Kurs Database administration and Security

Administracija sistema za upravljanje bazama podataka igra presudnu ulogu u zaštiti i upravljanju bazama podataka organizacija. Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa raznim ulogama administracije baze podataka i sa alatima koji se koriste za zaštitu podataka.

Pored usvajanja znanja o detaljnoj strukturi podataka (baze, tabele, kolone), usavršićete i veoma bitan strukturni upitni jezik (SQL), koji će vam omogućiti da samostalno izvršite sve vrste operacija nad bazom podataka. Baze podataka su veoma važan segment u organizaciji, koji nam omogućava da jednom prikupljene podatke ne izgubimo i time utiče na brzinu i kvalitet rada.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Database administration and Security

Kurs sadrži elemente neophodne za uspešno planiranje, modeliranje, implementaciju, testiranje i upotrebu različitih vrsta relacionih i NoSQL baza podataka. Tokom kursa proučavaju se generalni koncepti baza podataka. Objašnjava se uloga baze u informacionom sistemu, predstavljaju različite vrste skladištenja podataka na različitim fajl-sistemima i uvodi u različite tipove sistema za upravljanje bazama podataka. Pominju se i analiziraju svi poznatiji sistemi za upravljanje bazama podataka, kao što su: MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle Database, MongoDB, Redis i drugi. Predstavljaju se koncepti modelovanja relacione baze podataka i različite vrste dijagrama.

Osim modelovanja i implementacije relacione baze podataka, tokom kursa proučavaćete i administraciju sistema za upravljanje bazom podataka. Upoznaćete se sa SQL-om i različitim oblicima manipulacije podacima pomoću ovog jezika. Na osnovu usvojenog gradiva moći ćete sa lakoćom da razjašnjavate ulogu transakcija u informacionom sistemu, probleme koje upotreba transakcija može izazvati i načine na koje se ovi problemi rešavaju.

Na kursu će biti detaljno objašnjene tehnike obezbeđivanja konzistentnosti i integriteta podataka, kao i visoke dostupnosti baze pomoću replikacije i klasterovanja.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za samostalno rukovanje sistemom za upravljanje bazom podataka, administriranje baze, manipulaciju podacima, testiranje i obezbeđivanje integriteta podataka i upravljanje korisnicima. Nakon usvajanja gradiva moći ćete samostalno da napravite plan za kreiranje baze podataka, da modelirate bazu podataka i izvršite implementaciju kreiranog modela. Bićete u stanju da identifikujete potencijalne probleme u bazi podataka i uklonite ih. 

Znaćete da identifikujete potencijalne probleme uzrokovane opterećenjem baze podataka i sanirate ih različitim tehnikama, kao što su replikacija, particioniranje ili klastering.

Pomoću strukturnog upitnog jezika (SQL), koji se detaljno proučava na ovom kursu, osposobićete se da samostalno izvršavate sve vrste operacija nad bazom podataka. S obzirom na to da je ovaj jezik veoma rasprostranjen u informacionim sistemima, njegova ispravna upotreba je od esencijalne važnosti za bezbednost sistema. Nakon što savladate gradivo moći ćete pravilno da upotrebite sopstvene SQL upite ili da identifikujete nepravilnosti u postojećim, ali i da dodajete i brišete korisnike unutar sistema za upravljanje bazom podataka. Umećete da vršite dodelu ili oduzimate različita prava korisnicima nad različitim podacima.

Kurs Database administration and Security

Plan i program predavanja

1. Uvod u baze podataka

2. Struktura podataka (baze, tabele, kolone)

3. SQL

4. Upravljanje korisnicima i konekcijama

5. Pooling konekcija

6. Transakcije

7. Particioniranje

8. Klastering

9. Replikacija 

Database administration and Security