Kurs OPM – Collaboration Tools

Upravljanje projektima, ali i druge industrije doživele su brojne promene usled kontinuiranog razvoja novih tehnologija. U okviru upravljanja projektima, način saradnje, komunikacije i korišćenje informacija temeljno je redefinisan. Širom sveta kompanije sve više koriste nov alat i softver u upravljanju projektima kako bi unapredile produktivnost timova i efikasnost celokupnog projekta, često primenjujući agilne metode. Ovi napredni alati omogućavaju bolje planiranje, praćenje i kontrolu projekata, uz stvaranje okruženja koje podržava timski rad i brzu adaptaciju na promene, čime se obezbeđuje uspešno izvršenje projekata u savremenom poslovnom okruženju.

Inovacije u tehnologiji pružile su brojnim timovima jednostavniju i efikasniju komunikaciju, nezavisno od njihove geografske lokacije ili vremenskih zona. To je za rezultat imalo veću produktivnost i efikasnost u poslovanju. Unapređene komunikacijske tehnologije pružaju interaktivnu razmenu informacija, zajedničko radno okruženje za deljenje dokumenata i realno vreme za timsku saradnju i planiranje. Ovo pruža bolji uvid u projekte, smanjuje potrebu za fizičkim sastancima i putovanjima, čime se štede vreme i resursi. Rezultat je efikasnije i ekonomičnije upravljanje projektima i poslovnim aktivnostima, što je izuzetno važno u savremenom poslovnom okruženju.

Kolaborativni alati postali su ključni za projektni menadžment zbog svoje sposobnosti da integrišu timsku komunikaciju, video-sastanke, deljenje datoteka, zadatke i praćenje napretka projekta na jednoj platformi. Ovi alati omogućavaju timovima da efikasno komuniciraju i razmenjuju informacije bez obzira na geografske razdaljine, smanjujući rizik od gubitka važnih informacija ili zastarelih dokumenata. Korišćenje ovih alata omogućava bolju saradnju između timova, povećava transparentnost projekta i ubrzava procese. Kao rezultat, projektni menadžment postaje efikasniji i organizovaniji, što omogućava uspešno vođenje projekata u savremenom poslovnom okruženju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa OPM – Collaboration Tools

Uvodni deo ovog kursa pruža razumevanje bitnih tehnoloških promena u razvoju veba, posebno prelazak sa sistema Veb 1.0 na Veb 2.0 i nagoveštaje sistema Veb 3.0. Ova evolucija ima značajne implikacije na projektni menadžment. Veb 2.0 je doneo nove alate i načine komunikacije u virtuelnim timovima, uz povećanje dostupnosti i produktivnosti. Istaknute su prednosti i mane virtuelnih timova u odnosu na tradicionalne, uz naglašavanje promena u pristupima projektima i korišćenju alata za upravljanje projektima. Takođe, ukazuje se na to da se Microsoft Project više ne smatra glavnim alatom za upravljanje projektima, s obzirom na širu paletu dostupnih onlajn-alata.

U okviru kursa predstavljena je svrha korišćenja alata za upravljanje projektima, a sagledane su i neke od važnih prednosti, što doprinosi jednostavnijem planiranju, izveštavanju, kontroli, ali i delegiranju zadataka. Pored toga, ističe se i važnost komunikacije sa timovima u okviru projekta kako bi se postigli uspešniji rezultati.

Ovaj pasus ističe važnost odabira odgovarajućih onlajn-alata za upravljanje projektima. Napominje se da izbor alata zavisi od različitih faktora, uključujući prirodu projekta, veličinu tima i geografsku rasprostranjenost, složenost projekta i primenjenu metodologiju (kao što su Waterfall, Scrum ili Kanban). Takođe se ističe da je često potrebno kombinovati različite kolaborativne i tradicionalne onlajn-alate kako bi se postigla optimalna podrška projektu. Usled toga, biće reči i o kriterijumima odabira, o tome kakve mogu biti cene alata i dostupne opcije. Sve to ukazuje na važnost temeljnog razmatranja i analize prilikom odabira alata za upravljanje projektima kako bi se obezbedilo efikasno vođenje projekta.

U okviru ovog kursa istražuje se softver Bitrix24, koji omogućava poslovnu saradnju između zaposlenih, spoljnih saradnika i klijenata. Objašnjava se kako se kreira i konfiguriše nalog, dodaju novi članovi i prezentuju različite funkcije ovog alata.

Takođe se pragmatično demonstrira i kolaborativni alat za upravljanje projektima Trello. Opisuje se proces kreiranja naloga, radnih tabli, taskova, dodavanja tagova za bolje filtriranje, podešavanja resursa i rokova, kao i kreiranje kalendara. Cilj kursa je upoznavanje polaznika s različitim kolaborativnim alatima za efikasno upravljanje projektima kako bi se olakšala timska komunikacija, omogućilo delegiranje i nadgledanje zadataka, efikasnija upotreba resursa i bolje praćenje napretka celog projekta.

Kurs OPM – Collaboration Tools odgovoriće na pitanja:

Po čemu se razlikuju Veb 2.0. i Veb 1.0?

Glavne razlike između sistema Veb 1.0 i Veb 2.0 označavaju transformaciju interneta od pasivnog ka aktivnom i participativnom okruženju. Veb 1.0 je karakterisala statična, jednosmerna komunikacija u kojoj su korisnici bili pasivni konzumenti informacija. Veb-stranice su bile jednostavne, sa ograničenim interaktivnim opcijama.

Veb 2.0 predstavlja evoluciju u kojoj korisnici postaju aktivni učesnici na internetu. Ovde dominira interaktivnost i participacija korisnika. Pojmovi kao što su društveni mediji, blogovi, vikiji i veb-aplikacije postaju ključni. Korisnici mogu stvarati, deliti i uređivati sadržaj na mreži. Takođe, dolazi do pojave mreže kao platforme za razmenu i saradnju.

Ključne karakteristike sistema Veb 2.0 uključuju dinamički generisane sadržaje, društvenu interakciju, kolaboraciju, personalizaciju i otvorenost za razvoj aplikacija. Veb 2.0 je omogućio transformaciju interneta u prostor u kome korisnici aktivno doprinose i oblikuju sadržaj i zajednicu.

Šta predstavljaju kolaborativni alati u projektnom menadžmentu?

Kolaborativni alati u projektnom menadžmentu predstavljaju softverske platforme i aplikacije dizajnirane da olakšaju saradnju, komunikaciju i upravljanje projektima za članove timova. Ovi alati omogućavaju članovima tima da zajedno rade na projektima, razmenjuju informacije, delegiraju zadatke, prate napredak i koordiniraju aktivnosti.

Ključne funkcionalnosti kolaborativnih alata u projektnom menadžmentu uključuju deljenje dokumenata i resursa, kreiranje i dodeljivanje zadataka, postavljanje rokova, komunikaciju putem poruka i komentara, praćenje vremena i resursa, generisanje izveštaja i grafikona i sl.

Ovi alati često nude mogućnost integracije sa drugim alatima kao što su kalendari, e-pošta i alati za vođenje projekata, čime se olakšava upravljanje projektima na višem nivou. Kolaborativni alati poboljšavaju efikasnost, transparentnost i koordinaciju u timu, čime se povećava uspešnost projekata.

Šta predstavlja Trello?

Trello je popularan kolaborativni alat za upravljanje projektima i zadacima koji se zasnivaju na konceptu virtuelnih kanban tabli. Ovaj alat omogućava korisnicima da jednostavno organizuju, prate i dele svoje projekte i zadatke.

Glavna karakteristika ovog alata su table koje korisnici kreiraju za svoje projekte. Svaka tabla predstavlja projekat i sastoji se od listova, koji predstavljaju faze ili segmente projekta, i kartica, koje predstavljaju individualne zadatke ili aktivnosti. Korisnici mogu premestiti kartice iz liste u listu kako bi pratili njihov napredak.

Trello takođe omogućava dodavanje rokova, članova tima, komentara, prilaganje datoteka i mnoge druge korisne funkcionalnosti. Ovaj alat je veoma intuitivan i fleksibilan, što ga čini popularnim izborom za različite vrste projekata i timova, od IT razvoja do marketinga i ličnih zadataka.

Kurs OPM – Collaboration Tools

Plan i program kursa OPM – Collaboration Tools

  • Veb 2.0 – na čemu se bazira; ključne razlike između sistema Veb 1.0 i Veb 2.0; Veb 3.0 – predviđanja
  • Veb 2.0 i projektni menadžment
  • Onlajn-alati za upravljanje projektima
  • Softver Bitrix24 – kreiranje naloga, funkcionalnosti i kreiranje projekta
  • Trello – kreiranje naloga, funkcionalnosti i kreiranje projekta
  • Praktična vežba (kreiranje backloga, definisanje kartica u To Do listi za navedeni projekat, planiranje sprintova, dodela zaduženja, procena itd.)

Polaznici kursa OPM – Collaboration Tools prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se