Kurs Scrum

Skram (Scrum) predstavlja agilnu metodu koja se koristi za rukovođenje i razvijanje različitih projekata ili softverskih rešenja. Ovaj vid upravljanja projektom se prvi put pojavio tokom devedesetih godina prošlog veka, dok njegov naziv skram potiče iz sfere sporta. Termin skram je preuzet iz ragbija i opisuje trenutak u kome ekipa postepeno napreduje u napadu, korak po korak, osvajajući protivničku polovinu terena. Ovaj agilan pristup u fokusu ima timski rad, iterativni razvoj i kontinuiranu komunikaciju. Kroz skram, projekti se dele na manje, upravljive delove, nazvane „sprintovi“, u kojima se timovi fokusiraju na postizanje konkretnih ciljeva u svakom sprintu.

Skram (Scrum) ima ključnu ulogu u definisanju različitih metoda upravljanja rešavanjem zadataka u okviru projekta. On ostvaruje iteracije, nadgleda implementaciju i proverava ostvarene rezultate. Agilan pristup se dovodi u vezu sa kratkim poslovnim sastancima u organizaciji, na kojima se nastoji odgovoriti na osnovna pitanja: 

 • Šta je urađeno juče?  
 • Šta će se raditi danas? 
 • Kakve prepreke se očekuju danas? 

Na ovim sastancima timovi razmenjuju informacije, prate napredak i identifikuju eventualne izazove s kojima se susreću. Ovaj proces omogućava agilno upravljanje projektima i efikasnu saradnju između članova tima.

Može se reći da je skram ciklus iteracija u kojem se prati napredak i otkrivaju potencijalni problematični segmenti koji mogu usporiti napredak i razvoj projekta. Ovaj agilni pristup obuhvata tim od pet do deset članova koji su odgovorni prema vlasniku proizvoda, predstavniku klijenta. Vođa tima, poznat kao skram master, upravlja ovim timom. Svaki član tima odgovoran je za određenu oblast znanja u skramu. Skram ima definisano trajanje i tok, a svakodnevno se prati i evaluira rad kako bi se identifikovali rizici i osiguralo da projekat napreduje efikasno.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Scrum

Kurs Scrum je se sastoji iz nekoliko delova. U prvom delu kursa obrađena je scrum metoda. U okviru ovog dela govori se o značenju ovog agilnog procesa i njegovom mestu u Agilnom manifestu. Ovde je bitno razumeti šta obuhvata skram okvir i koje metode su deo ovog pristupa.

U drugom delu kursa razmatraće se uloge u agilnom pristupu, što će vam omogućiti da se upoznate sa ulogom, karakteristikama, funkcijom, zadacima i odgovornostima vlasnika proizvoda, kao i sa hijerarhijskom organizacijom njihove uloge. Takođe, obradiće se odgovornosti, uloga, funkcija, karakteristike i zadaci skram mastera, kao i uloga i zadaci razvojnog tima. Kroz ovaj deo kursa stičete dublje razumevanje uloga u okviru skram metode, ali i funkcije timova u agilnom kontekstu.

U trećem delu kursa obrađene su skram aktivnosti i objašnjeni manje poznati termini kao što su product backlog, sprint ili sprint backlog, user stories ili korisničke priče, kao i burn down dijagram. Ovi termini će biti kontekstualizovani u okviru projekata kako bi se lakše razumeli. Primena skrama sagledana je preko projekta sa jasno definisanim ulogama, aktivnostima i artefaktima. Ulogama u agilnom pristupu, kakve su vlasnik proizvoda, skram master i razvojni tim, posvećena je posebna pažnja. Takođe, objašnjeni su i sastanci poput sprint planiranja, pregleda i retrospektive, ali i dnevni skram sastanak. Artefakti skrama, kao što su product backlog i sprint backlog, predstavljeni su na projektnom dijagramu. 

Suštinu Scrum metode definišu svojevrsne prakse i elementi poput razumevanja delova proizvoda, uloga i odgovornosti učesnika u projektu, održavanja dnevnih stojećih sastanaka, upravljanja proizvodnim zalihama i planiranja isporuke, upravljanja sprintovima, praćenja burn down dijagrama i izveštavanja o napretku projekta, kao i pregleda sprinta i retrospektive.

Kroz poslednji deo kursa demonstriraju se prethodno predstavljeni koncepti. Tako je razvoj jedne aplikacije objašnjen i sagledan preko jednog agilnog Scrum pristupa u praksi.

Kurs Scrum odgovoriće na pitanja:

Šta znači scrum?

Scrum je agilan framework za upravljanje projektima koji se često koristi u razvoju softvera. On se fokusira na timski rad, kontinuirano poboljšanje i brzo prilagođavanje promenama. U suštini, Scrum omogućava efikasno planiranje, izvršenje i kontrolu projektnih aktivnosti.

U okviru Scruma, projekti se realizuju kroz iterativne cikluse, tzv. sprintove. Svaki sprint obuhvata definisanje ciljeva, planiranje zadataka, dnevne stojeće sastanke i pregled postignutog na kraju sprinta. Timovi su samoupravljivi i organizovani oko uloga poput Product Ownera, Scrum Mastera i razvojnog tima.

Scrum se odlikuje transparentnošću, kontinuiranim idbekom i agilnim pristupom. Cilj je postići visoku produktivnost, poboljšati kvalitet i isporučiti vrednost korisnicima u što kraćem vremenskom periodu. Scrum se primenjuje u mnogim industrijama i organizacijama koje žele da se adaptiraju na brze promene i dostignu visoke nivoe efikasnosti i zadovoljstva korisnika.

Šta predstavlja dnevni scrum?

Dnevni scrum, takođe poznat kao Daily Standup, jeste kratki sastanak koji se održava svakodnevno u okviru Scrum metode. Ovaj sastanak je namenjen timu i ima cilj da omogući transparentnost, saradnju i koordinaciju među članovima tima.

Na dnevnom scrumu okupljeni članovi tima stojeći odgovaraju na tri ključna pitanja:

 • Šta ste uradili od poslednjeg dnevnog scruma?
 • Šta ćete uraditi do sledećeg dnevnog scruma?
 • Koje prepreke ili izazovi vam stoje na putu?

Ovaj sastanak traje obično 15 minuta i ima cilj da osigura da svi članovi tima budu informisani o napretku projekta, razmene informacije i identifikuju eventualne prepreke. Dnevni scrum pomaže timu da ostane fokusiran, održava ritam rada i omogućava pravovremeno prepoznavanje i rešavanje problema.

Šta predstavlja product backlog?

Product Backlog je lista svih zahteva, funkcionalnosti i promena koje treba implementirati u proizvodu. To je središnji artefakt u Scrum metodi i koristi se za planiranje, isticanje prioriteta i upravljanje radom tima.

Product Backlog se obično vodi u formi liste zadataka ili korisničkih priča, pri čemu svaki zahtev ima opis, vrednost, prioritet i procenu vremena potrebnog za implementaciju. Lista se kontinuirano ažurira i prilagođava tokom projekta kako bi se odražavale promene i nove informacije.

Product Backlog je odgovornost Product Ownera, koji je odgovoran za definisanje prioriteta i upravljanje backlogom. Na osnovu Product Backloga tim planira i realizuje sprintove, odnosno iteracije u kojima se radi na implementaciji zahteva koji su prioritetni.

Održavanje Product Backloga i efikasno upravljanje njim ključni su za uspešno vođenje projekta u okviru Scrum metode.

Devojka pokazuje ka beloj tabli na kojoj su zalepljeni post papirići

Plan predavanja kursa Scrum

 • Scrum metoda
 • Scrum okvir
 • Scrum tim i scrum uloge (uloga, funkcija, karakteristike, odgovornosti, zadaci, obaveze, hijerarhija itd.)
  • Vlasnik proizvoda (Product Owner)
  • Scrum Master
  • Razvojni tim (Development Team)
 • Sastanci
  • Planiranje sprinta
  • Pregled sprinta
  • Retrospektiva sprinta
  • Dnevni scrum sastanak
 • Scrum artefakti
  • Product backlog
  • Sprint backlog
  • Burn down dijagrami
 • Scrum vežbe – primena scruma u okviru projekta razvoja aplikacije
 • Scrum multiprojektno okruženje

Polaznici kursa Scrum u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se