Kurs Introduction to Account Planning and Structure of an Advertising Agency

Mnogo ljudi ima nedoumice u vezi sa organizacijom i aktivnostima oglašivačkih agencija. Rad u tim agencijama smatra se dinamičnim, prestižnim, ali i stresnim i zahtevnim. Usled toga se, smatra se da takav posao odgovara mladalačkoj energiji. Mnogi ljudi izvan industrije oglašavanja nemaju jasnu predstavu o tome šta zapravo obuhvata oglašavanje i kojim se sve praksama i aktivnostima bave oglašivačke agencije. 

Cilj ovog kursa je da razjasni sve postojeće nedoumice, ali i objasni pojmove sa kojima se možete susresti u advertajzing industriji. U ovom kursu objašnjene su sličnosti i razlike između različitih pojmova, a predstavljeni su i ključni termini, koncepti i oblasti koje su svojstvene industriji oglašavanja.

Važno je odmah pojasniti razliku između marketinga i advertajzinga. Marketing se odnosi na šire poslovne aktivnosti koje obuhvataju plasman proizvoda, cenovnu strategiju i politiku poslovanja jedne kompanije. Advertajzing se u okviru marketinga fokusira na oglašavanje, reklamiranje i produkciju marketinških materijala. Ovaj kurs će rasvetliti te razlike i objasniti nedoumice koje se javljaju. U okviru advertajzinga posebna pažnja će biti posvećena digitalnom advertajzingu. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa konceptima i procesima digitalnog oglašavanja, a biće prilike i da razumeju savremene trendove i tehnologije koje oblikuju industriju. Kroz kurs će se detaljno objasniti različiti aspekti advertajzinga, uključujući i kreiranje efikasnih prodajnih kampanja. Na taj način polaznici će jasno razumeti važnost uloge advertajzinga u savremenom poslovnom okruženju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account Manager i Social Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Introduction to Account Planning and Structure of an Advertising Agency

Kurs, kao što i sam njegov naziv označava, predstavlja tematsku oblast u kojoj se razrađuju osnovni koncepti advertajzing industrije, ali i pojašnjavaju prakse agencijskog planiranja i vida organizovanja. Uvodni deo kursa će se usredsrediti na razlike između marketinga i advertajzinga. S ciljem da se jasnije predstavi diferenciranost ova dva koncepta, detaljnije će biti tumačena širina marketing koncepta, a onda i načiniti jedan osvrt na marketing miks i njegovu svrhu. Ova objašnjenja će omogućiti bolje razumevanje mesta advertajzinga u okviru marketinga. Osim toga, biće načinjen i jedan kraći osvrt na definicije marketing miksa i njegove funkcije u marketinškoj praksi. 

Jedan od problemskih nivoa koji će biti obrađen u uvodnom kursu tiče se funkcije i strukture oglašivačkih agencija. Takođe, biće reči i o različitim vrstama agencija prisutnih na tržištu. Tako ćete imati priliku da se bliže upoznate sa tradicionalnim advertajzing agencijama, agencijama za medijsko zakupljivanje, PR agencijama, BTL agencijama, brending agencijama, marketing agencijama, digitalnim agencijama, agencijama za direktan marketing i drugima. Struktura advertajzing agencija može varirati, a mogu se prepoznati i kao vrlo slobodne u strukturalnoj organizaciji poslovnih sektora unutar agencije. Account menadžment je poseban termin u oblasti oglašavanja i biće predstavljene neophodne veštine za account menadžera. Komunikacione sposobnosti account menadžera i metode identifikacije klijenata i njihovih potreba biće takođe obrađene. Kroz kurs ćete se susresti sa širim značenjem pojma account menadžmenta i njegovim značajem u oglašivačkoj industriji.

Cilj ovog kursa nije samo definisanje osnovnih principa planiranja i strukture advertajzing agencije već i pružanje praktičnih i korisnih saveta o prepoznavanju u kom smeru komunicirati sa klijentima. Posebna pažnja će biti posvećena raspoznavanju profila klijenta unutar agencije, a onda i načinima komuniciranja i slušanja, te identifikovanja različitih zahteva i potreba klijenata. Takođe ćete naučiti kako da artikulišete i jasno prezentujete efikasne izveštaje za klijente, zatim kako da upravljate vremenom na odgovarajući način i kako da primenite radne metode koje donose najbolje rezultate. Nakon završetka kursa, bićete opremljeni znanjem za efikasno vođenje komunikacije sa klijentima, pravilno upravljanje vremenom i primenu najboljih praksi u izveštavanju.

Kurs Account Planning and Structure of an Advertising Agency odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva posao account menadžera?

Account menadžer je odgovoran za stalnu komunikaciju i izgradnju profesionalnog odnosa zasnovanog na poverenju sa klijentima. Njegova uloga je da se brine o klijentima, razume njihovo poslovanje i identifikuje njihove potrebe i poslovne putanje razvoja. Na osnovu toga, account menadžer može pružiti uslugu koja najbolje odgovara klijentovim zahtevima. Ključni segmenti koje account menadžer svojim angažmanom treba da pokrije tiču se strateškog upravljanja projektima, kreativnog usmeravanja, biznis-menadžmenta, klijent-servisa, izveštavanja, upravljanja vremenom, resursima i timom, razvoja znanja i veština tima i klijenta, pregovaračkih sposobnosti, istraživanja potreba i poznavanja pravnih i finansijskih pravila i procedura. Account menadžer ima ključnu ulogu u održavanju dugoročnih odnosa sa klijentima i obezbeđivanju njihovog zadovoljstva i uspeha.

Koje se sve agencije mogu diferencirati u tradicionalnoj podeli agencija?

Postoje različite vrste agencija koje se mogu diferencirati u okviru tradicionalne podele. Tradicionalne advertajzing agencije pružaju širok spektar usluga kao što su brendiranje i oglašavanje, a ponekad imaju i poseban fokus na određeni kanal distribucije (na primer TV advertajzing). Specijalizovane agencije ili media buying agencije izrađuju strategije, istražuju, ali i planiraju i plasiraju oglase na različitim medijima. Tu su i agencije koje se fokusiraju na dizajn ili BTL aktivnosti, gde se uspostavlja direktni kontakt sa potrošačima. PR agencije se bave odnosima sa javnošću i kreiranjem medijske slike o kompaniji ili poslovanju, dok digitalne agencije pružaju usluge digitalnog marketinga. Ovo su samo neki od primera agencija u advertajzing industriji, a postoji još mnogo drugih vrsta agencija koje pružaju specijalizovane usluge u skladu sa potrebama klijenata.

Zbog čega se izveštavanje klijenata smatra važnim?

Sačinjavanje izveštaja je ključna aktivnost koju svaka agencija mora da omogući svojim klijentima. To je način da se pokažu uspeh, veštine i rezultati vrednog i profesionalnog rada agencije. Od posebnog značaja je imati na umu da ne postoji univerzalni izveštaj koji se može koristiti za potrebe predstavljanja svakog projekta. Izveštaji se prilagođavaju svakoj kampanji i često se razlikuju od kampanje do kampanje. U digitalnom marketingu je posebno važno da izveštaj bude kreiran tako da odgovara zahtevima klijenta i da u skladu sa tim bude razumljiv. Pred svako izveštavanje trebalo bi proceniti nivo znanja klijenta kako bi se izveštaj formulisao na način tako da klijent može jednostavno pratiti napredak poslovanja u saradnji sa agencijom. 

Polaznici kursa Introduction to Account Planning and Structure of an Advertising Agency prate predavanje u učionici

Plan predavanja:

 • Diferenciranje termina marketing i advertajzing
  • Marketing u kontekstu marketing miksa
  • Advertajzing kao deo marketinških metoda
  • Definisanje advertajzinga kao koncepta
 • Tipovi agencija
  • Organizaciona struktura agencija
 • Veštine account menadžera
  • Account upravljanje
  • Segmenti rada account menadžera
  • Strateško vođenje projekata
  • Brif
  • Biznis-menadžment
 • Profil klijenta
  • Tipovi klijenata
  • Opservacija klijenata
  • Izveštavanje
  • Unapređenje znanja i veština
  • Komunikacija
 • Sistem rada

Polaznici kursa Introduction to Account Planning and Structure of an Advertising Agency u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se