Kurs Teorija dizajna

Dizajn je kao pojam nastao tokom industrijske revolucije i smatra se delatnošću koja je kroz istoriju pretrpela značajne i duboke promene. Veoma često se preklapao sa arhitekturom i urbanizmom u želji da formira sopstveni teorijski jezik. U tom periodu dizajn je, takođe, često ukazivao i na određena problemska područja koja druge discipline nisu uspele ni da definišu ni da reše. 

Danas se teorija dizajna već uveliko konstituiše kao jasna teorijska disciplina sa svojom tematikom i metodama izučavanja. Dizajn predstavlja polje koje duboko prodire u sve strukture društva i prirode, što je doprinelo da se kao takav susreće sa raznim problemima, koje je moguće rešiti samo pomoću drugih disciplina. Međutim, važno je napomenuti i da mnoge druge discipline svoje probleme rešavaju isključivo pomoću dizajna.  

Iako je o dizajnu moguće izvesti na desetine definicija, bitno je istaći da ovaj pojam nema jednu jasnu definiciju koja ga opisuje. Jednostavno, dizajn je praksa proizvodnje koja ima svoje polje interesovanja, svoje probleme i metodologiju rešavanja tih problema. Kao osnvni cilj dizajna može se izdvojiti ostvarenje ideje o zdravijem, funkcionalnijem, srećnijem i lepšem životu. 

Drugim rečima, dizajn sebi pripisuje globalnu odgovornost za izgradnju održivog društva, onog koje je orijentisano ka čoveku. Profesija dizajnera obuhvata sve aktivnosti koje podrazumevaju suštinske i metodološke pristupe – od prvih istraživanja i analiza do kreiranja finalnog proizvoda. Upravo iz tog razloga, uspešan dizajner mora poznavati više naučnih disciplina i posedovati mnoge kvalitete koje ćete steći tokom školovanja na ITAcademy.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design ProgramVideo & Motion Graphic Design Web Design ProgramNew Media Design ProgramComputer Aided Design Program.

Opis i cilj kursa Teorija dizajna

Tokom kursa Teorija dizajna, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, usvojićete osnovna znajna o pojmu dizajna, njegovoj teoriji, kao i o samom procesu dizajniranja. Pored toga, kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da se upoznate i sa principima i elementima dizajna, kao i sa trendovima u domenu savremene teorije dizajna. 

Na predavanjima ćete, između ostalog, moći da saznate koje su to potrebne karakteristične estetske i funkcionalne vrednosti koje svaki dizajn danas mora da poseduje. Upoznaćete se sa osnovnim likovnim elementima i principima forme, kao i sa bojama i vizuelnom percepcijom. Kurs je osmišljen tako da je najveća pažnja usmerena ka grafičkom dizajnu, odnosno njegovoj podeli i elementima, a predavanja će dodatno biti fokusirana i na tipografiju.

S obzirom na to kako je kurs osmišljen, za pohađanje predavanja i efektivno učestvovanje u njima nisu vam potrebna predznanja iz ove oblasti. Celokupno gradivo podeljeno je na šest tematskih celina, tačnije modula, koji će vas voditi od osnovnih znanja do onih najkompleksnijih. 

Akcenat prvog modula biće na istoriji teorije dizajna i u tom delu kursa saznaćete šta odlikuje evropsku tradiciju, a šta američku, kada je reč o dizajnu. Sledeća tematska celina baviće se dizajnom i procesom dizajniranja, dok će naredni deo obrađivati principe dizajna. Nakon toga, na red dolazi modul posvećen elementima dizajna, a zatim i predavanja koja se tiču boja. U poslednjem modulu, predavači koji imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti predstaviće vam oblast savremene teorije i prakse grafičkog dizajna. 

Po završetku kursa bićete spremni da samostalno na bazi osnovnih znanja o elementima i principima forme procenite šta je kvalitetan i dobar dizajn, a šta loš. Uz to, svaki polaznik će znati da napravi razliku između estetskih, funkcionalnih i ekonomskih vrednosti koje dizajn sa sobom nosi. Nakon uspešno završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni da na pravi način izraze talenat i artikulišu svoja idejna rešenja.

Zašto je važno da pohađate ovaj kurs?

Ovaj video pružiće vam odogovore na pitanja šta sve možete očekivati od ovog kursa i na koji način će vam stečena znanja omogućiti da postante uspešniji u oblasti dizajna. Pogledajte video i proverite kako vam upoznavanje sa istorijom dizajna može približiti ovu umetničku oblast i pomoći vam da shvatite koliko je zapravo dizajn razvijen i važan.

Kurs Teorija dizajna će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Teorija dizajna?

Teoriju dizajna ne možemo shvatiti kao tradicionalnu teoriju, jer teorija raspolaže pojmovnim aparatom kojim se tumače zakonitosti u prirodi ili društvu. Teorija dizajna se može shvatiti kao sublimacija dvestogodišnje prakse i teorijskih tekstova koji su se pojavljivali u tom periodu. Dakle, postoji određeni kontinuitet konkretnog kritičnog mišljenja i izučavanja dizajnera tokom razvoja same discipline. Ona se javlja u akumulaciji istorijskog praktičnog iskustva dizajniranja.

2. Zašto treba da znam teoriju dizajna?

Na ovom kursu analiziraju se pojmovi dizajn i dizajner kako bi se bolje razumela uloga dizajna i dizajnera. Dizajn nema jednu jasnu definiciju. Dizajn je praksa proizvodnje materijalne kulture, kao svet industrijski proizvedenih funkcionalnih predmeta i slika, ili kao naučna disciplina koja ima svoje polje interesovanja, svoje probleme i metodologiju rešavanja tih problema. Smatra se da dizajn doprinosi razvoju društva, životne okoline, kulture i ekonomije. Posledica tog doprinosa je kvalitetniji život sadašnjih generacija i onih koje dolaze. Drugim rečima, dizajn se brine za bolji i srećniji život pojedinaca u društvu i stanovništva uopšte. 

3. Kako definišemo dizajn?

Svaka definicija dizajna rizikuje da bude nepotpuna i neprecizna, jer dizajn predstavlja jedno izuzetno veliko i kompleksno polje ljudskog delovanja. Dizajn ne treba smatrati za oblast koja je oduvek postojala: dizajn je nastao sa industrijskom revolucijom. To nije samo područje upotrebnih predmeta, odnosno zanatstva, već se radi o polju u kome se stvaraju upotrebni predmeti i slike. Činjenica da ne postoji konačna, opšteprihvaćena definicija dizajna, govori da se radi o kompleksnoj oblasti čiji dometi još uvek nisu do kraja ispitani.

Kurs Teorija dizajna

4. Šta još podrazumeva teorija dizajna?

Teorija dizajna podrazumeva i obuhvata i oblast teorije forme, u okviru koje se nalaze dizajn proces, principi dizajniranja i elementi dizajna. Ovaj kurs u suštini predstavlja skup saveta kako da se osmisli lep i funkcionalan proizvod i slika. Često ćete čuti da u dizajnu ne postoje pravila. Ovo je donekle tačno, jer u rešavanju vizuelnih problema i zadataka ne postoji striktna lista koraka koju treba izvesti kako bi se došlo do rešenja. Kroz viševekovno iskustvo pokazalo se da je ovakve liste skoro pa nemoguće napraviti. Ukoliko i postoji neka lista, to bi pre mogla biti lista preporuka kako se neki problem može rešiti, ali ne i nužno pravilo.

5. Zašto dizajn proces kao takav postoji?

Ističe se nekoliko ključnih razloga. Prvo, morate imati određeni metod rada kako biste klijentima jasno mogli da objasnite na koji način određene stvari radite. Dalje, izuzetno je bitno postojanje procesa jer on obezbeđuje i garantuje kvalitet finalnog dizajnerskog proizvoda. Postojanje procesa dizajniranja u startu sprečava pojavu nepotrebnih grešaka koje bi se pojavile ukoliko sam proces ne postoji. I poslednje, ali ne i najmanje bitno, jeste da svaki ozbiljan i dobar dizajner prati sebi svojstvene korake u rešavanju dizajnerskih problema.

6. Šta su principi i elementi dizajna?

Principi i elementi dizajna predstavljaju neophodne činioce koji su zastupljeni u nekom obliku koji se dizajnira. Drugim rečima, reč je o činiocima koji su zastupljeni u spoljašnjoj i unutrašnjoj strukturi nekog dizajnerskog proizvoda. Zastupljenost određenih principa i elemenata forme u jednom proizvodu, o kojima će se govoriti na ovom kursu, od ključnog je značaja za uspostavljanje skladnog i po izgledu homogenog dizajna. Principi i elementi forme povećavaju estetske vrednosti proizvoda, što znači da se vizuelno zapažaju i doživljavaju. Izdvaja se pet principa (jedinstvo, tačka fokusa, proporcije, balans i ritam) i sedam elemenata. U ovoj lekciji biće govora o jedinstvu kao jednom od principa forme.

7. Koji su elementi dizajna?

Forma jednog dvodimenzionalno ili trodimenzionalno dizajniranog proizvoda, kao utvrđena i vidljiva prostorna celina koju zapažamo vizuelno i na taj način ocenjujemo njen kvalitet, sastavljena je iz više osnovnih elemenata. Ovi elementi i njihovi međusobni odnosi određuju karakter same forme. Osnovni elementi forme su: linija, oblik, tekstura, iluzija prostora, iluzija kretanja, valer i boja. Skup ovih elemenata čini jednu celinu koja uz primenu estetskih principa, o kojima je bilo reči u ranijim lekcijama, čini jedinstvo jednog dizajnerskog proizvoda.

Plan i program predavanja:

1. Istorija teorije dizajna 

 • Istorija problema: teorija i oblikovanje 
 • Evropska tradicija teorije dizajna 
 • Američka tradicija teorije dizajna 

2. Dizajn i proces dizajniranja 

 • Šta je dizajn? Ko je dizajner? 
 • DNK dizajn procesa 
 • Dizajn koncept 
 • Kreativno mišljenje: taktike 
 • Dizajn i etika 

3. Principi dizajna 

 • Geštalt teorija i principi opažanja 
 • Jedinstvo 
 • Isticanje i tačka fokusa 
 • Proporcije i srazmera 
 • Balans 
 • Ritam 

4. Elementi dizajna 

 • Linija 
 • Lik 
 • Patern i tekstura 
 • Iluzija prostora 
 • Iluzija kretanja 
 • Valer 

5. Boja 

 • Svetlost i boja 
 • Klasifikacija boja 
 • Harmonija boja
 • Kontrasti boja 
 • Simbolika i psihologija boja 

6. Savremena teorija i praksa grafičkog dizajna 

 • Grafički dizajn 
 • Osnove tipografije 
 • Klasifikacija tipografskih pisama
 • Korporativni dizajn

Polaznici kursa Teorija dizajna

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se