HTML & CSS Fundamentals kurs

Nastavne jedinice ovog kursa sadrže sve gradivne blokove potrebne za kreiranje ili modifikaciju HTML strana. Objašnjava se poreklo jezika HTML, način njegovog nastanka, razlozi za njegovo postojanje, njegova integracija u različite sisteme, kao i načini njegove upotrebe.

Obrađena su osnovna, sintaksna pravila jezika HTML i njegove komponente (tabele, offline i online HTML forme, metatagovi, atributi). Šta su HTML tagovi, kako izgledaju i na koji način ih možemo koristiti, a na koji ne. Šta su elementi, a šta atributi, gde ih i pod kojim uslovima možemo koristiti i slično. 

Saznaje se kako funkcionišu HTML forme, na koji način se kreiraju u HTML-u i kako se ponašaju, kao i zbog čega su važne. Detaljno su objašnjeni svi koraci izrade web prezentacija pomoću ovog jezika, što omogućava polaznicima da nauče kako da samostalno proizvedu i isporuče kompletnu HTML prezentaciju.

Tokom kursa, detaljno se objašnjava i povezivanje strana postavljanjem hiperlinkova, kopiranje kreirane prezentacije na server, kao i pojmovi relativnih i apsolutnih putanja. Ukazuje se na problematiku distribucije prezentacije i konkurenciju uzrokovanu višekorisničkim pristupom sadržaju prezentacije. Osim HTML-a, kurs se takođe bavi i problematikom jezika CSS (osnovna pravila i stilizacija elemenata, boje i tipografija). Ovo je jezik specijalizovan za stilizaciju sadržaja, pa je neizostavan u izgradnji web strana, zbog čega se obično i proučava u kombinaciji sa HTML-om. Pomoću njega strana se grafički oživljava.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript Program New.

Opis i cilj HTML & CSS Fundamentals kursa

Cilj kursa je da osposobi polaznika za pravilno strukturiranje web strana kroz elemente programskog jezika HTML. Nakon kompletiranog kursa, polaznik može da kreira sopstvene statičke web prezentacije pomoću elemenata i atributa kao osnova jezika. 

Polaznik će moći da povezuje različite delove prezentacije pomoću hiperlinkova i relativnih i apsolutnih putanja, da predstavlja kompleksne, strukturirane sadržaje pomoću tabela, kao i da sakuplja korisničke informacije pomoću offline i online HTML formi. Tokom kursa polaznik se osposobljava za stilizaciju prezentacije pomoću standardnih i naprednih tehnika poput CSS-a, tipografskih elemenata, multimedija tagova i slično. 

Do ovih i mnogih drugih znanja polaznici će doći kroz 6 specifičnih modula. Svaki od ovih modula osmišljen je tako da svakog polaznika upoznaje sa najvažnijim veštinama, korak po korak. 

Prvi modul baviće se uvodom u svet HTML i CSS jezika. U sklopu ovog modula očekuje vas upoznavanje s osnovnim pojmovima u vezi sa HTML i CSS jezicima, ali i sa internetom uopšte. Takođe, saznaćete više o strukturi HTML dokumenta, postavljanju i primenjivanju tagova kao osnove jezika, kao i kako se kreiraju prve HTML stranice. 

Nakon toga sledi modul koji se bavi tekstualnim tagovima. U okviru ovih predavanja polaznici će se detaljno upoznati sa najčešće korišćenim tagovima HTML jezika, kao i sa definisanjem pojma liste i njenom primenom na webu. Kada usvojite pomenuta znanja, na red dolaze lekcije u kojima ćete naučiti sve o postavljanju linkova (hiperlinkova) u HTML dokumentima i upoznati se sa pojmovima relativnih i apsolutnih putanja. Uz to ćete saznati kako da pripremite fotografiju i postavite je na HTML stranicu. 

Naziv narednog modula glasi „Tabele, forme i informacije na stranicama”. Ovaj deo kursa rezervisan je za upoznavanje sa načinom funkcionisanja tabela i njihovim specifičnostima. Zatim slede moduli tokom kojih ćete se upoznati sa osnovama CSS-a, kao i sa njegovom stilizacijom. Kada odslušate sve ove lekcije, posedovaćete korisne i praktične veštine za rad u HTML-u i CSS-u. 

Kurs HTML & CSS Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

1. Da li se u HTML-u programira?

Jedna od najvećih zabluda u vezi sa HTML-om jeste da se zapravo radi o programskom jeziku. S obzirom na to da HTML nije programski jezik, već opisni (engl. markup), u njemu se ne može programirati. HTML se koristi za strukturiranje podataka i raznih elemenata na web stranicama. U kombinaciji sa svojim tagovima, HTML jezik predstavlja gradivnu strukturu svakog modernog sajta. 

Za razliku od popularnih i danas veoma zastupljenih programskih jezika kao što su PHP, JavaScript, C# i drugi, HTML-u nedostaju neki osnovni elementi i pravila zbog kojih se u ovom jeziku ne može programirati. Sa druge strane, HTML je veoma koristan i ima svoju namenu koja je veoma značajna u procesu kreiranja sajtova. 

2. Šta je HTML?

HTML predstavlja skraćenicu od Hyper Text Markup Language. Jedna od najjednostavnijih definicija HTML-a jeste ta da se radi o platformski neutralnom jeziku koji se najčešće koristi za strukturiranje i opisivanje sadržaja raznih dokumenata, zajedno sa web stranicama. Pored toga, HTML se takođe opisuje i kao temelj današnjeg weba i stranica na njemu. 

HTML se koristi i za postavljanje specifično određenih i definisanih elemenata takozvanih tagova, čija je funkcija definisanje strukture stranice. O tome koliki uticaj ima HTML u IT svetu najbolje svedoči podatak da bez ovog jezika ne bismo mogli da obavljamo važne funkcije kao što su razdvajanje i definisanje elemenata rasporeda stranica, postavljanje tipografskih odrednica i mnoge druge.

3. Šta je CSS?

CSS (odnosno Cascading Style Sheets) opisni je jezik čija je namena opisivanje prezentacione semantike drugog dokumenta pisanog u opisnom jeziku, najčešće u HTML-u. Iz ove definicije se ne može mnogo toga saznati, ali reč je o veoma važnom jeziku u IT svetu koji je nastao nešto nakon objavljivanja HTML-a. Iako je CSS potpuno nezavisan jezik, apsolutno odvojen od HTML-a, jedan bez drugog gotovo da ne mogu da funkcionišu. 

Sa jedne strane, HTML strukture dokumenta imaju ulogu stvaranja elemenata u okviru jedne web stranice, a sa druge, CSS se koristi kako bi sve te iste elemente stilizovao, odnosno uredio, tako da dobiju željeni oblik i funkciju. Jedna od svedenih definicija CSS-a ovaj jezik opisuje kao zaslužan za „dizajn” sajtova. Bez obzira na to što ova definicija nije u potpunosti tačna, ne može se reći ni da je apsolutno netačna. CSS je veoma zaslužan za to kako danas izgledaju moderni sajtovi, bez ovog jezika web stranice bile bi znatno pojednostavljene i ne bi bilo moguće koristiti ih na adekvatan način.

Polaznici kursa HTML & CSS Fundamentals

4. Koji su dometi jezika HTML & CSS?

HTML i CSS su veoma moćni jezici pomoću kojih se može postići dosta toga iako važe za prilično jednostavne jezike kada su u pitanju njihova pravila pisanja i struktura koje prate. Upravo su njihova jednostavnost i preglednost neke od najvećih prednosti ovih jezika i razlog zbog koga se sve više stručnjaka odlučuje baš za HTML i CSS kao glavne alate prilikom kreiranja novih sajtova. 

Poštovanjem jasno definisanih pravila HTML-a i CSS-a i jednostavnim uklapanjem njihovih elemenata moguće je postići odlične rezultate u oblasti web dizajna. Međutim, čak i ovi jezici imaju svoja ograničenja u svetu informacionih tehnologija. S obzirom na to da se radi o opisnim, a ne programskim jezicima, HTML i CSS nam ne mogu biti od pomoći kada je u pitanju sređivanje detalja koji zahtevaju isključivo programiranje. 

5. Koliko je HTML važan u svetu web dizajna?

Atraktivna i moderna web stranica se danas ne može zamisliti bez HTML i CSS jezika. Činjenica je da se bez HTML-a i CSS-a može kreirati funkcionalan sajt, ali takođe je važno istaći i da je ovakav sajt prilično ograničavajući. 

Nekada davno sajtovi su se kreirali pomoću Adobe Flash tehnologije, koja je danas apsolutno prevaziđena. Čak i kod tako kreiranih web stranica gde je sve definisano unutar Flash strukture, HTML se koristio kao osnova, odnosno temelj koji pokreće Flash sadržaj. 

O tome koliko je HTML važan u svetu web dizajna najbolje svedoći podatak da bez ovog jezika nije moguće prikazati čak ni sliku na sajtu. Iako se danas sajtovi najčešće kreiraju pomoću kompleksnijih programskih jezika poput PHP-a, bez obzira na to što se radi o veoma moćnom jeziku i u ovom slučaju je neophodna upotreba HTML tagova. HTML u takvim situacijama strukturira elemente generisane PHP skriptama. Jednostavno, sve što programski jezik PHP stvori pred sam prikaz korisniku, to postaje HTML.

6. Koje sve verzije HTML i CSS jezika postoje?

U ovom trenutku aktuelne verzije ovih jezika koje se i najčešće koriste su HTML5 i CSS3. Reč je o jezicima koji su nastali kao rezultat višegodišnjeg unapređivanja kompletne IT zajednice. Kada je reč o HTML5, važno je istaći da je ovaj jezik zamenio xHTML1 (koji se koristio do pre nekoliko godina) iako se ne može nazvati njegovim zvaničnim naslednikom. Sa druge strane, CSS3 se smatra naslednikom njegovog prethodnika CSS2.1. 

HTML5 i CSS3 su danas apsolutno prihvaćeni i većina novih web stranica se kreira upravo pomoću njih, pre svega jer su rešeni svi raniji problemi koji se tiču podrške u najpopularnijim browserima.

7. Zašto je važno da savladate HTML i CSS?

Za sve one koji planiraju da se bave web dizajnom ili web programiranjem, neophodno je da nauče da rade u HTML-u i CSS-u. Međutim, čak i ukoliko planirate da gradite karijeru u nekim drugim oblastima IT-ja, poznavanje ovih jezika će vam biti od velike koristi. 

Drugim rečima, jezici HTML i CSS se mogu posmatrati kao elementarna IT znanja koja nam pomažu da shvatimo na koji način funkcionišu mnoge druge tehnologije. HTML struktura je veoma rasprostranjena, i to ne samo na web sajtovima, što je njeno primarno okruženje. Iz tog razloga svi iskusni IT stručnjaci su složni u oceni da je poznavanje HTML i CSS jezika neophodna baza za dalje usavršavanje u svim sektorima najperspektivnije oblasti 21. veka.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u svet HTML i CSS jezika

 • Upoznavanje s osnovnim pojmovima u vezi sa HTML i CSS jezicima, ali i sa internetom uopšte
 • Upoznavanje sa strukturom HTML dokumenta, postavljanje i primenjivanje tagova kao osnove jezika
 • Kreiranje prve HTML stranice i upoznavanje sa doctypeom

2. Tekstualni tagovi

 • Detaljno upoznavanje sa najčešće korišćenim tagovima HTML jezika
 • Definisanje pojma liste i primena lista na webu

3. Linkovi i slike

 • Postavljanje linkova (hiperlinkova) u HTML dokumentima i upoznavanje sa pojmovima relativnih i apsolutnih putanja
 • Priprema fotografija i njihovo postavljanje na HTML stranice

4. Tabele, forme i informacije na stranicama

 • Upoznavanje sa načinom funkcionisanja tabela i njihovim specifičnostima
 • Upoznavanje sa offline i online HTML formama
 • Definisanje dodatnih informacija o HTML stranici, metatagovima, ID i CLASS atributima

5. CSS osnove

 • Upoznavanje sa CSS-om, njegovim osnovnim pravilima i stilizacijom elemenata
 • Upravljanje okvirima oko inline i block elemenata kroz CSS box model
 • Detaljno upoznavanje sa tokom dokumenta i primena float vrednosti

6. CSS stilizacija

 • Specifičnosti boja i njihovo definisanje na webu
 • Primena tipografije u HTML dokumentima
 • Tehnike CSS-a koje utiču na img tagove
 • Detaljno bavljenje stilizacijom lista, tabela i formi
 • Fontovi i tekst efekti

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde