Kurs Geolocation and Sensor Programming

Kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje različite napredne tehnike koje programeru omogućavaju da prilikom razvoja Android aplikacija iskoristi brojne hardverske komponente koje takvi uređaji poseduju. Polaznik će naučiti sve relevantne tehnike koje će aplikaciji omogućiti prijem i obradu podataka o trenutnoj lokaciji Android uređaja. Korišćenjem ilustrovanih tehnika bićete u mogućnosti da širokom spektru različitih Android aplikacija omogućite uvid u trenutnu lokaciju uređaja, bez obzira na to da li će se takvi podaci koristiti za markiranje korisnički kreiranih podataka ili za kontinuirano slušanje promene lokacije.

Nakon odslušanog kursa bićete u stanju da korisniku prezentujete dobijene podatke o lokaciji korišćenjem Google Maps servisa. Pored osnovne integracije Google mapa unutar Android aplikacije, kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje i različite pristupe za stilizovanje mapa, kao i rukovanje kamerom i crtanje po mapi.

Na kraju, Geolocation and Sensor Programming obrađuje i različite tehnike za dobijanje podataka brojnih senzora koje Android uređaji poseduju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Android Mobile Development.

Opis i cilj kursa Geolocation and Sensor Programming

Kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje različite napredne tehnike koje programeru omogućavaju da prilikom razvoja Android aplikacija iskoristi brojne hardverske komponente koje Android uređaji poseduju. Polaznik će naučiti sve relevantne tehnike koje će aplikaciji omogućiti prijem i obradu podataka o trenutnoj lokaciji Android uređaja.

Korišćenjem ilustrovanih tehnika bićete u mogućnosti da širokom spektru različitih Android aplikacija omogućite uvid u trenutnu lokaciju uređaja, bilo da će se takvi podaci koristiti za markiranje korisnički kreiranih podataka ili za kontinuirano slušanje promene lokacije.

Pored osnovne integracije Google mapa unutar Android aplikacija, kurs Android Geolocation and Sensor Programming ilustruje i različite pristupe za stilizovanje mapa, kao i rukovanje kamerom i crtanje po mapi. Kurs Geolocation and Sensor Programming obrađuje i različite tehnike za dobijanje podataka brojnih senzora koje Android uređaji poseduju. Kurs pokriva sve relevantne senzore kretanja, pozicije i okruženja, pomoću kojih će aplikacije koje kreirate moći da dođu do različitih informacija o svom okruženju.

Kurs ilustruje i kreiranje dve realne Android aplikacije, Running Tracker i Compass, unutar kojih su realizovane funkcionalnosti Android platforme obrađene u ovom kursu.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za kreiranje Android aplikacija koje koriste podatke senzora i lokacije i funkcionalnosti Google Maps servisa. Polaznici će biti sposobni da provere postojanje dozvola za upotrebu lokacije, da kreiraju lokacijski zahtev i da pridobiju podatke o trenutnoj lokaciji, kao i o poslednjoj poznatoj lokaciji. Osim jednokratnog dobijanja lokacijskih podataka, polaznici će biti u stanju da implementiraju kontinuirano slušanje lokacijskih dojava. Nakon odslušanog kursa, dobijene podatke o lokaciji polaznici će biti u stanju da u okviru Android aplikacije prezentuju korišćenjem Google Maps servisa. Pored rada sa lokacijom i integracije Google Maps servisa, polaznici će biti u stanju da razlikuju različite tipove senzora koje Android uređaji mogu da poseduju i biće sposobni da se pretplate na dobijanje informacija od takvih senzora i da prikažu dobijene podatke.

Kurs Geolocation and Sensor Programming će vam odgovoriti na pitanja:

1. Kako dobijati GPS podatke unutar Android aplikacije?

Postoje brojni načini na koje Android uređaji mogu dobijati podatke o lokaciji. Jedan od tih načina jeste i korišćenje GNSS modula, koji omogućava prijem podataka globalnih navigacionih satelitskih sistema.

Kada je reč o konkretnoj softverskoj realizaciji, odnosno o funkcionalnostima koje omogućavaju dobijanje opisanih podataka, kada je reč o Android uređajima, moguće je koristiti dva skupa funkcionalnosti:

 • Location API (paket android.location): Osnovni način za dobijanje podataka o lokaciji unutar Android aplikacije; podrazumeva korišćenje funkcionalnosti paketa android.location.
 • Google Location Services API: Noviji i znatno komforniji pristup dobijanju podataka o lokaciji Android uređaja; podrazumeva korišćenje funkcionalnosti Google Play servisa. Korišćenjem ovakvog pristupa, Android aplikacije na mnogo efikasniji način mogu da koriste blagodeti hardverskih komponenata koje omogućavaju uvid u trenutnu lokaciju. 

Kurs Geolocation and Sensor Programming pokriva oba pomenuta pristupa koji se koriste za dobijanje podataka lokacije.

2. Šta je Location API?

Osnovni pristup za dobijanje podataka lokacije Android uređaja podrazumeva korišćenje funkcionalnosti android.location paketa, koji je sastavni deo same Android platforme još od njene prve verzije. Ovaj skup funkcionalnosti se drugačije naziva Location API. Location API je naziv koji se upotrebljava za skup funkcionalnosti objedinjenih unutar paketa android.location. Reč je o originalnom skupu funkcionalnosti za rukovanje podacima o lokaciji, koji je sastavni deo Android platforme. To praktično znači da se takve funkcionalnosti mogu koristiti na apsolutno svakom Android uređaju, pa čak i na onim uređajima koji poseduju prvu verziju operativnog sistema Android. Korišćenje funkcionalnosti ovog paketa predstavlja najniži pristup za dobijanje podataka o lokaciji. Prvi deo kursa Geolocation and Sensor Programming posvećen je upoznavanju takvih funkcionalnosti.

3. Šta su Google Play servisi?

Ukoliko ste nekada prolazili kroz listu aplikacija instaliranih na vašem Android uređaju, moguće je da ste primetili postojanje aplikacije koja se zove Google Play Services. Činjenica je da većina korisnika Android uređaja nema ni najmanju predstavu o nameni ove aplikacije.

Google Play Services je aplikacija – ili, bolje rečeno, skup servisa u obliku jedne aplikacije, koji se na Android uređajima izvršavaju u pozadini i omogućavaju ostalim aplikacijama na sistemu brojne funkcionalnosti. Tako različite aplikacije instalirane na Android uređaju korišćenjem ove aplikacije mogu iskoristiti funkcionalnosti brojnih Google servisa, kao što su Location, Maps, Drive itd.

Google Play Services aplikacija uvedena je 2012. godine, a inicijalno se koristila samo kako bi omogućila pristup Google+ API-u i OAuth 2.0 servisu, a sve u cilju omogućavanja standardizovanog načina za autentifikaciju korisnika korišćenjem Android uređaja. Od tada, Google je proširivao funkcionalnosti ove aplikacije, tako da je danas ona esencijalni sastojak koji se koristi prilikom razvoja Android aplikacija koje zahtevaju naprednije funkcionalnosti.

Kurs Geolocation and Sensor Programming

4. Šta je Google Location Services API?

Noviji i znatno komforniji pristup dobijanju podataka o lokaciji Android uređaja; podrazumeva korišćenje funkcionalnosti Google Play servisa. Reč je o skupu funkcionalnosti koji nije sastavni deo Android platforme, već je izolovan i isporučuje se kao posebna pozadinska aplikacija koja se izvršava na Android uređajima. Korišćenjem ovakvog pristupa, Android aplikacije mogu da na mnogo efikasniji način koriste blagodeti hardverskih komponenata koje omogućavaju uvid u trenutnu lokaciju. Takav skup funkcionalnosti često se naziva Google Location Services API. Njegova osnovna prednost ogleda se u automatizovanom rukovanju provajderima lokacije. Drugi deo kursa Geolocation and Sensor Programming posvećen je upoznavanju funkcionalnosti Google Location Services API-a.

5. Kako se Google mape integrišu unutar Android aplikacija?

Android aplikacije koje samostalno razvijate mogu iskoristiti funkcionalnosti Google Maps servisa u potpunosti. Da bi tako nešto bilo moguće, Google je razvio kompletan skup funkcionalnosti objedinjenih pod nazivom Google Maps API. S obzirom na to da Google Maps servis postoji na velikom broju platformi, svaka od tih platformi poseduje zaseban API sa funkcionalnostima namenjenim konkretnoj platformi. Kada je reč o Android platformi, skup funkcionalnosti za korišćenje Google Maps servisa objedinjen je unutar Google Maps Android API-a.

Google Maps Android API deo je Google Play servisa; odnosno, reč je o još jednom servisu koji je enkapsuliran unutar tog skupa funkcionalnosti, izvan same Android platforme. Drugi modul kursa Geolocation and Sensor Programming ilustruje različite tehnike koje omogućavaju integraciju Google mapa unutar Android aplikacija.

6. Šta su senzori okruženja?

Senzori okruženja su senzori koji omogućavaju praćenje parametara različitih okružujućih faktora Android uređaja. Tako se senzori iz ove grupe mogu koristiti za praćenje ambijentalne temperature ili relativne vlažnosti vazduha, količine svetla oko uređaja i slično. S obzirom na to da je reč o osobinama određenih pojava u okruženju uređaja, ovakvi senzori su nazvani senzori okruženja.

Android uređaji mogu koristiti podatke četiri različita senzora okruženja: termometra, fotometra, barometra i higrometra. Sva četiri senzora se uvek realizuju kao fizički senzori, što znači da stvarno postoje kao zasebni hardverski moduli unutar uređaja. Modul Rad sa senzorima kursa Geolocation and Sensor Programming detaljno ilustruje korišćenje senzora iz ove grupe.

7. Šta su senzori kretanja i pozicije?

Senzori kretanja zaduženi su za merenje sila ubrzanja i rotacije u trodimenzionalnom prostoru. Tako su senzori iz ove grupe u stanju da detektuju bilo koju silu koja može rezultovati kretanjem uređaja, po bilo kojoj osi trodimenzionalnog koordinatnog sistema. Android platforma može da koristi podatke nekoliko različitih senzora koji pripadaju grupi senzora kretanja. Dva osnovna senzora ove grupe svakako su senzor ubrzanja i žiroskop, koji se gotovo uvek realizuju kao fizički senzori. Pored njih, u grupu senzora kretanja ubraja se i veći broj sintetičkih senzora, koji svoje funkcionisanje zasnivaju na radu dva upravo pomenuta fizička senzora.

Senzori pozicije omogućavaju uređaju da utvrdi svoju poziciju u koordinatnom sistemu planete Zemlje. Takođe, senzori pozicije omogućavaju i detekciju objekata ispred uređaja.

Osobine senzora kretanja i pozicije u kursuGeolocation and Sensor Programming biće iskorišćene za kreiranje jedne realne Android aplikacije, koja će simulirati rad magnetnog kompasa.

Plan i program predavanja:

Modul 1 – Rukovanje podacima lokacije

 • Uvod u geolociranje
 • Location API – Uvod
 • Location API – Napredno korišćenje
 • Google Location Services API – Uvod
 • Google Location Services API – Zahtev i podešavanja
 • Google Location Services API – Poslednja poznata lokacija
 • Google Location Services API – Kontinuirano slušanje

Modul 2 – Integracija Google Maps servisa

 • Uvod u korišćenje Google mapa
 • Stilizovanje Google mapa
 • Rukovanje kamerom i crtanje po mapi
 • Kreiranje Running Tracker aplikacije

Modul 3 – Rad sa senzorima

 • Uvod u rad sa senzorima Android uređaja
 • Senzori okruženja
 • Senzori kretanja
 • Senzori pozicije
 • Kreiranje Compass aplikacije

Polaznici kursa Geolocation and Sensor Programming

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se