Kurs Agilno liderstvo

Agilno liderstvo projektima je metoda koja se detaljno razmatra kroz ovaj kurs. Ovo je metodologija koja pruža vodeće tehnike, procese i pravila za efikasno upravljanje projektima. Kroz ovaj kurs ćete se upoznati sa suštinom agilnog liderstva i njegovim osnovnim konceptima. Agilno upravljanje se fokusira na adaptabilnost, fleksibilnost i brze promene tokom razvoja projekata. Osim toga, kurs će vam omogućiti da razumete načine primene agilne metodologije u praksi, kako se timovi organizuju i kako se postižu optimalni rezultati u projektima. Ova metoda je posebno korisna za projekte koji zahtevaju česte promene i interakciju sa klijentima, jer omogućava brži razvoj, bolju komunikaciju i veću usklađenost sa potrebama korisnika.

Agilno upravljanje je jedna od metodologija vođenja projekata, posebno korisna u situacijama koje zahtevaju iterativan i postepen pristup. Metoda agilnog upravljanja usredsređena je na timove koji su svestrani i koji se samostalno organizuju u prilikama izdavanja zahteva i rešavanja zadataka. Agilno upravljanje se pokazalo kao korisna praksa u prilikama u kojima je potrebno raditi na kompleksnom projektu, u kome se akcenat stavlja na brze promene i adaptibilnost. Zahvaljujući ovoj metodologiji projekti se razvijaju korak po korak, omogućavajući bolju interakciju sa klijentima i kontinuirano usklađivanje sa njihovim potrebama. Agilno liderstvo se ističe kao moćan alat za postizanje boljih rezultata u dinamičnim poslovnim okruženjima.

Agilno upravljanje projektima se ističe svojom sposobnošću prihvatanja promena i alatima koji omogućavaju timovima da iterativno reaguju i bolje se prilagode neočekivanim situacijama tokom izvođenja projekata. Ovaj pristup sve više dobija na popularnosti u različitim industrijskim granama, i to ne samo u softverskom razvoju već i u oblastima kakve su obrazovanje, zdravstvo, farmacija, građevina i drugi sektori. Agilno upravljanje omogućava brzu isporuku proizvoda ili usluga već u prvim fazama projekta. Fleksibilnost agilnog pristupa omogućava brzu adaptaciju i izgradnju proizvoda tokom samog procesa. Ova metoda je nezaobilazna kao vodeći pristup u današnjem dinamičnom svetu projektne organizacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Agilno liderstvo

Kurs Agilno liderstvo koncipiran je u četiri segmenta. Prva celina se bavi različitim aspektima uspešnosti projekata i izazovima interdisciplinarnih znanja u svakom projektu. Takođe, razmatraće se različite oblasti koje se primenjuju u okviru agilnog liderstva, zajedno sa najčešće korišćenim metodama u tom kontekstu.

U drugoj celini kursa Agilno liderstvo biće predstavljene metode koje se suprotstavljaju agilnom upravljanju, kao što je Waterfall metoda. Fokus će biti na naglašavanju prednosti agilnih metoda u poređenju sa Waterfall metodom. Ova celina će takođe istaći elemente koji često nedostaju obukama o agilnom liderstvu, ali su zapravo veoma važni za uspešno usvajanje ovog pristupa. 

U trećoj celini kursa Agilno liderstvo usredsredićemo se na osnovne principe i primere agilnih pristupa u upravljanju projektima. Ova celina će obuhvatiti različite pristupe u okviru agilnog upravljanja, kao što su PMI Agile, Scrum (i Scrum-ban) metoda, Lean metoda, XPM i Kanban metoda agilnog upravljanja projektima.

Četvrta celina kursa Agilno liderstvo tiče se sagledavanja integrisanog pristupa različitih metodologija, a neke od njih su Agile-Waterfall i Agile-PMI. U okviru ovog dela bavićemo se savremenim tendencijama integrisanja metodologija, koje se koriste agilnim pristupom i mogućom hibridizacijom sa PMI PMBOK standardima za upravljanje programom ili portfoliom. Takođe, biće predstavljeni primeri integrisane metodologije, kao i uloga PMO (Office for Project Management) u upotrebi hibridnog pristupa. Ova celina će vam pružiti uvid u kompleksnost kombinovanja različitih pristupa kako biste postigli optimalne rezultate u upravljanju projektima.

Tendencija ovog kursa je da vas bolje upozna sa terminima i praktičnim upotrebama agilnih metodologija. U okviru kursa imaćete priliku da rešite probleme koji se mogu pojaviti u radu projektnih timova. Tako ćete kroz izvesne prakse naučiti kako se razvijaju sopstveni hibridni modeli i kako se unapređuje komunikacija sa drugim učesnicima u agilnim metodama. Na samom kraju moći ćete efikasno da primenite agilne principe i tehnike, kao i da ih upotrebite u različitim situacijama i prilagodite zahtevima prilikom upravljanja projektima. 

Kurs Agilno liderstvo odgovoriće na pitanja:

Koji su razlozi zbog kojih su projekti neuspešni?

Mali procenat uspešnih projekata često je rezultat različitih faktora. Nedostatak jasno definisanih ciljeva, loše planiranje i upravljanje resursima, nedostatak komunikacije među članovima tima i sa interesnim grupama, kao i nedovoljno praćenje napretka projekta mogu dovesti do neuspeha. Ipak, kao vrlo čest uzrok neuspeha projekta prepoznaju se nedovoljno jasno definisani ciljevi projekta. Takođe, promene u zahtevima tokom izvođenja projekta, nepredviđeni tehnički izazovi i nedostatak angažovanja ključnih članova tima mogu doprineti neuspehu. Nedovoljno fleksibilan pristup i nespremnost za prilagođavanje promenama takođe su česti razlozi neuspeha. Uspešni projekti zahtevaju sveobuhvatan pristup, dobro definisane korake, kontinuiranu komunikaciju i prilagodljivost. Agilni metodološki pristup, uz pažljivo planiranje, transparentnost i fleksibilnost, može povećati šanse za uspeh projekata.

Koji principi se smatraju osnovnim u agilnom liderstvu?

Osnovni principi agilnog liderstva su usmereni ka podržavanju adaptivnosti i efikasnosti u upravljanju projektima. Prvi princip se odnosi na rukovođenje kao vrstu servisa u kome lideri podržavaju timove umesto da ih kontrolišu, jer im tako omogućavaju da donose odluke. Drugi princip je fokusiranje na osnaživanje timova, pri čemu lideri podržavaju autonomiju i omogućavaju timovima da sami rešavaju probleme. Treći princip je transparentnost i komunikacija, što podrazumeva da lideri nastoje da informacije budu dostupne celom timu radi bolje saradnje. Četvrti princip se odnosi na kontinuirano učenje i znači da lideri podržavaju razvoj veština i znanja u timu. Peti princip je agilno razmišljanje, koje podstiče prilagodljivost i promišljeno rešavanje problema. Ovi principi zajedno omogućavaju liderima da uspešno upravljaju projektima kroz agilni pristup.

Koje su promene u razmišljanju važne kako bi se tradicionalni pristup zamenio agilnim pristupom u upravljanju projektima?

Prelazak sa tradicionalnog rada na agilni pristup u upravljanju projektima zahteva suštinske promene u razmišljanju. Prvo, potrebno je prepoznati da se neizvesnost i promene moraju prihvatiti kao sastavni deo procesa. Osim toga, treba napustiti linearno planiranje u korist iterativnog i inkrementalnog rada. Takođe, neophodno je usredsrediti se na vrednost koju projekat pruža korisnicima, umesto da se fokusira samo na ispunjenje zahteva. Važno je omogućiti autonomiju timovima i podržati ih da donose odluke. Komunikacija postaje vrlo bitna, dok se liderstvo shvata kao podrška timovima, a ne kao kontrola. Ova nova filozofija zahteva kontinuirano učenje i prilagodljivost, u njoj se greške posmatraju kao prilika za učenje. Sveukupno, agilni pristup zahteva otvoren um i spremnost za promene kako bi se postigao uspeh u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Muškarac i žena pokazuju nešto na zidu na sastanku

Plan predavanja kursa Agilno liderstvo

 • Uvod o agilno liderstvo
  • Uspešnost projekata
  • Izazovi višedomenskih znanja
  • Nastanak, razvoj, savremeni pristup
  • Oblasti najčešće primene
  • Najzastupljenije agilne metode – udruženja, sertifikacije i slično
 • Agilne metode nasuprot Waterfall pristupu
  • Prednosti
  • Šta se izostavlja u obukama za agilno upravljanje
 • Osnovni principi i primeri agilnih pristupa upravljanja projektom
  • PMI Agile
  • SCRUM
  • Lean
  • XPM
  • Kanban
 • Perspektive integrisanih pristupa Agile-Waterfall i Agile-PMI
  • Savremeni trendovi integracije metodologija
  • Mogućnosti korišćenja i prednosti agilnog pristupa
  • Segmenti u kojima može doći do „hibridizacije” sa PMI PMBOK, odnosno PMI segmentima za upravljanje programom ili portfoliom
  • Uloga PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravljanja projektima
 • Case Study

Polaznici kursa Agilno liderstvo prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se