Kurs Database administration and Security

Administracija sistema za upravljanje bazama podataka igra presudnu ulogu u zaštiti i upravljanju bazama podataka organizacija. Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa raznim ulogama administracije baze podataka i sa alatima koji se koriste za zaštitu podataka.

Pored detaljne strukture podataka (baze, tabele, kolone) usavršićete i veoma bitan strukturni upitni jezik (SQL), koji će vam omogućiti da samostalno izvršite sve vrste operacija nad bazom podataka. Uz to, bitno je da znate da su baze podataka veoma važan segment u organizaciji koji nam omogućava da jednom prikupljene podatke ne izgubimo i time utiče na brzinu i kvalitet rada.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program New.

Opis i cilj kursa Database administration and Security

Kurs sadrži elemente neophodne za uspešno planiranje, modeliranje, implementaciju, testiranje i upotrebu različitih vrsta ralacionih i NoSQL baza podataka. Tokom kursa, proučavaju se generalni koncepti baza podataka. Objašnjava se uloga baze u informacionom sistemu, predstavljaju različite vrste skladištenja podataka na različitim fajl sistemima i uvodi u različite tipove sistema za upravljanja bazama podataka. Pominju se i analiziraju svi poznatiji sistemi za upravljanje bazama podataka, poput MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle database, MongoDB, Redis i drugih. Predstavljaju se koncepti modelovanja relacione baze podataka i predstavljaju različite vrste dijagrama.

Pored modelovanja i implementacije relacione baze podataka, tokom kursa, proučava se administracija sistema za upravljanje bazom podataka, rukuje se korisnicima i rolama. Predstavlja se SQL, kao i različiti oblici manipulacije podacima, pomoću ovog jezika. Razjašnjava se uloga transakcija u informacionom sistemu, problemi koje upotreba transakcija može izazvati i načini na koje se ovi problemi rešavaju.

Na kursu će detaljno biti objašenjene tehnike obezbeđivanja konzistentnosti i integriteta podataka, kao i visoke dostupnosti baze pomoću replikacije i klasterovanja.

Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za samostalno rukovanje sistemom za upravljanje bazom podataka, administriranje baze, manipulaciju podacima, testiranje i obezbeđivanje integriteta podataka i upravljanje korisnicima. Nakon usvojenog gradiva, moći ćete samostalno napraviti plan za kreiranje baze podataka, modelirati bazu podataka i izvršiti implementaciju kreiranog modela. Bićete u stanju da identifikuje potencijalne probleme u bazi podataka i uklonite ih. Moći ćete identifikovati potencijalne probleme uzrokovane opterećenjem baze podataka i sanirati ih različitim tehnikama, kao što je replikacija, particioniranje ili klastering.

Pomoću strukturnog upitnog jezika (SQL), koji se na ovom kursu detaljno proučava, imaćete priliku da samostalno izvršavate sve vrste operacija nad bazom podataka. Obzirom na rasprostranjenost ovog jezika u informacionim sistemima, njegova ispravna upotreba je esencijalna za bezbednost sistema. Kada savladate gradivo ovog kursa, možete pravilno upotrebiti sopstvene SQL upite ili identifikovati nepravilnosti u postojećim. Možete dodavati ili brisati korisnike unutar sistema za upravljanje bazom podataka, kao i vršiti dodelu ili oduzimanje različitih prava korisnicima nad različitim podacima.

Kurs Database administration and Security

Plan i program predavanja

1. Uvod u baze podataka

2. Struktura podataka (baze, tabele, kolone)

3. SQL

4. Upravljanje korisnicima i konekcijama

5. „Pooling“ konekcija

6. Transakcije

7. Particioniranje

8. Klastering

9. Replikacija

Database administration and Security