Kurs Test Automation and Quality Assurance

S obzirom na to da je testiranje danas veoma važna komponenta razvoja programa, poznavanje test tehnologija je gotovo neizostavno u opisu posla jednog developera (Test-driven Development). Štaviše, na tržištu postoje profili koji isključivo obuhvataju ovu oblast (Quality Assurance). Upravo zbog toga ovaj kurs se bavi različitim načinima obezbeđivanja kvaliteta i njegove provere.

Tokom kursa se objašnjavaju koncepti testiranja pojedinačnih delova koda, aplikacija i kompletnih sistema. Predstavljaju se i detaljno objašnjavaju svi standardni tipovi testiranja trenutno zahtevani od strane tržišta. 

Kurs obuhvata nekoliko oblasti. U prvoj oblasti obrađuju se standardi za pravilno kodiranje, različita pravila kolaboracije i najbolja praksa kodiranja. U nastavku predstavljaju se različite varijante funkcionalnog testiranja, objašnjava koncept testiranja konceptom bele kutije, jediničnog testiranja, integracionog testiranja i drugih poznatih oblika funkcionalnog testiranja. 

U poslednjem delu obrađuje se automatizacija testiranja, kao i razne varijante nefunkcionalnog testiranja i pristupa testiranju konceptom crne kutije. Govori se o testovima performansi, korisničkim testovima i nezaobilaznim testovima stresa i opterećenja. Kroz kurs izoštravaju se znanja stečena u prethodnim kursevima i detaljno analiziraju tehnološke osobenosti različitih delova sistema. 

Predstavljaju se različiti alati i biblioteke za testiranje: Selenium – za automatsko testiranje web interfejsa i Apache JMeter – za različite testove performansi web aplikacija, unittest za jedinično testiranje koda i drugi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Python Development Program.

Opis i ciljevi kursa Test Automation and Quality Assurance

Cilj kursa je obučavanje polaznika za pravilan pristup prilikom obezbeđivanja kvaliteta programa. Nakon kompletiranja ovog kursa i savladavanja njegovog gradiva, polaznik će moći da piše kod na pravilan način, vodeći računa o tome da ga svi članovi tima, kao i on sam, uvek mogu sa razumevanjem analizirati i modifikovati, kao i nastaviti rad na njemu. 

Polaznik se takođe upoznaje sa konceptima Test-driven developmenta, saznaje šta su to testovi jedinica, integracije i prihvatljivosti i kako da ih implementira, na koji način može verzionisati svoje programe i kakvi sve oblici objavljivanja programa postoje u ciklusu objavljivanja, šta je alfa verzija programa, šta beta, a šta release.

Po kompletiranom kursu, polaznik će biti upoznat sa konceptom automatskog testiranja i konceptima testiranja belom i crnom kutijom. Znaće da programira sopstvene testove u okviru Selenium okvira za automatsko testiranje, kao i da konfiguriše i koristi jedan od najpoznatijih programa otvorenog koda za testiranje – Apache JMeter.

Biće upoznat sa problematikom performansi web aplikacija i tehnikama testiranja opterećenja i stresa i sposoban za samostalno pronalaženje uzroka nedovoljnih performansi aplikacije.

Kurs Test Automation and Quality Assurance

Plan i program predavanja:

1. Kvalitet i testiranje programa

 • Standardi u proizvodnji programa
 • Kvalitet programa
 • Testiranje programa

2. Osiguravanje kvaliteta programa

 • Pravila kodiranja
 • Testiranje jedinica
 • Testiranje integracije
 • Neprekidna isporuka
 • Automatsko objavljivanje
 • Programiranje u paru

3. Kontrola kvaliteta programa

 • Testiranje belom i crnom kutijom
 • Testovi prihvatljivosti i razboritosti
 • Testovi stresa i opterećenja

4. Automatsko testiranje

 • Upotreba alata Apache JMeter
 • Upotreba Selenium biblioteka i alata

Polaznici kursa Test Automation and Quality Assurance