Kurs Business Fundamentals

U poslednjih nekoliko godina sve češće se možemo susresti sa pojmom preduzetništva, pre svega, zbog doprinosa malih preduzeća sveukupnom ekonomskom razvoju privrede. Pored toga, sve više ljudi se odlučuje da gradi preduzetničke karijere, s obzirom na to da one nude veće ekonomske i psihološke podsticaje u odnosu na „klasične” korporativne karijere. Ovaj kurs, između ostalog, baviće se upravo ovim temama. Za poslovni uspeh, pored dobre ideje, potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih, opštih, poslovnih pravila i procedura. 

Zbog toga vas kurs Business Fundamentals upoznaje sa pojmovima preduzetništva, razvojem biznis plana i izborom organizacionog oblika biznisa, koji predstavljaju osnovni preduslov za uspešan razvoj i implementaciju poslovne ideje. Osim toga, u ovom kursu su obrađene i teme poslovne etike, poslovnog prava i poslovne dokumentacije, koji predstavljaju neophodnu nadogradnju razvoja preduzetničke ideje. 

Kroz kurs ćete imati priliku da naučite da poslovno pravo predstavlja relativno novu disciplinu koja je nastala poslednjih decenija XX veka. Uz to, saznaćete i da je prilikom donošenja odluka o započinjanju biznisa neophodno da se opredelite i za način otpočinjanja biznisa, odnosno da izaberete da li ćete početi neki posao iz početka, od nule, ili ćete izabrati kupovinu već postojećeg biznisa ili kupovinu franšize. Znanja koja steknete kroz predavanja na kursu biće vam od velikog značaja prilikom izgradnje uspešne karijere u oblasti IT poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing.

Kurs Business Fundamentals – opis i ciljevi

Tokom kursa Business Fundamentals, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, savladaćete osnove poslovanja iz različitih aspekata i osnovne elemente kao što su kreiranje biznis plana, oblici osnivanja i pokretanja poslovanja i etičke norme, i upoznati se sa poslovnom dokumentacijom.

Da biste s razumevanjem pohađali ovaj kurs i bez poteškoća usvajali nove veštine, nisu vam potrebna bilo kakva predznanja. Gradivo kursa podeljeno je na tematske celine koje vam omogućavaju da postepeno stičete nova znanja i na svakom predavanju pripremate se za ono što vas očekuje u narednoj lekciji. 

Prvi modul baviće se poslovnim pravom i u tom delu kursa naučićete po čemu je zapravo značajna ova oblast. Osim toga, upoznaćete se i sa ugovornim pravom i zaštitom intelektualne svojine. Zatim sledi druga tematska celina koja će biti fokusirana na preduzetništvo, odnosno strategije preduzetničkog poduhvata i pretpostavke uspešnog poslovanja. 

Nakon toga ćete se susresti sa upoznavanjem pojma biznis plana i njegovim elementima. Tom prilikom pohađaćete i lekcije posvećene analizi tržišta, kao i marketinškom i finansijskom planu. Četvrta tematska celina predstaviće vam pojam i značaj poslovne dokumentacije i tehnike za njeno vođenje. Kako se kurs bude bližio kraju, obrađivaćete sve kompleksnije gradivo u koje spada i kompletan poslednji modul. Ta tematska celina staviće akcenat na poslovnu etiku i pružiti vam znanja koja se tiču etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja. 

Cilj kursa je da za vreme predavanja steknete sva neophodna znanja koja se tiču preduzetništva, razvoja biznis plana, izbora organizacionog oblika biznisa, kao i da se upoznate sa osnovama poslovne etike i poslovnog prava. Osim toga, na ovom kursu ćete se upoznati i sa svim neophodnim elementima poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u svakodnevnom poslovanju. Po završetku Business Fundamentals kursa poznavaćete osnove poslovanja iz različitih aspekata, kao i osnovne elemente kao što su kreiranje biznis plana, oblici pokretanja poslovanja, etičke norme i kompletna poslovna dokumentacija.

Kurs Business Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja skraćenica IFA?

IFA, skraćeno od The International Franchise Association, predstavlja najstariju i najveću franšizing organizacija na svetu. Više od 50 godina IFA edukuje franšizere o korisnim metodama i praktičnom radu, radi poboljšanja ove metode rada. Franšizing je metoda koja omogućava proširenje poslovanja i distribuciju proizvoda/usluga putem licence. U franšizi, franšizeri (jedna osoba ili kompanija koja dodeljuje licencu trećoj strani za obavljanje posla) daje proizvode/usluge koje će franšizeri prodavati, kao i brend i podršku. Drugim rečima, franšizer obavlja delatnost pod zajedničkim imenom, kompanijom poslovanja, ali u skladu pravilima koja su definisana. Da bi ova metoda bila efektna, neopgodno je da zadovolji sledeće kriterijume:

 • jedinstven,
 • profitabilan, 
 • sistematizovan,
 • dostupan.

2. Šta je ugovor i kako ih možemo klasifikovati?

Ugovor predstavlja pravno obavezujući sporazum između dve ili više strana, prilikom čega jedna strana zakonski nešto obećava drugoj u zamenu za određenu korist. Ugovori su najčešće u pisanoj formi, ali može biti i usmen. Obično se odnosi na zaključivanje o radu, prodaju, zakup itd. Za termin „ugovor” često se upotrebljavaju i drugi izrazi, kao što su: dogovor, sporazum, nagodba, pogodba, konvencija, utanačenje i drugo. Ugovore možemo klasifikovati na sledeći način:

 • imenovani i neimenovani ugovori,
 • ugovori sa trajnim i trenutnim prestacijama,
 • komutativni i aleatorni ugovori,
 • jednostrano obavezni i dvostrano obavezni ugovori.

Takođe, svaki ugovor će se razlikovati u nekoj meri i sadržaće jedinstvene informacije, ali svakako postoje glavni elementi ugovora koje će svaki ugovor sadržati, a to su: bitni elementi ugovora, nebitni elementi ugovora i slučajni i sporedni elementi ugovora.

3. Kako možemo definisati termin preduzetništvo?

Preduzetništvo možemo definisati kao sposobnonost pojedinca (preduzetnika) da razvija, organizuje, upravlja i uvodi inovacije u poslovne poduhvate, da upravlja rizicima koji postoje u cilju ostvarenja profita i stvaranja novog profita. Inovacije se mogu odnositi na inovacije procesa, tržišne inovacije, inovacije proizvoda, inovacije faktora, pa čak i organizacione inovacije u postojećim preduzećima. 

Preduzetnik treba da bude neko ko ima ideju i ko radi na njenom ostvarenju kroz stvaranje proizvoda/usluge koje će potrošači kupovati, gradeći organizaciju koja će biti podrška ostvarenju ideje i cilja.

Razlikujemo korporativno i nezavisno preduzetništvo, u zavisnosti od toga da li se preduzetničke aktivnosti odvijaju u postojećoj organizaciji ili nezavisno.

Kurs Business Fundamentals

4. Kako možemo podeliti preduzetničke veštine?

Postoje različite vrste definicija o preduzetniku. Svaka definicija će na svoj način predstaviti koje su osobine i veštine neophodne da bi jedna osoba bila preduzetnik, ali svi uspešni preduzetnici imaju neke slične veštine i osobine. Da bi bio uspešan, preduzetnik, pre svega, mora da poseduje brojne kvalitete, odnosno veštine i osobine. Razlikujemo 5 osnovnih grupa veština kojima preduzetnik mora da ovlada u većoj ili manjoj meri.

Prodajne i marketinške veštine podrazumevaju razvijene osobine pisanja i usmenog komuniciranja, što je ključno za prodaju proizvoda/usluga. Znanja i veštine iz oblasti finansija podrazumevaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstavima koja mu stoje na raspolaganju. 

Veštine samomotivacije podrazumevaju sposobnost procenjivanja kada treba da krene napred, a kada da zastane, s obzirom na to da sve odluke u okviru organizacije leže na njemu. Sposobnosti upravljanja vremenom se odnose na adekvatno planiranje dana i efikasno upravljanje vremenom koje ima na raspolaganju. 

Administrativne veštine podrazumevaju sposobnost adekvatnog obavljanja administrativnih poslova, gde je neophodno da preduzetnik raspolaže nekim elementarnim znanjem iz oblasti poreskih zakona, fakturisanja, naplate i upravljanja ostalim administrativnim poslovima.

5. Koji je cilj biznis plana i koji su njegovi osnovni elementi?

Jednostavno rečeno, biznis plan je putokaz vašeg poslovanja koji sadrži ciljeve i detalje i detaljan plan o njihovom izvršenju. Svakom novom poslovanju je potreban biznis plan, odnosno dokument u kojem će se nalaziti postupak pokretanja poslovanja, kao i način na koji će se razvijati kako bi se videlo da li je poslovna ideja uopšte održiva.

Ukoliko vaša nova poslovna ideja zahteva investicioni kapital, ne možete ga dobti od banke ili druge finansijske institucije ukoliko nemate dobar biznis plan. Biznis plan obuhvata sva opšta planiranja koja se moraju uraditi kako biste započeli i uspešno vodili poslovanje. Osnovni elementi koje svaki biznis plan treba da ima su:

 • uvodni deo,
 • opis poslovanja,
 • analiza tržišta i marketinški plan,
 • proizvodni plan,
 • menadžment plan,
 • SWOT analiza,
 • finansijska analiza,
 • dodaci i prilozi.

6. Zašto je bitna analiza tržišta i šta ona podrazumeva?

Analiza tržišta je procena koja vam omogućava da odredite koliko je tržište na kome poslujete odgovarajuće za vaše poslovne ciljeve i za kompaniju generalno. Bez obzira na to da li pokrećete startap kompaniju ili već imate kompaniju koja posluje niz godina na određenom tržištu, analizom tržišta možete da identifikujete atraktivnost tržišta i moguće trenutne i buduće rizike u okviru vašeg biznis plana. Analiza tržiša je kvantativna i kvalitativna procena tržišta. Razmatra se veličina tržišta po obimu i vrednosti, različitim segmentima ciljne grupe, načinu kupovine, konkurenciji i ekonomskom okruženju.

Analiza tržišta podrazumeva:

 • ulazak na tržište i tržišnu penetraciju,
 • definisanje strategije za ulazak i tržišni prodor,
 • utvrđivanje nivoa troškova ulaska na tržište,
 • procenu alternativnih metoda ulaska i prodora,
 • izbor metode.

7. Šta je marketinška strategija i koji su njeni glavni elememti?

Marketinška strategija se fokusira na potrošače i način na koji će pokazati kada i kako će im prodati proizvode/usluge. Strategija marketinga se takođe fokusira na ceo plan poslovanja kompanija i ima cilj da pretvori potencijalne kupace u stalne potrošače. Marketing strategija informiše marketinški plan, tačnije strategija u marketingu se fokusira na ono što želite da postignite u svom poslovanju, dok marketing plan opsuje kako ćete postići te ciljeve. 

Marketinška strategija bi trebalo da sadrži:

 • strategiju prodora na tržište,
 • strategiju rasta koja dalje obuhvata način poboljšavanja ljudskih resursa, strategiju kupovine drugih preduzeća, 
 • strategiju distribucije, strategiju komunikacije sa tržištem, odnosno način obraćanja kupcima.

Plan i program predavanja:

1. Poslovno pravo 

 • Pojam i značaj poslovnog prava 
 • Oblici i forma vlasništva biznisa 
 • Šta je ugovorno pravo i zbog čega je značajno 
 • Zaštita intelektualne svojine

2. Preduzetništvo

 • Pojam i značaj preduzetništva 
 • Pretpostavke uspešnog poslovanja 
 • Strategije preduzetničkog poduhvata 
 • Upoznavanje polaznika sa preduzetničkim veštinama 
 • Preduzetničke osobine i motivi 

3. Biznis plan 

 • Pojam biznis plana 
 • Elementi biznis plana 
 • Šta je analiza tržišta 
 • Predstavljanje marketinškog plana polaznicima 
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Šta je finansijski plan i zbog čega je značajan

4. Poslovna dokumentacija 

 • Pojam i važnost poslovne dokumentacije 
 • Vrste poslovne dokumentacije 
 • Komercijalna dokumentacija 
 • Poslovna prepiska 
 • Vođenje poslovne dokumentacije 

5. Poslovna etika 

 • Pojam poslovne etike 
 • Odgovornost i etika poslovanja 
 • Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja

Kurs Business Fundamentals

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se