Kurs Information and Internet Technology

Kurs Information and Internet Technology približiće vam oblasti informacionih i internet tehnologija i pružiti vam brojna korisna znanja za vašu buduću IT karijeru. Informacione tehnologije su naučna disciplina koja se javlja krajem prošlog veka, sa prelaskom društva iz industrijskog u informatičko doba. Upotreba IT-ja se širi neverovatnom brzinom, za šta je najzaslužnije konstantno pojavljivanje novih tehnologija.

Oblast IT-ja danas ima ogroman uticaj na ljudsko društvo u svim aspektima, pa je zbog toga veoma teško dati egzaktnu definiciju informacionih tehnologija. Ipak, može se reći da termin informacione tehnologije obuhvata sve oblike tehnologija koje se koriste za kreiranje, čuvanje i razmenu informacija u različitim vidovima (poslovni podaci, govor, zvuk, slike, multimedija i drugo).

Oblast informacionih tehnologija baviće se upotrebom elektronskih računara i softvera za bezbednu konverziju, skladištenje, zaštitu, obradu, prenos i pretraživanje informacija. U poslednje vreme se termin IT proširuje da bi se naglasila upotreba komunikacija, posebno elektronskih.

Danas sektor informacionih tehnologija važi za jednu od najperspektivnijih oblasti kada je u pitanju pronalazak posla i ostvarivanje odlične zarade. Na tržištu je sve veća potražnja za obrazovanim stručnjacima iz ove oblasti, zbog čega su i IT znanja postala najkorisnija u 21. veku. Po završetku ovog kursa imaćete upravo takva znanja koja se tiču hardvera, softvera i interneta, što je suštinski preduslov za dalje izučavanje računarskih tehnologija i programiranja uopšte.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing i IT Management Program.

Kurs Information and Internet Technology – opis i ciljevi

Tokom kursa Information and Internet Technology, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, usvojićete neophodna znanja za rad u oblasti računarstva i telekomunikacija. 

Ovaj kurs je osmišljen kako bi vam omogućio upoznavanje sa informacionim i internet tehnologijama i da bi vam približio način rada računara, mobilnih uređaja, kao i računarskih i komunikacionih sistema, ali i njihovu ulogu u današnjem životu. 

Za pohađanje ovog kursa potrebno je da posedujete osnovno znanje engleskog jezika, a dodatno olakšanje doneće vam i poznavanje rada na računaru. Gradivo kursa podeljeno je u logičke celine koje će vam na pristupačan način omogućiti da saznate sve što je važno u okviru ovih predavanja. 

Prva tematska celina, odnosno modul, baviće se hardverom, i kroz ove lekcije biće vam predstavljeni pojam informacionih tehnologija, radna memorija i grafička kartica, hard-disk i SSD, kao i mnoge druge hardverske komponente. Zatim sledi modul koji će biti fokusiran na softver i njegovo održavanje, tačnije operativne sisteme, programe za upravljanje fajlovima i zaštitu i slično. Nakon toga upoznaćete se sa računarskim mrežama i komunikacionim tehnologijama, kao i sa elektronskim bankarstvom i poslovanjem. Naredni deo kursa staviće akcenat na virtuelne zajednice, upotrebu računara u svakodnevnom životu, softverski podržano učenje i uticaj informacionih tehnologija na društvo i pojedinca. 

Peti modul pružiće vam praktična znanja koja se tiču zaštite podataka i backupa, odnosno zaštite od virusa i upada spolja. Tom prilikom biće obrađeni i pojmovi kao što su licenciranje i autorska prava. Tokom poslednje tematske celine učićete o tehnologijama bežičnih i mobilnih komunikacija i saznati šta su i kako funkcionišu Bluetooth, WiMax i WAP.     

Cilj kursa je da se kroz predavanja upoznate sa načinom rada i vrstama računara, računarskim žičnim i bežičnim mrežama, kao i merama zaštite i opreza pri radu sa računarima. Uz to, saznaćete i koje pravne odredbe se tiču računara i informacionih tehnologija.

Kurs Information and Internet Technology će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja skraćenica ICT?

ICT – Information Comunication Tehnology predstavlja informaciono-komunikacione tehnologije koje se odnose na skup tehnologija koje se koriste za prikupljanje, skladištenje, obradu i slanje različitih informacija i podataka u različitim formatima. Informaciono-komunikacione tehnologije su omogućile komuniciranje u realnom vremenu između dve ili više osoba koje se nalaze u isto vreme u različitim delovima sveta, koristeći mnogobrojne tehnologije, kao što su VoIP, društvene mreže (Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+ i sl.), tzv. cross-platforme (Viber, WhatsApp) i sl. Savremene informacione i komunikacione tehnologije su stvorile globalno selo gde korisnici između sebe u realnom vremenu bilo kada i bilo gde mogu slati, primati i obrađivati različite tipove podataka.

2. Šta predstavlja hardver računara?

Računar se sastoji od dva glavna elementa: hardvera i softvera. Hardver računara se odnosi na fizičke delove računara i povezane uređaje, dok se softver odnosi na skup instrukcija/naredbi za obavljanje određenih operacija. Neke od osnovnih komponenti hardvera su kućište računara (procesor, operativna i eksterna memorija), kao i ulazno-izlazne jedinice poput tastature, monitora, štampača i sl. Međutim, s obzirom na to da postoji veliki broj različitih komponenti, razlikujemo nekoliko grupa računara. Računare možemo podeliti u nekoliko osnovnih grupa:

 • Mainfraime (centralni, veliki računari)
 • Superračunar 
 • Serveri
 • Mrežni računari 
 • PC (Personal Computer)
 • Prenosni: laptop, notebook računari,
 • Ručni: PDA, Handheld, palmtop računari.

3. Koja je uloga operativnog sistema?

Softver je sistem koji se odnosi na operativne sisteme i programe generalno. Softvere možemo podeliti na:

 • operativne sisteme
 • aplikativne softvere.

Operativni sistem predstavlja interfejs između korisnika računara i hardvera računara. Operativni sistem je softver koji obavlja sve osnovne zadatke kao što je upravljanje fajlovima, memorijom, procesima, ulaznim/izlaznim jedinicama. Drugim rečima, operativni sistem je softver zadužen za kontrolisanje procesa i stanja, kao i upravljanje radom računara.

Operativni sistemi rade na različitim uređajima, kao što su računari, mobilni uređaji itd. Podelu operativnih sistema možemo izvršiti prema broju korisnika, broju programa i broju procesora koji postoje u sistemu. Svakako neki od najpoznatijih operativnih sistema su: 

 • Windows
 • Linux
 • MAK OS X 
 • Solaris
 • Vax/Vms.
Kurs Information and Internet Technology

4. Koja je uloga aplikativnog softvera?

Kao što smo naveli, osnovnu podelu softvera možemo izvršiti na operativni sistem i aplikativni program. Dok operativni sistem sadrži upravljačke programe, aplikativni ili korisnički softver se koristi za direktno obavljanje određenih zadataka i koristi se za manipulaciju tekstom, grafikom i brojevima. Drugim rečima, korisnik pokreće i zatvara programe koji se nalaze u operativnom sistemu. 

Softver kod računarskih sistema možemo podeliti na sledeći način:

 • Softver za upravljanje fajlovima – primer File Explorer
 • Softver za arhiviranje/zipovanje fajlova – primer WinRar
 • Softver za rad u kancelariji
 • Softver za kreiranje veb-stranica – primer Adobe Photoshop, Adobe DreamWeaver
 • Softver za kreiranje programa – primer VisualStudio
 • Softver za backup podataka – primer File History
 • Softver za osobe sa invaliditetom – primer Sphinx 4, Magnifier
 • Softver za pregled internet-stranica – web browseri
 • Softver za upravljanje projektima – primer Microsoft Project
 • Softver za čat i video-komunikaciju – primer Google Hangouts.

5. Šta predstavljaju TCP/IP, HTTP i FTP protokoli?

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) je komunikacioni protokol koji omogućava komunikaciju između dva ili više računara na internetu. TCP protokol funkcioniše tako što deli poruku ili fajl na manje pakete koji se prenose putem interneta, a zatim ih ponovo sastavlja kada dođu do odredišta.
 • HTTP je skraćeno od The Hypertext Transfer Protocol, predstavlja protokol aplikativnog sloja koji služi za ditribuiranje sadržaja na webu, odnosno njegov glavni zadatak je prenos zahteva klijenta za HTML dokumentima ka serveru. Dizajniran je za komunikaciju između web pretraživača i web servera i funkcioniše po principu zahtev/odgovor. Podrazumevani port koji koristi je 80, ali se mogu koristiti i drugi portovi.
 • FTP (File Transfer Protocol) je klijent/server protokol otvorenog tipa, koji koristi za slanje i prijem datoteka između dva računara na internetu. FTP koristi portove za komunikaciju i takođe koristi enkripciju za zaštitu informacija koje su primljene ili poslate. Takođe, često se koristi kod uploadovanja web prezentacije ili ažuriranje sajta. Postoje dve vrste konekcije: Anonymous FTP i Private FTP.

6. Šta su maliciozni softveri i kako možemo izvršiti klasifikaciju virusa?

Malware softver je termin koji se koristi za zlonamerne softvere, koji je dizajniran tako da izazove oštećenje računara. Najčešće ih nazivamo virusi. Virus je deo koda ili program koji može doći do računara korisnika bez njegovog znanja. Njegova osnovna funkcija je da pristupi fajlovima i programima računara i uništi ih. Takođe, postoji mogućnost da obriše sistemske fajlove, nakon čega korisnik neće biti u mogućnosti da više pokrene računar dok ne ubaci novi operativni sistem, što može iziskivati veću količinu novca. 

Klasifikacija virusa može zavisiti od stepena opasnosti, načina prenosa i vremenske zavisnosti. U nastavku ćemo nabrojati podelu najčešćih virusa:

 • e-mail virusi
 • worms – crvi
 • trojan horse
 • time bomb.

7. Koji su principi i modeli bežične komunikacije?

Termin bežične komunikacije prvi put se pojavljuje u 19. veku, a sama tehnologija bežičnih komunikacija razvijena je tokom narednih godina. Predstavlja jedan od najvažnijih medija za prenos informacija sa jednog uređaja na drugi. Informacije se praktično prenose kroz vazduh bez upotreba kablova, žica i sl. Danas, tehnologije bežične komunikacije se odnose na različite bežične komunikacione uređaje i tehnolohije, od smart telefona, računara, tableta, Bluetooth tehnologije itd. 

Mobilna komunikacija podrazumeva prenos glasovnih, multimedijalnih i tekstualnih podataka između računara, mobilnih uređaja, kao i računara i mobilnog uređaja bez toga da su fizički povezani. 

Tehnologije bežičnih i mobilnih komunikacija su omogućile prenos informacija u bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta između osoba koje mogu biti udaljene i po nekoliko hiljada km.

Plan i program predavanja:

1. Hardver 

 • Pojam informacionih tehnologija 
 • Hardver računara i matična ploča 
 • Procesor i memorija 
 • Radna memorija i grafička kartica 
 • Hard-disk i SSD 
 • Periferni uređaji 
 • Ostale hardverske komponente 
 • Prenosni računari 
 • Štampači i skeneri 
 • Optički mediji 
 • Portovi i konektori 

2. Softver 

 • Operativni sistemi 
 • Programi za rad u kancelariji
 • Programi za grafičku obradu i projektovanje i multimedijalni programi 
 • Programi za upravljanje fajlovima i zaštitu 
 • Programerski alati 
 • Programi za specijalne potrebe
 • Održavanje softvera 

3. Mreže i komunikacije 

 • Računarske mreže 
 • Mrežne topologije i elementi mreže 
 • Internet 
 • Internet pretraživači i servisi 
 • Elektronsko poslovanje 
 • Elektronsko bankarstvo 
 • Elektronska uprava (e-Government) 
 • Komunikacione tehnologije

4. ICT i društvo 

 • Interakcija čovek–računar 
 • Računari u svakodnevnom životu 
 • Uticaj informacionih tehnologija (IT) na društvo i pojedinca 
 • Rad za računarom i zdravlje 
 • Softverski podržano učenje 
 • Virtuelne zajednice 
 • Nove tehnologije i komunikacije 

5. Zaštita i pravo 

 • Zaštita podataka i backup 
 • Zaštita od virusa i upada spolja 
 • Licenciranje 
 • Autorska prava 

6. Tehnologije bežičnih i mobilnih komunikacija

 • Razvoj i perspektive bežičnih i mobilnih telekomunikacija 
 • Standardi bežičnog umrežavanja 
 • Bluetooth, WiMax i WAP 
 • Osnove bežičnih komunikacija 
 • Javni ćelijski mobilni sistemi 
 • Satelitske komunikacije i GPS 

Polaznici kursa Information and Internet Technology

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se