Kurs Upravljanje rizicima i nabavkama

U životnom ciklusu projekta, upravljanje rizicima je ključni proces koji se sprovodi tokom celog projektnog ciklusa. Cilj je identifikovati potencijalne rizike i preduzeti odgovarajuće mere kako bi se smanjile šanse za neuspeh. Proces upravljanja rizicima obuhvata identifikaciju mogućih problema, prikupljanje relevantnih podataka, analizu i procenu rizika, kao i planiranje i implementaciju mera za njihovo ublažavanje ili eliminisanje. Stručno znanje, iskustvo, statistički podaci i analize, kao i praćenje i reagovanje na rizične situacije, ključni su faktori za uspešno upravljanje rizicima. Ovaj multidisciplinarni proces zahteva pažljivo planiranje, saradnju i timski rad kako bi se postigao uspeh projekta i umanjili potencijalni rizici.

Upravljanje nabavkama jedna je od ključnih oblasti u upravljanju projektima, koja se detaljnije razmatra u ovom kursu. Upravljanje nabavkama omogućava efikasno i pravovremeno obezbeđivanje dobara i usluga potrebnih za uspešno izvršenje projekta. Kroz ovaj proces se identifikuju potrebni resursi, definišu se narudžbine i dobavljači, uspostavljaju se rokovi i načini isporuke. Upravljanje nabavkama pruža kompletnu preglednost nad nabavkama, omogućava procenu performansi dobavljača i reagovanje na eventualne rizike ili probleme. Kvalitetno upravljanje nabavkama osigurava pravovremenu isporuku i visok nivo kvaliteta nabavljenih resursa, čime se smanjuje rizik od kašnjenja, nedostataka ili loše izvedbe projekta. Upravljanje nabavkama igra ključnu ulogu u ostvarivanju uspeha projekta i efikasnom iskorišćavanju raspoloživih resursa.

Opis i cilj kursa Upravljanje rizicima i nabavkama

Kurs je organizovan u dve celine. U prvoj celini obrađeno je upravljanje projektnim rizicima, dok se u drugoj celini tumači upravljanje nabavkama na projektu.

Upravljanje projektnim rizicima obuhvata planiranje, identifikaciju, analizu i kontrolu rizika. Kroz kurs se detaljno objašnjavaju procesi razvoja plana upravljanja rizicima, kvalitativne i kvantitativne analize rizika, implementacija odgovora na rizike i praćenje plana upravljanja rizicima. Takođe, ističe se značaj komunikacije i saradnje svih aktera u upravljanju projektnim rizicima. Drugi deo kursa fokusira se na upravljanje nabavkama na projektu. Ovde se obrađuju teme koje se tiču identifikacije potrebnih resursa, definisanja narudžbina i dobavljača, postavljanja rokova i kontrole isporuka. Upravljanje nabavkama omogućava efikasno obezbeđivanje dobara i usluga potrebnih za uspešno izvršenje projekta. Kroz kurs se takođe ističe važnost prepoznavanja savremenih trendova i novina u oblasti upravljanja projektima.

U okviru ovog kursa naučićete kako se sačinjava i dalje razvija plan upravljanja rizicima, kao i kako se identifikuju, analiziraju i ocenjuju rizici u projektima. Kurs će detaljno obraditi kvalitativnu i kvantitativnu analizu rizika, kao i različite tehnike i alate koji se koriste u ovim procesima. Poseban fokus biće stavljen na izradu plana odgovora na rizike i upotrebu odgovarajućih alata i tehnika za formulisanje rešenja za rizike. Takođe će biti objašnjeno kako se vrši praćenje rizika kroz proces osmatranja. Prvi deo kursa će vam pružiti sveobuhvatan pregled procesa upravljanja rizicima u projektima i opremiti vas znanjem i veštinama potrebnim za uspešno suočavanje sa rizicima u projektima.

U drugom delu kursa obrađuju se problemski okviri koji se tiču upravljanja projektnim nabavkama, oblasti koja obuhvata procese neophodne za efikasno koordiniranje nabavki u projektima. Uvodni deo kursa predstaviće ključne tematske okvire i njihovu primenu u prilagodljivim i agilnim okruženjima. Kroz kurs ćete se upoznati sa procesima upravljanja nabavkama, razvojem plana upravljanja nabavkama i specifičnim postupcima u ovoj oblasti. Takođe će se detaljno razmotriti organizacioni kapaciteti, vrste ugovora i strategije nabavki. 

Definisanje ugovornih zahteva i analiza rizika u vezi sa različitim tipovima ugovora takođe će biti obuhvaćeni ovim gradivom. Kroz kurs ćete takođe videti kako se pripremaju i sprovode dokumenti nabavke, kao i kako se vrše kontrola i zatvaranje nabavki u okviru projektnog upravljanja. Ovaj deo kursa će vam pružiti sveobuhvatno razumevanje procesa upravljanja nabavkama u projektima i opremiti vas znanjem potrebnim za uspešno sprovođenje nabavki u projektima.

Kurs Upravljanje rizicima i nabavkama odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja upravljanje rizicima?

Upravljanje rizicima podrazumeva proces identifikacije, analize, evaluacije i kontrolisanja svih potencijalnih rizika koji mogu uticati na uspeh projekta ili organizacije. Ovaj proces obuhvata sistematsko prepoznavanje rizika, njihovu kvalitativnu i/ili kvantitativnu analizu, kao i definisanje i primenu odgovarajućih strategija. Upravljanje rizicima ima za cilj da smanji verovatnoću negativnih događaja, minimalizuje štetne uticaje i iskoristi potencijalne prilike koje se javljaju tokom projekta ili u poslovnom okruženju. To podrazumeva efektivno planiranje, donošenje odluka, implementaciju preventivnih i korektivnih mera, kao i kontinuirano praćenje i nadzor rizika tokom celog životnog ciklusa projekta ili u organizaciji. Upravljanje rizicima je ključni proces za postizanje uspeha i smanjenje neizvesnosti u poslovanju.

Kako se razrađuje plan upravljanja rizicima?

Razvoj plana upravljanja rizicima obuhvata niz koraka kako bi se sistematično identifikovali, analizirali i kontrolisali rizici u projektu ili organizaciji. Prvi korak je identifikacija potencijalnih rizika kroz analizu prethodnih iskustava, stručno znanje i analizu okruženja. Zatim se vrši procena rizika na osnovu verovatnoće i uticaja svakog identifikovanog rizika. Nakon toga se definišu odgovarajuće strategije za upravljanje rizicima, koje mogu uključivati izbegavanje, prenošenje, umanjivanje ili prihvatanje rizika. Plan takođe obuhvata definisanje odgovornosti, resursa, rokova i aktivnosti za sprovođenje plana upravljanja rizicima. Važan deo plana je i kontinuirano praćenje i evaluacija rizika tokom celog životnog ciklusa projekta ili u organizaciji, kako bi se osiguralo da se planovi i strategije prilagođavaju promenama i novim rizicima koji se mogu pojaviti.

Koji tipovi ugovora postoje u slučaju upravljanja nabavkama na projektu?

U oblasti upravljanja nabavkama na projektu postoje različiti tipovi ugovora koji se koriste za formalizaciju odnosa između naručioca projekta i dobavljača. Neke od uobičajenih vrsta ugovora su fiksni ugovori, u kojima se definisana cena i obim posla ne menjaju tokom projekta, ugovori sa jedinicama rada, gde se plaćanje vrši na osnovu izvršenih jedinica rada ili merenih rezultata, i ugovori sa promenljivom naknadom, gde se cena menja u skladu sa promenama u zahtevima projekta. Takođe, postoje i ugovori sa paušalnom naknadom, ugovori sa postupnim plaćanjem, i kombinovani ugovori, koji kombinuju elemente više tipova ugovora. Odabir odgovarajućeg tipa ugovora zavisi od prirode projekta, rizika, složenosti nabavke i preferencija ugovornih strana.

Dve šake

Plan predavanja kursa Upravljanje rizicima i nabavkama

 • Postupci upravljanja projektnim rizicima
  • Učesnici u procesu upravljanja rizikom
  • Ključni pojmovi upravljanja rizicima
   • Razvoj plana upravljanja rizicima
   • Identifikacija rizika
   • Analiza rizika
   • Izvođenje kvalitativne analize rizika
   • Izvođenje kvantitativne analize rizika
   • Izrada plana odgovora na rizike
   • Primena odgovora na rizike
   • Osmatranje rizika
 • Upravljanje projektnim nabavkama
  • Ključni pojmovi upravljanja projektnim nabavkama
   • Razvoj plana upravljanja nabavkama
   • Kategorije i tipovi ugovora
   • Definisanje ugovornog zahteva
   • Dokumenta nabavke i pregled zahteva (RFP – Request for Proposal)
   • Sprovođenje nabavki
   • Kontrola nabavki
   • Zatvaranje nabavki

Polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se