Kurs Software Design Fundamentals

Kurs Software Design Fundamentals baviće se softverskim dizajnom, koji predstavlja aktivnost životnog ciklusa softverskog inženjerstva, u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera. Još preciznije, softverski dizajn mora opisati softversku arhitekturu, tj. kako je softver razložen i organizovan u komponente i kakav je interfejs između ovih komponenti. Mora da opiše komponente na nivou detalja koji omogućavaju njihovu konstrukciju.

Takođe, jedna od najčešćih definicija je ona koja govori da softverski dizajn uključuje identifikaciju komponenti softverskog dizajna, njihov unutrašnji rad i njihov interfejs, na osnovu Software Requirement Specification (SRS) dokumenata. Softverski dizajn kao oblast igra veoma važnu ulogu u razvoju softvera, tako da softverskim inženjerima omogućava proizvodnju različitih modela pomoću kojih formiraju neku vrstu nacrta za rešenje koje se implementira.   

Softverski inženjeri zaduženi su za mnogobrojne aktivnosti prilikom dizajniranja softverske arhitekture, kao što su: izvođenje hardver/softver analize i balansa, dizajniranje interfejsa ka eksternim komponentama, odlučivanje o centralizovanoj ili distribuiranoj šemi itd...

S obzirom na značajan broj taskova koje je potrebno uraditi, a kao dodatak, većina navedenih aktivnosti se može dešavati paralelno sa ostalima ili ponavljati nekoliko puta. Jedna osoba nije u mogućnosti da sama uradi sve navedeno, pa se često formiraju timovi koji rade na aktivnostima softverskog dizajna. Samim tim, timski rad i saradnja igraju značaju ulogu u uspešnom obavljanju ovakvog posla.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Kurs Software Design Fundamentals – opis i ciljevi

Tokom kursa Software Design Fundamentals, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim principima dizajna korisničkog interfejsa. 

Kroz predavanja biće, između ostalog, opisana softverska arhtektura, kao i najzastupljeniji jezici za opis softverskih komponenti i kompletnog softverskog sistema. Pored toga, na kursu se obrađuju notacije bele i crne kutije (white box i black box), ali i arhitektura softverskog dizajna prema IEEE standardima. 

Da biste bez poteškoća usvajali nove i korisne veštine sa ovog kursa, nisu vam neophodna bilo kakva predznanja, jer sve što je važno možete naučiti na drugim kursevima u okviru programa po kome se školujete na ITAcademy.Kompletno gradivo raspoređeno je po tematskim celinama, odnosno modulima koji su osmišljeni kako bi vam korak po korak predstavljali sve što je važno za vašu buduću profesiju, a tiče se ovog kursa.  

Prva nastavna jedinica biće fokusirana na uvođenje polaznika u oblast softverskog dizajna. U tim predavanjima saznaćete osnovna znanja o pomenutoj oblasti, kao i šta sve čini kompletan proces softverskog dizajna, ali i zašto je važno poznavati softversku arhitekturu. Naredni modul nosi naziv Softverski dizajn, a u lekcijama koje spadaju u ovu tematsku celinu moći ćete da saznate šta čini prirodu dizajna i njegove karakteristike, kakvi sve mogu biti softverski arhitekturalni stilovi i još mnogo toga. Zatim sledi deo kursa koji će vam predstaviti notacije crne i bele kutije zajedno sa brojnim dijagramima, koji su veoma važni za njihovo razumevanje. Poslednja tematska celina baviće se samim dizajnom korisničkog interfejsa, tačnije njegovim principima, procesom i prezentacijom krajnjem korisniku.  

Pohađanjem kursa savladaćete osnovne notacije softverskog dizajna, razumeti priorodu i karakteristike dizajna, upoznati osnove arhitekturalne stilove, kao i međusobne osobine i zavisnost softverskih komponenti neophodnih za uspešan dizajn kompletnog softverskog sistema. 

Znanja stečena na ovom kursu omogućiće vam da napravite značajan iskorak ka vašem novom zanimanju softverskog inženjera i predstavljaće važnu referencu prilikom konkurisanja za odlično plaćena radna mesta u oblasti IT-ja.

Kurs Software Design Fundamentals

Kurs Software Design Fundamentals – plan i program predavanja:

1. Uvod u softverski dizajn

 • Osnove softverskog dizajna
 • Proces softverskog dizajna
 • Softverska arhitektura

2. Softverski dizajn

 • Fundamenti sofverskog dizajna
 • Strategije, notacija i analiza softverskog dizajna
 • Priroda i karakteristike dizajna
 • Softverski arhitekturalni stilovi
 • Međusobna spregnutost i kohezivnost softverskih komponenti

3. Notacije crne kutije (black box)

 • Dijagram toka podataka (Data Flow Diagram)
 • Dijagram entiteti-veze (Entity-Relationship Diagram)
 • Dijagram promene stanja (The State Transition Diagram)
 • Statechart forma
 • Džeksonov strukturni dijagram (The Jackson Structure Diagram)
 • UML forma za modelovanje

4. Notacije bele kutije (white box)

 • Strukturni dijagram (Structure Chart)
 • Klasni i objektni dijagram
 • Sekvencijalni dijagram i pseudokod

5. Dizajn korisničkog interfejsa

 • Principi dizajna korisničkog interfejsa
 • Prezentacija informacija korisniku
 • Proces dizajna korisničkog interfejsa

Polaznici kursa Software Design Fundamentals

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se