za kontrolu vremenske linije i animaciju, poput DOM metoda i događaja, kao i funkcija za rad sa vremenom i komunikacije sa serverom za potrebe toka igre kroz tehnologiju WebSocketa.

Cilj kursa je da polaznika pripremi na najzahtevnije zadatke u oblasti JavaScript programiranja. Nakon njegovog kompletiranja, polaznik će moći samostalno da kreira i objavljuje igre pomoću JavaScripta, da kreira različite vrste grafičkih aplikacija sa bogatim korisničkim iskustvom, kao i da kontroliše interakciju između aplikacije i servera pomoću WebSocketa.

12. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

13. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku se obrađuju bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu kurs bavi strukturama podataka i algoritmima.

14. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

15. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije, koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita, na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio-industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja „odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da su vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao frontend programera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u obe dostupne varijante: tradicionalnoj i e-Learning.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za frontend programiranje, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim programerskim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

W3SCHOOLS SERTIFIKAT

U okviru ovog programa usvojićete znanja koja će vam omogućiti da steknete i sertifikat koji dodeljuje W3Schools – najveći sajt za web developere na svetu:

  • W3Schools JavaScript Developer Certificate

CIW JAVASCRIPT SPECIALIST SERTIFIKAT

Kao polaznik ovog smera, imate jedinstvenu priliku da polažete za ovaj međunarodno priznati sertifikat i steknete zvanje:

  • CIW JavaScript Specialist

Posedovanje ovog sertifikata predstavljaće jedinstvenu potvrdu veština, kojoj klijenti veruju, i biće najbolji dokaz o vašoj stručnosti za trenutno i buduće zaposlenje.

LPI WEB DEVELOPMENT ESSENTIALS SERTIFIKAT

Po završetku programa, imate mogućnost da polažete ispit za cenjeni Linux ​​Professional Institute Web Development Essentials sertifikat, koji potvrđuje da poznajete najvažnije aspekte razvoja veb-aplikacija i da posedujete fundamentalno razumevanje open-source platformi i tehnologija kao što su HTML, CSS, JavaScript, Node.js i SQL:

  • Linux Professional Institute Web Development Essentials

Posedovanje Linux Professional Institute Web Development Essentials sertifikata predstavlja još jednu relevantnu potvrdu vaših znanja i značajna je prednost prilikom konkurisanja za posao.

CAMBRIDGE SERTIFIKAT

Polaznici programa Frontend JavaScript Development imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Frontend JavaScript Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Frontend JavaScript Development programu
  • ITAcademy Certified JavaScript Developer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se