Kurs Core Java programiranja

Kurs Core Java programiranja upoznaće vas sa Javom koji spada među višenamenske programske jezike čije su glavne karakteristike portabilnost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java kursa – jednostavnost. Takođe, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primenjivati i izvršavati na većini uređaja.

Svoju prvu verziju ovaj programski jezik dobio je još davne 1991. godine pod nazivom Oak. Četiri godine kasnije, zbog potrebe za platformski nezavisnim jezikom, Oak je unapređen i dobija novo ime Java, koje se održalo sve do danas. Tada je započeo i intenzivan razvoj World Wide Weba, a sve to je u velikoj meri uticalo na dalje oblikovanje i pozicioniranje Jave kao novog programskog jezika. Drugim rečima, internet se smatra najzaslužnijim za ogroman uspeh koji je postigla Java.

Za sve polaznike Java kursa važno je istaći i da Java nasleđuje sintaksu iz programskog jezika C, a objektni model adaptira iz jezika C++. To znači da ćete, učeći Javu, zapravo steći kompletnu sliku o tome kako funkcionišu i ova dva programska jezika. Zahvaljujući pomenutom nasleđu, programski jezik Java postao je moćno konzistentno programsko okruženje, a dodao je i nove mogućnosti koje je zahtevalo moderno online okruženje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development ProgramAndroid Mobile Development i Software Development Program.

Opis i cilj kursa Core Java programiranje

Kurs Core Java Programming posvećen je izučavanju osnova Java jezika. Java je jedan od najpopularnijih jezika današnjice, čija je osnovna osobina platformska nezavisnost. To praktično znači da se Java programi mogu izvršavati na ogromnom broju različitih uređaja. Stoga ne čudi podatak da se danas Java programi mogu izvršavati na više od milijardu kompjutera i 3 milijarde pametnih telefona. Takođe, svi čitači Blu-ray diskova isporučuju se sa Javom, zato što je Java osnova za interaktivni sadržaj na ovom tipu medija. Značajna upotreba Jave danas jeste i polje pametnih kartica, gde tehnologija Java Cards pogoni više od 5 milijardi takvih uređaja.

Polaznici u kursu Core Java Programming imaju priliku da se upoznaju sa osnovnom leksičkom strukturom i pravilima pisanja Java koda. Mogu da nauče šta su to promenljive i kako se različiti tipovi podataka predstavljaju u Java jeziku. Posebna pažnja je posvećena i pristupima za obavljanje operacija nad podacima. Sve to na kraju polaznicima omogućava da napišu svoje prve Java programe.

Java je jedan od objektno orijentisanih jezika, pa tako pojmovi objekata i klasa u njemu zauzimaju veoma važno mesto. Stoga se kurs Core Java Programming bavi klasama i objektima, pa će polaznici naučiti da ih samostalno kreiraju, ali i da koriste klase i funkcionalnosti koje su ugrađene u sam jezik.

Posebno značajna oblast svakog programskog jezika jeste i kontrola toka, pa se unutar kursa Core Java Programming kroz nekoliko lekcija polaznici upoznaju sa osnovnim načinima za kontrolisanje toka izvršavanja Java programa.

Na kraju, kako bi se osiguralo kreiranje funkcionalnog i upotrebljivog koda, kurs Core Java Programming se bavi i pojmovima detekcije, pronalaska i obrade grešaka u Java programima. U kursu se koristi jedno od najpopularnijih i najkorišćenijih razvojnih okruženja namenjenih Java programiranju – IntelliJ IDEA. Ovo okruženje je najčešći izbor profesionalaca, pa tako polaznici od samog početka imaju priliku da se pripremaju za realno produkciono okruženje, sa kojim se mogu susresti na prvoj radnoj poziciji.y

Cilj kursa je uvođenje polaznika u svet programiranja izučavanjem fundamentalnih postulata Java jezika. Osposobljavanje polaznika za samostalno pisanje funkcionalnog i sintaksno ispravnog Java koda.

Kurs Core Java Programming će vam odgovoriti na pitanja

1. Šta je Java?

Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Najznačajnija osobina Java programskog jezika jeste portabilnost, koja omogućava da se Java programi izvršavaju na ogromnom broju različitih uređaja. Procenjuje se da je takvih uređaja danas nekoliko milijardi. Java se izvršava na kompjuterima, tabletima, telefonima, televizorima, Blu-ray čitačima, konzolama za video-igre i mnogim drugim vrstama uređaja.

Java je zapravo, pored toga što je programski jezik, i platforma za pokretanje programa koji su napisani Java ili nekim drugim srodnim programskim jezikom (kao npr. Groovy, Jython, Kotlin, Scala, Clojure...). Za razliku od fizičkih platformi, koje se sastoje od procesora i operativnih sistema, Java platforma poseduje jednu vrstu softverskog procesora koji je zadužen za izvršavanje Java programa. Kurs Core Java Programming detaljno obrađuje pojam Jave kao jezika, ali i kao platforme za izvršavanje.

2. Kako izgleda osnovna leksička struktura Java jezika?

Leksička struktura nekog programskog jezika predstavlja osnovni skup pravila koji diktira način na koji se programski kod piše. Leksička struktura se odnosi na pravila pisanja, odnosno na sintaksu, ali i na način na koji se različiti jezički izrazi kombinuju i strukturiraju kako bi se dobio željeni efekat. Kao i većina modernih jezika, Java najveći deo leksičke strukture pozajmljuje od jezika C, odnosno C++.

Kurs Core Java Programming detaljno se bavi leksičkom strukturom Java jezika. Tako će polaznici moći da se upoznaju sa naredbama i blokovima i različitim elementima od kojih su oni sastavljeni: karakteri za završavanje linija, prazna mesta, ključne reči, identifikatori, literali (vrednosti), operatori, komentari...

3. Šta su klase i objekti?

Java je objektno orijentisan programski jezik. To praktično znači da su klase i objekti njegova centralna figura. Objekti su način da se unutar Java programa predstave podaci po uzoru na pojmove iz realnog sveta. Na primer, ukoliko unutar Java programa želimo da predstavimo podatke o studentima, svaki student bi predstavljao jedan objekat u našem programu. Po istom principu, ukoliko bismo unutar svog programa želeli da predstavimo podatke različitim automobilima, svaki pojedinačni automobil bi bio jedan objekat. Stoga se može reći i to da je objekat instanca, odnosno jedan primerak nečega. Kurs Core Java Programming detaljno se bavi pojmovima klasa i objekata, kao i svim pojmovima koji su sa njima povezani – paketi, svojstva, metode, konstruktori, nasleđivanje, redefinisanje...

Kurs Core Java programiranja

4. Šta su metode?

Kreiranje funkcionalnosti osnovna je mogućnost gotovo svakog programskog jezika, te se stoga programiranje ne može zamisliti bez upotrebe funkcija. Naravno, ni Java nije izuzetak. U programskom jeziku Java, funkcije postoje isključivo unutar klasa, pa se zbog toga nazivaju metode.

Metoda je specijalni blok koda, zadužen za izvršenje određene logike. Tako se može reći da su metode način da se više naredbi programskog koda grupiše u jednu logičku funkcionalnu celinu. Ipak, metode poseduju i brojne dodatne osobine, koje je neophodno razumeti kako bi se uspešno baratalo ovim važnim programerskim elementom. O svim takvim osobinama govori se unutar kursa Core Java Programming.

5. Kako se u Java jeziku postiže kontrola toka?

Izvršavanje Java koda obavlja se sleva nadesno i pri tome se napisane izjave (naredbe) izvršavaju redom, jedna za drugom. Tako se može reći da je podrazumevano izvršavanje Java koda linearno. Ipak, na takvu linearnost se može uticati i to upravo različitim pristupima za kontrolisanje toka.

Kao i većina programskih jezika, Java omogućava kreiranje nekoliko jezičkih konstrukcija za kontrolisanje toka. Tako je tok izvršavanja moguće kontrolisati uslovnim izvršavanjem, odnosno grananjem ili korišćenjem različitih vrsta petlji.

Polaznici će u kursu Core Java Programming imati priliku da se upoznaju sa nekoliko naredbi za postizanje uslovnog izvršavanja, ali i sa nekoliko različitih petlji. Na kraju, kurs Core Java Programming obrađuje i pristupe za definisanje specifičnih blokova koda koji se aktiviraju u slučaju pojave grešaka, kao još jedan od načina za kontrolisanje toka.

6. Šta su nizovi?

Gotovo svi programski jezici poznaju pojam nizova, pa ni Java nije izuzetak. Nizovi omogućavaju smeštanje većeg broja vrednosti unutar jedne promenljive. Veoma su važni za predstavljanje velike količine podataka, koji uglavnom dolaze iz nekog skladišta. Zato su nizovi važan pojam, kome je u kursu Core Java Programming posvećena posebna pažnja.

U Java jeziku, nizovi su jedna vrsta objekata. Oni su statički, odnosno fiksni, što znači da imaju unapred utvrđenu dužinu. Njihova dužina se ne može menjati tokom izvršavanja programa. Takođe, ni tipovi podataka koji se smeštaju unutar nizova nisu fiksni, te je tako unutar jednog niza moguće smeštati vrednosti istog tipa. Tako se unutar jednog niza može naći skup brojeva, unutar drugog skup tekstualnih podataka, a unutar trećeg niza skup logičkih vrednosti. Nizovi su veoma značajan pojam programiranja, pa su stoga u kursu  Core Java Programming obrađeni brojni aspekti rada sa nizovima.

7. Kako se u Java jeziku detektuju i obrađuju greške?

Greške su sastavni deo gotovo svakog softverskog proizvoda. Vrlo je teško pronaći složeniji program bez greške koja se u nekim situacijama može ispoljiti. Stoga je pisanje programskog koda samo jedan deo programerske profesije. Osiguravanje ispravnog funkcionisanja programa podjednako je važno kao i sam čin pisanja koda. Zbog toga je programiranje uvek praćeno procesima detekcije, otklanjanja i obrade grešaka.

Proces pronalaženja i uklanjanja grešaka drugačije se naziva debugging. Ovom pojmu je u kursu Core Java Programming posvećena posebna pažnja, pa će polaznici moći da se dobro upoznaju sa osnovnim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka.

Pojava greške tokom izvršavanja Java programa propraćena je stvaranjem jednog veoma bitnog pojma. Reč je o pojmu izuzetka (exception). Drugim rečima, prilikom pojave greške tokom izvršavanja programa, Java izvršno okruženje kreira jedan objekat koji se naziva izuzetak i koji se koristi da reprezentuje grešku do koje je došlo. Ispravno rukovanje takvim objektima je još jedan važan segment obrade grešaka, kome je u kursu Core Java Programming posvećena posebna pažnja.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Svet programiranja

 • Uvod u programiranje
 • Algoritmi
 • Rešavanje problema u kompjuterskom programiranju

Modul 2 – Upoznavanje sa Javom i okruženjem

 • Uvod u Javu
 • Pisanje prvog Java programa
 • IntelliJ IDEA
 • Uvod u sintaksu Java jezika

Modul 3 – Tipovi podataka i operatori

 • Tipovi podataka
 • Promenljive
 • Operatori

Modul 4 – Kontrola toka

 • If, else if, else
 • Switch
 • For, while, do while

Modul 5 – Objektno orijentisano programiranje

 • Klase i objekti
 • Paketi
 • Svojstva i metode
 • Postulati OOP-a

Modul 6 – Brojevi, tekst i nizovi

 • Nizovi
 • Brojevi
 • Tekst

Modul 7 – Detekcija i obrada grešaka

 • Softverske greške i izuzeci
 • Debug

Kurs Core Java programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se