Microsoft Web Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Development Program
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
248 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Web Applications
Cambridge International A&AS Level Computer Science
PRIJAVITE SE

Microsoft Web Development program obuhvata oblasti potrebne za sticanje veština za razvoj profesionalnih web aplikacija i sajtova uz rad sa bazama podataka. Pokriva sve ključne oblasti .NET tehnologije, kao i niz standardnih tehnologija potrebnih za izradu savremenih web sajtova.

Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, a biće obuhvaćeni i programski jezici C#, SQL, HTML i XML.

Program obrazovanja ima cilj da vas usavrši za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija kao što su Content Management System (CMS), web trgovina, forumi, blogovi i sl. na Microsoft .NET platformi.

Kreirajte web aplikacije

Na programu Microsoft Web Development upoznaćete se sa osnovama HTML-a, kao i osnovama web programiranja kroz ASP.NET tehnologiju. Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Naoružaćete se znanjima koja će Vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC frameworku.

Dizajnirajte sopstvenu SQL bazu podataka

Omogućeno Vam je savladavanje SQL jezika koji podrazumeva definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Uz dizajniranje SQL baze podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.

Stvarajte Windows i web servise

Putem Windows Communication Foundation tehnologije, naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Bićete upoznati sa pojmovima karakterističnim za ove servise, što će Vam omogućiti samostalno kreiranje i modifikaciju istih.

Upoznajte Cloud tehnologiju i dizajnirajte Azure aplikacije

Obradićete osnovne pojmove Cloud computinga i imati prilike da naučite da radite sa Microsoft Cloud tehnologijama. Znaćete kako da dizajnirate, objavljujete i pratite .NET aplikacije na Azure operativnom sistemu.

Program ima za cilj da vas osposobi za potpuno samostalno pisanje, održavanje i projektovanje web baziranih aplikacija koje će u budućnosti predstavljati osnovu aplikativnog softvera dostupnu svim korisnicima interneta. Znanja koja ćete ovde savladati biće naplativa dugi niz godina od danas.

Microsoft Web Development - plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 SQL SQL Programming and Administration 32
4 MDA Microsoft Data Access 32
5 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
6 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC  44
9 MWS Microsoft Web Services 24
10 SWE Software Engineering 12
11 BT Blockchain Technologies 4
12 CCS Cambridge Computer Science ** online
13 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

Ovaj program obuhvata 15 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced Programming in C#

Kurs Advanced Programming in C# koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

4. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

5. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i  stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

6. Introduction to Microsoft Web Development

Kurs pokriva osnovne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, sa posebnim akcentom na korišćenje ASP.NET Web Forms tehnologije. U kursu su obrađene tehnike za kreiranje i konfigurisanje, bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

7. English Language 1 / German Language A1

Polaznici koji izaberu kurs English Language 1 radiće prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika, a čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Web Application Development – ASP.NET Core MVC 

Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

9. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

10. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

11. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2 / German Language A2

Na predmetu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

14. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Osnovna karakteristika programa jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično kroz mnoštvo zanimljivih primjera. Program je organizovan tako da podstče i njeguje samostalnost polaznika.

Praktičan rad na kreiranju web aplikacija u HTML-u i kroz ASPN.NET tehnologiju, pravljenje Windows Web servisa i kontrola baza podataka uz korišćenje programskog jezika SQL spremaju svakog polaznika za profesionalni IT svet. Predavanja su svojevrsna obuka za samostalan rad koji sleduje nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Web Development program raspoloživa su 2 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications

Polaganjem za ove sertifikate steći ćete potrebna znanja i veštine za kreiranje ASP.NET web aplikacija korišćenjem okruženja Visual Studio. Naučićete da kreirate ASP.NET web aplikaciju, dodajete i konfigurišete serverske kontrole, održavate stanje u web aplikaciji, pristupate podacima iz baze podataka, prikazujete podatke iz baze podataka na web strani i da postavite web aplikaciju na web server.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Web Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Web Development programu
  • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Web Technologies sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Web Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.