Kurs Email Server Administration (Postfix)

Kurs Email Server Administration (Postfix) je deo Linux administration programa i predstavlja jedan od najvažnijih kurseva sa kojim će se susretati budući administratori mreža. Razvoj modernih tehnologija doneo je brojne mogućnosti za elektrosnku razmenu poruka, poput onih koje nude mnoge aplikacije i chat programi. Ipak, i pored toga, email i dalje predstavlja jedan od najbezbednijih, najpouzdanijih i najstabilnijih servisa za razmenu elektronskih poruka.  

S obzirom na to da su email poruke sastavni deo života savremenog čoveka i da predstavljaju nezamenljivi deo kada je reč o poslovnoj komunikaciji na internetu, jasno je zašto ovaj kurs spada u grupu najvažnijih za vašu buduću karijeru.  

Pohađanjem ovog kursa pripremićete se za rad sa najčešće zastupljenim Linux email Postfix serverom. Tom prilikom proći ćete kroz sve faze upotrebe ovog servera koje se tiču instalacije, konfiguracije, održavanja i rešavanja evenutalnih problema sa kojima se možete susretati tokom rada. 

Prolazeći kroz teorijske osnove i koncepte korišćenja email servisa i Postfix servera, na adekvatan način ćete se upoznati sa načinima instalacije i konfiguracije dodatnih alata koje koristi ovaj server. Kombinacija znanja koju steknete na ovom, ali i na drugim kursevima u okviru Linux Administration programa, omogućiće vam da odgovorite na zahteve velikih kompanija i vrlo brzo nakon školovanja pronađete željeni posao.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Linux Administration Program.

Opis i ciljevi kursa Email Server Administration

Tokom ovog Email Server Administration (Postfix) kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa jednim od trenutno najzastupljenijih programa koje administratori primenjuju u svom radu.

Kao budući administratori, u operativnom sistemu Linux savladaćete sve mogućnosti Postflixa, sa osvrtom na sigurnost samog servera na kom ćete raditi. Jednostavno, bićete spremni da samostalno konfigurišete produkcioni server, hostujete više domena i obezbeđujete standardnu email podršku u lokalnoj kompjuterskoj mreži. 

Cilj ovog kursa je da svaki polaznik stekne potrebna znanja koja će mu omogućiti da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Postfix mail server. Nakon uspešno završenog kursa ovladaćete kompletnim procesom kompajliranja Postfix mail servera iz source koda. Uz to, pripremićete se i za podešavanja za optimalan rad, instaliranje najpoznatijeg programa za webmail – SquirrelMail, kao i instaliranje integrisanog server-client sistema – Zimbra Collaboration Suite, koji se bazira na Postfix mail serveru. 

Da biste efikasno pratili predavanja i učestvovali u nastavi, potrebno je da imate osnovni ili srednji nivo znanja kada je reč o radu operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Takođe, vaš put ka novom zanimanju olakšaće vam napredna znanja za rad u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža. 

Kompletan kurs podeljen je na tri modula, koja će vam omogućiti da se lakše i temeljnije upoznate sa svim tehnikama korisnim za vašu buduću karijeru. Prva tematska celina baviće se osnovama Postfix email servera i njegovim instaliranjem, a nakon toga vas očekuje modul koji će biti posvećen konfiguraciji i administriranju Postix sistema. Treći i poslednji modul upoznaće vas sa svim naprednim alatima email servisa, među kojima su Webmin i Zimbra. Tom prilikom naučićete da instalirate i konfigurišete webmail pristup. Sve lekcije na ovom kursu koncipirane su tako da vam omogućavaju postepeno upoznavanje sa Postfix serverom. Na taj način, nakon uspešno završenog kursa, razumećete osnovne principe rada Postfix servera, email servisa i njegovih pratećih alata.

Kurs Email Server Administration (Postfix) će vam odgovoriti na pitanja?

1. Šta je email?

Electronic mail (elektronska pošta) ili email je servis koji omogućuje razmenu poruka između korisnika u mreži i na internetu. Email servis predstavlja jedan vrlo kompleksan sistem koji omogućava da krajnji korisnici računarskih mreža jedni drugima šalju tekstualne poruke u elektronskom formatu, koristeći svoje uređaje (računar, mobilni telefon, tablet i sl).

Te poruke mogu da budu tekstualne, ali i poruke sa multimedijalnim sadržajem, odnosno poruke koje sadrže pridodate fajlove različitog tipa. Procedura razmene elektronskih (email) poruka svodi se na to da krajnji korisnik, upotrebom klijentskog email programa, kreira poruku i šalje je na odgovarajuću adresu primaoca. Do kraja 20. veka mrežne komunikacije između udaljenih sistema imale su malu cenu korišćenja, a putovanje email poruke od pošiljaoca do primaoca moglo je da potraje nekoliko minuta, pa i nekoliko desetina minuta. Danas se ta komunikacija odvija, može se reći, skoro u realnom vremenu.

2. Šta je email server?

Iako korisnici usluga elektronske pošte za slanje koriste email klijente na svojim računarima, email servis je zasovan na radu i komunikaciji email servera. Email serveri su računari koji se nalazi u mreži ili na internetu i imaju ulogu da prihvate elektronske poruke od korisnika i proslede ih email serveru primaoca poruka.

Takođe, uloga email servera je da pristigle poruke isporuči primaocu. Postoji nekoliko tipova email servera koji se koriste za uspostavljanje i funkcionisanje email servisa. SMTP email serveri imaju ulogu da prihvate poruku od pošiljaoca i proslede je dalje, dok POP i IMAP serveri imaju ulogu da omoguće korisnicima prijem email poruka, kao i pristup email poruci.

3. Šta je sve potrebno za podizanje email servisa?

Email servis može da bude implementiran korišćenjem različitih serverskih email programa. U ovom kursu ćemo implementaciju email servisa zasnovati na Postfix email serveru. Postfix je koncipiran tako da veoma dobro sarađuje i sa drugim programima koji imaju specifične uloge u email sistemu.

Takvi programi mogu da budu zaduženi za autentifikaciju korisnika, povećanje bezbednosti, obezbeđivanje jezičke podrške, antispam zaštite, omogućavanje korišćenja baza podataka itd. Naravno, funkcionisanje email servisa ne bi bilo moguće bez DNS-a, odnosno Name servera. Za instaliranje i implementaciju webmail servisa neophodno je da postoji instaliran i funkcionalan Apache web server. Svi spomenuti programi i njihovo konfigurisanje biće prikazani u ovom kursu.

Kurs Email server administration (Postfix)

4. Kako funckioniše dostavljanje email poruka?

Iza relativno jednostavnog načina slanja i primanja elektronskih poruka stoji jedan veoma kompleksan sistem, koji se sastoji od velikog broja servisa i njihove međusobne komnikacije. Kroz arhitekturu Postfix email sistema i njegovo konfigurisanje imaćete prilike da upoznate osnvne koncepte email transakcija i razmene elektronskih poruka.

Naučićete od čega je sve sastavljen jedan email sistem i kako njegovi elementi međusobno funkcionišu. Dva glavna konfiguraciona fajla Postfixa su: main.cf i master.cf. U njima je, praktično, definisan celokupan mehanizam funkcionisanja email servisa. Sva pravila i operacije koje email serveri sprovode – prijem, prosleđivanje i isporučivanje email poruka – definisana su u ovim konfiguracionim fajlovima.

5. Šta su i čemu služe queuovi?

U skladu sa opisom načina funkcionisanja Postfix sistema, u pozadini njegovog funkcionisanja stoji mehanizam po kome Postfix prima email poruke, smešta ih u queue (red čekanja) i potom realizuje njihovu dostavu. Za svaku od faza obrade zadužen je poseban skup Postfix komponenti. Nakon što poruka pristigne na server i bude smeštena u red čekanja (queue), queue manager poziva odgovarajući delivery agent za završnu isporuku email poruke.

Queue manager je odgovoran za upravljanje email porukama u queueu i aktiviranje određene komponente kada se javi potreba za njenim angažovanjem. Postfix queue manager odrađuje najveći deo posla u procesiranju email poruka. Komponente koje prihvataju email poruke imaju cilj da ih dostave queue manageru. To se realizuje preko cleanup daemona, koji obaveštava queue manager da je u dolazni queue pristigla nova poruka. Kada se poruka nađe u queueu, queue manager odlučuje o načinu transporta do email servera kojem se prosleđuje poruka, kao i o email adresi primaoca email poruke.

6. Šta je webmail?

Webmail je zasnovan na pristupu servisima elektronske pošte putem http (ili https) protokola), a popularnost ovakvog načina pristupa je značajno porasla u poslednjih deset godina. Pored mogućnosti da korisnik pristupi svojim mailboxima sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja na kome ima internet, webmail predstavlja i jedan vid zaštite email servera od spoljnih napada.

Webmail omogućava korisniku da elektronskoj pošti, ali i drugim sadržajima elektrosnke pošte, pristupi korišćenjem web browsera. To prakitčno znači da je webmailu moguće pristupiti sa bilo kog uređaja (računara, tableta, telefona, laptopa…), a jedini preduslov je da takav uređaj ima pristup internetu. Ideja zaštite korišćenjem webmail pristupa je da se eliminiše potreba za pristupom email serveru putem IMAP/POP protokola svim klijentskim računarima koji se ne nalaze u lokalnoj mreži u kojoj je email server.

7. Čemu služi Webmin?

Webmin je dodatni softver, koji nije deo osnovne distribucije operativnog sistema, niti se instalira uz Postfix. Ovaj softver je potrebno zasebno instalirati. Webmin je program koji omogućava da se na brz i jednostavan način podesi veliki deo konfiguracije Postfix email servera.

Praktično, većinu podešavanja koje realizujemo manuelnim putem, odnosno izvršavanjem komandi u Shellu, moguće je sprovesti pomoću Webmina. U Webminu se nalazi veliki broj administrativnih alata za sve popularne Linux servise koji mogu da budu instalirani u operativnom sistemu. Među tim servisima se nalazi i Postfix. Sekcija za podešavanje Postfixa u Webminu poseduje celokupan asortiman konfiguracionih opcija, pri čemu se sva podešavanja realizuju u grafičkom okruženju korišćenjem web browsera.

Plan i program predavanja:

1. Upoznavanje polaznika sa osnovama i tehnikama instaliranja Postfix email servera 

 • Uvod i principi rada email servera 
 • Kako se pripremiti za instaliranje Postfixa sistema 
 • Postfix arhitektura, dostavljanje i trasa email poruka 

2. Konfigurisanje i administriranje Postfix sistema 

 • Konfiguracioni fajlovi – osnovna sintaksa i podešavanje
 • Upoznavanje polaznika sa lookup tabelama i formatima baza Postfix email servera 
 • Lookup tabele i formati baza Postfix email servera 
 • Važni konfiguracioni parametri i administriranje 
 • Ograničenja, chroot i formati zapisa poruka 
 • Upoznavanje sa queueovima – administriranje i alati 
 • Šta predstavljaju pojmovi POP, IMAP i kako hostovati više domena
 • POP, IMAP i hostovanje više domena 

3. Upoznavanje polaznika sa naprednim alatima email servisa

 • Tehnike instaliranja i konfigurisanja webmail pristupa
 • Rukovanje naprednim alatima – Webmin i Zimbra

Polaznici kursa email Server administration (Postfix)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se