Kurs Film and Video Photography

Kurs „Film and Video Photography” osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja. Sadržaj kursa podeljen je u logičke celine teorijskih znanja i praktičnih vežbanja.

Takođe, govori o samim počecima fotografije, preko razvoja kinematografije, gde se kroz istorijski presek upoznaju prve foto, filmske i video kamere, kao i evolucija i nastanak digitalne slike. U teorijskom delu upoznaćete se sa pojmovima, značenjem i mogućim podelama. U delu kursa koji se bavi tehničkim uslovima za snimanje, uči se o principu rada i vrstama kamera, zapisu slike, tehničkim parametrima. Zatim sledi deo fokusiran na kreativna rešenja i praktični deo primene svega naučenog kroz nekoliko celina. Kurs se završava fazom postprodukcije, zasnovane na osnovnoj obradi snimaka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design .

Opis i cilj kursa Film and Video Photography

Cilj kursa je upoznavanje sa pojmovima, značajem i ulogom fotografije u kinematografiji. Sa njenim razvojem i istorijskom ulogom. Cilj je i razumevanje, uz vežbu i savladavanje discipline snimanja filmskih i video slika, o zapisima analogne i digitalne tehnologije. Osmišljen je tako da kroz pristupačan način i pojedinačne sisteme foto-aparata i tehnologije snimanja objasni svakom polazniku suštinsku vrednost pojedinih elemenata i njihov značaj u kreiranju odlične fotografije.

Cilj kursa, pored tehnikih elemenata u izradi fotografije, jeste i rad na estetskim vrednostima i elementima koji se ističu pravilnom upotrebom tehnologije. Cilj kursa je da kroz teme koje obrađuje, dokumentarističko snimanje u nekontrolisanim uslovima, portret i intervju, reklamne forme, materijalizacije, Chroma key i obradu slike u postprodukciji uputi polaznike na osnovne i najčešće zadatke koji se u profesionalnom svetu postavljaju pred njih. Svima koji su do sada imali amatersko iskustvo, kurs nadograđuje znanje i daje mogućnost za samostalni i samouveren rad na snimanju filmskih i video formi.

Kompetencije

Modul 1 - Teorijski o fotografiji i kinematografiji

 • Znanje o pojmovima fotografije i kinematografije, o njihovom značaju, nastanku i razvoju
 • Znanje o podeli i vrstama fotografskih, filmskih i video formi

Modul 2 - Tehnički uslovi pravljenja slike

 • Razumevanje svih tehničkih aspekata neophodnih za nastanak fotografske, filmske i video slike.
 • Poznavanje opreme i njeno praktično korišćenje

Modul 3 - U sližbi kreativnih rešenja

 • Razumevanje i primena kreativnih rešenja, koja su preduslov za nastanak uspešnih snimaka
 • Savladavanje osnova gramatike pokretnih slika

Modul 4 - Praktični rad i postprodukcija

 • Praktična primena svih teorijskih, tehničkih i kreativnih saznanja, sa fokusom na dokumentarističko snimanje, snimanje ljudi kroz portret ili intervju, reklamno pack shot snimanje i chroma key
 • Sposobnost korišćenja postprodukcije slike kroz vežbu osnovne obrade fotografija u Photoshop softveru

Potreban softver i tehnički uslovi

Za rad na kursu potreban je računar bilo kod operativnog sistema, kao i Photoshop softver za obradu fotografija.

Kurs Film and Video Photography će vam odgovoriti na pitanja:

1. Koje vrste fotografija postoje?

Jedna od uobičajenih podela fotografije je na primenjenu i umetničku. Umetnička fotografija se danas tretira kao likovno delo, dok primenjena fotografija služi, kao i svi drugi oblici primenjene umetnosti, u različitim granama industrije. Naravno, u primenjenoj fotografiji koriste se mnoge umetničke forme i sredstva, pa se jasna granica teško određuje. Podela fotografija ima i po motivu te kurs obrađuje i pojedine grupe fotografija po svom sadržaju.

2. Koji su tehnički parametri u funkciji fotografije?

Tehnički parametri kojima moramo baratati za dobijanje vrhunske fotografije su tehničke karakteristike objektiva, njihova žižna daljina i otvor blende, koji definiše dubinsku oštrinu na samoj fotografiji. Brzina zatvarača, odnosno trajanje trenutka koji je potreban da bi se fotografija zabeležila, uslovljava prikaz sadržaja koji može biti u pokretu ili statičan. Količina svetla uslovljava upotrebu ekspozicije i tehničkih karakteristika samog objekta, a kurs će odgovoriti na sve detalje njihove međusobne uslovnosti.

3. Šta je dinamički opseg kod fotografije?

Dinamički opseg je definisan odnosom između najjačeg i najslabijeg mogućeg signala koji senzor može da proizvede. Najjači signal je direktno proporcionalan punom kapacitetu piksela, a najslabiji signal je nivo kada senzor nije izložen svetlosti i naziva se „prag šuma”. Kurs nas upoznaje i sa HDRI tehnikom. Tehnikom visokog dinamičkog opsega koja omogućava snimanja visokokontrastnih scena, tako da se reprodukuju detalji i u svetlim i u tamnim tonovima.

kurs za filmsku i video fotografiju

4. Koja je veza između svetla i fotografije?

Za fotografsku sliku, čiji sam naziv kaže da je disciplina crtanja svetlom, svetlost je najvažnija. Svetlost, njen karakter i kvalitet su apsolutni preduslov za pravljenje fotografskih snimaka. Svetlo sa različitim vrstama izvora i njihovim karakteristikama omogućava da pravilno osvetlimo objekat. Iako je delom tehničke prirode, glavnu primenu svetlo ima u kreativnim rešenjima.

5. Šta je kompozicija kadra?

Za onoga ko crta svetlom značajno je da odredi međusobni odnos svih elemenata u prizoru. Kompozicija podrazumeva odnos raznih elemenata unutar kadra, bilo koje grane umetnosti, likovne ili primenjene, u jednoj likovnoj celini, a takođe i samu operaciju raspoređivanja tih elemenata unutar celine. Pravilo zlatnog preseka je jedno od najvažnijih pravila komponovanja i ono podrazumeva raspored odnosa, tako da se dobiju skladne proporcije. Odnosi veličina koje su u zlatnom preseku u čoveku izazivaju prijatan osećaj.

6. Koja je razlika između portreta i interviewa?

Priprema portreta i intervjua treba da se radi unapred kako ne bi predugo trajala za onoga koga tehničke stvari i merenja ne interesuju. Treba obratiti pažnju da se osoba koja se snima u okruženju oseća dobro. Dobar portret treba da izazove radoznalost o čoveku koji je na slici, a ne o autoru slike. Intervju, kao standardizovana TV forma, naslanja se na pravila kadriranja i osvetljavanja, koja su primenjena kod portretne fotografije.

7. Šta je postprodukcija slike i da li je dozvoljena?

U novije doba, postprodukcija, tj. tehologija digitalne obrade slike, prepliće se u svim praksama: fotografiji, oblastima vizuelnih medija, filmu, videu, televiziji, dizajnu... Uzajamno dejstvo ovih medija sa digitalnom obradom doseglo je svoj vrhunac. Nakon faze osmišljavanja i snimanja dolazi završna faza postprodukcije slike, u kojoj se dobijene fotografije ili video-materijali obrađuju i spremaju za finalizovanje, odnosno distribuciju. Fotografije se obrađuju u Photoshop softveru i za tu obradu je zadužen fotograf, dok kod filmske ili video-slike, zbog većeg i zahtevnijeg posla, za obradu nije zadužen snimatelj, već osoba posebnog zanimanja, kolorista...

Plan i program predavanja:

1. Teorijski o fotografiji i kinematografiji

 • Fotografija i kinematografija - pojam, uloga i značaj
 • Nastanak i razvoj fotografije i kinematografije – istorijski presek
 • Podela fotografije, vrste filmskih i video formi

2. Tehnički uslovi pravljenja slike

 • Zapis analogne i digitalne slike
 • Fotografske, filmske i video kamere
 • Optički sistem
 • Blenda, dubinska oštrina
 • Zatvarač i sektor, vreme ekspozicije
 • Osetljivost materijala, ekspozicija
 • Merenje svetla, senzitometrija, dinamički opseg, HDRI
 • Praktično podešavanje ekspozicije i osnovnih funkcija foto i video kamere
 • Dodatna oprema

3. U službi kreativnih rešenja

 • Fotografija i svetlo
 • Kompozicija kadra
 • Gramatika pokretnih slika

4. Praktični rad i postprodukcija

 • Dokumentarističko snimanje u nekontrolisanim uslovima
 • Portret i intervju
 • Reklamne forme: pack shot, hrana, materijalizacije
 • Chroma key
 • Postprodukcija slike

Polaznici ITAcademy u učionici