Kurs Java Web Application Development

Kako sam naziv govori, ovaj kurs baviće se isključivo web programiranjem u programskom jeziku Java. Drugim rečima, polaznicima će biti omogućeno da razviju sve potrebne veštine pomoću kojih će kasnije raditi na izradi aplikacija za web.

S obzirom na to da su poslovne aplikacije danas postale sve kompleksnije i da se od njih očekuje da non-stop opslužuju sve zahtevnije potrebe poslovnog okruženja, ne čudi što se od web programera očekuje da uvek predstave neko novo rešenje kojim će pomeriti granicu.

Još davne 1999. godine pojavila se prva verzija Java EE edicije (poznatija i kao J2EE), koja je pokrenuta upravo s ciljem da programerima olakša pomenuti posao. Iz godine u godinu Java EE je evoluirala da bi danas postala standardni set tehnologija namenjen serverskom Java programiranju. Razvijanjem novih veština koje će vam omogućiti da samostalno radite u Java E bićete spremni da u poslovni svet implementirate nove standarde i proširite broj funkcionalnosti.

Iako će ovaj kurs akcenat staviti na kreiranje web aplikacija pomoću edicije programskog jezika Java, važno je istaći da će vam stečena znanja omogućiti da se nađete među najtraženijim programerima na IT tržištu. Već nekoliko godina unazad stručnjaci koji poseduju znanja za rad u Javi ne samo da mogu da biraju gde će se zaposliti već svoje usluge mogu i veoma dobro naplatiti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Java Development Program.

Opis i cilj kursa Java Web Application Development

Ovaj kurs osmišljen je kako bi polaznicima predstavio osnovne pojmove koji se tiču Java web programiranja, kao što su skriptleti, servleti, JSP, metode integracije Java koda u HTML i još mnogo toga. Osim obrade osnovnih pojmova, kurs će se fokusirati i na obrađivanje najčešće korišćenih okvira za razvoj web aplikacija: Spring Web MVC i JavaServer Faces.

Kurs će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o svetu Java EE aplikacija. Kroz pet modula na koje je kurs podeljen, naučićete sve što vam je neophodno za programiranje web aplikacija pomoću programskog jezika Java.

Početne lekcije uvešće polaznike u svet Java EE, a zatim ih očekuju kreiranje prve web aplikacije i nastavne jedinice u kojima će naučiti da koriste TomEE servlet kontejner. U narednom modulu, polaznici će se detaljnije baviti web programiranjem u Javi i saznaće šta označavaju pojmovi servlet, JavaServer Pages (JSP), Expression Language (EL) i JSP Standard Tag Library (JSTL) i na koji način se definišu korisnički tagovi. U nastavku kursa polaznici će se baviti formama, kolačićima i sesijama, tačnije obradom HTML formi, njihovim naprednim kontrolama, kao i rukovanjem stanjima. Zatim sledi modul posvećen Spring Web MVC-u, tokom koga će polaznici steći neophodna znanja o Spring Frameworku, koji se sastoji iz mnoštva integrisanih biblioteka i modula, što ga čini veoma primenljivim u raznim oblastima. Na kraju, tokom poslednjeg modula, polaznici će naučiti šta je to klijentsko programiranje, ali i čemu služe i kako se koriste JavaServer faces i AJAX.

Nakon uspešno završenog kursa Java Web Application Development, polaznici će biti osposobljeni za praktičnu upotrebu Java programskog jezika prilikom kreiranja konkretnih web aplikacija.

Drugim rečima, kurs će polaznike upoznati sa naprednim web konceptima i bezbednošću i efikasnošću web aplikacija, a ova i mnoga druga znanja stečena tokom kursa omogućiće polaznicima da razviju sve potrebne veštine pomoću kojih će kasnije raditi na izradi aplikacija za web, kao i da započnu profesionalnu karijeru programera obučenog za stvaranje web aplikacija.

Kurs Java Web Application Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Čemu služe Java web aplikacije?

Java web aplikacije većinom funkcionišu isto kao i web aplikacije na ostalim programskim platformama, ali se, sa druge strane, drastično razlikuju u odnosu na desktop Java aplikacije. Za razliku od destop aplikacija, web aplikacije razlikuju dve celine u toku svog izvršavanja – serverku i klijentsku logiku.

Web server je program koji prihvata i obrađuje klijentske zahteve i zatim na osnovu njihovih parametara formira odgovarajuće odgovore.

Klijentska strana web aplikacije obično šalje zahtev serveru, te preuzima i adekvatno obrađuje odgovor. Najčešći oblik klijentske web aplikacije je web pregledač, ali konzument web aplikacije može biti bilo koja aplikacija (ne obavezno web browser) koja u svom izvršavanju podrazumeva komunikaciju sa serverom.

2. Šta je Java EE?

Java Enterprise Edition (skraćeno Java EE; nekada se koristilo i J2EE ili Java 2 Enterprise Edition) je standardni skup tehnologija namenjen serverskom Java programiranju, tj. skup biblioteka kojima se proširuje Java SE funkcionalnost.

Kada je potrebno napraviti sigurnu, robusnu, distribuiranu aplikaciju, nije neophodno bespotrebno pisati API-e niskog nivoa, jer se jednostavno može koristiti Java Enterprise Edition.

Java EE dodaje Javi mogućnost korišćenja distribuiranih i nedistribuiranih transakcija (JTA), perzistentnih objekata (JPA), sistema poruka (JMS), web servisa (JAX-WS) itd. Java EE aplikacije mogu biti kako desktop tako i web ili mobilne aplikacije. Ipak, glavni fokus Java EE tehnologije su web i enterprise aplikacije.

3. Koja je razlika između Java SE i Java EE?

Baš kao što Java Standard Edition poseduje API (application programming interface) za rad sa kolekcijama, tako i Java Enterprise Edition omogućava API-e za rad sa transakcijama, servisnim porukama, skladištima i slično, tj. sa svim onim što može da bude potrebno jednoj enterprise aplikaciji. 

Java Enterprise Edition je zapravo skup specifikacija namenjenih poslovnim aplikacijama koje treba da rade u klijent–server okruženju. Java Enterprise Edition nije nešto što se može posmatrati kao izdvojena celina od Java Standard Editiona. Zapravo, Java Enterprise Edition predstavlja proširenje Java Standard Editiona, tako da sve ono što postoji u Java SE postoji i u Java EE.

Polaznik kursa Java Web Application Development

4. Šta je web server?

Server je program koji preuzima i obrađuje klijentske zahteve, a zatim na osnovu parametara iz tih zahteva kreira odgovarajuće odgovore. Svaka internet aplikacija – tačnije, svaki web sajt koji otvorimo – funkcioniše po ovom principu, ali se tehnologije koje izvršavaju ove procese (preuzimanje zahteva i slanje odgovora) razlikuju. Ova razlika nije konceptualna, jer svaka tehnologija poštuje isti princip preuzimanja i vraćanja odgovora, ali s obzirom na to da se same pozadinske tehnologije razlikuju, neophodno je poznavanje svake od njih da bi se njome moglo adekvatno rukovati.

Često se web serveri nazivaju i application serveri, zato što su u stanju da startuju i određene aplikacije prilikom obrade klijentskog zahteva. Onog trenutka kada određena web prezentacija (sajt) u svom postojanju upotrebi neku od aplikacija (funkcionalnosti) na serveru, ona, zapravo, postaje web aplikacija.

5. Kako funkcioniše komunikacija putem interneta?

S obzirom na to da web aplikacije funkcionišu preko mreže, neophodno je poznavanje načina funkcionisanja prevashodno svetske globalne mreže, interneta.

Osnovni internet protokoli (IP) predstavljaju temelj funkcionisanja interneta. Zbog toga, poznavanje ovih protokola predstavlja osnovu za razumevanje funkcionisanja web aplikacija i za njihovu uspešnu izgradnju.

Internet predstavlja kolosalnu mrežu svih mreža; generalno, sve mašine na internetu mogu biti klasifikovane na dva tipa: servere i klijente. Klijenti su mašine koje zahtevaju određene informacije, a server je taj koji te informacije stavlja na raspolaganje klijentima. Informacije putuju od provajdera informacija (što je, naravno, server) do primaoca informacija (što je klijent), pri čemu je komunikacija uslovljena određenim skupom pravila.

6. Šta znače skraćenice WWW i HTTP?

World Wide Web predstavlja jedan od servisa dostupnih na internetu. Osnovni elementi WWW-a su web pretraživač (browser), web server i web aplikacija, koji za međusobnu komunikaciju koriste HyperText Transfer Protocol (HTTP). Klijenti šalju HTTP zahtev (request) upućen web serveru, a server uzvraća podacima u formi HTTP odgovora (response). Praktično, klijenti i serveri su osnovni gradivni blokovi WWW-a, dok je HTTP jezik kojim oni „govore”.

HTTP protokol je osnovni protokol WWW-a. S obzirom na to da je WWW jedan servis dostupan na internetu, njegovo postojanje je direktno uslovljeno postojanjem interneta, pa je HTTP protokol podskup mnogo šireg TCP/IP protokola, na kome počiva praktično celokupna razmena podataka preko svetske globalne mreže – interneta.

7. Čemu služi Spring Web MVC?

Spring Web MVC je deo Spring Frameworka za razvoj Java web aplikacija, zasnovan na Model View Controller dizajn patternu.

Spring je danas jedno od najčešće korišćenih okruženja za kreiranje najrazličitijih projekata. Spring se sastoji iz mnoštva integrisanih biblioteka i modula, i primenljiv je u raznim oblastima, poput enterprise aplikacija, web servisa, skladišta podataka i slično. Spring aplikacije su podržane na popularnim cloud platformama i mogu funkcionisati korišćenjem tradicionalnih sistema za rukovanje relacionim bazama podataka (RDBMS), ali i novih NoSQL solucija za smeštanje podataka.

Za razliku od nekih drugih okvira, koji su usmereni samo na razvoj web aplikacija, Spring se može koristiti za razvoj standalone, web ili Java EE aplikacija.

Plan i program predavanja

1. Uvod u Java Enterprise Edition

 • Uvod u Java EE
 • Kreiranje prve web aplikacije
 • Apache Tomcat® servlet kontejner

2. Java Web programiranje

 • Uvod u web programiranje
 • Servleti
 • JavaServer Pages
 • Korisnički definisani tagovi
 • EL izrazi i standardna biblioteka tagova (JSTL)

3. Forme i sesije

 • Obrada HTML formi
 • Napredne kontrole HTML formi
 • Rukovanje stanjem

4. Spring Web MVC

 • Uvod u korišćenje Spring Frameworka
 • Kreiranje Spring Web MVC aplikacije
 • Obrada formi i validacija
 • Komunikacija sa bazom podataka

5. Klijentsko programiranje

 • JavaServer Faces (JSF)
 • Java i AJAX

Potreban softver i tehnički uslovi

 • Potrebno je imati računar sa instaliranim Windows/Linux/macOS operativnim sistemom, Java OpenJDK 15 i IntelliJ IDEA Community razvojno okruženje.

Potrebno predznanje

 • Podrazumeva se da polaznik poseduje predznanje iz oblasti kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming i Java Data Access.

Kompetencije

Uvod u Java Enterprise Edition

 • poznavanje osnova Java Enterprise edicije i TomEE servlet kontejnera

Java web programiranje

 • korišćenje skripleta, servleta, expression jezika, standardne biblioteke i korisnički definisanih tagova

Forme i sesije

 • korišćenje formi i sesija prilikom razvoja Java web aplikacija

Spring Web MVC

 • korišćenje Spring Web MVC frameworka

Klijentsko programiranje

 • poznavanje najkorišćenijih tehnologija za ravoj prezentacione logike Java web aplikacija

Polaznici kursa Java Web Application Development

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se