Kurs User Requirements, specification and documentation

User requirement(s) document (URD) kosristi se u softverskom inženjerstvu da prikupi sve informacije o jednom softveru, kako bi korisnik mogao da bude obavešten o svim mogućnostima tog softvera. Bez User requirement document-a, odnosno dokumenta o korisničkim zahtevima programer ne bi mogao da tvrdi da je proizvod spreman ako ne ispunjava neke od predmeta URD-a, dok kupac ne bi mogao da zahteva funkcije koje nisu u URD-u, tako da je ovo bitan segment ugovornog sporazuma.

URD se može korsiti za planiranje troškova, rasporeda prekretnica, ispitivanja itd, tako da eksplicitna priroda URD-a omogućava kupcima da ga pokažu različitim zainteresovanim stranama kako bi bili sigurni da su opisane sve potrebne karakteristike. Kako bi URD bio uspešno formiran, neophodno je da bude utvrđeno šta je tačno tehnički i ekonomski izvodljivo.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program New.

Opis i cilj kursa Software design and architecture

Kurs detaljno obrađuje proces kreiranja specifikacije i dokumentovanja projekta. U prvom delu kursa, objašnjava se analiza korisničkih zahteva. Kakve sve pristupe treba primeniti prilikom inicijalnih razgovora sa klijentima, koji su elementi u razgovoru sa klijentom bitniji, a koji manje bitni. Na šta treba obratiti pažnju prilikom izlaganja zahteva i kako iz razgovora izvući esencijalne elemente za specifikaciju projekta. Objašnjene su razlike između funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije, kao i značaj obe za dalji razvoj. Predstavlja se studija izvodljivosti u kontekstu računarskog programa i njena analogija sa studijama izvodljivosti u drugim delatnostima.

U drugom delu kursa akcenat je na različitim metodologijama postavke projekta. Predstavljaju se razlike i sličnosti, kao i mane i prednosti između tehnike vodopada, agilne tehnike i scrum-a. Koje su faze u ovim proizvodnim tehnikama i kada se konkretno primenjuju. Kada analiziramo zahteve, kada dizajniramo, kada proizvodimo, testiramo i isporučujemo proizvod. Na koji način se tretira osoblje i sam proizvod u ovim fazama. Objašnjavaju se i različite varijante objavljivanja i isporuke proizvoda. 

Nakon odslučanog kursa i savladanog gradiva, polaznik može analizirati zahtev klijenta i na osnovu njega formirati plan izrade softverskog proizvoda u svim njegovim fazama. Polaznik zna razlike između metodologija upravljanja projektom. Može da objasni i implementira tehnike vodopada ili agilne tehnike, na budućem ili aktuelnom projektu. 

Nakon odslušanog kursa, polaznik može napraviti različite specifikacije bazirane na zahtevima klijenta. Može razlikovati funkcionalne od nefunkcionalnih elemenata i razumeti njihovu važnost za projekat. Može izvršiti implementaciju specifikacije kroz konkretne zadatke.

Polaznik će na kraju kursa takođe biti upoznat sa različitim oblicima integracije proizvoda, kao i njegove isporuke, i takođe je upoznat sa pojmovima neprekidne implementacije i dostave. Može samostalno da dizajnira softverski proizvod koristeći programske alate. Može da napravi plan implementacije i testiranja. U stanju je da objasni različite vrste testiranja u skladu sa infrastrukturom i tipom projekta. Može izvršiti isporuku i isplanirati održavanje projekta.

Kurs User Requirements, specification and documentation

Plan i program predavanja

1. Osnove razvoja softvera

2. Sakupljanje zahteva  

3. Klasifikacija zahteva

4. Studija izvodljivosti

5. Specifikacija

6. Planiranje projekta

7. Tehnike upravljanja projektom (waterfall, agile, scrum)

8. Neprekidna integracija I isporuka (CI/CD)

Kurs User Requirements, specification and documentation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde