Kurs Marketing istraživanje i MIS

Istraživanje tržišta, poznato i kao marketing istraživanje, obuhvata niz aktivnosti za prikupljanje informacija o ciljnoj grupi i bolje razumevanje tržišta na kojem kompanija posluje. Sve te informacije se koriste za razvoj proizvoda ili usluga, unapređenje postojećih proizvoda, optimizaciju korisničkog iskustva, sticanje novih, potencijalnih kupaca i uvećanje prodaje. Istraživanje tržišta pomaže kompanijama da donesu adekvatne odluke, identifikuju potrebe tržišta, konkurenciju i trendove. Ovi podaci su ključni za uspešno poslovanje i omogućavaju kompanijama da prilagode svoju strategiju kako bi zadovoljile potrebe svojih klijenata i ostvarile konkurentske prednosti.

Istraživanje tržišta je ključna aktivnost za svaku kompaniju jer omogućava prepoznavanje i dublje razumevanje ciljne grupe. Opšte karakteristike ciljne grupe mogu biti poznate, ali suštinski podaci, kao i o kome je reč, šta ih motiviše, kako reaguju i slično, zahtevaju temeljno istraživanje i prikupljanje podataka. Bez ovog procesa kompanije bi radile u mraku, sa nedovoljnim informacijama za pravilno usmeravanje poslovanja. 

Istraživanje tržišta igra ključnu ulogu u poslovnim strategijama. Kompanija može direktno preduzeti istraživanje ili angažovati specijalizovane agencije za ovu svrhu. Raznovrsni pristupi istraživanju su na raspolaganju, u zavisnosti od ciljevima. Ankete se koriste za prikupljanje kvantitativnih podataka, dok fokus-grupe omogućavaju interakciju sa određenom ciljnom grupom. Različite vrste intervjua pružaju dublji uvid, dok se testovi koriste za merenje reakcija na proizvode ili usluge. Kroz ove procese kompanije stiču ključne informacije o tržištu, koje im pomažu da pravilno oblikuju svoje strategije i usklade proizvode ili usluge s potrebama kupaca.

Bez obzira na vrstu istraživanja koja se sprovodi, osnovni cilj svakog kompanijskog istraživanja tržišta – bilo da se ono radi samostalno ili putem specijalizovanih agencija – jeste dublje razumevanje i analiziranje tržišta povezanog sa njihovim proizvodom ili uslugom. Sakupljanje relevantnih podataka pruža mogućnost da se prepoznaju i bolje razumeju potencijalni kupci, što zatim vodi do adaptacije marketinških i prodajnih strategija. Osim toga, istraživanje identifikuje ključne karakteristike proizvoda ili usluga koje treba istaknuti i pomaže u definisanju efikasne komunikacije kako bi se privukli kupci i ostvario uspeh na tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerWeb Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Prvi modul u okviru kursa Marketing istraživanje i MIS posvećen je marketing istraživanju. Na početku kursa biće objašnjeno šta je marketinško istraživanje i šta predstavlja marketing analiza. Osim toga, upoznaćete se i sa važnošću marketing istraživanja, njegovom organizacijom i konkretnim postupkom istraživanja u marketingu. Ceo proces jednog istraživanja biće obrađen kroz uvodni deo kursa. Tako ćete biti u prilici da saznate na koji način se pristupa uzorcima i kako se sve mogu prikupiti podaci. 

Naredni, drugi modul posvećen je sistemu marketing istraživanja. U okviru ovog modula na jedan pragmatičan način biće objašnjeno kako se izvodi segmentacija tržišta i kako se definiše ciljno tržište, kao i na koji način se dolazi do podataka o potrošačima. Tako će biti predstavljeni različiti načini istraživanja. Biće ispitana i tražnja proizvoda ili usluge, načini istraživanja konkurencije, kao i konkurentnosti poslovne organizacije. 

Poseban modul posvećen je međunarodnom marketing istraživanju. Sa tim u vezi, u okviru kursa interpretiran je proces obavljanja međunarodnog istraživanja, ali i faze i izvori podataka prikupljeni u okviru međunarodnog marketing istraživanja. U okviru ovog modula interpretiraće se odnos između međunarodnih marketing istraživanja i međunarodnog marketinga informacionih sistema (MMIS), a predmet tumačenja biće i istraživanje međunarodnog okruženja. 

Različitim marketinškim informacionim sistema posvećen je četvrti modul. Ovde će biti reči o važnim karakteristikama i elementima marketinških informacionih sistema. Kroz ovaj modul saznaćete kako se umešta i na koji način se izvodi analiza korišćenja sistema, kao i sa kojim se sve informacijskim podsistemima možemo susresti.

Peti ili poslednji modul predstavlja modul u kom se objašnjava funkcija informacionih tehnologija u marketing istraživanju. Tako ćete imati priliku da saznate i koji sve sistemi za automatizaciju prodaje se mogu naći, kao i na šta se odnosi termin data mining. 

Jedan od glavnih ciljeva ovog kursa je da istakne značaj marketinških istraživanja i da odgovori na pitanje kolika je uloga marketinških istraživanja u poslovanju jedne kompanije, bilo na inostranom ili domaćem tržištu. Nakon ovog kursa ideja je da polaznici mogu da pristupe procesu marketinških istraživanja i da se obuče da rade u marketing informacionim sistemima. Zahvaljujući ovom kursu, znaćete šta su ključne karakteristike i koji su važni elementi marketing istraživanja, kao i kako se primenjuju dobijeni podaci u poslovnom kontekstu. 

Kurs Marketing istraživanje i MIS odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavljaju marketing istraživanje i njegov proces?

Marketing istraživanje je proces sakupljanja, analize i interpretacije informacija o tržištu, proizvodima ili uslugama, potrošačima i konkurenciji kako bi se donosile adekvatne odluke u vezi sa marketing strategijom i aktivnostima. Ovo istraživanje je ključno za razumevanje potreba i preferencija ciljne publike, ali i za identifikaciju tržišnih trendova i identifikaciju konkurentske prednosti.

Proces marketing istraživanja obično uključuje sledeće korake:

 • definisanje problema i ciljeva – prvi korak je jasno definisanje problema koji se želi rešiti i postavljanje ciljeva istraživanja;
 • planiranje istraživanja – ovde se određuje metodologija istraživanja, kao i vrsta podataka koji će biti prikupljani;
 • prikupljanje podataka – realizuje se sakupljanje podataka, bilo putem anketa, intervjua, analize sekundarnih izvora ili drugih metoda;
 • analiza podataka – prikupljeni podaci se analiziraju kako bi se izvukli relevantni zaključci i obradili statistički;
 • interpretacija rezultata – na osnovu analize podataka interpretiraju se rezultati istraživanja;
 • donošenje odluka – na osnovu zaključaka istraživanja donose se odluke o prilagođavanju marketing strategije ili drugim marketinškim aktivnostima;
 • izveštavanje – rezultati istraživanja se prezentuju relevantnim zainteresovanim stranama.

Marketing istraživanje je ključna komponenta u razvoju i primeni efikasnih marketinških strategija i omogućava organizacijama da bolje razumeju svoje tržište i ciljnu publiku.

Kako se može segmentirati i definisati ciljna grupa?

Segmentacija ciljnih grupa je suštinski korak u marketinškoj strategiji koji pomaže usmeravanju napora na specifične grupe potrošača. Ova segmentacija se može izvršiti na nekoliko načina:

 • Sociografska segmentacija: Zasnovana je na društvenim karakteristikama i ponašanju potrošača, te može obuhvatiti stvaranje ciljne grupe na osnovu njihovih vrednosti, interesovanja ili stilova života – na primer, klijenti koji dele iste vrednosti u vezi sa očuvanjem prirode.
 • Demografska segmentacija: Bazira se na objektivnim karakteristikama poput starosti, pola, obrazovanja, prihoda, zanimanja i porodičnog statusa. To može značiti usmeravanje kampanje prema mladim roditeljima, penzionerima, studentima i drugim grupama.
 • Geografska segmentacija: Ova podela se bazira na lokaciji potrošača, kao što su grad, regija, država ili zemlja – na primer, reklamiranje proizvoda za tropske destinacije u regijama s toplom klimom.
 • Ekonomska segmentacija: Fokusira se na prihode i ekonomske faktore. To može značiti da se proizvodi prilagode različitim ekonomskim slojevima, kao što su proizvodi luksuzne klase ili budžetski proizvodi.
 • Psihološka segmentacija: Bazira se na stavovima, interesovanjima i psihološkim karakteristikama potrošača, a to može uključivati segmentaciju prema verovanjima, motivacijama, potrebama i stavovima.

Kombinovanjem ovih faktora omogućava se dublje razumevanje ciljnih grupa i stvaranje kampanja koje su ciljane i relevantne za specifične potrošačke segmente.

Kako liderske međunarodne kompanije organizuju svoja marketinška istraživanja i koje su faze procesa međunarodnih marketing istraživanja?

Kako bi jedna kompanija uspešno proširila svoje poslovanje izvan matične države, neophodno je da sprovede temeljna istraživanja na ciljnim tržištima, da se prilagodi lokalnim potrebama i da primeni internacionalnu marketinšku strategiju. Vodeće internacionalne kompanije organizuju svoja marketinška istraživanja u pet glavnih grupa:

 • Istraživanja ekonomske propagande: Analiziraju ekonomske faktore i propagandne metode kako bi razumeli tržišnu dinamiku.
 • Istraživanja ekonomske efikasnosti i kompanijska istraživanja: Fokusiraju se na isplativost poslovanja i kompanijske performanse.
 • Istraživanja kompanijske odgovornosti: Ispituju socijalnu i ekološku odgovornost kompanije.
 • Istraživanja proizvoda: Analiziraju karakteristike proizvoda i njihovu usklađenost s tržištem.
 • Istraživanja prodaje i tržišta: Proučavaju tržišne trendove i prodajne strategije.

Proces međunarodnih marketinških istraživanja obuhvata pet ključnih faza: definisanje problema i ciljeva istraživanja, razradu plana istraživanja, prikupljanje podataka, analizu i sintezu informacija, predikciju i plasiranje rezultata. Ove faze pomažu kompanijama da uspešno prilagode svoje marketinške strategije globalnim tržištima.

Kurs Marketing istraživanje i MIS: Papiri sa dijagramima na stolu i ruke

Šta označava MIS i koje su najvažnije faze procesa razvoja?

Marketinški informacioni sistem (MIS) je ključan za prikupljanje, obradu i analizu informacija kako bi se podržalo donošenje marketinških odluka unutar organizacije. Proces razvoja MIS-a obuhvata četiri ključne faze:

 1. Faza projektovanja: U ovoj fazi definišu se ciljevi i zahtevi MIS-a. Organizacija identifikuje koje informacije su potrebne za efikasno vođenje marketinških aktivnosti. Planira se arhitektura sistema, uključujući izbor softvera, hardvera i komunikacionih tehnologija.
 2. Faza primene: Nakon projektovanja, sistem se implementira i stavlja u operativnu upotrebu. Podaci se prikupljaju, obrađuju i skladište prema unapred definisanim specifikacijama. Ova faza uključuje i obuku zaposlenih za korišćenje MIS-a.
 3. Faza evaluacije: Tokom ove faze, analiziraju se performanse MIS-a. Prate se efikasnost i tačnost prikupljenih informacija, te kako sistem podržava marketinške odluke. Identifikuju se nedostaci i problemi koji zahtevaju korekcije.
 4. Faza modifikacije: Na osnovu rezultata evaluacije, vrše se modifikacije i unapređenja MIS-a. To može uključivati promene u procesima prikupljanja podataka, izveštavanju ili čak zamenu komponenti sistema. Cilj je optimizovati funkcionalnost MIS-a kako bi se bolje odgovaralo na potrebe marketinškog tima.

Ove četiri faze čine kontinuirani ciklus razvoja i unapređenja marketinškog informacionog sistema kako bi se osiguralo da organizacija raspolaže tačnim, relevantnim i pravovremenim informacijama za efikasno vođenje marketinških aktivnosti.

Koja je funkcija savremenih tehnologija u marketingu?

Savremeni marketing je postao nezamisliv bez tehnologije. Tehnološki alati, kao što su digitalni kanali, analitika podataka i veštačka inteligencija, igraju ključnu ulogu u komunikaciji s kupcima, personalizaciji sadržaja, analizi ponašanja potrošača i automatskom upravljanju kampanjama. Internet omogućava globalni doseg, dok big data analitika omogućava duboko razumevanje tržišta. Veštačka inteligencija poboljšava personalizaciju i automatizaciju marketinških procesa. Mobilni uređaji omogućavaju neprekidan kontakt s korisnicima, a AR i VR stvaraju interaktivna iskustva. Tehnologija, kao što je blokčejn, pruža sigurnost i transparentnost u poslovanju. Ukratko, savremene tehnologije su temelj efikasnog marketinškog pristupa i omogućavaju kompanijama da se prilagode promenama i ostvare bolje rezultate u digitalnom dobu.

Plan i program kursa Marketing istraživanje i MIS

Modul 1 – Marketing istraživanja

 1. Pojam i značaj marketing istraživanja
 2. Područja, organizacija i postupak marketing istraživanja
 3. Proces marketing istraživanja
 4. Uzorkovanje i prikupljanje podataka

Modul 2 – Sistem marketing istraživanja

 1. Istraživanje tržišta
 2. Segmentacija i izbor ciljnog tržišta
 3. Istraživanje potrošača i njihovog zadovoljstva
 4. Istraživanje i merenje tražnje
 5. Istraživanje konkurencije
 6. Istraživanje konkurentnosti organizacije

Modul 3 – Međunarodna marketing istraživanja

 1. Proces međunarodnih marketing istraživanja
 2. Faze procesa međunarodnih marketing istraživanja
 3. Izvori podataka u međunarodnom marketing istraživanju
 4. Informacione osnove međunarodnih marketing istraživanja
 5. Odnos međunarodnih marketing istraživanja i MMIS-a
 6. Istraživanje međunarodnog marketing okruženja

Modul 4 – Marketing informacioni sistemi

 1. Karakteristike MIS-a
 2. Implementacija MIS-a
 3. Analiza i komponente MIS-a
 4. Informacijski podsistemi MIS-a

Modul 5 – Marketing istraživanja i IT

 1. Uloga informacionih tehnologija u marketing istraživanju
 2. Sistemi za automatizaciju prodaje
 3. Sistemi za podršku odlučivanju u marketingu
 4. Data Mining

Polaznici kursa Kurs Marketing istraživanje i MIS u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se