Kurs Nemački jezik A1

Kurs je osmišljen tako da na najlakši način omogući polaznicima kursa nemačkog jezika na nivou A1 brzo savladavanje osnovnih jezičkih veština, čitanja, razumevanja, govora i pisanja. Kurs je podeljen u logičke celine odnosno 6 modula koji će vas upoznati sa tematikom samog kursa, koja je razrađena kroz trideset nastavnih jedinica koje zasebno dalje obrađuju vokabular, gramatiku, pravopis, građenje rečenice, rešavanje testova, slušanje, vežbanja kroz interesantne i korisne tekstove i dijaloge. Osmišljen i namenjen je odraslima, studentima kao i učenicima srednjih škola.

Kompetencije

Modul 1: Prve reči i konjugacija

 • Upoznavanje sa prvim rečima i alfabetom
 • Predstavljanje sebe i drugih
 • Postavljanje pitanje o poreklu, zanimanju

Modul 2: Članovi i zamenice

 • Rodovi u nemačkom jeziku
 • Promena određenih i neodređenih članova kroz padeže
 • Sposobnost da se opišu predmeti, prepoznaju boje
 • Brojevi do milion

Modul 3: Građenje rečenice

 • Građenje rečenice i vrsta glagola
 • U prezentu pričati o hobijima, sposobnostima, snalaženje u restoranu uz pomoć modalnih glagola

Modul 4: Predlozi

 • Lične zamenice kroz padeže
 • Predlozi uz pomoć kojih se određuje vreme i mesto i sposobnost iskazivanja satnice, godišnjih doba, doba dana i dana u nedelji
 • Pitanje za pravac i objašnjavanje pravca uz pomoć predloga

Modul 5: Glagolska vremena

 • Glagolska vremena, njihovo građenje, upotreba i pravila
 • Svakodnevne aktivnosti iskazane u prošlom i budućem vremenu

Modul 6: Pridevi i složenice

 • Komparacija prideva, poređenje prideva,
 • Zapovedni način, njegovo građenje i upotreba
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design ProgramAndroid Mobile DevelopmentNetwork Administration ProgramPrint & Graphic Design ProgramProduct Design Program.

Opis i cilj kursa Nemački jezik A1

Kurs Nemački jezik A1 je početni nivo učenja nemačkog jezika čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu. Polaznik će između ostalog naučiti kako da predstavi sebe i druge, da postavi pitanja drugim osobama u vezi sa njihovom ličnošću, zanimanja, porekla, ali i da daje potvrdne  kao i odrične odgovore.  Snalaženje u osnovnim situacijama poručivanje hrane i pića u restoranu, brojevi, boje, godišnja doba, pitanja za pravac u nepoznatom gradu, izražavanja molbi ili davanja saveta, pitanja i odgovori koliko je sati, koji je datum i sl.

Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, da prepoznaju rodove imenica, kao i da odrede padež, da menjaju glagole kroz lica u prezentu, ali i u još tri vremena preteritu, perfektu i futuru I.

Pored toga, naučiće da upotrebljavaju lične i prisvojne zamenice u padežima, predloge za mesto i vreme, kao i da naprave pravilan raspored reči u rečenici. Upoznaće se i sa načinom građenja reči odnosno složenica koji je specifičan za nemački jezik.

Takođe moći će da razumeju sagovornike sa nemačkog govornog područja ukoliko govore jasno i sporije, pri čemu bi trebalo da pomognu audio zapisi i audio testovi. Posle uspešno savladanih zadataka iz kursa A1 polaznici će biti spremni za sledeći nivo učenja nemačkog jezika A2.

Kurs Nemačkog jezika A1

Plan i program predavanja:

1. Prve reči i konjugacija

 • Alfabet i prve reči – Alphabet und erste Wörter
 • Predstavljanje, pozdravi – Begrüßung, Verabschiedung, sich vorstellen
 • Konjugacija glagola – Verbkonjugation
 • W-pitanja – W Fragen
 • Da/Ne pitanja –Ja/Nein Fragen
 • Negacija – Verneinung

2. Članovi i zamenice

 • Određeni član  – Der bestimmte Artikel
 • Neodređeni  član – der unbestimmte Artikel und Negativartikel
 • Imenice - Jednina i množina – Nomen – Singular und Plural
 • Lične zamenice – Personalpronomen
 • Prisvojne zamenice – Possesivpronomen
 • Bezlična forma „man“ – Unpersönliche Form „man“
 • Brojevi – Zahlen

3. Građenje rečenice

 • Građenje rečenice – Satzbau
 • Vrste glagola – Verbsorten
 • Prezent slabih glagola – Präsens von schwachen Verben
 • Prezent jakih i pomoćnih glagola; Ablaut – Präsens von starken Verben und Hilfsverben; Ablaut
 • Prezent modalnih glagola – Präsens von Modalverben
 • Glagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima – Trennbare und untrennbare Verben

4. Predlozi

 • Lične zamenice u dativu i akuzativu – Personalpronomen im Dativ und Akkusativ
 • Lokalni predlozi za dativ i akuzativ – Lokale Präpositionen im Dativ und Akkusativ
 • Vremenski predlozi – Temporale Präpositionen

5. Glagolska vremena

 • Perfekt
 • Preterit – Präteritum
 • Futur I

6. Pridevi i složenice

 • Redni brojevi – Ordinalzahlen
 • Komparacija prideva – Komparation der Adjektive
 • Građenje prideva – Adjektivbildung
 • Građenje složenica – Wortbildung
 • Imperativ

Kurs Nemački jezik A1

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde