Kurs A1 Level German

  

Opis i cilj kursa

Ovaj kurs nemačkog jezika namenjen je polaznicima koji teže da dostignu A1 nivo znanja – srednjoškolcima, studentima, ali i odraslima koji žele da steknu osnovno znanje nemačkog jezika. Tako je kurs koncipiran po modulima u kojima se detaljno proučavaju pravopis, rečnik, gramatika i jezičke veštine. Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je da pripremi polaznike za svakodnevnu komunikaciju, kao što su naručivanje hrane, postavljanje pitanja o pravcu i vremenu, brojevi, boje i osnovne situacije.

Priloženi plan i program kursa nemačkog jezika obuhvata širi spektar jezičkih tema i veština. Kurs se sastoji od šest modula, a svaki modul organizovan je oko određenog specifičnog fokusa. U prvom modulu obrađene su osnove koje uključuju alfabetske znakove i osnovne reči, pružajući polaznicima temelj za komunikaciju. Polaznici se takođe upoznaju s konjugacijom glagola i postavljaju osnovna pitanja. Naredni modul posvećen je obrađivanju članova i zamenica, uz objašnjavanje razlike između određenih i neodređenih članova; obrađuju se imenice u jednini i množini, lične i prisvojne zamenice, kao i upotreba bezlične forme „man” i brojeva. Treći modul bavi se građenjem rečenica i proučava različite vrste glagola, prezentaciju glagola, kao i modalne glagole i glagole s prefiksima. Poseban modul kursa posvećen je predlozima, uključujući upotrebu ličnih zamenica u dativu i akuzativu, lokalne predloge za dativ i akuzativ, kao i vremenske predloge. U pretposlednjem modulu razmatraju se različita glagolska vremena, uključujući perfekat, preterit i futur I. Pridevi i složenice se obrađuju u poslednjem modulu, gde će biti reči i o rednim brojevima, komparaciji prideva, građenju prideva i složenica, kao i upotrebi imperativa za davanje naredbi.

Ovaj sveobuhvatni kurs pruža temeljno razumevanje nemačkog jezika, pokrivajući ključne jezičke aspekte i veštine potrebne za efikasnu komunikaciju. Polaznici će se postupno upoznavati s jezičkim konceptima i veštinama kako bi postigli napredak u svom učenju nemačkog jezika.

Polaznici će naučiti osnovna gramatička pravila, padeže, rodove imenica, menjanje glagola kroz četiri lica, prisvojne zamenice i upotrebu predloga za mesto i vreme. Ovaj kurs stvara čvrstu osnovu za dalje učenje nemačkog jezika i omogućava polaznicima da konstruišu jednostavne rečenice i izražavaju se na osnovnom nivou.

Naglasak kursa je na praktičnom učenju kroz konkretne i zanimljive primere, što čini proces učenja dinamičnim i motivišućim. Po završetku ovog kursa, polaznici će biti u stanju da se služe osnovnim znanjem nemačkog jezika, kakvo im omogućava da se snađu u nekim svakodnevnim i čestim situacijama i da komuniciraju na početnom nivou nemačkog jezika.

nemačka zastava

Plan i program kursa

Modul 1: Prve reči i konjugacija

1. Alfabet i prve reči – Alphabet und erste Wörter

2. Predstavljanje, pozdravi – Begrüßung, Verabschiedung, sich vorstellen

3. Konjugacija glagola – Konjugation

4. W-pitanja – W-Fragen

5. Da/ne pitanja – Ja/Nein-Fragen

6. Negacija – Verneinung

Modul 2: Članovi i zamenice

7. Određeni član – Der bestimmte Artikel

8. Neodređeni član – Der unbestimmte Artikel und Negativartikel

9. Imenice – Jednina i množina – Nomen – Singular und Plural

10. Lične zamenice – Personalpronomen

11. Prisvojne zamenice – Possessivpronomen

12. Bezlična forma „man” – Unpersönliche Form „man“

13. Brojevi – Zahlen

Modul 3: Građenje rečenice

14. Građenje rečenice – Satzbau

15. Vrste glagola – Verbsorten

16. Prezent slabih glagola – Präsens von schwachen Verben

17. Prezent jakih i pomoćnih glagola; Ablaut – Präsens von starken Verben und

Hilfsverben; Ablaut

18. Prezent modalnih glagola – Präsens von Modalverben

19. Glagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima – Trennbare und untrennbare Verben

Modul 4: Predlozi

20. Lične zamenice u dativu i akuzativu – Personalpronomen im Dativ und Akkusativ

21. Lokalni predlozi za dativ i akuzativ – Lokale Präpositionen im Dativ und Akkusativ

22. Vremenski predlozi – Temporale Präpositionen

Modul 5: Glagolska vremena

23. Perfekat

24. Preterit – Präteritum

25. Futur I

Modul 6: Pridevi i složenice

26. Redni brojevi – Ordinalzahlen

27. Komparacija prideva – Komparation der Adjektive

28. Građenje prideva – Adjektivbildung

29. Građenje složenica – Wortbildung

30. Imperativ