Modul Marketing

Marketing je specifična oblast u poslovnim okvirima čiji je zadatak da izazove potrebu kod potrošača za određenim proizvodom ili uslugom. Ova disciplina se može posmatrati i kao proces kreiranja proizvoda ili usluge koja odgovara na potrebe potrošača na tržištu. Cilj marketinga je da se prouče i razumeju potrošači, identifikuju njihove potrebe, preferencije i zahtevi, te da se na osnovu toga razviju proizvodi ili usluge koje će zadovoljiti te potrebe. Osim toga, marketing se bavi i promocijom, distribucijom i prodajom proizvoda ili usluga na tržištu, prilikom čega se služi različitim strategijama i alatima kako bi privukao i zadržao ciljnu grupu potrošača.

Sa razvojem tehnike i nauke paralelno se razvijao i koncept marketinga. Uspeh prodaje više nije bio samo rezultat prodajnih veština već su za njegov uspeh postali zaslužni i istraživački procesi pomoću kojih je došlo do razvoja marketinških strategija. Preko istraživanja došlo se do novih saznanja i važnih informacija o tržištima, konkurenciji, tražnji i ponudi, skladištenju, kao i o različitim tipovima kupaca, dobavljača i medija. Zahvaljujući marketingu, postali smo svedoci efikasnijeg rešavanja problema potrošača i zadovoljavanja njihovih potreba u skladu sa zakonitostima tržišta. Marketing bi trebalo razumeti kao razvojni proces stalne komunikacije sa tržištem i kupcima, koji prevazilazi jednokratni zatvoren čin plasmana proizvoda ili usluge. U suštini, marketing podrazumeva upravljanje marketinškim miksom i ispunjavanje tražnje potrošača na tržištu. 

Marketing se može tumačiti i kao čin kreiranja proizvoda i usluga na tržištu, a ponekad ima i ulogu graditelja tržišta. Tako marketing postaje i kreator ili inicijator za potrebe konzumenta, tj. društva u određenom tržišnom kontekstu. 

Opis i cilj modula Marketing

Modul Marketing je fokusiran na fundamentalne postavke marketinga koje su važne za organizaciju rada i rukovođenje savremenim poslovanjem. Zato je modul sačinjen od sedam celina, koje vam pružaju uvid u ključne oblasti marketinga kao procesa. Prvi deo modula posvećen je terminologiji i glavnim odrednicama marketinga. Nakon obrazloženog pojma marketinga, biće reči o evoluciji marketinške filozofije i razvoju različitih marketinških koncepata tokom vremena. Istraživanje, kao važna komponenta marketinškog plana, biće posebno obrađeno tokom ovog modula. Obratićemo posebnu pažnju na istraživanje tržišta i navike kupaca. Ovaj modul pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata marketinga i omogućava sticanje temeljnog znanja za uspešno vođenje marketinških aktivnosti.

U drugom delu modula Marketing obrađuju se teme upravljanja odnosima sa kupcima, dok se u trećem delu razmatra proces marketinškog planiranja. Ovaj deo pruža uvid u metodologiju planiranja, koja podrazumeva definisanje procesa i upravljanje marketingom i različitim komponentama marketinškog planiranja. Cilj modula je ne samo upoznavanje sa važnim marketinškim postavkama već i osposobljavanje polaznika da samostalno i uspešno analiziraju marketinški plan i postave matrice marketinškog plana. Zahvaljujući ovom delu modula, polaznici će se susresti sa marketinškim organizacijama, marketinškim okruženjem, sistemima i funkcijama. Modul pruža sveobuhvatno razumevanje procesa upravljanja odnosima sa kupcima i izrade efektivnog marketinškog plana, omogućavajući polaznicima da razviju veštine za uspešno vođenje marketinških aktivnosti.

Prvi korak ozbiljnog plasmana proizvoda ili usluge jeste detaljno istraživanje tržišta na kom se želi plasirati proizvod ili usluga. Upravo će zato posebna pažnja biti posvećena osnovnim koracima marketinškog planiranja, odnosno preciznoj segmentaciji tržišta. Ovi koraci su presudni za uspešan plasman proizvoda ili usluga tokom marketinške kampanje. Kroz pravilno istraživanje tržišta moći ćete da identifikujete potrebe, preferencije i karakteristike ciljne grupe potrošača, što će vam omogućiti da prilagodite marketinške aktivnosti specifičnim potrošačkim zahtevima. Sveobuhvatno razumevanje tržišta i precizna segmentacija su ključni preduslovi za uspešno pozicioniranje proizvoda ili usluga na tržištu, ali i za efektivan marketinški nastup.

Marketinški plan koji daje željene rezultate počinje temeljnom SWOT analizom, koja je obrađena u petom delu modula, zajedno sa marketinškim planiranjem i segmentacijom tržišta. Cilj šestog dela modula je da predstavi različita ponašanja potrošača i njihov značaj u oblikovanju marketinških procesa. Na kraju, poslednji segment modula posvećen je različitim marketinškim istraživanjima, što je jednako važan element za ozbiljan pristup procesu planiranja i za nastupe proizvoda ili usluga na tržištu.

Modul Marketing odgovoriće na pitanja:

Šta je marketinška orijentacija na proizvod?

Marketinška orijentacija na proizvod označava da je fokus preduzeća usmeren na sam proizvod ili uslugu koju nudi. Ova orijentacija se temelji na ideji da će visokokvalitetan i dobro dizajniran proizvod automatski privući potrošače i dovesti do uspeha na tržištu. Preduzeće koje se orijentiše na proizvod stavlja naglasak na aspekte kao što su istraživanje i razvoj, tehnološki napredak, inovacija i kvalitet proizvoda. Glavni cilj je stvaranje proizvoda koji ispunjava potrebe i zahteve potrošača, često uz minimalno angažovanje u marketinškim aktivnostima, kao što su istraživanje tržišta ili kreiranje agresivnih marketinških kampanja. Međutim, u današnjem konkurentnom okruženju često je neophodno kombinovati proizvodnu orijentaciju sa drugim aspektima marketinga kako bi se ostvarila uspešna tržišna pozicija.

Šta su strategijski plan, misija i strategijski ciljevi?

Strategijski plan, misija i strategijski ciljevi su ključni elementi strategijskog upravljanja preduzećem. Strategijski plan predstavlja dokument koji definiše dugoročne ciljeve preduzeća i način na koji će se ostvariti ti ciljevi. On obuhvata analizu okruženja, identifikaciju konkurentske pozicije, postavljanje prioriteta i određivanje strategija za postizanje ciljeva.

Misija preduzeća predstavlja osnovni razlog postojanja preduzeća i izražava njegovu svrhu i vrednosti. Ona definiše preduzeće, njegovu delatnost i to kako doprinosi društvu. Misija je ključna za usmeravanje svih aktivnosti preduzeća i oblikovanje identiteta.

Strategijski ciljevi su specifični, merljivi i ostvarljivi ciljevi koje preduzeće želi da postigne u skladu sa svojom misijom. Oni su usmereni ka dugoročnom uspehu preduzeća i obuhvataju aspekte kao što su finansijski rezultati, tržišni udeo, inovacije, zadovoljstvo korisnika i društvena odgovornost.

Svi ovi elementi su međusobno povezani i čine temelj strategijskog planiranja i upravljanja preduzećem, obezbeđujući usmerenje, fokus i uspeh u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Šta podrazumeva marketing informacionih sistema?

Marketing informacionih sistema je skup tehnologija, procesa i resursa koji se koriste za prikupljanje, analizu, interpretaciju i distribuciju informacija koje su od značaja za marketinške aktivnosti. Ovaj sistem omogućava preduzeću da efikasno prikuplja podatke o potrošačima, konkurenciji, tržištu i drugim relevantnim faktorima, kako bi donosilo informisane odluke u vezi sa marketinškom strategijom i taktikama.

Marketing informacionih sistema se sastoji od hardverskih i softverskih alata, baza podataka, istraživačkih metoda, analitičkih tehnika i drugih resursa koji podržavaju procese prikupljanja, skladištenja, obrade i distribucije marketinških informacija. Ove informacije se koriste za praćenje trendova, identifikaciju potreba i želja potrošača, segmentaciju tržišta, evaluaciju marketinških kampanja i donošenje strateških odluka.

Marketing informacionih sistema igra ključnu ulogu u poboljšanju marketinške efikasnosti, identifikaciji konkurentske prednosti i pružanju relevantnih informacija za donošenje informisanih odluka. On omogućava preduzeću da bude konkurentnije na tržištu i ostvari uspeh u svojim marketinškim aktivnostima.

Devojka sa digitalnim ikonicama za marketing

Plan predavanja modula Marketing

  • Marketing Basics (koncepcija i definisanje marketinga, evolucija filozofije marketinga, razvoj marketinga, Maslovljeva hijerarhija potreba, koncept AIDA, proces kupovine, tipovi kupovine, istraživanje načina ponašanja potrošača i drugo)
  • Customer Relationship Management
  • Marketing Planning (proces planiranja marketinga, vrste planiranja marketinga, metodologija planiranja, definisanje procesa planiranja, upravljanje marketingom, komponente i kriterijumi marketinškog planiranja, formulisanje marketinškog plana u okviru marketinškog procesa; analiza marketinškog planiranja, sadržaj i evaluacija marketinškog plana, implementacija marketinškog plana u različitim okruženjima, sveukupne kontrole preduzeća, marketing organizacija, marketinški sistemi, marketing funkcija) 
  • Market Planning and Segmentation
  • SWOT Analysis 
  • Ponašanje potrošača
  • Marketinško istraživanje i MIS

Polaznici modula Marketing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se