Kurs Introduction to Microsoft Web Development

Web development, tj. razvoj internet softvera predstavlja skup poslova koji se obavljaju tokom rada na razvoju web-sajta ili neke aplikacije za internet. Razvoj podrazumeva jednostavnije operacije poput izrade statičke web-stranice do rada na složenih web-aplikacija. Sve je to moguće zahvaljujući globalnoj mreži. 

Internet, tj. World Wide Web, predstavlja kolosalnu mrežu svih mreža koja povezuje brojne mašine koje se mogu klasifikovati na dva tipa: serveri i klijenti. Mreža funkcioniše tako što mašine koje zahtevaju određene informacije (klijenti) njih dobijaju od strane mašina koje ih poseduju i čuvaju (serveri).

Komunikacija između njih je uslovljena skupom pravila koja se nazivaju protokoli. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je osnovni komunikacioni jezik i protokol na internetu. On takođe može da se koristi kao komunikacioni protokol za privatnu mrežu. Celokupna razmena podataka preko svetske globalne mreže zasniva se na TCP/IP protokolu. 

Za komunikaciju između web pregledavača, web servera i web aplikacije koristi se HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Reč je o request-response protokolu, što znači da se njegov način funkcionisanja zasniva na međusobnom smenjivanju zahteva i odgovora između klijenta i servera. 

Jezik koji se koristi za kreiranje dokumenata na World Wide Webu je HTML (HyperText Markup Language) jezik. Reč je o opisnom jeziku namenjenom za opis web stranica. Da biste uspešno savladali ovaj kurs i postali uspešan programer, potrebno je da posedujete predznanje kurseva Introduction to Programming in C# i Uvod u HTML i CSS.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Windows Development ProgramMicrosoft Web Development Program i Microsoft Development Program.

Opis i cilj kursa Introduction to Microsoft Web Development

Tokom kursa Introduction to Microsoft Web Development, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za razvoj internet softvera. Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za samostalno kreiranje, konfigurisanje i objavljivanje Windows Web aplikacija. 

Kurs pokriva osnovne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, sa posebnim akcentom na korišćenje ASP.NET Web Forms tehnologije. U kursu su obrađene tehnike za kreiranje i konfigurisanje, bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima. 

Kurs, između ostalog, obrađuje i sledeće teme: uvod u ASP.NET, dodavanje funkcionalnosti Web formama, tracing, definisanje izgleda i navigacije, povezivanje podataka, uvod u AJAX i podešavanje servera i objavljivanje aplikacije. 

Jedna od važnijih tema je svakako ASP.NET. Microsoft ASP.NET je set alata i tehnologija za razvoj interaktivnih, dinamičkih web aplikacija koje rukuju podacima preko interneta. Korišćenjem ASP.NET-a moguća je upotreba dve tehnologije za razvoj web aplikacija: ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC.

Za izvršavanje web aplikacija napisanih korišćenjem Microsoft tehnologija neophodno je postojanje specijalnog servera IIS (Internet Information Services). ASP.NET Web Forms aplikacije su najjednostavnije Microsoft Web aplikacije za realizaciju. Za kompajliranje ASP.NET strana okruženje koristi takozvano dinamičko kompajliranje, koje se obavlja u trenutku kada se stranica zahteva i to samo ukoliko postoji potreba za tim.

Treba istaći i uvod u AJAX. Ime predstavlja skraćenicu za termin Asynchronous JavaScript and XML, što označava skup međusobno povezanih tehnologija koje se koriste za asinhronu komunikaciju sa serverom i poboljšanje korisničkog iskustva pri korišćenju web aplikacija.

Korišćenjem Ajaxa zahtev web serveru ne prosleđuje direktno web browser, već se u tu svrhu koristi XMLHttpRequest JavaScript objekat. ASP.NET AJAX omogućava korišćenje serverskih komponenata i kontrola prilikom kreiranja stranica web aplikacija, a takve kontrole će automatski generisati potreban JavaScript u zavisnosti od postavki.

Kurs Introduction to Microsoft Web Development

Plan i program predavanja

1. Uvod Web App Development

 • Uvod u Web programiranje
 • Uvod u ASP.NET
 • Kreiranje prve web aplikacije

2. Osnove razvoja web aplikacija korišćenjem Web Forms tehnologije

 • Serverske kontrole
 • Dodavanje funkcionalnosti Web formama
 • Rukovanje događajima
 • Rukovanje stanjem

3. Rukovanje greškama, tracing i debug

 • Rukovanje greškama
 • Tracing

4. Definisanje izgleda i navigacije

 • Stilizacija i teme
 • Master strane
 • Navigacija

5. Rad sa podacima

 • Osnove rada sa podacima
 • Validacija podataka
 • Povezivanje podataka
 • Kontrole za rad sa podacima

6. Bezbednost

 • Osnove bezbednosti
 • Membership
 • Korisnički profili

7. ASP.NET AJAX

 • Uvod u AJAX
 • ASP.NET AJAX kontrole
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit

8. Konfigurisanje i objavljivanje

 • Rad sa konfiguracionim fajlovima
 • Podešavanje servera i objavljivanje aplikacije 

Kurs Introduction to Microsoft Web Development