Kurs Elektronsko poslovanje

Usled brzog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, poslovanje kompanija se sve više oslanja na poslovanje putem interneta, prostorni i vremenski aspekt poslovanja sve više postaje zanemarljiv, a dolazi i do značajnih izmena u načinu proizvodnje i organizaciji rada.

Iz tog razloga bi svaka osoba, bez obzira na sferu interesovanja i oblast u kojoj radi, trebalo da poznaje osnovne pojmove elektronskog poslovanja, jer je to deo svakodnevnog života svih nas. 

Kurs Elektronsko poslovanje upoznaće vas upravo sa pomenutim sistemima elektronskog poslovanja, koji se zbog neprestanog razvoja razlikuju svuda u svetu. Pojam elektronsko poslovanje (engl. e-Business) jeste pojam koji se prvi put pojavljuje 1997. godine kada ga je upotrebila kompanija IBM objašnjavajući time svaku transakciju koja se obavlja elektronskim putem, preko računarskih mreža. 

Razvoj i upotreba ovakvog načina poslovanja omogućili su brojne prednosti – prenos velikih količina podataka na fizički udaljena mesta, globalnu dostupnost tih podataka, isporuku i plaćanje dobara i usluga, smanjenje troškova poslovanja, smanjenje grešaka u poslovanju i tako dalje. Glavni cilj uvođenja e-poslovanja je poboljšanje konkurentnosti kompanije korišćenjem savremenih komunikacionih tehnologija u samoj organizaciji, ali i uspostavljanjem odnosa organizacije sa poslovnim partnerima i potrošačima. Ovaj kurs omogućiće vam da savladate osnovne pojmove elektronskog poslovanja i razumete sve prednosti i opasnosti online bankinga.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing i IT Management Program.

Kurs Elektronsko poslovanje – opis i ciljevi

Tokom ovog kursa Elektronskog poslovanja, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa pojmom elektronskog poslovanja, ali i sa osnovnim karakteristikama, prednostima i manama ovakvog vida poslovanja. 

S obzirom na to da ova oblast ima tendenciju stalnog napretka sa razvojem informacionih tehnologija, na predavanjima će vam, između ostalog, biti detaljno objašnjeni pojmovi elektronske trgovine poput CRM-a, ERP-a, SCM-a i poslovne inteligencije. Osim toga, biće vam predstavljene forme (B2B, B2C, B2E, G2E...), ali i modeli elektronskog poslovanja.

Za pohađanje ovog kursa nisu vam potrebna bilo kakva predznanja van onih koje možete steći u okviru drugih kurseva na programu vašeg školovanja na ITAcademy. Celokupno gradivo kursa podeljeno je na nekoliko nastavnih jedinica koje imaju za cilj da vam omoguće jednostavnije učenje i postepeno upoznavanje sa svim važnim lekcijama.  

Početna predavanja kursa baviće se upoznavanjem polaznika sa osnovnim pojmovima elektronskog poslovanja. Ova nastavna jedinica pomoćiće vam da razumete zašto se sve više kompanija oslanja na poslovanje putem interneta, kao i iz kojih razloga dolazi do značajnih izmena u načinu proizvodnje i organizaciji rada. Nakon toga sledi deo kursa koji će vam predstaviti nekoliko različitih vrsta formi elektronskog poslovanja koje možemo razlikovati u zavisnosti od učesnika u poslovanju.

Naredna tematska celina biće fokusirana na vaše upoznavanje sa pojmom elektronske trgovine koja predstavlja samo jedan deo elektronskog poslovanja. Kada usvojite sva pomenuta znanja, očekuju vas kompleksnija predavanja koja će vam omogućiti da saznate više o planiranju i upravljanju resursima, kao i o upravljanju odnosima s klijentima, koje je moguće vršiti koristeći različite softvere i time značajno unaprediti sam proces poslovanja. Na kraju kursa imaćete priliku da saznate šta predstavljaju termini SCM i BI, ali i još mnogo toga. 

Cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja savladate pojmove elektronskog poslovanja, upoznate oblasti u kojima je moguće primeniti ga, kao i da saznate koje su to prednosti kojima doprinosi ovakav način poslovanja.

Kurs Elektronsko poslovanje u poslovanju će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto je bitno da znam šta predstavlja elektronsko poslovanje?

Nastanak, razvoj i upotreba e-Businessa dovela je do prednosti i olakšica u vidu brzog prenosa podataka na fizički udaljena mesta. Osim toga, prednost je i u dostupnosti podataka, plaćanju bez fizičkog prisustva i smanjenju troškova poslovanja. e-Business je pojam koji je prvi put upotrebila kompanija IBM i time označavala svaku transakciju koja se odvija elektronskim putem.

Živimo u modernom dobu i svedoci smo neprekidnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. Shodno tome, kompanije sve više posluju putem interneta. Nova era, osim izmena i pojednostavljena poslovanja u vidu prostronog i vremenskog aspekta, dovodi do značajnih promena u samoj proizvodnji i organizaciji rada.

Broj korisnika interneta je u konstantnom porastu i zato se kompanije sve češće odlučuju na poslovanje putem interneta kako bi prezentovale svoje proizvode i privukle kupce. 

e-Business podrazumeva više načina poslovanja. Jedan od načina je postavljanje prezentacije, koja podrazumeva posedovanje osnovnih informacija u vidu kontakta, kataloga, naziva kompanije. Ovo je jedan od načina komunikacije sa potencijalnim, ali i budućim korisnicima. Drugi način je mogućnost pretrage kataloga kako bi došlo do mogućnosti naručivanja i plaćanja. Treći način je deljenje informacija svim zainteresovanim stejkholderima, dok četvrti način elektronskog poslovanja podrazumeva kompleksnije poslovne procese.

2. Koje su prednosti elektronskog poslovanja?

Globalizacija sa sobom nosi brojne promene, jedna od njih je razvijanje elektronskog poslovanja koje kompanijama, pre svega, pruža mogućnost konkurentske prednosti. Konkurentske prednosti se ogledaju u osetno kraćem vremenu za obavljanje određenih procesa, smanjenju i sanaciji grešaka pri unosu podataka u razne aplikacije, boljoj preglednosti dokumentacije, smanjenju toškova za korekciju operativnih troškova, smanjenju troškova poslovanja (u vidu izrade papirne dokumentacije), kao i mogućnosti da ljudski resursi budu usmereni na druge poslove.

Pored navedenih prednosti svakako ne bi trebalo da zaboravimo i da nam elektronsko poslovanje pruža pristupačnost i adekvatniju, tj. lakšu, razmenu informacija. Povećanje kvaliteta i agilnosti je rezultat razvoja elektronskog poslovanja.

3. Pitanje bezbednosti u sferi elektronskog poslovanja

Kada se otvori pitanje bezbednostu u svetu elektronskog poslovanja, reč haker ima posebno značenje koje poljulja verovaranje u sigurnost podataka. Upravo zbog toga, kako raste razvoj i zastupljenost e-Businessa, uporedo sa njim raste i razvoj zaštite podataka. 

Najjednostavniji način čuvanja podataka, poput lozinke, više nisu sigurna zaštita i postoji mogućnost finansijskih gubitaka, brisanja podataka, kao i zloupotrebe određenih informacija. Shodno tome, osim lozinke, otkriveni su i drugi načini zaštite u vidu PIN kodova i kombinacije više načina provere kako bi se mogućnost „rušenja” bezbednosti svela na minimum.

Korišćenje sistema od strane ovlašćenog korisnika, provera integriteta i dostupnosti samo su neke od mera koje pružaju sigurnost podataka. Pored navedenih mera, postoji i utvrđivanje identiteta autentifikacijom. Autentifikacija predstavlja posebne mere provere identiteta otiskom prsta, lozinkom, prepoznavanjem boje glasa i drugim načinima koji se sprovode biometrijskim kontrolnim sredstvima.

Kurs Elektronsko poslovanje

4. Ko su sve učesnici u elektronskom poslovanju?

Elektronsko poslovanje je nastalo i provobitno se koristilo za razmenu informacija i novčanih sredstava između dva pravna lica, odnosno između kompanija. Kako se samo poslovanje razvijalo, došlo je do mogućnosti elektronskog poslovanja u vidu komunikacije i razmene sa korisnicima i trećim licima, a s vremenom je došlo i do situacije da institucije javnog sektora učestvuju u ovom vidu razmene i poslovanja.

Shodno razvoju i kategorijama učesnika, nastale su različite forme elektronskog poslovanja. Dakle, forme se razlikuju od učesnika u elektronskom poslovanju. Kako bismo jasnije razumeli šta predstavljaju forme i ko su učesnici, možemo ih podeliti u tri kategorije:

 • u prvoj kategoriji je komunikacija iz ugla javnih institucija sa ostalim učesnicima, kompanijama i korisnicima
 • drugu kategoriju čini komunikacija i poslovanje iz ugla kompanija sa drugim kompanijama, potrošačima i javnim institucijama
 • dok treću kategoriju predstavlja poslovanje iz ugla klijenta prema javnim institucijama, kompanijama.

5. Koje forme elektronskog poslovanja postoje?

Dakle, u odnosu na učesnike, razlikuju se i forme elektronskog poslovanja. Postoji više situacija i načina na koje se odvija elektronsko poslovanje: 

 • situacija kada se elektronsko poslovanje odvija između dve kompanije, i ta forma se naziva B2B, odnosno Business to Business;
 • B2C – Business to Consumer;
 • B2E – Business to Employ;
 • B2G – Business to Government;
 • C2C – Consumer to Consumer;
 • C2B – Consumer to Business;
 • G2B – Government to Business;
 • B2G – Business to Government;
 • G2C – Government to Citizens;
 • C2G – Citizens to Goverment;
 • G2G – Government to Government;
 • G2E – Government to Employ;
 • B2B2C (Business to Business to Consumer);
 • C2B2C (Consumer to Business to Consumer);
 • P2P (Peer to Peer).

6, Šta je to elektronska trgovina?

Nije retkost da, kada se spomene elektronsko poslovanje, pomisli se na elektronsku trgovinu, pa se često čini da su u pitanju sinonimi. Međutim, elektronska trgovina predstavlja samo deo elektronskog poslovanja.

Elektronsko poslovanje podrazumeva: elektronsku trgovinu, odnos s potrošačima, planiranje i upravljanje resursima, upravljanje lancem snabdevanja i poslovnu inteligenciju.

Elektronska trgovina predstavlja razmenu roba, usluga i dokumenata putem interneta, odnosno sastoji se iz komunikacije i same trgovine. 

Kao i svaki vid poslovanja, elektronska trgovina se sastoji od prednosti i mana. Prednosti se ogledaju (ukoliko posmatramo iz ugla potrošača) u mogućnosti „kupovine iz fotelje”, lakšem poređenju cena, kao i u većem izboru proizvoda. Prednosti iz ulga prodavca pri elektronskoj kupovini su brza komunikacija, nepostojanje troškova poput prostora i zaposlenih, prodaja proizvoda kupcima na velikoj geografskoj udaljenosti. Mane elektronske kupovine iz ugla kupca se ogledaju u nepoverljivosti, čekanju na isporuku, kao i mogućnosti da naručeni proizvod ne bude uopšte isporučen.

7. Koji modeli elektronske trgovine postoje?

Elektronsku trgovinu je najlakše objasniti predstavljanjem njenih najzastupljenijih modela.

Prvi u nizu bio bi takozvani storefront model. Ovakav način poslovanja pripada B2C (Bussines to Consumer) formama i odnosi se na transakcije između kompanija i individualnih potrošača.

Naredni model je aukcijski, koji predstavlja mogućnost da prodavac navede karakteristike proizvoda, kao i minimalnu cenu, dok zainteresovani kupac navodi cenu koju je spreman da ponudi, odnosno licitira.

Portal model označava pružanje različitih vrsta informacija. Na osnovu prethodnih poseta korisnika, može se napraviti uvid i portal prilagoditi željama korisnika. 

Dynamic pircing model – ova vrsta elektronske kupovine pruža mogućnost menjanja cene u zavisnosti od ponude i tražnje.

U objašnjenjima modela i uopšte elektronske trgovine ne smemo zaboraviti da navedemo potencijalne opasnosti u vidu skrivenih troškova, troškova isporuke, mogućnost nepostojanja garancije.

Plan i program predavanja:

1. Elektronsko poslovanje 

 • Elektronsko poslovanje – osnovni pojmovi. U ovoj lekciji saznaćete zašto se usled brzog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, poslovanje kompanija sve više oslanja na poslovanje putem interneta, kao i zašto dolazi do značajnih izmena u načinu proizvodnje i organizaciji rada. 
 • Forme elektronskog poslovanja. Upoznavanje polaznika sa formama elektronskog poslovanja koje razlikujemo u zavisnosti od toga ko su učesnici samog poslovanja.  
 • Elektronska trgovina. Koje su razlike između elektronskog poslovanja i elektronske trgovine.
 • ERP i CRM. Predstavljanje različitih modela planiranja i upravljanja resursima, kao i tehnika upravljanja odnosa sa klijentima.     
 • Šta predstavljaju pojmovi SCM i BI. Upoznavanje polaznika sa upravljanjem lancima vrednosti (SCM) i poslovnom inteligencijom (BI).

Polaznici kursa Elektronsko poslovanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se