Kurs A2 Level German

Opis i cilj kursa

Kurs nemačkog jezika nivoa A2 možete upisati ukoliko prethodno uspešno okončate kurs nemačkog jezika nivoa A1. Kurs A2 predstavlja logički sled nadograđivanja prethodnog nivoa i kao takav, sačinjen je od gradiva preko kog ćete moći dalje da proširujete svoja znanja iz gramatike i svakodnevnog vokabulara. To omogućava polaznicima da se ne samo izraze u osnovnoj svakodnevnoj komunikaciji već i bave diskusijama o aktuelnim društvenim temama.

Tokom ovog kursa, polaznici će biti upoznati s novim gramatičkim konceptima, savladavajući gramatička pravila nemačkog jezika koja se tiču komparacije prideva, pasivnih glagola i deklinacije prideva. Kurs je koncipiran tako da olakša primenu ovih novih gramatičkih pravila kroz interesantne i praktične tekstove.

Plan i program ovog kursa nemačkog jezika strukturiran je u deset modula, od kojih je svaki usmeren na specifične jezičke aspekte. Moduli se pažljivo grade kako bi omogućili napredak polaznika od osnovnog do srednjeg nivoa znanja nemačkog jezika.

Prvi modul, Deklinacija prideva, posvećen je osnovnim konceptima poput pokaznih zamenica i same deklinacije prideva, postepeno uvodeći polaznike u strukturu jezika. Sledi modul o vrstama rečenica, u kom se izučavaju preterit modalnih glagola i veznici. Naredni moduli produbljuju razumevanje nemačke gramatike, uključujući konjunktiv II, pasiv, zavisne rečenice, relativne rečenice i finalne rečenice. Ovi moduli pružaju temeljnu osnovu za razumevanje složenih jezičkih konstrukcija. Uz to, program uključuje module o predlozima i dopunama u dativu, koji igraju ključnu ulogu u izražavanju odnosa i mesta. Kroz čitav kurs, polaznici takođe razvijaju veštine razumevanja teksta (Leseverstehen) kroz raznovrsne vežbe i čitanje tekstova na nivou A2.

Ovaj strukturirani plan i program pruža jasan put ka sticanju temeljnog znanja nemačkog jezika i osposobljava polaznike da komuniciraju, razumeju i primenjuju jezičke koncepte na nivou A2, što je korak ka još naprednijim veštinama i još bogatijoj komunikaciji na nemačkom jeziku.

Kroz kurs nemačkog jezika nivoa A2, polaznici će imati priliku da dublje razumeju jezik i da se pripreme za naprednije nivoe. Ova nadogradnja podrazumeva sticanje veština potrebnih za svakodnevnu komunikaciju i učestvovanje u različitim diskusijama na nemačkom jeziku, čime se otvaraju nove mogućnosti za praktičnu upotrebu jezika u različitim kontekstima.

Nemačka zastava

Plan i program kursa

Modul 1 – Deklinacija prideva

1. Pokazne zamenice

2. Deklinacija prideva

3. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 2 – Vrste rečenica

4. Preterit modalnih glagola

5. Vrste veznika u nemačkom jeziku

6. Veznici za zavisne rečenice

7. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 3 – Konjunktiv II

8. Povratni glagoli sa predloškom dopunom

9. Zamenički prilozi

10. Konjunktiv II

11. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 4 – Pasiv

12. Komparacija prideva i poređenje

13. Pasiv

14. Pasiv sa modalnim glagolima

15. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 5 – Zavisne rečenice

16. Infinitiv sa „zu”; zavisne rečenice sa „dass”

17. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 6 – Relativne rečenice

18. Lične zamenice

19. Rečenične konstrukcije sa „es”

20. Relativne zamenice; relativne rečenice

21. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 7 – Finalne rečenice

22. Glagol „lassen”; indirektni govor

23. Finalne rečenice sa „damit”

24. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 8 – Predlozi

25. Predlozi; upotreba predloga

26. Predlozi za mesto

27. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 9 – Dopune u dativu

28. Dativ; pokazne zamenice u akuzativu

29. Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 10 – Tekstovi

30. Čitanje i analiza tekstova predviđenih za nivo A2