Kurs Lean Startup metodologija

U okviru onlajn-upravljanja projektima istražuje se kreiranje novih poslovnih koncepata, proizvoda ili usluga kroz određene metode. Ovaj proces kreiranja novih proizvoda ili usluga vrlo često se odvija u neplaniranim uslovima. Konačni rezultat – proizvod ili usluga – nastaje zahvaljujući uspešnom savladavanju neizvesnih prilika na koje se nailazi tokom procesa osmišljavanja i izgradnje. U takvim prilikama lean metodologija je ključna tema, na koju se stavlja poseban naglasak u onlajn-projektnom menadžmentu.

Lean je kontinuirani i evolutivni proces koji se primenjuje u razvoju poslovanja, ali i u osmišljavanju proizvoda ili formulisanju usluge. Ova metodologija teži holističkom i održivom pristupu u organizaciji. Fokus je na efikasnoj upotrebi resursa, kao i na investicijama i troškovima, zarad poboljšanja kvaliteta proizvoda ili usluge i odnosa s kupcima ili poslovnim partnerima. 

Lean metodologija je izuzetno vredna praksa planiranja i realizacije projektnih aktivnosti, često primenjivana prilikom osnivanja novih poslovnih organizacija. Posebno se ističe lean startup metodologija, koja uvećava opcije za uspeh i za ostvarivanje vizija u rizičnim projektima. Ova metodologija se posebno koristi za upravljanje neizvesnostima u projektima. Kroz nju se identifikuju najrizičnija mesta, a zatim se prikupljaju podaci koji služe za kreiranje minimalno održivog proizvoda ili usluge. Lean metodologija omogućava da se postupno gradi prepoznatljivost proizvoda ili usluge, uz korišćenje minimalnih resursa, čime se smanjuju troškovi i rizici. S fokusom na kvalitet, efikasnost i optimizaciju, lean metodologija postaje ključni alat za postizanje uspeha u savremenom poslovanju.

Opis i cilj kursa Lean Startup metodologija

Kroz kurs Lean Startup metodologije imaćete priliku da dublje sagledate ovu izuzetno korisnu metodu i njene važne postavke. Lean metodologija se definiše kao naučni pristup u stvaranju optimalnih proizvoda za isporuku kupcima. U ovom kursu u središtu pažnje biće četiri osnovne postavke koje su u vezi sa lean metodologijom. Prvi koncept se tiče neutralisanja neočekivanih faktora, dok drugi podrazumeva kreiranje inteligentnih proizvoda bez teškog rada i napora. Proces razvoja proizvoda ili usluge u startapu vodi do kreiranja minimalno održivog proizvoda, ključnog aspekta lean metodologije. Na kraju, sve ove faze dovode do validacije naučenog i njegove iterativne primene u procesu proizvodnje. Kroz ovaj kurs stičete dublje razumevanje ovih koncepata, a to doprinosi vašem znanju o lean metodologiji i njenoj praktičnoj primeni. 

Ideja kursa Lean Startup metodologije je da predstavi konkretna, ali i u praksi primenljiva znanja polaznicima, kako bi ih to inspirisalo da samostalno razvijaju ideje za potencijalne poslovne modele. Kroz bogatstvo praktičnih primera i pragmatičan pristup, ovaj kurs će vam omogućiti da samostalno oblikujete poslovni model primenjujući lean metodologiju.

Savladavajući ovaj kurs stičete duboko razumevanje procesa razvijanja poslovnih modela primenom lean metodologije. U okviru ovog kursa fokus će biti na istraživanju i isticanju jedinstvene vrednosti kreiranog proizvoda ili usluge, kao i na načinima formulisanja poslovne zamisli. Usled toga, biće reči i o šablonima lean metodologije preko kojih je moguće dalje razvijati poslovne zamisli i aktivnosti. Preko ponuđenih obrazaca lean metodologije moguće je ne samo prepoznati problem i načiniti segmentaciju ciljnih kupaca već i diferencirati te kupce na definisane grupe. To se postiže jasno artikulisanim odgovorom na pitanje šta je to što vaš proizvod ili usluga mora posedovati kako bi se rešio problem određenoj grupi kupaca, odnosno koji je to jedinstveni predlog vrednosti koji je potreban kupcima. Ovo je jedan od važnijih segmenata u okviru metodologije koji može ukazati na to koliki će uspeh poslovanje ostvariti nakon predstavljanja proizvoda ili usluga na tržištu. Ovaj kurs će pomoći da razvijete jasnu sliku o vašim kupcima i njihovim potrebama, da stvorite vrednost kroz vaš proizvod ili uslugu, da uspostavite snažan odnos sa korisnicima i da oblikujete modele zarade. Kroz devet ključnih segmenata u okviru kursa, biće odgovoreno na važna pitanja kao što su: ko su vaši kupci, kolika je vrednost vašeg proizvoda, kako treba graditi odnos sa korisnicima i koji su modeli zarade optimalni za vaš poslovni model.

Kurs Lean Startup metodologija odgovoriće na pitanja:

Koje stavke postoje u Lean Canvas šemi?

Lean Canvas je alat koji se koristi u okviru Lean Startup metodologije za brzo i efikasno definisanje poslovnog modela. Ova šema se sastoji od devet ključnih stavki.

 • Segmenti korisnika: Identifikacija ciljne grupe korisnika koji imaju specifične potrebe i probleme.
 • Vrednost ponude: Definisanje toga kako će vaš proizvod ili usluga rešiti probleme ili zadovoljiti potrebe ciljne grupe.
 • Kanali: Odabir načina komunikacije i distribucije kroz koje ćete dopreti do ciljne grupe.
 • Odnosi sa korisnicima: Kako ćete izgraditi odnose sa korisnicima, bilo da se radi o podršci, komunikaciji ili interakciji.
 • Izvori prihoda: Definisanje toga kako ćete ostvariti prihode, bilo kroz prodaju, pretplatu, ili druge modele.
 • Najvažnije aktivnosti: Identifikacija ključnih aktivnosti i resursa neophodnih za realizaciju poslovnog modela.
 • Ključni resursi: Koji su osnovni resursi potrebni za ostvarivanje poslovnog modela.
 • Najbitniji saradnici: Identifikacija partnera ili resursa sa kojima ćete sarađivati kako biste ostvarili uspešan poslovni model.
 • Struktura troškova: Definisanje glavnih troškova koji će biti prisutni pri implementaciji poslovnog modela.

Koje pitanje u okviru Lean Canvas metode se smatra najtežim?

Najteže je odgovoriti na pitanje o vrednosti ponude u okviru Lean Canvas metode. Ovo pitanje zahteva duboko razmišljanje i analizu kako bi se jasno definisalo kako vaš proizvod ili usluga rešava konkretne probleme ili zadovoljava potrebe ciljne grupe. Identifikacija ključnih koristi koje vaša ponuda donosi korisnicima, kao i razumevanje toga kako se ističe u odnosu na konkurenciju, zahteva detaljno istraživanje tržišta i duboko razumevanje potreba korisnika. Ovo pitanje je ključno, jer je osnova za sve ostale elemente poslovnog modela. Kvalitetan odgovor na pitanje o vrednosti ponude omogućava usmeravanje svih drugih aspekata, uključujući komunikacijske kanale, odnose sa korisnicima, model prihoda i druge bitne komponente poslovnog uspeha.

Kako se prema važnosti mogu rasporediti faktori u Lean Canvas šemi?

Faktori u Lean Canvas šemi se raspoređuju po važnosti na osnovu njihovog uticaja na poslovni model. Na vrhu kanvasa se obično nalaze najbitniji faktori, kao što su vrednost ponude, ciljna grupa i nezaobilazni resursi, jer oni direktno definišu suštinu poslovnog modela. Sledeći su elementi poput najvažnijih aktivnosti, ključnih saradnika i kanala distribucije, koji su takođe bitni za uspešnu realizaciju ideje. Faktori od manje važnosti, poput strukture troškova i prihodskih izvora, često dolaze na samom kraju kanvasa.

Ovaj raspored pomaže da se fokusira na suštinske aspekte i da se postave osnove za izgradnju uspešnog poslovnog modela. Međutim, treba napomenuti da svaki poslovni model može imati svoje specifičnosti, pa raspored faktora može varirati u zavisnosti od prirode projekta ili ideje.

Slova Startup

Plan predavanja kursa Lean Startup

 • Lean Startup projekti
  • Sinergija metodologija
 • Lean Startup
  • Poslovni model Canvas
   • Ključna pitanja
 • Dva primera u poslovnom modelu Canvas
 • Različiti primeri poslovnih modela Canvas
 • Lean Canvas
  • Segmenti kupaca
  • Jedinstveni predlog vrednosti – najvažnija stavka u šemi
  • Kanali distribucije
  • Prihodi 
  • Troškovi
  • Ključne metrike
  • Konkurentska prednost
 • Biznis modeli
 • Devet gradivnih blokova
 • Dva primera Lean Canvas Startupa iz prakse 

Polaznici kursa Kurs Lean Startup metodologija prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se