Kurs Online PR – Online Crisis Management

S razvojem interneta i digitalnih komunikacijskih alata, oblast odnosa s javnošću (PR – Public Relationship) doživela je značajne promene. Tradicionalni kanali, poput televizije, radija i novina, ostali su važni, ali su se pojavili novi kanali i platforme za komunikaciju s ciljnom grupom. Brendovi sada koriste zvanične stranice na društvenim medijima, korporacijske blogove, sadržaj na svojim veb-sajtovima i objave na medijskim portalima kao deo svoje PR strategije.

Međutim, ova promena donosi i nove izazove. Korisnici, posebno mlađe generacije, pažljivo prate aktivnosti brendova i brže reaguju na neusklađenost s njihovim vrednostima. Ako primete nešto što im se ne dopada, brzo će to podeliti sa drugima, što može prouzrokovati ozbiljnu reputacionu krizu. Zato je razvijena disciplina poznata kao krizni menadžment.

Krizni menadžment se bavi identifikacijom, analizom i rešavanjem situacija koje mogu narušiti ugled i štetiti brendu. To uključuje brzu i efikasnu reakciju na negativne događaje, ali i transparentnu komunikaciju i nastojanje da se problem reši pre nego što se proširi. U današnjem digitalnom dobu krizni menadžment je neophodan za očuvanje ugleda i poverenja korisnika.

Krizu možemo opisati kao nepredviđenu i vanrednu situaciju koja predstavlja ozbiljnu pretnju kompaniji, narušava njen imidž i stabilnu tržišnu poziciju poslovanja. Krizni događaj može znatno ugroziti prodaju i ugled kompanije, što zahteva hitnu i efikasnu reakciju. Tri osnovna obeležja svake krize su: 1. svaki krizni događaj predstavlja pretnju organizaciji u kojoj se dešava čime se dovodi u pitanje njena stabilnost; 2. kriza je obično neočekivana i iznenađujuća, jer nije planirana i dolazi iznenada; 3. u kriznim situacijama često postoji veoma kratak i ograničavajući vremenski okvir za donošenje odluka i reagovanje. Stoga je sposobnost brzog i efikasnog upravljanja krizama od suštinskog značaja za očuvanje integriteta i uspešnosti kompanije.

Kriza u odnosima s javnošću se dešava onda kada se pojavi situacija koja se negativno odražava na ugled brenda, često dovodeći do gubitka poverenja ciljne publike. Ova situacija može proizaći iz proizvoda ili usluga brenda koji predstavljaju rizik po mentalno ili fizičko zdravlje i sigurnost potrošača, zaposlenih i drugih stejkholdera koji imaju veze s poslovanjem. Kriza u PR-u može se izazvati pod uticajem mnogih faktora, uključujući nepravilnosti u proizvodnji, lošu komunikaciju, društvene kontroverze ili ekološke incidente. U takvim trenucima je neophodna brza i efikasna reakcija kako bi se sprečila veća šteta po brend i ponovo uspostavilo poverenje kod publike.

Opis i cilj kursa Online PR – Online Crisis Management

Kroz kurs Online Crisis Management in Social Media and PR dobićete primenljivo znanje o upravljanju krizama na društvenim medijima i u oblasti PR-a. Naučićete kako se efikasno reaguje na krizne situacije, postiže visok stepen uspešne poslovne komunikacije na internetu, meri uticaj krizne situacije na poslovanje i pravilno prate reakcije korisnika tokom kriznog događaja. Ovaj kurs će vas pripremiti za suočavanje sa izazovima koji se mogu pojaviti u onlajn-okruženju i omogućiti vam da razvijete veštine za brzo i efikasno rešavanje problema.

U upravljanju krizama bitno je pažljivo se pridržavati koraka koji će vam pomoći da se nosite sa situacijom. Prvo, treba pažljivo analizirati šta se tačno desilo i kako je uticalo na različite aspekte vašeg poslovanja. Praćenje komentara i reakcija na društvenim mrežama i medijima je od suštinskog značaja kako biste razumeli javno mnjenje. Nakon prikupljanja dovoljno informacija, moguće je razviti strategiju za odgovor. Ovaj odgovor treba da bude dosledan i distribuiran preko svih relevantnih kanala komunikacije koje vaš brend koristi. Važno je i nakon toga pratiti kako vaš odgovor utiče na javnost i reagovati na eventualne promene ili nove zahteve za informacijama. Nakon što se situacija smiri, vaša kompanija treba da radi na sanaciji štete i prati dugoročne posledice. Izvlačenje pouka iz krizne situacije je važno kako bi se sprečila ponovna pojava sličnih problema. Takođe, treba se bolje pripremiti za buduće krize i razviti planove za upravljanje njima.

Cilj ovog kursa je da pomogne u razumevanju aktivnosti odnosa s javnošću kao nezaobilaznih aktivnosti u promociji proizvoda i usluga, posebno u kontekstu upravljanja krizama. Polaznicima će biti predstavljena uloga PR-a u suočavanju sa kriznim situacijama, kako bi mogli da na vreme sagledaju potencijalne krizne događaje. Takođe, biće prilike da naučite kako treba pravilno prikupiti informacije pre nego što se reaguje na situaciju, objavi zvanično saopštenje i preduzmu odgovarajući koraci. Kurs će takođe obuhvatiti izbor strategije za odgovor na krizu, sastavljanje efikasnih saopštenja za javnost, adekvatno reagovanje na krizni događaj, odabir primerenih kanala komunikacije i praćenje reakcija na odgovor kompanije. Svrha kursa je da polaznici steknu sveobuhvatno razumevanje toga kako se treba nositi sa krizama i kako se može efikasno komunicirati sa ciljnom grupom u tim izazovnim situacijama.

Kurs Online PR – Online Crisis Management odgovoriće na pitanja:

Koja je funkcija PR-a u kriznom menadžmentu?

Uloga PR-a u kriznom menadžmentu je nezaobilazna i mnogostrukog je karaktera. Tim za odnose s javnošću ima zadatak da prati i identifikuje potencijalne krizne situacije kako bi se preventivno delovalo. Takođe, tim za odnose s javnošću treba brzo i efikasno da reaguje kada se kriza već dogodi, pružajući tačne informacije i oblikujući percepciju javnosti. PR takođe pomaže u očuvanju ugleda i imidža kompanije tokom i nakon krize. Ima bitnu ulogu i u komunikaciji sa medijima, pri čemu voidi računa o pravovremenom i preciznom informisanju javnosti. Takođe, PR tim radi na internoj komunikaciji u kompaniji kako bi osoblje bilo obavešteno i sposobno za delovanje tokom kriznih situacija.

Sve u svemu, PR je most između kompanije i javnosti tokom kriznih vremena i igra značajnu ulogu u očuvanju ugleda i stabilnosti kompanije.

Kako društvene mreže deluju na krizni PR?

Društvene mreže znatno utiču na krizni PR na nekoliko načina. Prvo, društvene mreže omogućavaju brzo širenje informacija o kriznoj situaciji, što može biti i pozitivno i negativno. Vest o krizi može se munjevito proširiti, zahtevajući od PR timova brz odgovor.

Drugo, društvene mreže pružaju platformu za direktan dijalog sa ciljnom grupom i širom javnošću. Ovo omogućava kompanijama da brzo komuniciraju sa javnošću, saopšte svoje stavove, daju objašnjenja i pruže informacije koje mogu smiriti situaciju ili bar razjasniti nesporazume.

Treće, društvene mreže omogućavaju praćenje i analizu reakcija korisnika u realnom vremenu. To omogućava PR timovima da prate promene u percepciji javnosti i reaguju na te promene.

U suštini, društvene mreže su postale nezaobilazni alat za krizni PR jer omogućavaju brzu reakciju, direktnu komunikaciju i praćenje javnog mnjenja tokom kriznih situacija.

Koje vrste kriza u PR-u postoje i koji su stadijumi krize?

U PR praksi poslovanja mogu se pojaviti različite vrste kriza. Neki od tipičnih oblika kriza su:

 • krize reputacije: ove krize se javljaju kada se imidž kompanije ozbiljno naruši, obično usled negativnih medijskih izveštaja, skandala ili loših proizvoda ili usluga;
 • krize proizvoda: proističu iz nedostataka u proizvodima ili problema u uslugama koje kompanija nudi, što može izazvati negativne reakcije korisnika;
 • finansijske krize: ove krize se dešavaju kada kompanija ima finansijske probleme kao što su gubici, bankrotstvo ili skandali sa finansijskim izveštajima;
 • krize u vezi sa zaposlenima: ove krize obuhvataju probleme sa radnicima, sindikatima, štrajkovima ili skandalima u vezi sa ponašanjem zaposlenih.

Stadijumi krize obično uključuju fazu upozorenja, kriznog menadžmenta, oporavka i praćenja. Svaka od ovih faza zahteva posebne strategije i aktivnosti kako bi se kriza uspešno prevazišla i minimizirali potencijalni štetni efekti.

zeleno dugme CRISIS

Plan i program kursa Online PR – Online Crisis Management

 • Šta je kriza – definicija krize kroz konkretne primere krize nekada i sad
 • Koje su posledice kriznog događaja za jednu organizaciju
 • Vrste kriza i stadijumi krize
 • Pogrešni stavovi i ponašanja
 • Krizni tim – kako se formira krizni tim i koji profil osoba treba da bude u njemu
 • Kako se pripremiti za krizu (analiza, priprema, trening, simulacije)
 • Kako rešiti krizu i kako komunicirati tokom nje 
 • Kako odrediti ciljne grupe i odabrati strategiju odgovora na krizu
 • Alati
 • Šta posle krize

Učionica za kurs Online PR – Online Crisis Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se