JavaScript Application Development kurs

Za kreiranje klijentskog dela web aplikacije neophodno je poznavanje različitih tehnologija i oblasti. Ispunjavanjem ovog preduslova, posao frontend web developera ne mora biti težak. 

Zbog toga JavaScript Application Development kurs zahteva solidno poznavanje JavaScripta i više se fokusira na proizvod koji se pomoću njega može napraviti nego na fundamentalne koncepte jezika. Na početku kursa se ipak podsećamo najvažnijih jezičkih i tehnoloških pravila, bez kojih je njegovo praćenje nemoguće.

Veći deo ovog kursa bavi se gotovim proizvodima za proizvodnju web aplikacija. To su najpoznatiji okviri današnjice: Vue, Angular i React. I, iako na tržištu nije neophodno poznavati sva tri, bez poznavanja bar jednog od njih, posao web developera danas je nezamisliv. U prvom delu kurs predstavlja različite važne komponente koje se pojavljuju u trenutno vodećim JavaScript okvirima (framework).

Pre svega, obrađene su tehnologije koje su ugrađene u JavaScript u okviru svakog pregledača (DOM i AJAX), zatim se kratko obnavljaju i tehnike koje se ne nalaze u podrazumevanom sastavu JavaScripta, poput JQuery, ReactiveX biblioteka i jezika TypeScript. U drugom delu obrađena su tri poznata okvira za kreiranje. Frontend Vue je okvir minimalnih gabarita, koji je u proteklom periodu stekao veliku popularnost. Angular i React su kompleksni okviri, koji pokrivaju većinu zahteva potrebnih za realizaciju frontenda web aplikacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript Program.

Opis i cilj JavaScript Application Development kursa

Cilj ovog kursa je obnavljanje fundamentalnih jezičkih i tehnoloških koncepata JavaScript programskog jezika i priprema polaznika za produkciju kroz proučavanje tri danas najpopularnija JavaScript okvira za kreiranje kijentskog dela web aplikacija (Vue.js, Angular i React). Nakon njegovog slušanja polaznik će biti spreman za različite produkcione zahteve i moći će da kreira kompletno rešenje. 

Na putu do pomenutih veština polaznici će prolaziti kroz posebno osmišljen plan i program. Kompletno gradivo kursa podeljeno je u tematske celine, odnosno module, čiji je cilj da svakom polazniku omoguće jednake šanse za efikasno učenje. Drugim rečima, bez obzira na to da li ste početnik ili već posedujete određena predznanja iz ove oblasti, kurs ćete moći da pohađate bez poteškoća. Svaka tematska celina vas postepeno uvodi i priprema za predavanja koja slede, tako da ćete korisna znanja uz podršku iskusnih predavača sticati korak po korak bez većih problema. 

U uvodnom modulu ćete upoznati TypeScript, tačnije prevođenje i startovanje, klase, interfejse, tipove podataka i modifikatore pristupa. Ovaj jezik se smatra bitnim delom JavaScripta jer su brojni softverski proizvodi okrenuti upravo ka TypeScriptu. Prva tematska celina se takođe bavi i JQueryjem, odnosno osnovnim konceptima, selektorima, DOM navigacijom i AJAX-om. Danas je AJAX jedan od temelja modernih biblioteka i okvira za JavaScript web aplikacije i zbog toga su ova predavanja jedna od najvažnijih u sklopu ovog kursa. 

Nakon toga slede predavanja koja će izučavati Vue.js, odnosno baviti se svojstvima, događajima i povezivanjem. Treća tematska celina je rezervisana za Angular framework. Na ovim predavanjima polaznici će upoznati Angular module, direktive, servise (http), filtere i ekstenzije. 

Poslednji modul pod nazivom React sastoji se od početnog predavanja, na kome ćete saznati kako da pripremite okruženje za React, kao i od predavanja na kome ćete se upoznavati sa pojmovima: rutiranje, komponente i JSX. Na poslednjim predavanjima bavićete se svojstvima ovog pojma i njegovim povezivanjem. 

Kurs JavaScript Application Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to framework i zašto mi je potreban?

U programiranju često srećemo pojmove kao što su: okvir (framework), biblioteka i motor (engine). Ovi pojmovi obično ukazuju na zasebne programe čija je svrha pomaganje u izvršavanju nekih drugih programa.

Prilikom kreiranja nekog programa dolazi do mnoštva usputnih problema. Neki od problema su specifični baš za taj program, ali su neki generalni i pojavljuju se u većini drugih programa, pa za njih postoje i već gotova rešenja. U drugom slučaju, da bismo uštedeli vreme, umesto da rešavamo problem, možemo preuzeti gotovo rešenje. Ova gotova rešenja mogu biti manjeg formata (na primer, rešava se samo neka problematična oblast) i tada se obično nazivaju bibliotekama.

Ako ne koristimo pojedinačne biblioteke, već kompletnu platformu koja sadrži više biblioteka, a često i pomoćnih programa, onda se takva platforma obično naziva framework. Kod frameworka svi elementi za izvršavanje aplikacije već postoje, ali mi određujemo tok i ponašanje te aplikacije.

Engine je gotov program čije funkcionisanje možemo korigovati sopstvenim implementiranim delovima. Obično pokriva kompletnu oblast kojom se bavi pa se možemo fokusirati isključivo na specifične delove.

2. Šta je to ReactJS i čemu služi?

React je framework/biblioteka za kreiranje klijentskih web aplikacija za web pregledač. Njen cilj je da olakša i ubrza proces kreiranja web aplikacija za desktop i mobilne platforme. 

React kao osnovni jezik koristi TypeScript, dok za predstavljanje sadržaja koristi jezike HTML i JavaScript XML (JSX).  

Od svog nastanka, 2013. godine, do danas React je stekao veliku popularnost zajednice, pa se danas, pored Angulara, smatra jednom od najkorišćenijih biblioteka svoje vrste.

3. Šta je to angular platforma?

Angular je platforma za kreiranje klijentskih web aplikacija za web pregledač na desktop i mobilnim platformama. 

Angular predstavlja klijentski deo web aplikacije kroz komponente, module i servise. Komponentama se predstavljaju delovi HTML koda koji su nezavisne celine sposobne da urade neki zadatak i predstave dobijeni sadržaj. Moduli su logičke celine aplikacije, koje obično sadrže sopstveni sistem za rutiranje, i tematski bliske komponente.

U pozadini Angular koristi jezik TypeScript, dok se za predstavljanje sadržaja koristi kombinacija HTML-a i direktiva. 

Polaznici – JavaScript Application Development kurs

4. Koja je razlika između AngularJS i Angular platformi?

AngularJS i Angular su zapravo samo različite verzije jednog istog projekta. AngularJS podrazumeva sve verzije do verzije 2, dok Angular predstavlja sve verzije posle verzije 2. Razlog zbog kog se različitosti ovih verzija predstavljaju tako ozbiljno jeste to što količina uvedenih izmena između ove dve verzije onemogućava da se sa verzije na verziju pređe lako, modifikacijom postojećeg projekta, već je u najvećem broju slučajeva potrebno izvršiti rekonstrukciju kompletnog projekta.

Ovaj koncept ostavio je mnoge developere i projekte „zarobljene” na staroj tehnologiji, zbog čega se ona i dalje aktivno koristi. 

5. Šta je to TypeScript, da li mi je potreban i zašto?

Iako je JavaScript široko prihvaćen jezik, popularan u mnogim sferama programiranja, on ima neke vidne različitosti u poređenju sa nekim drugim jezicima. Na primer, kada se poredi sa Javom, JavaScript nema tako strog režim rada sa tipovima podataka niti tako bogat objektni model. 

Te njegove osobine postoje, pre svega, zato da bi se do rezultata dolazilo lako i bez obraćanja pažnje na različite detalje. 

Ali izašavši iz uloge pukog pomagala u prikazivanju web strana, JavaScript je napustio i sferu u kojoj je bitno samo doći do rezultata brzo i jednostavno, već su se među osobinama aplikacija napravljenih pomoću njega morale naći i proširivost, modularnost, validacija i slično. 

S obzirom na to da sam JavaScript inicijalno nema kapacitete da u svom prirodnom obliku isprati zahteve tržišta, došlo je do pojave različitih „pomoćnih” jezika koji imaju tražene mogućnosti, a praćeni su alatima koji ih mogu prevesti u JavaScript. Jedan, verovatno najpopularniji, od takvih jezika jeste TypeScript.

Kada napišemo neki program u jeziku TypeScript, on mora prevesti u JavaScript kako bi bio startovan, što gotov program čini stabilnijim i bezbednijim u kontekstu grešaka, a TypeScript korisnim.

Sa druge strane, trendovi su takvi da je dosta softverskih proizvoda okrenuto TypeScriptu, što ovaj jezik, na neki način, čini industrijskim standardom i bitnim sastavnim delom JavaScript proizvodnog sklopa.

6. Šta je to AJAX?

Isprva su web aplikacije svaku stranu generisale iznova, na svaku akciju korisnika. Ako bi korisnik kliknuo na neki taster ili link, kompletna strana bi morala biti otvorena ponovo.

Da bi se ovaj problem prevazišao, umesto kompletne strane, mogu se učitati ponovo samo delovi koji su izmenjeni. Tehnologija u okviru JavaScripta kojom se ovo omogućava zove se Asinhroni JavaScript i XML (AJAX). Asinhroni zato što se podaci učitavaju asinhrono, a JavaScript zato što se učitavaju pomoću JavaScripta. U najnaprednijoj varijanti korišćenja AJAX-a čak se i ne učitavaju delovi strane, već samo čisti podaci, koji su potrebni programu za kompletiranje izlaza. Ovi podaci isprva su se slali u formatu XML, što objašnjava i poslednji pojam akronima.

Danas je AJAX temelj modernih biblioteka/okvira za JavaScript web aplikacije.

7. Šta je JQuery?

JQuery je JavaScript biblioteka čija je svrha da olakša upotrebu JavaScripta na web stranicama. Za ono za šta bi vam trebalo da napišete na desetine linija koda u JavaScriptu u JQueryju vam je dovoljna jedna linija koda. JQuery pojednostavljuje pisanje mnogih stvari u odnosu na JavaScript, kao npr. pozive u AJAX-u i DOM manipulaciju.

JQuery biblioteka omogućava i olakšava HTML/DOM manipulaciju, CSS manipulaciju, HTML metode za upravljanje događajima, pravljenje efekata i animacija, rad sa AJAX-om i mnoge druge korisne stvari. Za JQuery postoji i veliki broj napisanih pluginova koji vam mogu dodatno olakšati i ubrzati programiranje efikasnih web aplikacija.

Plan i program predavanja:

1. Uvod

 • JavaScript – DOM i AJAX
 • JQuery – osnovni koncepti, selektori i dom navigacija, AJAX
 • TypeScript – prevođenje i startovanje, klase, interfejsi, tipovi podataka i modifikatori pristupa
 • ReactiveX framework

2. Vue.js

 • Priprema okruženja za Vue.js
 • Rutiranje, instance, šabloni i komponente
 • Svojstva, događaji i povezivanje
 • Vue.js eksterne komponente (Vuex, Vuefy ...)

3. Angular framework

 • Angular moduli i ekstenzije
 • Rutiranje, opsezi, kontroleri i pogledi
 • Angular direktive
 • Angular servisi (http)
 • Angular filteri
 • Testiranje angular aplikacija / protractor framework

4. React

 • Priprema okruženja za react
 • Rutiranje, komponente i JSX
 • Svojstva, događaji i povezivanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde