Kurs XML / PHP programiranja

XML ili Extended Markup Language predstavlja standaradni skup pravila koja se koriste za definisanje formata podataka u elektronskoj formi, odnosno način na koji ćemo jednostavno i brzo moći da zapamtimo podatke i prosledimo ih nekome ko će ih takođe razumeti jer koristi iste konvencije. Iako ima veoma važnu ulogu u svetu programiranja, XML se ipak često greškom svrstava u grupu programskih jezika.

Godina 1998. smatra se godinom nastanka XML-a, međutim, njegova istorija započeta je još 60-ih godina prošlog veka, kada je kompanija IBM konstruisala prvi višenamenski jezik za serijalizaciju podataka. Ovaj jezik zvao se GML, a zatim je njegovim unapređivanjem nastao prvo SGML, a kasnije i XML, kojim će se ovaj kurs i baviti.

Stvaranjem XML-a ispunjen je osnovni cilj da se kreira jezik koji će istovremeno moći jednostavno da čitaju i ljudi i računari. S obzirom na to da su brojni definisani jezici za označavanje bazirani upravo na XML-u,  znanja koja steknete tokom ovog kursa omogućiće vam da radite i u RSS-u, XHTML-u, Scalable Vector Graphicsu, MusicXML-u...

Pored toga što će vam dalje usavršavanje i napredovanje u IT svetu biti znatno olakšano zahvaljuući praktičnim veštinama sa ovog kursa, bićete spremni i da odmah započnete karijeru web programera. Poznavanjem XML-a i jednog od najpopularnijih programskih jezika - PHP-a, imaćete sve što vam je potrebno da se izdvojite iz konkurencije i u svakoj prilici dođete do visoko plaćenog radnog mesta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PHP Web Development Program.

Opis i cilj kursa XML / PHP programiranja

Kao polaznik ovog kursa imaćete mogućnost da se upoznate sa osnovama XML-a. Kurs će se baviti obradom XML-a kroz različite tehnologije za rukovanje, uz upotrebu programskog jezika PHP. Tokom kursa upoznaćete se sa web servisima i njihovim kretanjem, odnosno kontrolom. Pored toga, bićete osposobljeni da samostalno kreirate bezbednosne web servise. Naučićete šta su gradivni elementi XML-a i i na koji način se njima rukuje kroz programski jezik PHP.

Kako bi svim polaznicima bilo omogućeno da što efikasnije prate predavanja i učestuvju u njima, kurs je podeljen u dva modula, kroz koje ćete se korak po korak upoznavati sa neophodnim veštinama. U prvom modulu fokus kursa biće na uvodu u XML i predstavljanju polaznicima najosnovnijih pojmova. Naredna predavanja biće posvećena PHP enkripciji, odnosno simple XML klasama, parsiranju XML-a i pristupu elementima, kao i atriburima.

Nakon toga saznaćete da je XPath jezik koji se koristi za rukovanje podacima iz XML dokumenta, a uz to naučićete i kako se aktiviraju Xpath upiti. U lekciji koja sledi posle toga upoznaćete se sa XML prostorima imena i saznaćete u kojim situacijama se oni koriste.

Poslednja dva predavanja na prvom modulu baviće se pojmom DOM (Document Object Model) i načinom tretiranja XML i HTML dokumenta, odnosno „sklapanjem kockica” koje će vam omogućiti da bez poteškoća rukujete XPath uputima kroz DOM.

U drugom delu kursa XML / PHP programiranja akcenat će biti na detaljnom upoznavanju sa web servisima. Tokom ovih predavanja upoznaćete se sa pojmom SOAP (Simple Object Access Protocol) i bavićete se njihovim kreiranjem, kao i kreiranjem RPC web servisa. U poslednjoj nastavnoj jedinici očekuje vas predstavljanje REST (Representational State Transfer) koncepta i upoznavanje sa celokupnom logikom koja se tiče upotrebe ovog pojma prilikom kreiranja web servisa.

Nakon uspešno završenog kursa stečena znanja na predavanjima pružiće vam priliku da profesionalno pravite kompleksne, bezbedne i funkcionalane web aplikacije, kao i servise bazirane na XML-u. Praktične veštine kojima ovladate omogućiće vam da izgradite uspešnu IT karijeru i postanete kvalifikovan stručnak u oblasti web programiranja.

Upoznajte se sa svim prednostima pohađanja kursa

Predavač Vladimir Marić upoznaće vas sa osnovnim ciljevima kursa i objasniće vam šta ćete sve naučiti. Proverite zašto je važno da steknete veštine koje ćete moći da iskoritite za kreiranje web servisa, ali i koje sve prednosti vam nudi celokupna oblast web programiranja, u kojoj ćete moći da radite nakon uspešno završenog kursa.

Kurs XML / PHP programiranja će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je XML (Extended Markup Language)?

XML (Extensible Markup Language), odnosno proširivi jezik za označavanje, predstavlja metajezik koji je stvoren da bude lako čitljiv i računarima i ljudima. XML, slično kao i HTML, sastoji se od tagova čija imena mogu proizvoljno da se definišu. Za razliku od HTML-a, gde se tagovi koriste da opišu dokument za prikaz u web browseru, namena tagova u XML-u je da definiše strukturu i značenje podataka. XML služi za skladištenje podataka i omogućava njihovu jednostavnu razmenu kroz različite informacione sisteme. Podaci koji su zapisani u XML formatu nezavisni su od platforme.

2. Šta je kriptografija i PHP enkripcija?

Kriptografija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem metoda za slanje poruka tako da je samo primalac poruke može razumeti. U web programiranju kriptografija je jedna od osnovnih tehnologija koje se koriste za zaštitu podataka čija razmena se vrši između korisnika. Kriptografija se na osnovu ključeva može podeliti na simetričnu i asimetričnu, gde ključ predstavlja minimalnu potrebnu informaciju koju moraju poznavati osobe koje razmenjuju informacije.

Razlika između simetrične i asimetrične kriptografije je u tome što simetrična koristi isti ključ i za šifrovanje (enkripciju) i za dešifrovanje (dekripciju), dok kod asimetrične metode postoje dva ključa – javni i privatni. Enkripcija i dekripcija su jednostavne procedure, bazirane na veoma komplikovanim algoritmima, koje nije potrebno poznavati da bi se koristili u PHP-u. PHP kroz ugrađene ili dodatne funkcionalnosti omogućava sve moderne kriptografske mehanizme.

3. Šta je XML DOM?

DOM (Document Object Model) je platforma i interfejs koji je nezavistan od jezika koji dozvoljava programima i skriptama da dinamički pristupa i ažurira sadržaj, strukturu i stil dokumenta. XML DOM može da se definiše kao standardni način za pristup i manipulaciju XML dokumentima. Svim XML elementima može da se pristupi korišćenjem XML DOM-a. XML DOM predstavlja W3C standard.

XML DOM „vidi” XML dokument u obliku strukture drveta (tzv. node-tree). Drvo se sastoji od čvorova (nodes). Početni čvor naziva se root (koren) i posmatra se kao čvor na na vrhu drveta. U terminologiji ove strukture koriste se i pojmovi parent (otac), child (dete) i sibling (rođak). Roditeljski čvorovi imaju decu, a deca koja su na istom nivou nazivaju se rođaci. Za čvorove koji su rođaci kažemo i da su čvorovi sa istim roditeljem. Čvor koji nema dece naziva se list (leaf).

Kurs XML/ PHP programiranja

4. Šta je web servis?

Web servis je aplikacija napravljena da omogući direktnu razmenu podataka aplikacija-aplikacija. Aplikacije koje međusobno komuniciraju korišćenjem web servisa ne moraju biti napisane u istom programskom jeziku, niti zavise od platforme na kojoj se izvršavaju. Komunikacija se ostvaruje pomoću standardizovanih otvorenih protokola kao što su HTTP, FTP i drugi. Web servis radi na principu slanja zahteva i dobijanja odgovora. Pojednostavljeno, to izgleda ovako. Provajder web servisa definiše format za zahtev i generiše odgovor na njega.

Aplikacija šalje web servisu preko mreže ispravno definisan zahtev, nakon čega web servis izvršava određene akcije i šalje odgovor. Format zapisa zahteva i odgovora web servisa je obično ili u XML ili u JSON formatu. Web servisi mogu biti javno dostupni ili privatni. Idealno bi bilo da za svaki potrebni podatak postoji web servis. Na internetu se mogu pronaći mnogobrojni web servisi za preuzimanje raznih vrsta podataka, kao što su npr. vremenska prognoza, kursna lista, podaci sa berze i sl.

5. Zašto koristiti web servise?

Postoji dosta dobrih razloga za korišćenje web servisa, a najvažniji su sposobnost komunikacije između aplikacija koje ne zavise od hardvera i softverske platforme koju koriste, mogućnost da im ne smeta firewall tokom komunikacije koja se odvija preko standardnih web protokola, kao i to što aplikacije prilikom komuniciranja razmenjuju poruke u nekom od standardizovanih formata zapisa podataka kao što je XML ili JSON.

Uzmimo npr. da je Narodna Banka Srbije provajder servisa za kursnu listu. Podaci sa kursne liste mogu samo da se stave na web stranicu. U tom slučaju, web programeri moraju sa te strane da „iščupaju” njima potrebne podatke da bi ih mogli koristiti u svojoj aplikaciji, npr. web prodavnici koja prodaje proizvode u raznim valutama. Daleko bolje bi bilo da provajder napravi web servis i sve potrebne podatke (i samo njih) pošalje klijentu u ispravno formiranom XML dokumentu na njegov upit.

6. Šta je SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol za razmenu strukturno organizovanih podataka u decentralizovanom, distributivnom okruženju. Ovaj protokol je zasnovan na XML-u koji se koristi da bi se razmenili podaci između aplikacija najčešće korišćenjem HTTP protokola, iako mogu da se koriste i drugi transportni protokoli.

SOAP omogućava komunikaciju između aplikacija koje se izvršavaju na različitim operativnim sistemima i koje su napravljene korišćenjem različitih tehnologija i napisane  u različitim programskim jezicima. SOAP omogućava klijentskoj aplikaciji da se lako poveže na udaljene web servise i zatraži udaljene metode. U PHP-u postoji ekstenzija koja može da se koristi za pisanje SOAP servera i SOAP klijenta.

7. Šta je REST?

REST(Representational State Transfer) je trenutno dominantna tehnologija za pravljenje web servisa za mobilne i web aplikacije. Web servis zasnovan na REST-u naziva se RESTful servis. Kod REST-a sve može jedinstveno da se identifikuje kao resurs (slika, tekst, video, web strana i sl.), i to se radi preko URL-a (Uniform Resource Locator). Jedini protokol koji REST koristi je HTTP. Konkretna implementacija RESTful servisa zasniva se na četiri osnovna principa:

 • eksplicitno korišćenje HTTP metoda
 • korišćenje komunikacionog protokola bez stanja (engl. stateless protocol)
 • URL je nalik strukturi foldera
 • format podataka pri transportovanju je XML ili JSON.

Plan i program predavanja

1. Uvod i osnove XML-a

 • Šta je XML(Extended Markup Language) i kada se koristi?
 • Upoznavanje sa pojmom kriptografije u programiranju i PHP enkripcije (md5, sha, base64, rsa)
 • SimpleXML klasa – Parsiranje XML-a, pristup elementima i atributima
 • Šta je Xpath i kako se kreiraju XML upiti?
 • XML prostori imena i pisanje XML-a u fajlove
 • Predstavljanje DOM (Document Object Model) u XML
 • Rukovanje DOMXpath i SAX XML

2. Web servisi

 • Uvod u web servise i upoznavanje sa načinima njihove primene
 • Upoznavanje sa pojmom SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • Kreiranje SOAP i RPC web servisa
 • Šta je REST i kako se koristi prilikom kreiranja web servisa?

Polaznici kursa XML/ PHP programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde