Software Engineering – za programere: kako da zarađujete 2 puta više?

softversko inženjerstvo
Nastava
Online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
330 časova
Diplome i sertifikacija
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Software Engineering Professional
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

U savremenom svetu softver je praktično neizbežan i svuda prisutan. Danas softver predstavlja ključ uspeha većine računarskih sistema i ujedno faktor diferencijacije organizacija koje ga poseduju. Softver je postao bitna komponenta u poslovnom odlučivanju i osnova u naučnim istraživanjima i inženjerskom rešavanju problema. Takođe predstavlja značajnu komponentu u industrijskim, transportnim, medicinskim, telekomunikacionim, vojnim i brojnim drugim vrstama sistema.

Softversko inženjerstvo je vezano i oslanja se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva. Definiše se kao primena sistematičnog i disciplinovanog pristupa razvoju, upravljanju i održavanju softvera. Predstavlja inženjersku disciplinu koja se bavi svim aspektima proizvodnje softvera i obuhvata znanje, alate i metode za definisanje softverskih zahteva, softverskog dizajna, konstrukcije softvera, softverskog testiranja i softverskog održavanja.

Sam termin Software Engineering zaživeo je tokom konferencije o softverskom inženjerstvu održane 1968. godine u Garmishu (Nemačka), od strane predsednika konferencije F.L. Bauera.

Softversko inženjerstvo obuhvata važna područja, kao što su:

 • vođenje poslovanja i IT-ja
 • razvoj softverskih metodologija i okvira
 • troškovi razvoja
 • trajanje razvoja
 • rizici u razvoju softvera
 • ugrađivanje kvaliteta razmišljanja u proces razvoja softvera
 • testiranje
 • upravljanje razvojnim timovima
 • projektni menadžment
 • projektno izveštavanje...

Na programu Software Engineering naučićete dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina.

Ovo je smer za sve one koji planiraju da se profesionalno bave planiranjem, razvojem, testiranjem i održavanjem softvera, u praksi ili na naučnom nivou.

Softverski inženjer među 10 najboljih poslova na svetu

Tražnja za softverskim inženjerima raste iz dana u dan. Money Magazin i sajt www.salary.com istražili su na hiljade poslova, uzevši u obzir njihov rast, atraktivnost, platu i druge faktore. Rezultat istraživanja je da je softver inženjer među deset najboljih poslova na svetu. Profesija softver inženjera je po popularnosti ispred zanimanja kao što su: lekar, finansijski savetnik, marketing menadžer i sl.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Software Engineering Program.

Software Engineering — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RSD User Requirements for Software Development 18
2 SDF Software Design Fundamentals 18
3 UML Design using UML Language 24
4* ITP Introduction to Programming in C# 32
4* PHP Core PHP Programming 32
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
6 SCN Software Construction 24
7 SQL SQL Programming and Administration 30
8 STF Software Testing Foundation 24

* Izborni kursevi - bira se jedan od ponuđenih.

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
9 SMP Software Maintenance Process 24
10 SCM Software Configuration Management 24
11 SEM Software Engineering Management 20
12 MSP Microsoft Project 20
13 STM Software Engineering Tools and Methods 20
14 SQA Software Quality Assurance 20
15 CCS Cambridge Computer Science** online
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
17 PRJ Project /
18 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 18 predmeta

1. User Requirements for Software Development

Oblast Software Requirements se bavi izvlačenjem, analizom, specifikacijom i validacijom softverskih zahteva. Široko je prihvaćena i priznata oblast u softverskoj industriji. Predstavlja temelj od koga polaze ostale oblasti i razvoj kompletnog softvera. Softverski projekti su posebno ranjivi kada se ove aktivnosti prikupljanja softverskih zahteva realizuju na loš način, te se smatra izuzetno važnom u celoj disciplini softverskog inženjerstva.

2. Software Design Fundamentals

Software design je aktivnost životnog ciklusa software engineeringa u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera, koja će služiti kao osnova za konstrukciju. Software design mora opisati softversku arhitekturu, tj. kako je softver razložen i organizovan u komponente i kakav je interface između ovih komponenti. Takođe, mora da opiše komponente na nivou detalja koji omogućavaju njihovu konstrukciju. Prema IEEE standardima, softverski dizajn se sastoji iz dve aktivnosti: Software architectural design (nekada se naziva i top-level design) i Software detailed design.

3. Design using UML Language

Design using UML Language odnosi se na dizajn softvera korišćenjem jedinstvenog jezika za modelovanje UML. To je grafički jezik za vizualizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (Artifacts) u sistemima sa intezivnom primenom softvera. UML je pogodan za modelovanje sistema od kompanijskih informacionih sistema do distribuiranih Web aplikacija. Ne zavisi od vrste procesa, iako se optimalno primenjuje u procesu u kome su izražene korisničke funkcije, arhitektonski pristup, iterativnosti i inkrementalnost.

4*. Introduction to Programming in C#

Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog C# kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

4*. Core PHP Programming

Ovaj Core PHP kurs predstavlja PHP jezik, njegove tehnike programiranja, implementaciju PHP-a kroz HTML, obradu specifičnih elemenata jezika i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija, i rukovanje podacima kroz različite izvore. Zasnovan je na objektno orjentisanom pristupu u programiranju kroz PHP.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. Software Construction

Software Construction odnosi se na detaljno kreiranje softvera kroz kombinaciju kodiranja, verifikacije, testiranje jedinice, integralnog testiranja i Debugginga. Oblast Software Construction je povezana sa svim ostalim oblastima SI-a, posebno sa softverskim dizajnom i testiranjem softvera. Među svim drugim disciplinama Software Engineeringa, Software Construction je naviše blizak računarskim naukama, pošto se oslanja na platformu, algoritamsko znanje, detaljne kodne prakse i dr.

7. SQL Programming and Administration

Savladavanje SQL (Structured Query Language) jezika, standardnog relacionog upitnog jezika, koji omogućava definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

8. Software Testing Fondation

Pohađanje ovog kursa podrazumeva usvajanje sveobuhvatnog znanja o kompletnom procesu razvoja i održavanja konstrukcije softvera. Tokom kursa polaznici će uvideti ulogu i značaj softverskog testiranja, naučiće da prepoznaju važnost pravovremenog planiranja testiranja i upoznaće se sa različitim tehnikama i fazama testiranja.

9. Software Maintenance Process

Softversko održavanje je integralni deo životnog ciklusa softvera. Definiše se kao skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativnog održavanja softvera. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe greške se otkrivaju, menja se operativno okruženje i javljaju se novi zahtevi tokom korišćenja. Aktivnosti održavanja se izvode pre i posle isporuke softvera.

10. Software Configuration Management

Suština kursa Software Configuration Management (SCM) je da osposobi polaznika da obezbedi podršku životnom procesu razvoja softvera i to korišćenjem znanja iz oblasti upravljanja projektima, kao i primenom aktivnosti razvoja, održavanja i garancije. Polaznici će na ovom kursu naučiti da kontrolišu promene tako što će moći da odrede promenljive komponente i odnose među njima, a zatim i da definišu i primene mehanizme za upravljanje njima.

11. Software Engineering Management

Na kursu Software Engineering Management polaznici usvajaju sve značajne aktivnosti menadžera softverske proizvodnje, kao što su planiranje i realizacija softverskog projekta, ali i koordinacija, merenje, nadgledanje, kontrola i izveštavanje u sklopu njega. Biće obučeni i da prepoznaju značaj planiranja softverskog projekta, njegove pripreme, vrednovanja i analize.

12. Microsoft Project

Microsoft Project je jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima i dolazi u okviru MS Office paketa. MS Project je specijalizovani softver koji skladišti, obrađuje i koristi hiljade podataka vezanih za određeni projekat ili više njih. Osnovni cilj kursa je da osposobi polaznike da rade u specijalizovanom porogramu MS Project i da zahvaljujući njemu uspešno vodi i realizuje projekte.

13. Software Engineering Tools and Methods

Alati softverskog inženjerstva predstavljaju podršku metodama softverskog inženjerstva, omogućavaju automatizaciju akcija i smanjuju administrativno, kao i opterećenje inženjera softvera. Sa druge strane, metode softverskog inženjerstva omogućavaju sistematičan pristup strukturi aktivnosti. Na ovom kursu polaznici stiču znanja i veštine sa oba ova aspekta, što će im omogućiti da postanu sveobuhvatno obrazovani stručnjaci iz oblasti softverskog inženjerstva.

14. Software Quality Assurance

Tokom ovog kursa polaznici se osposbljavaju za detaljnu proveru kvaliteta softvera i njegovo razmatranje tokom celokupnog procesa razvoja softvera. Posebno ćemo se osvrnuti na nivo kvaliteta dizajna, osnosno na to koliko je dobro softver dizajniran, kao i na usklađenost samog softvera sa dizajnom.

15. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program realizuje se u e-Learning varijanti.

Prilagođena predznanju polaznika, ova predavanja pokrivaju sve teoretske i praktične aspekte softverskog inženjeringa. Ovim programom kroz predavanja i realne zadatke prolazite sve korake na putu ka uspešno plasiranom softveru. Od projektnog menadžmenta i planiranja do programerske realizacije.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Za program Software Engineering raspoloživo je nekoliko prestižnih međunarodnih sertifikacija.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Software Engineering programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Software Engineering programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Software Engineering programu
 • ITAcademy Certified Software Engineering Professional sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se